dr. Reisinger János: Jézus második eljövetele, mint a világdráma utolsó felvonása? I.

Kedves hallgatóim!

Némi visszatekintés átvezethet a mostani sorozathoz. Előzőleg az akkor közérdeklődést kiváltott három téma rövid ismétlését gondoljuk át. A mostani hármas előadásunk is egybefüggő témákból áll.

Ma a világon, főleg Amerikában és Európában a legtöbb embert a migráció és az iszlám térhódítása érdekli. Ezért fordultunk a Bibliához, hogy a Biblia mit mond az iszlámról. Hogy miért született meg a 7. században ez a vallás, kitől ered, miért hódító vallási irányzat, mikor jár le a teljhatalma az iszlámnak?

Ez a 19. század első fele. A mai világban nem meghatározó az iszlám és a migráció, de kétségkívül félelmetes és figyelmet elterelő. Ami most folyik a világunkban, nyilván félelmetes terror-fenyegetettséggel teljes események keleten és nyugaton, minden embert jogos megdöbbenéssel és felháborodással töltenek el. De a Biblia alapján kimondhatjuk, hogy a világunk legnagyobb problémája most nem az iszlám, nem a terrorizmus, és nem a migráció.

A világunk problémájáról való figyelemelterelés ürügye ez. A második témakörünk januárban is az európai egység volt. Mit mond a Biblia Európáról, az európai államok jövőjéről? Azt a megdöbbentő végkövetkeztetést kellett levonnunk, hogy Európa teljesen meg fog változni, és a polgári demokrácián és liberalizmuson alapuló Európa teljesen vallási jellegű képződmény lesz, ami most a szemünk láttára március végén be is teljesedett.

http://hu.radiovaticana.va/news/2017/03/24/ferenc_p%C3%A1pa_az_eu_vezet%C5%91i_tal%C3%A1lj%C3%A1k_meg_egy_%E2%80%9E%C3%BAj_eur%C3%B3pai_humanizmus%E2%80%9D_%C3%BAtj%C3%A1t_/1301092

Tudniillik, az európai államok 27 vezetője megjelent Rómában, és a sixtusi kápolnában Ferenc pápát, mint Európa mentorát hallgatták, aki majd utat mutat Európának. Ezt A jelenések könyve úgy mondja a 17. fejezetében, hogy az európai államok az erejüket és a hatalmukat Rómának fogják adni. Róma fogja vezetni Európát, ahogy a középkorban is. A középkor több évszázada letelt úgy, hogy a római pápaság forrasztotta egységbe Európát, száműzte a lelkiismereti és vallásszabadságot, megfojtotta a tudomány és művészet fejlődését, és egy olyan diktatórikus államberendezkedést hozott létre, ami az emberiség történelmében páratlan.

Ugyanez fog visszaköszönni; a bibliai jövendölés 2500 évvel ezelőttről így szól. Tegnap ehhez hozzátettük még azt, hogy ma a világ, ha a megoldást keresi, másban nem tud gondolkodni, mint az egységben. Ma a világon a politikai vezetők, az egyházi vezetők is az egységesülésben és az egységben gondolkodnak. Senkinek nem jut eszébe például az, hogy meg kellene hallgatni, mit mond Isten.

Mit mond Isten a történelemről? Mit mond a világunkról?

Milyen kinyilatkoztatást adott Jézus Krisztus a Földünk jövőjéről? Azt hiszem, érdekes módon önök sem sokat hallanak erről a híradásokban, hogy valaki fölvetné ezt a kérdést. Én ezt utoljára talán huszon-egynéhány éve hallottam, amikor egy református lelkész beállított az Európa Parlamentbe, és egy nagy molinón kifüggesztett egy bibliai idézetet. Öt perc alatt kivezették, mint elmeháborodottat.

Szembesíteni akarta a világ döntéshozóit azzal, miszerint ennek a világnak a tényleges Ura Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus gondoskodott arról, hogy előre kijelentsen dolgokat az emberiség jövőjével kapcsolatban. Ezért az emberiség ma csak az egységesülésben tud gondolkozni, a globalizmusban és az ökumenizmusban.

Előzőleg az ökumenikus mozgalomnak az elmúlt 70 évét próbáltuk felvázolni, az 1948-ban Amszterdamban megalakított Egyházak Világtanácsának fejlődésén keresztül, hogy ma az ökumenikus mozgalom már nemcsak a keresztény felekezeteket akarja egyesíteni, hanem a világ összes vallási irányzatát is. Közös nevezőre akarja hozni a kereszténységgel a muzulmán vallást, a hindu vallást, a buddhizmust, a törzsi vallási irányzatokat, a New Age technológiáját és praktikáját.

Tehát világegységet akar létrehozni szellemi-lelki értelemben.

A mai alkalommal arról kell önöknek szólnom, hogy a Biblia rendkívül markánsan egy dolog mellett teszi le a voksot. Amikor megkérdezik, hogy ennek a 66 könyvből álló Bibliának mi a legnagyobb témája, mi az, ami a legtöbbször előfordul a Bibliában, mint kijelentés, akkor nyugodtan mondják bárkinek a kérdésére, a Biblia legnagyobb témája Jézus Krisztus második eljövetele.

A Bibliában erről több mint 400 alkalommal van szó. Jézus első eljöveteléről mintegy 200-szor beszél jövendölés. Egy katolikus teológus azt írta, hogy a zsidók az ujjaikon számolhatták ki, Jézus mikor jön el. Mert Jézus első eljöveteléről idői prófécia szól Dániel könyve 9. fejezetében, az úgynevezett 490 évről szóló prófécia. Vagyis Isten egy közel fél évezredes időszakot átfogó kijelentést adott arról, hogy Jézus mikor lép fel. Majd három és fél évig tanított, hogy három és fél év után áldozatul adja magát az emberiségért. Azután feltámadt, a Mennybe ment, és a zsidó nép még három és fél év kegyelmi időt, megszólítási lehetőséget kapott, amikor az apostolok sehova máshova nem mentek a világon, csak Izráel népéhez. Jézus három és fél évig tanított közöttük, és nem fogadták el, most, a Mennybe menetele után még három és fél évig hirdették az apostolok az evangéliumot. Elsősorban a választott népnek, a zsidó népnek.

Sajnos, a zsidó nép testületileg nemet mondott Jézusra. I. sz. 34-ben járt le ez az időszak. Ma a zsidó nép vallási vezetői a Messiást még mindig várják, tehát nem fogadják el, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Ugyanakkor azonban Jézus első eljövetelét sem várta a kiválasztott nép. Azt láthatjuk, hogy most kétszer annyi esetben van jövendölés Jézus második eljöveteléről, 400 alkalommal, de azt látjuk a világban, hogy ma ugyanúgy nem várja a világ, és nem is vet ezzel számot.

Ha felmerülne, mint lehetőség, hogy Jézus másodszor is eljön, ezzel kapcsolatban a legtöbb, még keresztény ember is arra hivatkozik, valamikor a ködös jövőben. Igazából lelkileg még senki nincs ráhangolva arra, hogy Jézus eljövetele annyira a küszöbön van. Az egyik prófécia szerint Jézus így mutatkozik be a mi világunknak, „Az ajtó előtt állok, és zörgetek.”

Ha valaki A jelenések könyvéből csak Jézus hét levelét elolvassa, amely a keresztény egyháztörténelemben halad előre az elmúlt 2000 évben, az első három levélben egy szó sincs Jézus második eljöveteléről.

A negyedik levélben Jézus így köszön el. „Tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök.”

Az ötödik levélben azt mondja, „Eljövök, mint a tolvaj éjjel.”

A hatodik levélben ezt közli. „Hamar eljövök.”

A hetedik levélben pedig az áll, amit az előbb idéztem. „Az ajtó előtt állok, és zörgetek.” Ennél világosabban nem lehet jelezni, hogy mennyire közeledik Jézus második eljövetele, mert a hetedik levél után több levél nincsen.

A hetedik levél, amit Jézus a kereszténységnek küldött, ez A jelenések könyve 3. fejezetének 14. és 21. verse közötti, Laodiceának szóló levél. Ennek a levélnek a végén mondja Jézus, hogy hogy „Az ajtó előtt állok, és zörgetek.”

Kedves hallgatók, azt kell mondanunk, hogy aki az egész Bibliát komolyan veszi, az mindenféle szempontból megértheti a következőt.

Miért szükségszerű Jézus második eljövetele?

Mikor szükségszerű ez a második eljövetel?

Ki fog erről tudomást szerezni?

Ez csak lokális dolog lesz, vagy az egész Föld-kerekség egyazon pillanatban szembesülni fog azzal, amit Jézus Krisztus így mondott, „Akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és minden szem meglátja őt.”

Akik élnek Jézus második eljövetelének időszakában, róluk tudjuk, hogy ez nem kicsi embertömeg, mert most 7 milliárdon felül vagyunk már ezen a bolygón. Minden szem meglátja őt. Sőt, azt mondja A jelenések könyve 1. fejezete, hogy az emberiség két részre fog szétválni. Azt is mondja, hogy sír a Föld minden nemzetsége. Van, aki az örömtől sír; van, aki azért sír, mert a megígért Megváltó végre megérkezett, és véget vet ennek a borzalmas történelmi folyamatnak. A másik része pedig azért sír, mert érzi a tehetetlenséget és a visszavonhatatlanságot.

Hogy nincs már mód megváltozni, nincs már mód jogot szerezni az örök életre, vagyis az elveszése miatt sír, mert azt látja, hogy most már nincs mit tenni. „Jézus ellensége voltam, nem fogadtam el az Ő áldozatát, nem fogadtam el a felajánlott kegyelmét, és most már nem is lehet mit tenni.” Ez is megrendítő dolog.

De ha például valaki felteszi a kérdést, hogy a Bibliának miért első számú és legnagyobb témája Jézus második eljövetele, nagyon rövid Ige-verssel tudok válaszolni. Ez Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 30. verse. Ahonnan egy kifejezést érdemes megtanulunk. Itt azt mondja Pál apostol, hogy azért ez a legnagyobb esemény, mert Jézus második eljövetelével érkezik a teljes váltság.

A megváltás csak Jézus második eljövetelével jut teljességre. Jézus egyszer már itt volt a Földön mintegy 2000 évvel ezelőtt. Tanította az embert, csodás dolgokat tett, halottakat támasztott fel; de világosan mondta, hogy melyik óráért jött a világra. Azért az óráért, amikor az életét adhatta mindenkiért.

Ez volt a megváltás, ez volt a váltság. A mindenki számára adott felajánlás, hogy Isten nem fordult el az emberiségtől. Az ember elfordult Istentől, de Isten nem fordult el, sőt, Isten azzal akarja bizonyítani, mennyire az ember jóakarója és barátja, hogy az életét sem sajnálja az emberért. És Jézus mindenkiért odaáldozta az életét.

Ez a váltság, ami 2000 évvel ezelőtt beteljesedett. Jézus azután a Mennybe ment, mert a jelképek világosan mondják, hogy Jézus a Mennybe menetele után pap lett. Mi az, hogy Jézus pap? Mit jelent Jézus papi szolgálata?

A papi szolgálat az Ószövetségben naponkénti szolgálat volt, és a vétkekért való közbenjárás szolgálata. Jézus elhozta a váltságot, megnyitotta az emberek szívét, hogy Istent ne ellenségnek tartsák, hanem jó barátnak. De azután az az ember, aki mégis vétkezik, és fájlalja, hogy vétkezik, pedig már elfogadta Jézust és az áldozatát, az minden nap mehet Jézus által Istenhez. Tehát így Jézus Krisztus nemcsak feláldozott Bárány a Golgotán, hanem Jézus Krisztus pap is, mint az ószövetségi papok.

Minden nap vitték a templom elé járuló emberek a megölt áldozati állat,a megölt bárány vérét, egy edényben felfogták, bevitték a szentélybe, és a kárpitra hintették, ahonnan egy évben egyszer a főpapi szolgálat idején kellett lemosni ezt. Minden nap meg lehetett bánni a vétket, de a vétek végleges eltörlése a főpapi szolgálatra tartozott.

Jézus Bárány, Jézus pap, és Jézus főpap.

Aki megérti ezeket a bibliai jelképeket és a személyekhez kötött jelképes cselekedeteket, az pontosan tudja, hogy a bűnnek akkor lesz végleges elrendezése, amikor a bűn végül is visszahárul a bűnösség tényleges okozójára, Sátánra.

Amikor Sátánt Isten el tudja pusztítani a démonaival együtt, és amikor az egész világegyetemből kitisztul a bűn, nem lesz rossz, nem lesz szenvedés, halál, fájdalom. Amikor Isten a megváltási terv által visszavezeti az emberi történelmet oda, ahonnan elkezdődött, amit mi eljátszottunk, amikor a rossz kezére játszottuk át a világot.

Isten nagyon hosszadalmas, türelmes folyamat által, Jézus Krisztus által, aki Bárány, pap és főpap, tudja elhozni a teljes váltságot.

Mi a teljes váltság? Amikor senki életében, sem az egész világegyetemben nem lesz bűn, amikor nem lesz már Sátán. Nem lesznek démonok, nem lesznek a rosszal azonosult emberek, hanem csak olyan emberek fognak élni, akik naponta nem azon gondolkodnak, hogy a másik embert miképpen játsszák ki, vagy hogyan használják ki. Ez hosszú folyamat.

Hosszú, mert a Biblia szerint a földünk 6000 éves történelme önmagáért beszél, hogy miért is ilyen hosszú folyamat. Nem lehet egy csettintéssel, egy huszárvágással megoldani. Mert az ember annyira elmerült a rosszban, hogy már nem is látja a rosszat. Nem is látjuk, hogy milyenek vagyunk. Csak Krisztus élete, áldozata, papi és főpapi szolgálata, ha igénybe vesszük, ha megismerjük, és együttműködünk Jézussal, akkor tud bennünket kihozni egyen-egyenként is a bűnösségből.

De Isten a világot is így tudja kihozni a bűn állapotából. Ezért mondja, hogy teljes váltság. Tehát 2000 éve a váltság művének a golgotai része teljesedett be. Azóta a papi és főpapi szolgálat által folyik, amikor a főpap bemegy majd a szentek szentjébe, visszahárítja a bűnösség tényleges okozójára, Sátánra a vétket, mint bűnbakra, és a bűnbakot kiküldi a pusztába.

Ezek nagyon mély jelképes cselekedetek voltak. Ezek a jelképes cselekmények pontosan ott vannak Mózes harmadik könyvétől A jelenések könyvéig. Mind az egész 66 bibliai könyvön végighullámoznak ezek a jelképek. A teljes váltság.

Ezt olyan régen tudták már az emberek, hogy ez a világtörténelem legnagyobb eseménye. Szoktam feltenni a kérdést még Biblia-ismerő embereknek is, „Ki beszélt először Jézus második eljöveteléről?” Ki beszélt a bibliai történelem szerint először Jézus második eljöveteléről? Először a teremtés utáni hetedik nemzedékben, innen visszafelé számítva nagyjából 5000 évvel ezelőtt beszélt valaki Jézus második eljöveteléről.

Tessék meggondolni, most úgy tűnik, az emberek tömegeit nem is foglalkoztatja Jézus második eljövetele.

Több mint 5000 évvel ezelőtt Énókh beszélt erről. Énókh, az özönvíz előtti világ egyik híres embere. Mit is mond róla Júdás levele 14. verse? Itt olvashatjuk ezt a nevezetes kijelentést.

Júdás levelének 14. verse azt mondja, Énókh már prófétált arról – és most tessék megfigyelni, szó szerint idézi Énókh próféciáját –, hogy „Eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével.”

Jézus második eljöveteléről 5000 évvel ezelőtt Énókh múlt időben prófétált.

Nem azt mondta, hogy el fog jönni az Úr majd több ezer év múlva, azt mondta, „Eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével.” Ez az, amit József Attila megértett. És a magyar irodalom bővelkedik csodálatos négysoros versekben, én például a magyar költészet egyik legnagyobb értékének tartom Arany Jánosnak több mint 50 négysoros versét. A legutolsó, a halála előtt fél évvel írt verse is négysoros.

Életem hatvanhatodik évébe,

Köt engem a Jóisten kévébe,

Betakarít régi rakott csűrébe,

S vet helyettem más gabonát cserébe.

Csodálatos négysoros.

De József Attilának talán még csodálatosabb a négysorosa. Azt tudnám mondani, hogy a magyar költészetben és a világköltészetben négy sorban összefoglalja az egész Bibliát.

Valamikor volt a tett,

Abból lett a gyűlölet,

Ebből pedig szeretet,

S a világnak vége lett.

Nem azt mondja, hogy vége lesz, azt mondja, hogy a világnak vége lett.

Múlt időben fogalmaz. És tetszenek tudni, miért? Mert József Attila is ismerte azt, amit Énókh ismert, hogy van prófétikus múlt idő. Az a prófétikus múlt idő, amikor a próféták valamiről jövendölnek, ami esetleg a nagyon távoli jövő időben fog beteljesedni. De azért mondják a jövőbeli dolgot múlt időben, hogy érzékeltessék velünk, annyira biztos a beteljesedése, miszerint ők ezt már múlt időben mondják.

Ezért mondja József Attila is.

Valamikor volt a tett (Isten teremtett),

Abból lett a gyűlölet (Sátán ellene fordult),

Ebből pedig szeretet (itt Jézus szeretetből eljött, és odaadta az életét mindannyiunkért),

S a világnak vége lett.

Még nincs vége a világnak, de a költő azt mondja, már vége lett. Ezt olyan bizonyosra vehetjük, miszerint a világnak vége lett, mintha ez már lezajlott esemény lenne. És Énókh is így jövendölt, „Eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével.”

Ilyen bizonyságot ad nekünk a Szentírás, hogy ne kételkedjünk, mert Jézus második eljövetele, amit sok ember nevetségesnek tart, sok ember élcelődik ezzel, sok ember azt mondja, hogy majd meglátjuk, ha lesz, akkor majd elég lesz… Pedig akkor már késő lesz.

Akkor már késő lesz elfogadni, amikor Jézus eljön. Mert Jézus az eljövetelével kapcsolatban számtalan dolgot kinyilatkoztatott. De hogy milyen módon fog eljönni Jézus, erről csak egyetlen könyv, A jelenések könyve beszél.

A jelenések könyvének 14. fejezete mondja el először részletesen és jelképesen, hogy milyen módon jön el Jézus.

Azt mondja, „Láttam valakit, aki a felhőn ül, a kezében éles sarló van, és fölhangzik a szózat, hogy a Föld aratni valója beérett. Ereszd neki a sarlót!” A Biblia Jézus második eljövetelére használja az aratás kifejezést.

Ez is jelkép. Megint egy jelkép. Jézus második eljövetele miért az aratás?

Miért hasonlítja a könyv az aratáshoz? Azért, mert ahogy a mezőgazdaságban a beérett gabonát learatjuk, és abból kenyér lesz, Jézusnak az emberiségért folytatott küzdelme a második eljövetelekor lesz nyilvánvaló, hogy hány ember lesz ott az örök országban. Hány ember érlelődik be erre az örök életre. Hogy a történelemben hány és hány ember fogadta el Jézust, fogadta el az igazság és szeretet törvényét, hány ember menekült meg a lelkiismeret és a hit alapján, Jézus által.

Ezt az aratáshoz lehet hasonlítani.

Más jelképe is van Jézus második eljövetelének. A Biblia másik ilyen jelképe Jézus Krisztus második eljöveteléről az aratás mellett a kisgyermek megszületése. A vajúdás és a kisgyermek megszületése. Ez is örömünnep, nem?

A harmadik ilyen jelkép a menyegzői vacsora, ahol két család, a vőlegény és a menyasszony családja egymásra talál. Amikor az ég és a Föld egyesül majd, nem lesz ez a közbevetettség, nem lesz a rossz közbevetése, hanem az isteni világ és az emberi világ újra egy lesz. Csodálatos jelképekkel adja tudtul a Szentírás.

Erről már A jelenések könyve 14. fejezete az aratás jelképét alkalmazza. Azután A jelenések könyve 19. fejezete azt mondja, hogy akkor „…láttam a megnyílt eget”. Ez nagyon félelmetes és monumentális jelkép; „ láttam a megnyílt eget, és láttam egy fehér lovon ülőt, aki közeledik, és fehér lovon ül, seregek követték őt”; és a ruháján vérfoltokat lát János apostol.

Hozza Jézus magával annak jelét, hogy mibe került az emberiség megváltása, az Ő halába. De Ő jön, mint hatalmas Úr, a régi világban, aki lovon ül, és csapatok kísérték, ez a hatalom legnagyobb megtestesítése volt.

Jézusnak közbe kell avatkoznia, mert ha nem avatkozik közbe, akkor az emberiség elpusztítaná a Földet. És ami annál is súlyosabb, az emberiség az igazságot pusztítaná el. Mert hogy az emberiség a Földet pusztítja, erről nagyon sokféle prófécia van a Bibliában.

A Bibliában nagyon sokszor szól prófécia Ézsaiás könyve 24. fejezetétől A jelenések könyve 17. fejezetéig, hogy egy olyan önző, mohó, elégedetlen, a világot kiszipolyozó emberiség soraiban élünk, amelynek tagjai a Földet is tönkreteszik, de ezáltal az igazságot is száműznék erről a Földről. És ez világméretű borzalom lesz, amikor Jézusnak közbe kell avatkoznia, ahogy az özönvíz idején is közbeavatkozott. Nyolc emberért mentette meg ezt a Földet.

Ha megnézzük, hányan éltek az özönvíz idején, a tíz nemzedékben született emberek száma mekkora lehetett, az körülbelül 800 millió és egymilliárd között volt. Istennek közbe kellett avatkoznia, mert ha ez a 800 millió ember irányította volna a Földet, akkor a Föld már régen nem létezne. Nyolc ember érdekében kellett közbeavatkozni, és egy új emberiséget indítani Nóé családjából.

Ez az új emberiség él most nagyjából 4000 éve.

Egyetlen igaz ember három fiától és a családjától, Sémtől, Khámtól, Jáfettől származnak az afrikai, indoeurópai és sémita népek; ebből a három nagy embercsoportból új emberiséget sarjasztott Isten.

A Bibliában ez is ott van, hogy szükségszerű Jézus Krisztus közbeavatkozása. És ez a jézusi közbeavatkozás kozmikus lesz. Ebben a világban olyan tanítást adnak, miszerint Jézus nem is fog megjelenni, majd a világ fejlődik, és a világ odáig fejlődik, hogy elfogadja Krisztust.

Ez a mese birodalmába tartozó magyarázat. Felolvasom önöknek a Biblia egy helyét, A thesszalonikaiaknak írt első levél 4. fejezetének 16. versét. Pál apostol hogyan beszél arról jelképekben, hogy „A kezében sarló, megnyílik az ég, és a fehér lovon ülő…” ez jelképesen mutatja be Jézus eljövetelét.

De az is szabály, hogy csak jelképesen lehet bemutatni a jövőt. Akik itt voltak az eddigi előadáson, tudják, hogyan mutatta volna be Pál Európát, amikor Európának még a fogalma sem létezett. Hogyan beszélhetett volna az Egyesült Államokról, amikor ilyen akkoriban nem is volt?

A jövőt csak jelképekben lehet bemutatni, de a jelképek nem homályosak, a jelképek nagyon is tiszták, világosak és egyértelműek a Bibliában. A bibliai jelképek nem olyanok, mint Ady fekete zongorája, hogy máig is vitatkoznak, mi az a fekete zongora, most ez az élet, a sors vagy a halál-e.

Nem! A Bibliában kötött jelképek vannak, és ezekkel a jelképekkel nagyon sok mindent el tud mondani a Biblia, de van, amikor a Biblia egy az egyben közli a mondanivalót. A thesszalonikaiaknak írt első levél 4. fejezetének 16. verse így szól. „Mert maga az Úr riadóval, főangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, feltámadnak először azok, akik Krisztusban haltak meg, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Tehát vigasztaljátok egymást e beszéddel.”

Az őskeresztények ezzel vigasztalták egymást.

Jogos. Ma is ezzel vigasztalja egymást az igazi keresztény, hogy a világon ma nagy nyomorúság van, nagy fájdalom és szenvedés van, de az igazi keresztény mindig mire tekint? Jézus második eljövetelére. Erre mondja azt Péter apostol, hogy ezért az igazi keresztény élete élő reménység. Épp a mai tanulmányunknak volt az a fő gondolata, hogy mi az élő reménység.

Ezért mondja Pál apostol a Timótheusnak írt második levél 4. fejezetében a következőt.

„Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltéteték nekem az igazság koronáját, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az Ő eljövetelét.”

Tehát mi az igazi keresztény magatartás?

Élő reménységben élni, vágyva várni az Ő eljövetelét, mert Jézus második eljövetele valóban a világtörténelem legünnepélyesebb pillanata. Hogy mondta ezt Pál apostol?

Hogy amikor eljön az Úr riadóval, főangyal szózatával, mi történik először?

Feltámadnak azok, akik Krisztusban haltak meg. Ezt más szóval így mondhatnánk el, hogy a történelem során valaha élt igaz emberek együttes feltámadása fog lezajlani. Jézus megjelenik, és aki csak élt az elmúlt 6000 évben, és igaz életet élt, és Jézus ítéletében igaznak találták, mind feltámad.

Ezért mondja a Biblia, hogy Jézus ítéletének, az igazak feletti ítéletének meg kell előznie az Ő második eljövetelét.

Tehát, ahogy haladunk a történelemben efelé, még nem tudjuk, hogy másodszor mikor jön el Jézus.

Annak időpontját nem jelöli meg a Biblia.

De azt, hogy Jézus mikor kezdi el az igazak és csak az igazak feletti ítéletet, ezt megjelöli.

Ez a Biblia leghosszabb, 2300 évről szóló próféciája. Ez a prófécia már 173 éve a hátunk mögött van.

Jézus elkezdte a Mennyben az ítéletet, de csak az igazak felett. Mert amikor Jézus eljön, mit olvastam itt Pálnál? Hogy először azok támadnak fel, akik Jézusban haltak meg. Ez az első nagy esemény. Mi a második nagy esemény?

Hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és akiket ebben az igazak feletti ítéletben az élő állapotukban igaznak találtak, elváltoznak. Ezek az emberek nem halnak meg. Tehát lesznek emberek, akik nem halnak meg, hanem Jézus második eljövetelekor elváltoznak a földi ábrázatról az örökké való mennyei ábrázatra.

És egyesül az emberiség két része, a valaha élt igaz emberek találkozni fognak a Jézus második eljövetelekor élő és Őt váró, és az Ő parancsát komolyan vevő emberekkel. Tessék nekem megmondani, van-e ennél felemelőbb, ünnepélyesebb esemény a világtörténelemben? Hogy aki csak élni akart, aki csak elfogadta az életnek azt az egyszerű törvényét, hogy ne tegyen a másik embernek olyan dolgot, amit magának se kíván, mind együtt lesz.

Aki küzdött amiatt, hogy a másiknak rosszat adott, akár nem akarva is, öntudatlanul, valamit rosszat szólt, de ezt megbánja, nem szeretne ilyen ember lenni. Ezeknek az embereknek Jézus vissza fogja adni az életet. Az Ő áldozatára való tekintettel a meghalt igazaknak és az élő igazaknak visszaadja az életet. Ádámtól, Évától, Mózesen, Pál apostolon, Lutheren keresztül… Ez szinte elképzelhetetlenül ünnepélyes, magasztos esemény. Valóban csak költők tollára való.

Az előadás folytatását a II. részben olvashatjuk.

Mondja el a véleményét!