Dr Reisinger János: Bibliai jövendölés Amerikáról

Elhangzott a pécsi Tudásközpontban 2017 január 26-án.

Kedves hallgatók!

Rövid sorozatunk harmadik előadását az Egyesült Államokra vonatkozó próféciákról hirdettem meg. Mindenkit szeretettel köszöntök. Az iszlámról beszéltünk az első alkalommal, tegnap az Európáról szóló jövendölésekről, és a mai alkalommal azt kell elmondanom önöknek, hogy a Szentírásban az Amerikai Egyesült Államok történelméről is döntő jelentőségű jézusi prófécia van.

De hol? A jelenések könyve 12. és 13. fejezetében, a Biblia utolsó nagy prófétikus sorozatában; ez a tizedik utolsó vázlatprófécia.

Minek a keretében beszél a Biblia erről? Minek a keretében hozza szóba az Egyesült Államoknak egyáltalán a létét is? A jelenések könyvét az időszámításunk szerinti első század végén adta át látomássorozat formájában Pathmos szigetén Jézus Krisztus János apostolnak. Minek a keretében fér itt bele az Egyesült Államok?

A jelenések könyve négy részből áll.

Az első rész a hét levél. Jézusnak a hét gyülekezetéhez, a kereszténység hét korszakához intézett jövendölése.

második része a hétpecsétes könyv felnyitása.

A harmadik rész a hét trombitaszó, amelyben megtaláltuk az iszlámra vonatkozó kijelentést.

És a negyedik, lezáró és az egész Bibliát lezáró hatalmas próféciasorozatban van szó az Egyesült Államokról.

De hogyan?

A jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tart ez az utolsó, negyedik látomássorozat. Itt bemutatja Jézus Krisztus a hozzá hűséges egyháza útját az elmúlt kétezer évben. Méghozzá jelképes bemutatásban, ahol is az egyháznak a jelképe a tiszta asszony. A fehér ruhába öltözött tiszta asszony.

A Bibliában az egyháznak nagyon sokféle jelképe van. Mármint az igazi egyháznak. Például az egyháznak az egyik jelképe, így mondja Pál apostol, hogy Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Egyháznak azért kell lennie, hogy az emberek hozzáférjenek Isten igazságához. Kicsoda Isten? Miért teremtett? Mi a megváltás? Hogyan akarja Isten visszaadni nekünk az örök életet, amit elveszítettünk azzal, hogy elfordultunk tőle? Ezt az egyháznak kell hirdetnie. És ott van igaz egyház, ahol tisztán, torzulás mentesen hirdetik azt, ami a Bibliában található. Az igaz egyház egyik jelképe az igazság oszlopa és erőssége.

A bölcs Salamon azt mondta a Bibliáról, hogy ehhez sem hozzátenni nem lehet, sem elvenni ebből. Ezt világosan kell hirdetni. Jeremiás próféta azt kérdezte, mi köze van a búzának a pelyvához. Ne keverjünk abba emberi okoskodást, hirdessük azt, amit Isten a prófétáknak és apostoloknak kijelentett. Képviseljük az embereket. Ez az egyház feladata!

Az egyház másik jelképe az asszony.  Meg kell különböztetnünk a tiszta asszonyt és a parázna asszonyt. A paráznaság a Biblia szerint az, amikor egy egyház földi birodalmakkal, földi elemekkel, politikai erővonalakkal köt szövetséget. Ezt paráznaságnak nevezi a Biblia, átvitt értelemben. A parázna asszony az, aki elfogadja az állam pénzét és hatalmát, megváltoztatja a tanítását, hozzáidomítja a mindenkori politikai hatalom igényéhez. Ez paráznaság.

A tiszta asszony jelképezi azt az egyházat, amelyik az evangéliumot mindig tisztán és világosan hirdeti. A jelenések könyve 12. fejezete ennek a tiszta, – vagy így olvashatjuk, – a Napba öltözött asszony történelmi útját mutatja be. Ennek a Napba öltözött asszonynak a történelmi útja pedig az, olvassuk a 12. fejezetben, hogy a világ nem akarja befogadni ezt az igazságot. Nem akarja elfogadni a tiszta asszonyt. Tehát az egyház mindig folytonos küzdelemben végzi a feladatát. Mert mi, emberek milyenek vagyunk? Mivel a természetünk hazuggá lett az önzés következtében, nekünk az a beszéd kedves, amikor hazudnak nekünk. Ezért vagyunk könnyen becsaphatók. A tiszta beszéd erős beszéd a mi fülünknek, és ezt mi elutasítjuk. És a tiszta asszonynak, az igazi egyháznak sajnos, ez a történelmi útja, hogy mindig ellenkezéssel találkozik. Magának az emberi természetnek az ellenkezésével. Mert a mi emberi természetünknek kedvesebb, úgy, mint a holló fülének kedvesebb a róka mézes-mázos beszéde, kedvesebb a hamisság.

Minden ember hazug! Ez a mondat is többszörösen előfordul a Bibliában! Sajnos, mi, Isten kezéből kikerülve, őszinte, egyenes, becsületes lények voltunk. De ahogy befogadtuk az önzést, befogadtuk a rosszat, hamis, hazug lényekké váltunk. És aki nekünk igaz beszédet mond, azt először mi elutasítjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ellenünk beszél! Pedig a javunkért beszél, mint az orvos is, aki veszi a bátorságot, és egy jó orvos néven nevezi a bajunkat! Mert ha nem nevezi néven, és ötöl-hatol, hogy mi milyen egészségesek vagyunk, de közben már elhatalmasodik a baj, akkor ebbe bele fogunk halni. Kosztolányi Dezső ezt halhatatlanul megírta „A rossz orvos” című regényében.

De az emberek mindig azt szeretik hallani, hogy én milyen jó vagyok! Pálhegyi Ferenc neves magyar pszichológus híres, szinte humoros mondása, „Ha Budapesten megyünk egy autóbuszon, kétféle mondatot hallunk, ha sűrítjük a dolgokat. Az egyik az, hogy »Én milyen jó vagyok!« A másik »Milyen hülye!« Lényegileg a közember nyelvén mondja ő is, meg én is így adom tovább.

Mi nagyon szeretjük a magunk igazságát. Nagyon szeretjük magunkat igaznak tartani. Ha az egyház azt hirdeti, mint Isten hiteles eszköze:

„Ember, neked meg kell változnod, mert hazug lény vagy. Ha másoknak rosszat teszel, te azt nem is veszed észre; amikor mások neked tesznek rosszat, akkor feljajdulsz, akkor észreveszed. De mégsem változtatsz a magatartásodon, sőt, a saját erőddel nem is tudsz változtatni!”

Hát, így kell elmennie az életünknek, ebben a hazugságban? Hogy magunkat jónak látjuk, és közben pedig rosszak vagyunk? Vagy jót akarva is rosszat teszünk?

Az egyház azért van, hogy az embereket felébressze. Az emberek figyelmét Isten felé irányítsa, mert Isten egyedül az, aki meg tud bennünket változtatni. De Ő sem tud megváltoztatni a mi közreműködésünk nélkül! A Biblia, és egyedül a Biblia tanítja azt a világ könyvei közül, hogy Isten szeretné felemelni az embert. De az ember közreműködése nélkül Isten sem tudja megváltoztatni az embert. Isten körülvesz mindenkit a gondviselésével, a szeretetével, de Isten teljes munkája, ameddig él egy ember a Földön, arra irányul, hogy megszerezze az embernek a beleegyezését abba, miszerint más ember akarjon lenni, hogy hazug emberből igaz emberré akarjon válni. Ez az egyház feladata, ennek hirdetése. De, mondom, hogy ez az embereknek nem kell. És először semelyikünknek sem kell.

Az külön nagy csoda, azt mondja a Biblia, hogy a Szentléleknek, az istenség egyik személyének különleges működése, hogy egy embert meggyőz a bűnösség, igazság és ítélet tekintetében. Rávezet bennünket arra, hogy „Ember! Nem vagy jó, úgy, ahogy vagy!” Vagy ahogyan Tolsztoj nagyon szépen kifejezte az „Ivan Iljics halála” című művében, „Másként kellett volna!” Másként kellett volna beszélnem a másik emberrel. Másként kellene viselkednem a szüleimmel, a feleségemmel, a férjemmel, a gyerekeimmel. Másként kellett volna! De mi, ha nem halljuk meg ezt a szót, meg vagyunk győződve arról, miszerint tulajdonképpen mi nagyon jó emberek vagyunk, vagy legalábbis olyan rossz emberek nem vagyunk, hogy azt számon kellene kérni. A tisztes középmezőnyben ott vagyunk.

A Biblia meg akar győzni bennünket arról, hogy nekünk megváltásra van szükségünk! Megjobbulásra és Megváltóra van szükségünk! Ezért az egész Bibliának a középpontja Jézus Krisztus, aki megváltott, aki egyedül tud megszabadítani. Senki más! Magát az ember nem tudja jobbá tenni. De ha bizalmat táplál Isten iránt, és elfogadja Isten közeledését, szövetségre lép Istennel, Isten fel tud bennünket emelni, és más emberré tud tenni. Ahogy mondja a Biblia, kőszív helyett hússzívet tud nekünk adni. Tehát meg tud változtatni bennünket. Hogy magunk számára is boldogság legyen élni, meg másokat se sebezzünk meg, és másokat se károsítsunk meg. Hiszen felelősek vagyunk a többi emberért is.

Az egyház történelmi útja tele van küzdelemmel, ellenérzéssel, üldöztetéssel, árulással, és ezt világítja meg a 12. fejezet. Annyira nem kívánták, például Európában sem, az igaz evangéliumi beszédet, hogy szinte a pusztába, sivatagba kellett az asszonynak menekülnie, mert elüldözték a társadalom peremvidékére. Előttünk van az elmúlt kétezer évben azoknak a mozgalmaknak a sora, a valdenseké, a Wycliffe-követőké, a huszitáké, Lutheré és a reformátoroké, akik tiszta beszéddel fordultak az emberek tömegéhez. De mi volt ennek a következménye? Üldözés, üldözés, üldözés! És Európában különösen heves volt az üldözés, mert tegnap este arról beszéltem önöknek, hogy nagy Konstantin után az állammal szövetségre lépett egyház üldözte azokat, akik a Bibliát meg akarták szólaltatni.

Európában két kereszténység létezett.

Létezett a hatalmi kereszténység, egy, a politikával összeszövődött kereszténység, és létezett egy, a Bibliához ragaszkodó, és Krisztus tanítását hirdető kereszténység. 313 után kettéhasadt a kereszténység Európában. És a hatalmi kereszténység nem ismer kegyelmet! Önök is hallottak, és már itt az első előadás után is kérdeztek tőlem az inkvizícióról és egyebekről. A hatalmi kereszténység nem válogatott az eszközökben. Eretnekké nyilvánította, szektásnak nevezte azokat az embereket, akik a Bibliához ragaszkodtak. És kegyetlenül üldözte őket, ahogyan ezt Dániel könyve 7. fejezetében is már olvashattuk. Ennek során A jelenések könyve 12. fejezete, amikor leírja ezt a gigászi küzdelmet, hogy az asszonyt (jelképesen kell érteni az asszonyt, tehát nem konkrét értelemben) a pusztába üldözi az ellenség. Az ellenségnek a jelképe a sárkány. A sárkány mindig Sátán jelképe. Tehát itt a Biblia nem rossz emberekről beszél, vagy gonosz emberekről, hanem a gonoszság mögött megmutatja nekünk, hogy ott van a bukott angyalfejedelem, aki ezt az üldözést véghez viszi. A pusztába üldözi az asszonyt; a pusztában is folyóvizet zúdít utána, hogy ha nem a sivatagban tudja elveszejteni, akkor megfojtja.

Ez gigászi, félelmetes küzdelem. És ennek során a 12. fejezet 15. versétől ezt olvashatjuk. „A kígyó, a sárkány, tehát Sátán pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De a föld segített az asszonynak; megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából.”

Milyen egyszerű történelmi jövendölés, hogy lesz egy földrész, ami az Európában üldözött  keresztény embereket be fogja fogadni. Mert Európa földje nem volt ilyen föld. Európában nemcsak a középkorban üldözték az igazi kereszténységet, a reformáció kora után még inkább kezdték üldözi. Szent Bertalan éjszakája 1572-ben volt. Egy harangkondulás, és több tízezer protestáns meghalt egyetlen éjszaka alatt. 1655-ben a valdenseket, az édesanyákat gyerekestől odacsapták a sziklákhoz a pápai csapatok. Ez nem volt gyerekjáték!

Melyik lett az a földrész, ami az asszony segítségére sietett? Melyik az a földrész, ami befogadta az üldözött európai embereket, az üldözött, igazán hivő embereket? Mint tudjuk, Amerikát 1492-ben fedezte fel Christophoro Columbo. De Amerikát azután nem az európai hívő emberek özönölték el. Spanyolok, portugálok, franciák mentek; előbb hódították meg Dél-Amerikát. Nagy kincset sejtettek ott. Leigázták a bennszülött lakosságot.

Félelmetes volt Amerika felfedezése, meg ami azután következett. De a 17. században, a reformáció utáni században azért eljutottak Amerika keleti partvidékére. Az üldözöttek főleg Angliából, Hollandiából nagy kínnal-keservvel, több hónapos hajóút után érkeztek meg, amikor a fele ember ottveszett; de mégis, ezek az emberek kockáztatták az életüket, és nem csupán önmagukért, nem csupán azért, hogy egy földrészen az üldözéstől háborítatlanul éljenek. Hanem azért is, hogy ezen az új földrészen kialakítsanak egy olyan államot, ahol az embereket nem üldözik a vallásfelekezetük miatt. Európában ez lehetetlen volt.

A 17. században, az 1620-as, 30-as években került erre sor. Egy, nemrég magyarul is megjelent könyv, „A kereszténység története az Egyesült Államokban” című (református kiadás), vázlatosan bemutatja ezt a folyamatot. De az önöknek többször is említett, „A nagy küzdelem” című könyv külön fejezetet szán a zarándok atyáknak. Ha most valaki csak ennyit olvas el ebből, a zarándok atyák, máris sok mindent megtudhat róluk, akiknek az emlékét Amerika mind a mai napig november végén, mint a legnagyobb nemzeti ünnepet, megüli. Miért? Mert ezek a zarándokatyák, tehát főleg reformátusok, puritánok hozták létre az első gyülekezeteket. Az első baptista gyülekezetek is a keleti partvidéken jöttek létre, s külön bekezdések méltatják Roger Williams munkásságát. Aki először mondja ki a vallástörténet során, hogy ne csak az egyes felekezetekhez tartozóknak legyen szabadságuk, hanem az ateistáknak is legyen szabadságuk! Az ateistákat se üldözzék!

Az ő tanítása ment át az amerikai alkotmányba, másfél évszázad után. Az ő és a zarándokatyák emlékét idézhetjük fel, Plymouthban és a keleti partvidék államaiban. Megrendülve látta az ember a kis kalyibákat, ahol az európai telepesek letelepedtek. Ma elképzelhetetlen körülményben. Földes kis kunyhók és szinte még a mi vályogházaink szintjén sem levő építmények, ahol megvetették a lábukat ezek az európai menekültek. Az indiánoktól nagyobb megértést kaptak, mint az olyan keresztényektől, akik üldözték őket. De a 17-18. században a föld segítségül lett az asszonynak. Befogadta a föld az asszonyt. Megnyitotta a száját. A Biblia egyszerű történelmi ráutalással helyére teszi ezt a dolgot.

Mitől lett Amerika olyan csodálatos ország, ahogyan meg lehetett ismerni a 18. századtól egészen a 20. századig? Mi az a két dolog? Fejben megjegyezhetjük, hogy mitől lett Amerika a világ első számú állama. Azért lett a világ első számú állama, mert a legfontosabb dolgot, a lelkiismereti és vallásszabadságot az első helyre állította. S ezt fektette le. „Isten előtt minden ember egyenlőnek születik. Az embernek nincs joga arra, hogy a másik embert lenézze, lekezelje, megszégyenítse, kiszipolyozza. A másik ember meggyőződését, igazságkeresését tisztelni kell, és senkit nem érhet bántalom amiatt, hogy ő katolikus vagy protestáns, vagy zsidó, vagy akár – ahogyan Roger Williams is megfogalmazta – ateista! Ez az egyik dolog. A lelkiismereti és vallásszabadság komolyan vétele!

A másik dolog, hogy Amerika földjén az az ember érvényesülhetett, szemben Európával, ami mind a mai napig, főleg itt a keleti, közép – keleti fertályunkon, nem veszi komolyan ezt, az az ember érvényesülhetett, aki becsületesen dolgozott. Amerikában mindenki megkapta a méltó munkabért. A történelemben, ahogy haladunk előre, öt-tízszeres munkabér alakult ki Amerikában. Hát, miért özönlött ki a fél világ Amerikába? Ma Amerika miért az egész világ gyűjtőtégelye? Hát, ezért! Csak 1849 után, a többszörösen vesztett európai szabadságharctól fogva százötvenmillió ember költözött ki innen, Európából Amerikába! Csak mi, magyarok ismerjük az 1849-es emigrációnkat, ismerjük az 1919-20-as emigrációnkat, ismerjük az 1945-47-es, az 1956-os emigrációt. Legalább négy részletben mentek ki magyarok. Ilyen rettentő, szédítő nagy távolságot legyőzve, csak hogy a szabadság levegőjét szívhassák be, és csak hogy amit megtermeltek a két kezük becsületes munkájával, azt az állam ne vegye el tőlük adó, különféle büntetés formájában! Hát ezért!

Két dolgot kell a társadalmi életben komolyan venni. Tiszteljék az ember ember voltát, és ne avatkozzanak be az ember lelkiismereti kérdésébe. Ne mondják meg az embereknek, hogy milyen vallásúak legyenek. Az embereknek maguknak kell eldönteni. Az embereknek maguknak kell utánajárni annak, hogy ki az az Isten, aki hitelre méltó. Maguknak kell tudni az embereknek, ahogy Pál apostol mondja, „Tudom, kinek hittem!” És a másik dolog, hogy ahol egy ember dolgozik, ott ne lopják meg! Ott ne sarcolják meg! Ez nem nagy dolog. De hogy az emberiség mennyire szánalmas történelmet mondhat magáénak, ezért évszázadokig, évezredekig kellett küzdeni. És ma sincs ez a helyén a világban.

Amikor a prófécia idáig ér, hogy a föld segítségül lett az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, befogadta… Kedves hallgatók, olvasom tovább. „Láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt…” Tudniillik, az előbbi fenevad a tengerből feljövő fenevad. Tehát itt a két fenevad szövetségre lép, a tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad. „Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a Földet és a lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe.”

Az előző, a tengerből feljövő fenevadról a Biblia elmondja, hogy teljhatalma volt 1260 évig, az egész középkoron át Európa minden nemzete fölött. De 1798-ban lejárt a teljhatalma, amikor Napóleon csapata betört a Vatikánba, a pápát foglyul ejtették, és egyszerűen elhurcolták. Ranke azt mondja „A pápaság története” című nagyszabású művében, miszerint 1798-ban mindenki azt hitte, hogy a középkori vallási hatalomnak, a római pápaságnak vége van. Ezt a Biblia úgy mondja, hogy „halálos sebet kap”. De a Biblia folytatódik, és azt mondja, hogy a halálos seb begyógyult. A halálos seb az, hogy az államot és az egyházat szétválasztották. A polgári forradalom szétválasztotta. Az angol és a francia is. A magyar polgári forradalom is próbálta 1848-ban szétválasztani. Nem nagyon sikerült.

Mind a mai napig Európában kultúrharc folyik. Ez annyit jelent, hogy a középkori vallási hatalom nem akar lemondani a pozíciójáról! És egyre erősebb befolyásra tesz szert. Erre vonatkozik a prófécia, hogy a halálos sebe begyógyult. A 20. században, tudjuk jól, hogy a konkordátumok intézményével először Mussolinivel, majd Hitlerrel kötötték meg a konkordátumot, 1929-ben és 1933-34-ben. Újra megerősödött ez a középkori hatalom. Ezt mondja a Biblia.

Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a Földre, az emberek szeme láttára; és megtéveszti a Föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet; és azt mondja a Föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Lehetőséget kapott, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. Az is lehetséges a számára, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat a jobb kezükön vagy a homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma. Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert emberi szám az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jel 13:13-18)

Megrendítő ez a néhány sor! Két fenevad találkozik, a tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad. A fő erő a tengerből feljövő fenevad, ő az erősebb. De soha nincs akkor ereje, ha valami, a Föld vezető országa és a legerősebb országa ezt az erőt földi értelemben nem fokozza fel. Tegnap is beszéltem önöknek arról, hogy amikor Európában létrejött a római pápaság, mindig a legerősebb európai birodalommal való szövetség után nézett. Ha először a frankok voltak a legerősebbek, létrejött a frankokkal, vagyis a franciákkal való szövetség. Ha a németek voltak az erősek, akkor létrejött a német-római császárság. Ma nem a franciák a legerősebbek. Nem is a németek. Ma a világon a legerősebb birodalom Amerika.

Emlékszem az egyetemi éveimre. Akkor nekünk azt mondták a professzoraink, idéztek is egy nyugati tudóst, aki azt mondta, ha két évre szabadságra menne, és két év alatt csak azzal foglalkozna, hogy mi a különbség Amerika és Nyugat-Európa között, két év alatt sem tudná kimutatni azt az óriási, fényévnyi különbséget, amivel Amerika előtte jár Nyugat-Európának, és a világ összes államának! Tudniillik, a világunk nem feudalista világ, vagyis most nem a földtulajdon tesz gazdaggá egy országot, hanem a pénz. És a pénz koncentrációja a legnagyobb az elmúlt évszázadban Amerikában van. Amerika lényegileg azt éri el, amit akar. Fölmegy a Holdra, a Marsra, bevonul Irakba, lebombáz valamit… Amerika kezében úgy van most a világ, hogy mi nem is sejtjük! Nyilvánvaló, hogy az a valaki, aki azt mondja, az emberiség nagy problémája most az erkölcstelenség, és ez igaz is, de aki azt is mondja, miszerint az erkölcstelenséget erőszakkal meg lehet szüntetni, akkor, ha a társadalomra rákényszerítünk valami minimális vallásosságot, mert különben az emberek elvadult tömeggé lesznek.

Ebben a világméretű küzdelemben most Amerika és Róma együtt van. Reagan óta ez az együttműködés – és ez is már negyven éve kezdődött – egyre erősödik. Ennek jegyében lett egypólusú a világ. A szemünk láttára zajlott le az, hogy igen, ma egy hatalom van a világnak a tetején. Ez Amerika. Amikor én gyerek voltam, természetesnek vettük, hogy kétpólusú a világ. Hogy van a Szovjetunió, meg van az Egyesült Államok. Úgy omlott össze a Szovjetunió, mint egy kártyavár. Reagan belevitte a csillagháborús taktikájába, a fegyverkezési versenybe az oroszokat, és azok térdre kényszerültek. És szétestek, és Kelet-Európa is szétesett. Hogy Kína most mennyire olyan, mint régen, senki nem hiszi, hogy olyan. Van még, mondjuk, Észak-Korea vagy Kuba, az egész világon az ateizmuson alapuló világrendszerek a szemünk láttára roppantak és dőltek össze. Amikor mi azt gondoltuk, és még a Magyar Tudományos Akadémián is azt mondták mindig a munkatársaim, hogy ez a Brezsnyev soha nem hal meg. Ezek az oroszok soha nem mennek ki innen tőlünk. Mert ugyan ideiglenesen itt állomásoznak, de ezeknek eszük ágában sincs elmenni. Még az unokáink is látni fogják őket. És jött 1989 és 1990, és egyszerre vége lett az egésznek.

Ez a Bibliában benne van. A Biblia elmondja azt, hogy a szemünk láttára most a világot olyan szövetség próbálja irányítani, amely nagyon szépnek tűnő, nagyon hangzatos jelszavakkal azt mondja, „Meg kell mentenünk a világot, mert a világ olyan mélyre süllyedt, olyan erkölcstelen!” Már az élet válik kérdésessé. Már azt sem tudják az emberek, hogy fiúk-e, vagy lányok… Már házasodni sem akarnak, meg gyereket sem akarnak, már családok sincsenek. Már emberi szó nincs, már idejük sincs az embereknek egymásra! Ezért be kell vezetni valamit, de határozottan, és kényszerítő eszközzel, azért, hogy a világot meg lehessen menteni.

Két nagy ideológiai irányzat van előttünk, kedves hallgatók. Akár akarjuk tudni, akár nem. Az egyik ideológiai irányzat az, hogy emberi összefogással, de meg lehet menteni a világot. Ez a globalizáció és az ökumenizmus hitvallása. Össze kell fogni, meg kell állapodni egy vallási minimumban, ami minden vallásban közös, abba kell hagyni a vallási irányzatoknak az egymással való acsarkodását, minden vallási irányzatban van valami igazság, minden vallási irányzatban Istent imádják. Minden vallási irányzat a szeretetről beszél. Ó, milyen kedves jelszavak ezek! És az emberekkel nagyon el lehet hitetni. Mindenkinek elege van a háborúságból, a feszültségből, a bajból. Olyan jól hangzik ez! Mint a holló fülének is nagyon jól hangzott a róka meséje.

Az igazi egyház ebben a helyzetben nem mondhat mást, csak azt, amire az egyház Ura, Jézus Krisztus felhatalmazta, hogy csak a másik megoldást állíthatja az emberek elé. „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Atyám országába!” Ha valaki nem ismeri meg személyesen Istent, nem fogadja el Jézus Krisztust, nem hagyja, hogy Jézus Krisztus őt más emberré tegye, akkor az az ember soha nem lesz méltó Isten országára. Tehát két választási lehetőség van, a világ összefogása vagy a megtérés.

Vagy a világ összefogásában hiszünk, amelynek a lényege most Amerikával kapcsolatban a vallás lesz. Most fogja Amerika a legnagyobb vallási kártyát kijátszani! Hiszen az amerikai alelnök a garancia arra, hogy ezt az ötvenmillió embert ebbe a mozgalomba segítette. Reagan idejében nyolcmillió főt számlált az erkölcs többség mozgalma, most közel ötvenmillió embert számlál ez a mozgalom. Az erkölcsi többség azt mondja, „Minden keresztény vallási irányzatnak egységre kell jutnia. A nagy ellenségünk az ateizmus és a liberalizmus. Ezt kell legyőzni. A keresztényeknek össze kell fogniuk. Más vallási irányzattal is össze kell fogni. Meg kell mutatni a világnak, hogy lehet másféleképpen is kormányozni a vallás segítségével.” Most játsszák ki a vallási kártyát!

Mivel az emberek a vallási irányzatok tekintetében eléggé avatatlanok, én még azt látom, hogy száz ember közül Magyarországon kilencvenen felül van azoknak a száma, akik azt mondják, „Hát, a vallás csodálatos dolog! Hát, szeretetről beszélnek! Isten-hitről van szó!” Ez nem sötét ateizmus! A vallási irányzatoké az emberek szíve! És mivel nem ismerik azt, amit a Biblia mond, hogy a nemzetek minden istene bálvány, és hogy nem szolgálhatunk egyszerre Krisztusnak és a Béliálnak, és aki bálványoknak áldoz, az ördögöknek áldoz, ezért hiszékenyek maradnak.

„És én nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek szövetségben.” A démoni világnak az utolsó nagy rohama fog lejátszódni a Földön. Krisztus nevében Krisztus ellen fordítani az embereket. Krisztus nevében, Krisztust felhasználva cégérül, az embereket Krisztus és Krisztus evangéliuma, a megtérés evangéliuma ellen fordítják.

Ezt a képet, ikont (görögül eikon; innen ered az ikon kifejezés), ezt a képet akarják sugallni. „Jó vagy úgy, ahogy vagy! Maradj olyan, amilyen. Csak ezt fogadd el! Majd megoldják az okos emberek meg az államok vezetői. Hétmilliárd ember él a Földön! Tudjátok, hogyan éljük túl ezt az egész világkrízist? Fogadjátok el, lépjetek be ebbe a világösszefogásba! Legyen a szívetek-lelketek ezé.” Ezzel szemben az igaz asszony, a nem parázna asszony csak azt mondja, amit Jézus mondott, amit a próféták is mondtak, „Térjetek meg! Ismerjétek meg Istent! Ismerjétek meg Istennek azt a kinyilatkoztatását, ami a mostani világunkra vonatkozólag kétezer éve elhangzott!” Ez egy oldal sem volt, amit önöknek felolvastam! Egyszerű szavakkal, világosan a tudomásunkra hozza, hogy egyedül Isten tud bennünket megmenteni! Az emberi összefogás senkit nem tud megmenteni. És ugyancsak a Biblia mondja azt, hogy a világot nem lehet megmenteni. Embereket, egyéneket lehet megmenteni! A világ elmúlik, és annak fénye, gazdagsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

A világot nem lehet megmenteni. A világ rohan a vesztébe! A világból azonban minden embert meg lehet menteni, aki odahajtja a fülét Isten szavára. Itt van Isten szava! Soha nem mondta azt a Biblia, hogy a világ jobb lesz! Soha nem volt ilyen hamis evangélium ebben a könyvben, hogy a világ megváltozik, és majd egy vágyott aranykor eljön, és az emberek majd kibékülnek egymással. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Ő országa nem e világból való! Ezen a világon nem lehet fölállítani Isten országát! Ezen a világon a kemény hataloméhség, a pénzhajhászás, az önzés egyre nagyobb tobzódása lesz az úr!

Az lesz az úr! Ezért számunkra rendkívül fontos az a prófécia. Ezért fejeződik be így ez a prófécia, „Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert emberi szám az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” Erről tegnap este beszéltem önöknek.

1612-ben Andreas Helwig, ez a német tudós egyszerű érveléssel kimutatta, hogy csak egyetlen hatalomra alkalmazható, amely a saját maga nyelvén saját magát annak nevezi, aminek valóban tartja magát. Róma Isten Fia helytartójának, Krisztus földi helyettesének tartja magát.Vicarius Filii Dei

A saját nyelvén, latinul ez VICARIVS FILII DEI. Ha leírom, hogy VICARIVS FILII DEI, mindenki egyszerűen kiszámíthatja matematikai összeadással. Azért mondja a Biblia, hogy számítsa ki, vagyis adja össze a fenevad számát. De nem kell szorozni, gyököt vonni. Semmit nem kell csinálni. Adja össze! Róma ennek nevezi magát. Ha valakinek kétsége van, hogy itt miről folyik a szó, mi felé halad a világunk, mivel kell azonosítani a birodalmakat, adja össze. Rettentő vallási kényszerítés fog a világra nehezedni. Az is lehetővé válik a számára, a kicsinyekkel és nagyokkal, a szolgákkal és szabad emberekkel kapcsolatban, hogy aki nem veszi fel ezt a bélyeget, nem azonosul ezzel a világmegmentő hatalommal, annak ez és ez lesz majd a büntetése. A Bibliában két jelkép, a bélyeg és a pecsét jelképe áll előttünk. A világ azt kéri, hogy vegyük fel a bélyeget. Azonosuljunk ezzel a világösszefogással. Isten azt mondja, hogy aki Őrá hallgat, aki Istenre és Jézus Krisztusra hallgat, azt Isten oltalom alá helyezi. A pecsét a Bibliában az oltalom alá helyezés jelképe. Elpecsételés. Az elpecsételést A jelenések könyve 7. fejezete közli, hogy ez mi lesz egészen pontosan.

Az én feladatom itt azonban véget ért. Csak azt akartam önöknek ma este bemutatni, hogy a történelemben nem véletlenül lett egy gyönyörű szép ország olyan, amilyen. De ez a  szép ország eltorzul. A szemünk láttára torzul el. És a két birodalom szövetsége olyan világhatalmi tényező lesz, ami a globalista ökumenizmusnak a szószólójává válik. És amivel szemben el kell hangoznia, mint ahogy most még nem hangzik olyan erőteljesen, mint kellene, az alternatíva! Hogy van választási lehetőség. Nem kell megadnunk magunkat annak, amit a világ mond. Jézus Krisztus mást mond! Isten mást mond! Ezért adta nekünk a jelenések könyvét.

Én tudom, hogy megrázók ezek a történelmi próféciák. Én sem egyik napról a másikra értettem meg ezeket. Mindenkinek nyilván erre időre van szüksége. Senki előtt nem azért mondtam el ezeket, hogy bárkit is megbotránkoztassak, vagy főleg nem azért, hogy sértsek. A Biblia senki ellen nem irányul. Hanem mindig valakikért. Ahogy a magyar költő is mondja, „Érted haragszom, nem ellened.” A Biblia az a könyv, ami az üdvösségünket akarja munkálni. Tehát Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Így mondja A Timótheushoz írt első levél 2. fejezetének 4. verse. Ez nagyon nagy Ige-vers. Isten azért rendelte el, hogy a Bibliát írják meg a próféták és apostolok, hogy az Ő megmentő szándékát minden emberrel közölje! De megmenteni csak azt lehet, aki meg akar menekülni. És megmenekülni csak az akar, aki látja, hogy mi a helyzet. Nem az a jó orvos, aki azt mondja, hogy semmiféle betegsége nincs a páciensnek, és közben belehal az ember, hanem az a jó orvos, aki feltárja a betegséget, de megmondja az eszközt is, amit, ha igénybe vesz az ember, meggyógyulhat. Ez a Biblia. De ezért hálásnak kell lennünk!

Vörösmarty Mihály azt mondta, „Irtózatos hazugság mindenütt!” Hazugsággal bőven körül vagyunk véve! De mondom, ezzel kezdtem az előadást is, az emberi természet a hazugságnak örül! De kedves hallgatók, én azt kívánom önöknek, hogy örüljünk annak, miszerint van egy könyv a világon, ami soha nem hazugsággal akar bennünket kifizetni. Ami rámutat a mi elesettségünkre. Rámutat a sötétségre. Nem azért, hogy a sötétségben vájkáljunk. Nem azért, hogy a megtévesztésről ragozva beszéljünk, hanem azért, hogy kiemelkedhessünk ebből. Ha valóban látom a helyzetemet, és akarok kiemelkedni, akkor tud engem Krisztus a megváltásával, a szabadításával kiemelni. Ezért a Bibliának köszönetet mondhatunk a jövendöléséért. Ha megrendítő is ez a jövendölés. De azt hiszem, hogy megrendítő a sebészkés is, de ha kivág egy daganatot a testünkből, akkor túléljük a betegséget. És ezért kérem önöket, hogy ne ennek az előadásnak higgyenek, ez úgyis el fog fakulni egy-két nap vagy hét után. Önöktől azt kérem, járjanak ennek utána. Vegyék úgy a kezükbe a Bibliát, ahogyan a Biblia azt monda magáról, hogy „Itt egyetlen szó sem támad saját magyarázatból.”

Köszönöm a figyelmet!

Mondja el a véleményét!