Prófécia és evangélium

Krisztusra vonatkozó prófétai igék az ószövetségben
Alapige: II. Péter 1: 19-21. A biztos prófétai ige, mint lámpás!
Kezdésnek  az emmausi tanítványok és Jézus párbeszéde: Lukács 24:13-tól. Súlypont. 25-27.
Az „idegen” kritikája: „ Balgatagok és rest szívűek..” Balga = gyenge eszű, buta,…?
A GONDOLKODÁS hiánya. Eredménye: Rest szív = lusta, közömbös, érdektelen…
Az ÉRTELEM nem = az érzelmek, indulatok,vágyak  kiszámíthatatlan és bizonytalan világával. Az értelem nem helyzet, indulat…-stb függő!
Mire van szükségünk? Szilárd meggyőződésre. Nem JELEKRE, csodákra, érzelmi felhangoltságra.
A vallásos közegek/csoportok nagy részében ezek az érzelmi hatásokra épülő “tanítások” dominálnak. 
A BIBLIA az ÉRTELEMRE próbál hatni. „Hitetek mellé – erény – tudás – önuralom – jóban kitartás – vallásos érzület – testvériesség – szeretet. Mert, ha EZEK megvannak…a Jézusra vonatkozó ISMERET nem lesz hatástalan és meddő.”(II.Péter 1.5-7)
Emmausi „eredmény”: GERJEDEZETT a szívünk..Újjászületést, életet adott..
Jézus a legmélyebb dolgokba avatta be őket: a PRÓFÉTAI IGE összefüggéseibe.
Mibe? Luk24.25. A próféták jövendölésének tanulmányozására. I.Pét.1,10-11. Időpontra-korra..
A zsinagógai felolvasások témája, egy ószövetségi tekercs (pl Jézus – Ésaiás a názáreti zsinagógában)
Mi a HASZON (?) a próféciák tanulásában?
A Jeruzsálemi tanítványok (az ősegyház) megmenekülése az i.u.66-os ostrom elől. Máté 24,15. “..amiről Dániel próféta jövendölt.. “
Cestius ideiglenes visszavonulása és a keresztények menekülése Pellába.
http://romaikor.hu/coloniak_es_municipiumok/jeruzselem_%28hierosolyma%29/jeruzsalem_romai_kori_tortenelme/cikk/jeruzsalem__ostroma__
Ugyanez a vég idején megismétlődik. Dániel 12,1: “mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt..”
Vázlatos áttekintés a Krisztusra vonatkozó bibliai próféciák bőséges tárházából:https://www.youtube.com/watch?v=i6dUZxumU8A
 456 prófécia Krisztusról Ebből 75 Tóra, 243 a prófétáknál,138 írásokban és a zsoltárokban.
Proto-evangélium: az ASSZONY magva I.Móz.3,15. Luther Márton: “ez az első vigasztalás, minden kegyelem forrása és minden ígéret kútfeje.”
Jákob jövendölése: Eljő Siló…
Bálám próféciája: 4. Móz.24,13. Csillag Jákobból, királyi pálca Izraelből
Ézsaiás, az ószövetség evangélistája: Izrael Szentje (15x említi.)
7,14: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
11,2: vesszõszál Isai törzsökébõl …A kin az Úrnak lelke megnyugoszik ..Derekának övedzõje az igazság lészen, …És lakozik a farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval
27. fejezet az Úr szőlője – békekötés – ama napon…
39.fej:Ímé napok jõnek, és elvitetik, valami házadban van, …elvitetik Bábelbe ..
53. a szenvedő Messiás .. fájdalmak férfia és betegség ismerõje!
A tilos fejezet, amit a zsidók  inkább kihagytak a felolvasásokból, mert sehogyan sem illett vele a győzedelmes Messiásról elképzelt váradalmaikba.
Dániel könyve: 2, 45: az égből lehullott KŐ = Isten országaPDVD_052
7,13-14: ..mint valami emberfia jõve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék õt.
És ada néki hatalmat, dicsõséget és országot, ..
A feltámadásról: Dániel 12: 2. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
“sokan”- azaz nem mindenki!  A feltámadás, mint részlegesen – pl két részben – megvalósuló kijelentés. (Jelenések 1:7 és 20.6)
“Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban”
A Messiás első eljövetele. 9,24-26…Hetven hét szabatott a te népedre …A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás …És egy héten át sokakkal megerõsíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak …(Galata 4,4: az idő teljessége..)
Zsoltárok könyve: Emmausi finálé: Akkor megnyilatkoztatá az õ elméjöket, hogy értsék az írásokat. Luk.24. 44. …a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felõlem ..”
Az újszövetségben 224 igeszakasz van 103 zsoltárból összeszedve. Ezek különböző helyeken is megjelennek, így tehát az újszövetségben összesen 280 zsoltáridézet van leírva. Ezek közül 50 idézet Krisztus szenvedéseivel,feltámadásával,mennybemenetelével,és az evangéliumoknak a nemzetekhez való eljuttatásával foglalkozik. A többi idézet oktató, vagy vigasztaló jellegű.
Példák a Zsoltárokból: lenézték (22:6 – 69:19-22). ..megvetették (118:22) megcsúfolták (22: 7-8 és 89:51-52) megostorozták (129:3) gúnyt űztek belőle.(69,8 és 20) keresztre feszítették (22, 1-2 és 14,17 megszomjazott (22,16) epével kevert bort adtak neki (69:20-22) sorsot vetettek ruhájára (22:18-19) csontjait nem törték össze ( 34:21) feltámadt (16:10) mennybe ment (68:19) Isten jobbján van (110:1 és 80.17) Ő a főpap (110:4) megítéli a nemzeteket (89:3-5) uralma örökké (89:35-37) Ő Isten Fia ( 2:7) példázatokban beszélt (78.2) viharcsendesítés (89.10) hozsannázó nép ( 118.25-26) mindörökké áldott ( 45:1-4 8, 18) eljön dicsőségben (102:16-23)
A Krisztusra vonatkozó próféciák egy nagy összerakó játék (puzzle)- hoz hasonlítanak.
A 22. és az 53. zsoltár mintha a kereszt lábánál készült volna: (Én Istenem, én Istenem…)
„Tág értelemben az egész Zsoltárok könyve messiási jellegű a kezdettől a végig, mivel tele van az utolsó napok messiási várakozásaival!” (Joseph Klausner megjegyzése, aki nem hitt a Messiásban) PDVD_062
Malakiás könyve: A „Seregek Ura” kifejezés 20-szor ismétlődik Malakiás könyvében.
„Követem”Jézus MÁSODIK eljövetelének leírása, mintha itt lenne máris előttünk (Malakiás 3: 1-2) 
Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.
De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!
Malakiás könyve 4: 1. Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
Függelék: Prezentáció “Ki volt Jézus valójában”https://www.youtube.com/watch?v=i6dUZxumU8A
A betlehemi témához: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201206/bizonyitek_juda_betlehemerol

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?