Lélek és élet a halál után? Ezoteria médium közvetítéssel

Meglehetősen nagy naivitás lenne azt hinni,hogy  spiripiszkos (Co. Karinthy) ügyekben az a vélekedés, miszerint  ez a “sportág” megmarad idős, bőrfotelekben szivarozó  öregurak úri huncutságának, megállja a helyét. Nos a mai napokban egy esemény ezt az illúziómat  – immár másodszor ez évben – alaposan megtépázta. A rádöbbenést egy – a témában járatlan, ártatlan és gyanútlan – ismerősömtől kapott levél váltott ki belőlem. Aki teljes nyíltsággal és barátsággal szeretett volna abba a “munkatársi” rétegbe beszervezni, akik egy ezoterikus könyvet terjesztenek. A barátom által ajánlott link egy katolikus pap –  mint MÉDIUM – által közvetített speciális “igazságokat”(?) közzétevő portálhoz vezetett.  Ebbe belenézni, idegeket borzoló időtöltés volt!  Cselekvésre szántam el magamat, mert az ilyen jellegű sátáni termékeket – minél inkább közeledünk a végidőkhöz – nagy lendülettel és minden trükköt bevetve fognak a gonoszság erői terjeszteni.

Részletek a MÉDIUM kőrleveléből. A magam álláspontja KÉKKEL van jelölve. A vastagon kiemeltek saját jelöléseim a kapott körlevélből.PDVD_001

“…a  könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást (az un. „pogány” vallásokat is) képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az én evangéliumaim.. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:
„Kedves Olvasó!
E helyen szeretnénk figyelmedbe ajánlani a………..weboldalt, melyen a MÁRIA JELENÉSEK TANÚIHOZ hasonlatosan, Mária szól a világhoz olyan médiumok által, akik megjelenése óta elfogadták tanításait.
Minden ember a maga tudati szintjén képes a kapcsolatot megteremteni a szellemvilággal, ezért szükségünk van az egymás által kapott ÉGI üzenetekre, ha NÖVEKEDNI AKARUNK A SZERETETBEN. Ezek hiteles voltáról – az evangéliumok Jézusának tanítása alapján -, saját üdvösségének érdekében, mindenkinek magának kell meggyőződnie.”

A Szentírásban rangsorolni kell!  Csak azokban a sorokban él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek  tartjátok minden sorát.

(Galata 1,9: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen! ) 2 Timóteus 3:16-17
„16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;”
A gyakorló katolikus híveknek is ez után az itt meg nem nevezett szerző un. “evangéliumaihoz” kell igazodni? Az eddig kézben tartott bibliát ez után hová tegyék? A papságnak is ez lesz a követendő – hiteles – tanítás? A többi egyház/vallásfelekezet is vesse el azt, amit eddig bibliának gondolt, mert a szellemvilág jeles képviselője önteltséggel félresöpör minden mást, mint az Ő “evangéliuma”? Lucifer utóda önhitten nyilatkozik! 
Az Ézs.14:12-14-es szakaszban ezt olvashatjuk: „Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! (Lucifer / Sátán) Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!”
“Pedig könnyen beláthatnátok, hogy így a Bibliából mindent ki lehet olvasni, és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatatlan! Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy buzgósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, amennyiben össze tudjátok egyeztetni evangéliumaimmal.”
A könyveket Én diktálom, médiumom írja, és ti terjesztitek.

Kimondja egyes számban…”ÉN diktálom,” – ”gondolataimat”. Ki az,  aki diktál, beszél? Mit sugalmaz?)
Az emberiség szellemi, lelki gazdagodása állna le azzal, ha e három közül bármelyik hiányozna!”
„…nem volt még katolikus pap a világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondolataimat, mint ő általa. “
Persze, hogy egy pap is lehet jó eszköz, ha elszakad a krisztusi igazságoktól. A katolikus papok között – ellenpélda gyanánt –  ott van Gál Péter volt bogádi plébános, aki a New Age-ról kitűnő könyvet írt, ami tökéletesen leleplezte az ördögi erők modern megjelenéseit, technikáit! Már sokadik kiadást ért meg szerencsére.
“13, Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. 14Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 15Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.”.2.Kor.11 fejezet 13-15..

“ Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, aki e könyveket felvállalja. De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé válik az, aki Engem így fölvállal! Sajnos, lesznek olyanok, akik ezért vagy föl se vállalják, vagy elbizonytalanodva abbahagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön bennük a kezdeti lelkesedés.”
„Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved szerint (lásd alábbi megj. a szívről #) építő hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostolkodásnak. Éspedig egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bizonyos meg nem értéseket, megaláztatásokat is!
A könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örömet okoz, ha vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vállalkoznak erre a munkára, haláluk óráján nagy békével fogják átlépni az örökkévalóság kapuját, mert gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. Nagyon szeretném, ha minden emberhez el tudnám juttatni építő, vigasztaló, buzdító szavaimat a könyveken keresztül.

Mindenkire különleges áldásomat adom, aki bekapcsolódik ebbe a munkába! E különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekeltek. Főleg most, mikor már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a föld.”
# Lásd Jeremiáson keresztül az Úr véleményét a szívről: Jeremiás 17:9-10
„9 Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? 10 Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az õ útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.”
Eddig a spiritiszta levélhez fűzött háborgásom. Egy másik könyv egyes részeit is idézem a témához.   

Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
    Lothar Gassmann: Mi az igazság az asztrológiával, spiritizmussal, mágiával és varázslással kapcsolatban?
Részletek Lothar G. könyvéből:
A parapszichológus Hans Benderhez8 csatlakozva a spiritizmus négy fajtáját lehet megkülönböztetni:
1. Népies spiritizmus (széles körben elterjedt halottidé­ző spiritizmus kíváncsiságból, hatalom- és tudás­vágyból).
2. Kinyilatkoztatás – Spiritizmus (kapcsolat „mahatmák-kal”, „mesterekkel”, többek között: keresztyén kö­rökben „angyalokkal”, „Jézussal” vagy magával „Is­tennel”, új, Biblián kívüli kinyilatkoztatások nyerése érdekében).
3. Etikus-vallási színezetű spiritizmus (a kinyilatkoztatás-spiritizmus alapján spiritiszta „egyházak” kiala­kítása, pl. Umbanda/Brazília, „Szellemi páholy, Zü­rich”, „Fiat Lux rend’VSvájc, „Univerzális élet”/ Né­metország).
4. Úgynevezett „tudományos” spiritizmus (a léleknek a szervezettől független létezési lehetőségének kér­désével foglalkozik; pl. Raymond Moody és Elisabeth Kübler-Ross halál- és túlvilágkutatásai).
A spiritiszta jelenségek értékelésénél – eltekintve a csa­lás gyakori eseteitől – két elmélet áll szemben egymással:
1. Az animista elmélet a spiritiszta jelenségeket olyan történéseknek értékeli, melyeket maga a média vált ki (pszichikai automatizmusok, lelki részek külön létezése, belemerülés a „kollektív tudatlanba”, ener­giagyűjtés akaraterő által stb.).
2. A spiritiszta elmélet az (elhunytak) szellemének a lát­ható világba való reális beleavatkozásával számol.
9 K. Koch, Seelsorge und Okkultismus [Lelkigondozás és okkultiz­mus], Berghausen, 16. kiad. P. 217.
Miközben egy raPDVD_081cionalisztikus világnézet követői a spiritiszta jelenségeket kivétel nélkül csalásnak tekintik, a (para)pszichológiai iskolák képviselői hajlanak leginkább az animista értelmezés felé. Mindenesetre, minden imma­nens értelmezési kísérlet kimerítése után, még mindig marad egy „tisztázatlan maradék” (Koch)10, amelyik egy transzcendentális hatás lehetőségét nyitva hagyja. E téren a bibliakutatás válaszára van szükség.
Vajon a spiritizmus által megkérdezett szellemek eseté­ben angyalokhoz hasonló szellemi lényekről, elhunytak szellemeiről, vagy akár démonokról van szó? A keresztyén teológia ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában nem egységes, azonban az én nézetem szerint a bibliai tényállás alapján, a legutóbb megnevezett lehetőségről van leginkább szó.

A spiritizmus ugyanis ellentmondásban áll a Tízparancsolat első parancsolatával (2Móz 20.2k), és Isten előtt „utálatos” (3Móz 19,31; 5Móz 18,9 kk stb). Aki foglalkozik ezzel, ítélet alá esik, mint Izrael királya, Saul (1Sám 28,7kk). Aki szeretne megtudni valamit az isteni titkok felől, ne az elhunytakat, hanem a Bibliát („Mózest és a prófétákat”) kérdezze meg (Lk 16,19kk).

Ennek a bibliai nézetnek a megerősítése a következő megfigyelésből származik. A spiritiszta ténykedés a lelki, szellemi és gondolkodásbeli károk sokaságát hozhatja magával: többek közt félelmeket, hallucinációkat, hangok hallását, üldözési mániát, öngyilkossági gondolatokat, szenvedélyek erős kialakulását, nagyfokú szexuális vágyat és szexuális perverziót, káromló gondolatokat, ellenállást Istennel és az Ő Igéjével szemben. Valódi szabadulás a spiritizmus által előidézett kötöttségekből csak egy uralom­váltás, a Sátán uralma alól az Isten országába való váltás által lehetséges, amikor valaki átadja életét a Megváltó Jézus Krisztusnak (Lk 11,20; Ef 6,10 kk).

Amint már mondtam, a spiritizmus gyakorlására, tehát a szellemek (állítólag gyakran „elhunytak szellemei”) megkérdezésére sok száz különböző technika és forma létezik, amelyeknek azonban mind ugyanaz a célja: kapcsolatfel­vétel a „szellemi világokkal”, amelyek mögött azonban valójában a démonok rejtőznek. Tehát nem az elhunyt az, aki a spiritiszta üléseken beszéPDVD_082l, hanem egy démon, ame­lyik annak adja ki magát, amivel/akivel az embert a valóság és a hazugság keverékével magához köti.
A kérdező már nem Istenbe helyezi bizalmát, hanem tragikus módon olyan szellemekbe, akik néha nagyon ke­gyesnek álcázzák magukat, így sokan használnak az ezo­terikus tan követői közül keresztet, ereklyéket, szentképe­ket, rózsafüzért, sőt Bibliát is. Szellemidézésüket „imádsá­goknak” mutatják, az isteni Szentháromság neveit alkal­mazzák, akiket azonban mágikus-önhatalmú céljaiknak rendelnek alá, és így visszaélnek vele.

Részletek E.G.White: Nagy Küzdelem c. könyvéből
http://adventista.hu/egwhite/honlap/nk/36.htm

Az a dogma, hogy az ember a halálban is megőrzi öntudatát, különösen pedig az a hiedelem, hogy a halott lelke visszatér szolgálni az élőknek, készítette el a modern spiritizmus útját. Ha a halottak Isten és a szent angyalok társaságába kerülnek, és sokkal többet tudnak, mint korábban, miért ne térnének vissza a földre, hogy eligazítsák és oktassák az élőket? Hogyha a halottak lelke földi barátaik körül lebeg – miként azt neves teológusok tanítják -, miért ne beszélhetnének velük, hogy óvják őket a vétkezéstől, vagy vigaszt nyújtsanak a gyászban? Hogyan utasíthatnák el a megdicsőült lelkek által küldött mennyei tanítást azok, akik hisznek a halottak öntudatos állapotában?
Ezek a látogatók, akik állítólag a szellem világából jöttek, néha helyénvalónak bizonyuló figyelmeztetéseket és intéseket mondanak. Miután megnyerték az emberek bizalmát, olyan tanokat hirdetnek, amelyek aláássák a Szentírásba vetett hitet. Azt a látszatot keltik, hogy érdeklődnek földi barátaik iránt, és közben elfogadtatják velük a legveszélyesebb tévedéseket. Az a tény, hogy igazat is mondanak, és olykor bekövetkező eseményeket is meg tudnak jövendölni, a megbízhatóság látszatát keltik. Hamis tanításaikat tömegek fogadják szívesen, és fenntartás nélkül el is hiszik, mintha azok a Biblia legszentebb igazságai lennének. Isten törvényét elvetik, a kegyelem Lelkét semmibe veszik, és a szövetség vérét szentségtelen dolognak tartják.

Sok embert ejt tőrbe az a hiedelem, hogy a spiritizmus csupán emberi szélhámosság. Amikor pedig szemtől szembe kerülnek olyan megnyilatkozással, amely szerintük csakis természetfölötti lehet, elhiszik, hogy e jelenségek mögött Isten hatalma húzódik
Pusztán ez a szó: ördöngösség – ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba,
A spiritizmus jelenlegi formája korántsem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák.
Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról, és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagy hatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma – a hittel elmondott imára válaszként – tudja megszabadítani ezeket a tőrbe csalt lelkeket. PDVD_002
Ésaiás próféta így ír: „Ha azt mondják nektek az emberek: “Kérdezzétek meg a halottidézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak”, akkor ezt mondjátok: ,Hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől.’ Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala” (Ésa 8:19-20). Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit.
Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel: „Bizony nem haltok meg”; „Amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” (l.Móz 3:4-5). Sátán lassan-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső időben. A próféta ezt mondja: „Láték… három tisztátalan lelket… a békákhoz hasonlókat; …ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára” (Jel 16:13-14). Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni. Kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az Igébe vetett hit által.

Mondja el a véleményét!

One thought to “Lélek és élet a halál után? Ezoteria médium közvetítéssel”

Vélemény, hozzászólás?