Az egyházügyi törvény tétje

Miért kellett olyan nagy sietséggel (december 28–30.) keresztülvinni a megújított egyházügyi törvény vitáját és megszavazását? Bizonyára azért, mert az egyházügyi törvény alapvető jelentőségű a korszakváltás szempontjából, aminek a megalapozását viszont be akarta fejezni a kormány a múlt esztendő végeztével. Tudatosan használom a korszakváltás kifejezést a gyakran emlegetett politikai rendszerváltás helyett, mert valójában egy nagyobb ívű […]

Olvass tovább

…a közjó és az igazságosság szellemében…

Részlet a Pásztorbotot Orbánnak c. cikkből  2006. MÁRCIUS 31.Hetek Mikola, Semjén, Orbán, Seregély, Kerényi mondta…..a közjó és az igazsá­gosság szellemében (?) Kérdésem: ki határozza meg, hogy mi  a közjó? És az IGAZSÁGOSSÁG? „Ha nemcsak kormányozni akarunk négy évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdeni a hosszabb […]

Olvass tovább

Van-e jövője az állami kereszténységnek?

Róma – Andrea Gagliarducci olasz újságíró a Mondayvatican.com című, angol nyelvű blogjában a katolikus egyház állapotát elemzi, jelen írásában külön kitérve Magyarországra. A pápa volt diákjaiból álló Ratzinger Schulerkreis ez évi találkozójának témája az új evangelizáció. A Ratzinger-Schülerkreis, azaz Ratzinger Diákkör keretében évente egyszer találkozik a ma XVI. Benedek néven ismert teológiaprofesszor és egykori diákjai, […]

Olvass tovább

A reformátorok és a vallási türelmetlenség

Vízbefojtott újrakeresztelők „A zsákmányon a győztesek osztoznak” – tartja az ősi mondás, amelynek igazsága talán sehol nem érvényesült jobban, mint a történetírás terén. Sokáig az egyháztörténet írása sem képezett kivételt; vagy Róma szája íze szerint, vagy a főáramú protestáns egyházak szemszögéből művelték Európában. A reformáció korában működő többi egyházi közösséget mindkét csoport negatív színnel tüntette […]

Olvass tovább

Reformáció és ellenreformáció Magyarországon

  Kisarjadt a hit A 16. század elején Magyarországon is jelentős igény volt az egyház megújítására. Papok, szerzetesek és világiak között egyaránt beszédtéma volt a római katolikus egyház visszatetsző helyzete, az erkölcsi és szellemi romlás számos megnyilvánulása. Luther Márton üzenete szinte azonnal élénk visszhangot váltott ki az országban. A katolikus egyház vezetői azonban gyilkos indulattal […]

Olvass tovább

Ezért nem tetszik a rendszer…

Ami személy szerint engem, és közvetlenül a családomat érinti, a lista 2. pontja. Erősen emlékeztet a középkori (pápai) uralommal együttlihegő világi hatalom laza puncsolására, illetve amikor ezek így egyszerre sokat tettek a zemberek lelkei (szelleme) feletti uralom gyakorlására. Ehhez csak ráadás, ha a 6. meg a 7. pontot részleteiben is átgondoljuk. A kettő – három […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.”  VII.Gergely pápa Kezdetben elválasztatott egymástól víz és az […]

Olvass tovább

A tények Orbán Viktort igazolják

Noha komolynak vélt elemzők a hatalomváltás első évfordulóján is a parlamentáris demokrácia régi fogalomkészletével próbálják leírni a harmadik Magyar Köztársaság helyén épülő új uralmi szisztémát, a tények Orbán Viktort igazolják: hazánkban rendszerváltoztatás történt. Pontosabban történik, hiszen egy folyamat részesei vagyunk, ami korántsem ért véget egy év alatt. Az régóta bizton állítható, hogy ez a rendszerváltoztatás […]

Olvass tovább

Apám és az egyház

Ez a helyi újságban megjelent jegyzet a mi kis pátriánk újkori történetének bizonnyal nem széles körben emlegethető jelensége, de tanulságos lehet másik vallási – sőt világi – közösségeknek is. (Dénes Ottó) Nimmerfroh Ferenc jegyzete (Dunántúli Napló 2011 április 26) Apám akkor hagyta abba a hittanórák látogatását, amikor a plébános egy kulcs-csomóval valami gyerekcsíny miatt brutális […]

Olvass tovább

Keresztényüldözések története (15. rész)Életükkel tanúskodtak

A 16. század elején Európa-szerte hatalmas igény volt az emberekben az egyház átfogó megújulására. A hivatalos egyház körében a romlottság minden téren jelen volt, s a lesújtó állapotok gyökeres változásért kiáltottak. Közszájon forgott a papok és szerzetesek szexuális erkölcstelensége, amiben már hosszú évtizedek óta élen jártak a reneszánsz pápák. Hangos elégedetlenségek forrása volt a pápaság […]

Olvass tovább

Abszurdisztán az abszurdoké!

Abszurdisztáni Anzix Néha egy kis visszaemlékezés a “múlt idők setét homályira” akár szívderítő is lehet.Mindenképpen elgondolkoztató. Püspök A Pártlistán Hallgatom Friderikusz rádiósított változatát, Simicskó képviselővel beszélget. Arról, hogy a KDNP képviselői, miszerint Simicskó és Semjén urak törvény- és alkotmánymódosításokat nyújtottak be a T. Házban. A törvénymódosítás  arról szólt, hogy végre ismerje már el az Állam […]

Olvass tovább

Alkotmány és keresztény fundamentalizmus?

“Nem félsz?” Egyház, Fidesz … szövetség a hatalomért? Vankó Zsuzsanna az egyház gyámságáról A teológusprofesszor, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektora azt mondja: történelmi bűn, hogy a keresztény egyházak nem szólalnak fel határozottan az antiszemitizmus és a rasszizmus ellen. Beszél arról a veszélyről is, hogy Magyarország lehet Európa első keresztény fundamentalista „mintaállama”. SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja. Orbán […]

Olvass tovább

Méné Tekel – Belsazár lakomája (A Bibliai Szabadegyetem előadásaihoz)

Rembrandt: Belsazár lakomája „És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és persáknak.”  (Dániel könyve 5. […]

Olvass tovább

Meddig futsz még a haláltól? Sejját Hamza verse

Sejját Hamza XII. században élt török költő, az iszlám tanrendszerébe (is) beépült  bibliai személyek tisztelője, ebben a versében Salamon királyról beszél, akinek példáján keresztül az emberi élet értékeit, lefutását és a világot teremtő Isten szempontjából történő értékelését adja.A hívő költő filozófiájának lényegét a vers utolsó mondata adja tudtul.Érdemes mélyen és komolyan elmélkedni róla! Egy ókori […]

Olvass tovább

Ország és hatalom – A keresztényüldözések története (8.)

Az államegyház árnyai A Nyugatrómai Birodalom bukásával nem szűnt meg, sőt inkább felerősödött az államvallás és a tényleges kereszténység mellett kitartó hívők közötti konfliktus. A birodalom helyét a pápai állam vette át, a császár utódai „Krisztus helytartói” lettek. Akik nem fogadták el az új rendet, azoktól megvonták a keresztény megnevezést, és kirekesztették őket az egyházból, […]

Olvass tovább

“Katolikus értékek” (TGM kirúgása alkalmából)

Pár héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök, a magyarországi demokrácia intelligens és energikus sírásója úgy nyilatkozott a Népszabadság Rómában csellengő riporterének, hogy “a kormány a katolikus értékek mellett voksolt”. Érdekes kijelentés. A kabinet vajon szavazott – magam elé képzelem Stumpfot, Matolcsyt – a Denzinger-féle Enchiridion Symbolorum minden egyes tételéről? A szeplőtlen fogantatás, Mária mennybemenetele, a pápai […]

Olvass tovább

A papi nőtlenség kialakulása

  A nyugati egyházban kötelező érvényű papi cölibátus (latinul: nőtlenség) eltörléséért síkraszál­ló teológusok nem mulasztanak el rámutatni: a korai egyház elöljáróit nem volt gyakorlat szüzességre kötelezni. A kérdés kapcsán talán Pál a Korintho­sziakhoz írt első levelének egyik verse a leggyakrabban idézett passzus: „Nincsen-e arra jo­gunk, hogy keresztyén feleségün­ket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is […]

Olvass tovább

A hatalom vagyonszerzési joga.

Egy amerikai példa nyomán foglalkoztatott a kérdés: mi az erősebb jog? A MAGÁNÉRDEK, vagy a KÖZÉRDEK? Az amerikai történetben sok-sok huzavona után , a jog csűrés-csavarása árán, de az ALKOTMÁNY tételes egészét nem érintve, szövegét tiszteletben tartva, megoldották az országos üggyé dagadt botrányt. Egy réges-régi –  jó két és félezer éves – történet jut eszembe, […]

Olvass tovább

ARMAGEDDON egy ősi előképben (Illés próféta és a Baál papok)

Az Izrael csalás megsemmisítése c. könyv 11.fejezete (ARMAGEDDON) témája kapcsán ígértem, hogy erről még közreadok a jobb megértés megkönnyítésére egy bibliai előképet. Az idézet E.G.White: Próféták és királyok c. könyvének 11. fejezete.http://igemorzsa.hu/e_g_w_konyvek/profetak_kiralyok/tartalom.html A bibliaolvasók számára ismerős történetnek az ARMAGEDDON téma szempontjából kulcsfontosságú jelentősége van. A Mindenható Istenben bízó hívő kisebbség és a Baál/Asera próféták által […]

Olvass tovább