dr Reisinger János: Bálám négy látomása

Kedves hallgatók, mindenkit köszöntök a Jogi Egyetemen a „Bibliai látomások” című sorozatunkban. Az első előadásunk címe: Bálám négy látomása. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Biblia legnagyobb látomásait sorra vesszük; időrendben, ahogyan egymás után következnek. Az ilyen látomásból általában az emberi történelemről és azon belül is az emberi történelem végkifejletéről derülnek ki […]

Olvass tovább

Minden rossznak gyökere ….

Kommentem: Egy magát állandóan “Keresztény”-nek nevező ország vezető grémiumában (lásd Országgyűlés) valaha helyet (el)foglaló képviselő hölgynek nem lett volna annyi érzéke a humorhoz, (lásd irónia, szarkazmus,malícia etc) hogy álságos és meddő akciójával csak a saját intelligenciájáról (nota bene mellesleg a pártjáról is)  egy értékelhető bizonyítványt állít ki, a “Megvédem a vezetőimet, pártomat, az országomat..stb.” kezdetű […]

Olvass tovább

A Vatikán Bibliatörténeti kiállítása Rómában

Egy antikvár úton beszerzett könyv (Leopold von Ranke: A pápák története az utolsó négy évszázadban) óriási meglepetéssel szolgált. A hátsó borítón belül egy sor kézzel írt lapot, szép kalligrafikus betűkkel, magyarul és németül is írt megjegyzésekkel ajándékozott meg az előző valamelyik ismeretlen tulajdonos. Az írások stílusa a XIX. század utolsó negyedére jellemző. Ebből most az […]

Olvass tovább

Kiállítás Rómában a Vatikáni Titkos Levéltár anyagából

“Ne kívánjatok reformokat a pápától, mint ahogy nem kívánhattok a sultantól. Sem egyik, sem a másik nem adhat reformokat a nélkül, hogy öngyilkosságot kövessen el.” (Cavour) „A kuria hódolatos és nyughatatlan egyszersmind, egyházias és harcz-kedvelő: egyfelől tele méltósággal, pompával, szertartással, másfelől számító okosságával, sohasem fáradó uralkodásvágyával páratlan. Buzgósága és becsvágyó tervei, mindketten kizárólagos igazhitűség eszméjén alapulva, […]

Olvass tovább

Vatikáni biblia-kiállítás (kérdőjelekkel).

Harc a Bibliáért  A vatikáni kiállítás ellent­mondásai A húsvét alkalmából megnyílt vatikáni Biblia-kiállítás (Biblia és a Vatikán. Hetek, 2012. május 4.) egészét egy sajnálatos ellentmondás jellemezte. A látogatók páratlanul gazdag anyagot tekint­hettek végig, ugyanakkor az az üzenet, amelyet a szervezők a kiállítás segítségével el akartak juttatni a nagyközönséghez, nehezen hozható összhangba a történelmi tényekkel. Ez […]

Olvass tovább

Egyháznak el nem ismert egyház,..

Debrecenit esznek a jó képviselők, mustárral, úgy finom. A fölött gondolják meg, miközben a kenyérhajával feltunkolják a mustáros szaftot: hát lehes­sen-e ezeknek a hívőknek egyháza, s lehes­sen-e amazoknak. Ilyen szégyen nem volt még a rendszerváltás óta az Országgyűlésben. Emlékszem, milyen szépnek találtam, hogy a gyűlölt és megvetett Állami Egyházügyi Hivatal hajdani székházába a hallgass a […]

Olvass tovább

Az inkvizíció mártírjai

A katolikus egyház már a korai időktől kezdve fellépett a hivatalos tanításoktól eltérő irányzatokkal szemben. A helyi püspök feladata volt visszatéríteni a tévelygőket Róma hűségére. Ahogy a 11. század folyamán nőtt a Rómától elszakadó irányzatok követőinek száma, úgy súlyosbodtak a kiszabott büntetések. A század végén – az első keresztes háborút meghirdető – II. Orbán pápa […]

Olvass tovább

Vérrel írt Biblia. A keresztény­üldözések története (17. rész)

A reformáció képviselőit az a buzgó törekvés vezette, hogy a keresztény hitet visszaállítsák tényleges erejébe és hatékonyságába. Meggyőződésük szerint ez csak akkor lehetséges, ha hitüket teljes mértékben a Szentíráshoz igazítják, és az egyházat megtisztítják minden bibliaellenes vallási tradíciótól. Alapvető feladatuknak tekintették, hogy az emberekkel megismertessék a Biblián keresztül Isten akaratát. Ekkorra már a közvélemény részéről […]

Olvass tovább

Conradi L. R. : A Biblia szombatja és a hagyományok vasárnapja

Conradi L. R. A vasárnap eredetének kútforrásai. Aquinói Tamás Arisztotelész és Platon társaságában A kiadó előszava A szerző az Adventista Egyház európai misszionáriusa volt e könyv megjelenésének idején (1918) A könyvet, hitvédő iratnak szánta. A Krisztus eljövetelét váró hívők, a kezdetek (1844-45) évei után a baptista-metodista-kongregacionalista és az Egyesült Államok területén akkor élt szabadkeresztény felekezetekből, egyházakból […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

PUBLICISZTIKA 2011. augusztus 22. Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.” Kezdetben elválasztatott egymástól víz […]

Olvass tovább

Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete?

Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? Bár a Hit Gyülekezete kétségkívül megérdemli az egyházi státuszt, a kiemelt felekezetek közé emelése Németh Sándorék és a Fidesz közti paktum gyanúját keltheti. A Heti Válasz annak járt utána, mennyiben joggal. Adva van egy párt – az MSZP -, mely egyháztörténeti gyásznapnak nevezi a múlt hétfőt, amikor megszületett […]

Olvass tovább

Egy “házi” törvényről reagálások/linkek

Szőnyi Szilárd: Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? Bár a Hit Gyülekezete kétségkívül megérdemli az egyházi státuszt, a kiemelt felekezetek közé emelése Németh Sándorék és a Fidesz közti paktum gyanúját keltheti. A Heti Válasz annak járt utána, mennyiben joggal. Adva van egy párt – az MSZP -, mely egyháztörténeti gyásznapnak nevezi a múlt hétfőt, […]

Olvass tovább

Vallási élet, vallásszabadság és egyéb fontos olvasmányok

A Budapest terézvárosi Adventista gyülekezet széleskörű ismereteket és fontos tudnivalókat közöl honlapján. Gyűjtögető/közreadó, alkotó, de mindenképpen széles látókörű  szolgálatukból csak példának néhány link, amit a kedves olvasó elérhet az internet felületén: http://www.adventista.hu/terezvaros/terezvaros.htm http://vilagnezet.blog.hu/2007/10/10/vallasszabadsag http://hvg.hu/itthon/20110809_fabiny_egyhaz_breivik_evangelikus http://hvg.hu/itthon/20110722_egyhazi_torveny_huffington http://www.mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/akiket-megalaztak-metodistak-punkosdiek-nazarenusok/2011-07-16/5150 http://nol.hu/belfold/20110715-kinos_baki_az_egyhazi_torvenyben

Olvass tovább

Hillary Clinton levele a vallásszabadságról

Hillary Clinton beszédének fordítása: “Megtiszteltetés számomra, hogy üzenetet küldhetek a Hetednapi Adventista Egyháznak. Megbecsültnek és megilletődöttnek érzem magam, hogy lehetőségem van beszélni ilyen aktív és életteli emberek csoportjához. Az egyik dolog, amit leginkább csodálok a Hetednapi Adventista Egyházban – a hitük mellet – az az elkötelezettség, amivel prédikálnak, tanítanak és gyógyítanak. A hangsúly, amit a […]

Olvass tovább

A keresztény cionizmus történelmi gyökerei

A keresztényüldözések története (16. rész) A visszatérés prófétái A „keresztény cionizmus” kifejezés nem fogalmi ellentmondás, ahogy talán első hallásra tűnhetne, hanem a protestantizmuson belül elsőként a 17. századi Angliában, majd más országokban is megjelent és mára világszerte elterjedt mozgalmat takar. Míg a zsidóság körében kialakult politikai cionizmus történetét viszonylag alaposan feldolgozták, azoknak a keresztényeknek a […]

Olvass tovább

Vízbefojtott újrakeresztelők

„A zsákmányon a győztesek osztoznak” – tartja az ősi mondás, amelynek igazsága talán sehol nem érvényesült jobban, mint a történetírás terén. Sokáig az egyháztörténet írása sem képezett kivételt; vagy Róma szája íze szerint, vagy a főáramú protestáns egyházak szemszögéből művelték Európában. A reformáció korában működő többi egyházi közösséget mindkét csoport negatív színnel tüntette fel írásaiban. […]

Olvass tovább

Ellenreformáció és rekatolizáció az újkori Európában

A fekete rend hódítása Mivel magyarázható, hogy a reformáció hosszú évtizedeken át tartó diadalmas előretörését végül sikerült megállítani Rómának, sőt az elvesztett tömegek és területek jelentős része fölött is helyre tudta állítani korábbi uralmát? A rekatolizáció sikerének egyik titka, hogy az ellenreformáció valójában a protes­tantizmuson belül kezdődött el, amikor a protestánsok maguk fordultak ellene a […]

Olvass tovább

A. T. Jones: Polgári kormányzat és a vallás

Ebben a könyvben szeretném közzétenni azokat a számomra fontos bibliai igazságokat, amelyek bemutatják a vallás és a polgári kormányzat egészséges viszonyát. A könyv három nagy témacsoportot ölel fel, ezek pedig az alábbiak: A polgári kormányzat és a vallás Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy szabaddá tegye az embert, hogy lelkébe ültesse a valódi […]

Olvass tovább

A trón és az oltár új szövetsége

Egyházi kegyverseny A cikk írása idején  (2011.05.11.) érvényes helyzetről szól az írás. Bár azok az állapotok, amiket a kegyekből kiesettek (Iványi Gábor- féle Metodisták és mások) mai napig is hiába szerettek volna legalább megtárgyalni, azóta sem változtak.Egyesek megalkudva újra élvezték a régi állapotok szerinti pénzeket és elnézően viselkednek  a “felülről” történő intenciók vonatkozásában, amik pedig […]

Olvass tovább

Állam és egyház viszonya Magyarországon

  GÁBOR GYÖRGY A KIBESZÉLETLEN KÉRDÉSEKRŐL . A Fehér-ház és a Vatikán montírozott látványa. Egyelőre csak képi formában.A biblia szerint a valós egység irányába mutat a szándékuk.Az ideológia és az erő szövetsége(?) A  világkormány(?)… 168 óra) A rendszerváltás utáni idők összes miniszterelnöke ellátogatott a Vatikánba. Horn Gyula megállapodást kötött a Szentszékkel, mely szerint – hasonlóan […]

Olvass tovább