A Vatikán Bibliatörténeti kiállítása Rómában

Egy antikvár úton beszerzett könyv (Leopold von Ranke: A pápák története az utolsó négy évszázadban) óriási meglepetéssel szolgált. A hátsó borítón belül egy sor kézzel írt lapot, szép kalligrafikus betűkkel, magyarul és németül is írt megjegyzésekkel ajándékozott meg az előző valamelyik ismeretlen tulajdonos. Az írások stílusa a XIX. század utolsó negyedére jellemző. Ebből most az […]

Olvass tovább

Kiállítás Rómában a Vatikáni Titkos Levéltár anyagából

“Ne kívánjatok reformokat a pápától, mint ahogy nem kívánhattok a sultantól. Sem egyik, sem a másik nem adhat reformokat a nélkül, hogy öngyilkosságot kövessen el.” (Cavour) „A kuria hódolatos és nyughatatlan egyszersmind, egyházias és harcz-kedvelő: egyfelől tele méltósággal, pompával, szertartással, másfelől számító okosságával, sohasem fáradó uralkodásvágyával páratlan. Buzgósága és becsvágyó tervei, mindketten kizárólagos igazhitűség eszméjén alapulva, […]

Olvass tovább

Vatikáni biblia-kiállítás (kérdőjelekkel).

Harc a Bibliáért  A vatikáni kiállítás ellent­mondásai A húsvét alkalmából megnyílt vatikáni Biblia-kiállítás (Biblia és a Vatikán. Hetek, 2012. május 4.) egészét egy sajnálatos ellentmondás jellemezte. A látogatók páratlanul gazdag anyagot tekint­hettek végig, ugyanakkor az az üzenet, amelyet a szervezők a kiállítás segítségével el akartak juttatni a nagyközönséghez, nehezen hozható összhangba a történelmi tényekkel. Ez […]

Olvass tovább

Egyháznak el nem ismert egyház,..

Debrecenit esznek a jó képviselők, mustárral, úgy finom. A fölött gondolják meg, miközben a kenyérhajával feltunkolják a mustáros szaftot: hát lehes­sen-e ezeknek a hívőknek egyháza, s lehes­sen-e amazoknak. Ilyen szégyen nem volt még a rendszerváltás óta az Országgyűlésben. Emlékszem, milyen szépnek találtam, hogy a gyűlölt és megvetett Állami Egyházügyi Hivatal hajdani székházába a hallgass a […]

Olvass tovább

Az inkvizíció mártírjai

A katolikus egyház már a korai időktől kezdve fellépett a hivatalos tanításoktól eltérő irányzatokkal szemben. A helyi püspök feladata volt visszatéríteni a tévelygőket Róma hűségére. Ahogy a 11. század folyamán nőtt a Rómától elszakadó irányzatok követőinek száma, úgy súlyosbodtak a kiszabott büntetések. A század végén – az első keresztes háborút meghirdető – II. Orbán pápa […]

Olvass tovább

Vérrel írt Biblia. A keresztény­üldözések története (17. rész)

A reformáció képviselőit az a buzgó törekvés vezette, hogy a keresztény hitet visszaállítsák tényleges erejébe és hatékonyságába. Meggyőződésük szerint ez csak akkor lehetséges, ha hitüket teljes mértékben a Szentíráshoz igazítják, és az egyházat megtisztítják minden bibliaellenes vallási tradíciótól. Alapvető feladatuknak tekintették, hogy az emberekkel megismertessék a Biblián keresztül Isten akaratát. Ekkorra már a közvélemény részéről […]

Olvass tovább

Conradi L. R. : A Biblia szombatja és a hagyományok vasárnapja

Conradi L. R. A vasárnap eredetének kútforrásai. Aquinói Tamás Arisztotelész és Platon társaságában A kiadó előszava A szerző az Adventista Egyház európai misszionáriusa volt e könyv megjelenésének idején (1918) A könyvet, hitvédő iratnak szánta. A Krisztus eljövetelét váró hívők, a kezdetek (1844-45) évei után a baptista-metodista-kongregacionalista és az Egyesült Államok területén akkor élt szabadkeresztény felekezetekből, egyházakból […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

PUBLICISZTIKA 2011. augusztus 22. Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.” Kezdetben elválasztatott egymástól víz […]

Olvass tovább

Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete?

Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? Bár a Hit Gyülekezete kétségkívül megérdemli az egyházi státuszt, a kiemelt felekezetek közé emelése Németh Sándorék és a Fidesz közti paktum gyanúját keltheti. A Heti Válasz annak járt utána, mennyiben joggal. Adva van egy párt – az MSZP -, mely egyháztörténeti gyásznapnak nevezi a múlt hétfőt, amikor megszületett […]

Olvass tovább

Egy “házi” törvényről reagálások/linkek

Szőnyi Szilárd: Miért lett kiemelt egyház a Hit Gyülekezete? Bár a Hit Gyülekezete kétségkívül megérdemli az egyházi státuszt, a kiemelt felekezetek közé emelése Németh Sándorék és a Fidesz közti paktum gyanúját keltheti. A Heti Válasz annak járt utána, mennyiben joggal. Adva van egy párt – az MSZP -, mely egyháztörténeti gyásznapnak nevezi a múlt hétfőt, […]

Olvass tovább

Vallási élet, vallásszabadság és egyéb fontos olvasmányok

A Budapest terézvárosi Adventista gyülekezet széleskörű ismereteket és fontos tudnivalókat közöl honlapján. Gyűjtögető/közreadó, alkotó, de mindenképpen széles látókörű  szolgálatukból csak példának néhány link, amit a kedves olvasó elérhet az internet felületén: http://www.adventista.hu/terezvaros/terezvaros.htm http://vilagnezet.blog.hu/2007/10/10/vallasszabadsag http://hvg.hu/itthon/20110809_fabiny_egyhaz_breivik_evangelikus http://hvg.hu/itthon/20110722_egyhazi_torveny_huffington http://www.mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/akiket-megalaztak-metodistak-punkosdiek-nazarenusok/2011-07-16/5150 http://nol.hu/belfold/20110715-kinos_baki_az_egyhazi_torvenyben

Olvass tovább

Hillary Clinton levele a vallásszabadságról

Hillary Clinton beszédének fordítása: “Megtiszteltetés számomra, hogy üzenetet küldhetek a Hetednapi Adventista Egyháznak. Megbecsültnek és megilletődöttnek érzem magam, hogy lehetőségem van beszélni ilyen aktív és életteli emberek csoportjához. Az egyik dolog, amit leginkább csodálok a Hetednapi Adventista Egyházban – a hitük mellet – az az elkötelezettség, amivel prédikálnak, tanítanak és gyógyítanak. A hangsúly, amit a […]

Olvass tovább

A keresztény cionizmus történelmi gyökerei

A keresztényüldözések története (16. rész) A visszatérés prófétái A „keresztény cionizmus” kifejezés nem fogalmi ellentmondás, ahogy talán első hallásra tűnhetne, hanem a protestantizmuson belül elsőként a 17. századi Angliában, majd más országokban is megjelent és mára világszerte elterjedt mozgalmat takar. Míg a zsidóság körében kialakult politikai cionizmus történetét viszonylag alaposan feldolgozták, azoknak a keresztényeknek a […]

Olvass tovább

Vízbefojtott újrakeresztelők

„A zsákmányon a győztesek osztoznak” – tartja az ősi mondás, amelynek igazsága talán sehol nem érvényesült jobban, mint a történetírás terén. Sokáig az egyháztörténet írása sem képezett kivételt; vagy Róma szája íze szerint, vagy a főáramú protestáns egyházak szemszögéből művelték Európában. A reformáció korában működő többi egyházi közösséget mindkét csoport negatív színnel tüntette fel írásaiban. […]

Olvass tovább

Ellenreformáció és rekatolizáció az újkori Európában

A fekete rend hódítása Mivel magyarázható, hogy a reformáció hosszú évtizedeken át tartó diadalmas előretörését végül sikerült megállítani Rómának, sőt az elvesztett tömegek és területek jelentős része fölött is helyre tudta állítani korábbi uralmát? A rekatolizáció sikerének egyik titka, hogy az ellenreformáció valójában a protes­tantizmuson belül kezdődött el, amikor a protestánsok maguk fordultak ellene a […]

Olvass tovább

A. T. Jones: Polgári kormányzat és a vallás

Ebben a könyvben szeretném közzétenni azokat a számomra fontos bibliai igazságokat, amelyek bemutatják a vallás és a polgári kormányzat egészséges viszonyát. A könyv három nagy témacsoportot ölel fel, ezek pedig az alábbiak: A polgári kormányzat és a vallás Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy szabaddá tegye az embert, hogy lelkébe ültesse a valódi […]

Olvass tovább

A trón és az oltár új szövetsége

Egyházi kegyverseny A cikk írása idején  (2011.05.11.) érvényes helyzetről szól az írás. Bár azok az állapotok, amiket a kegyekből kiesettek (Iványi Gábor- féle Metodisták és mások) mai napig is hiába szerettek volna legalább megtárgyalni, azóta sem változtak.Egyesek megalkudva újra élvezték a régi állapotok szerinti pénzeket és elnézően viselkednek  a “felülről” történő intenciók vonatkozásában, amik pedig […]

Olvass tovább

Állam és egyház viszonya Magyarországon

  GÁBOR GYÖRGY A KIBESZÉLETLEN KÉRDÉSEKRŐL . A Fehér-ház és a Vatikán montírozott látványa. Egyelőre csak képi formában.A biblia szerint a valós egység irányába mutat a szándékuk.Az ideológia és az erő szövetsége(?) A  világkormány(?)… 168 óra) A rendszerváltás utáni idők összes miniszterelnöke ellátogatott a Vatikánba. Horn Gyula megállapodást kötött a Szentszékkel, mely szerint – hasonlóan […]

Olvass tovább

Vasárnapi kötelező munkaszünet ?

“a bevásárlóközpontok hétvégi nyitva tartásával kapcsolatban” című monodráma rendszeresen megújuló témát ad a magyar parlamentnek. Alábbi cikket egy olyan történész írta, akinek a hitbeli meggyőződésében egyáltalán nem szerepel a “zsidóskodás”, vagy a “szektás szombatolás”. Sőt felekezetének alapelvei szerint a hét vége nem a szombat, hanem a vasárnap. Mégis figyelemre méltó és tiszteletet érdemel, hogy azt […]

Olvass tovább

A kormány harca a vallásszabadság ellen

Mindenesetre az a napnál is világosabb, hogy a törvény, ha hatályba lépne, közvetlenül akadályozná az Alkotmány által garantált “szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.” “11. § A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik […]

Olvass tovább