Ferenc pápa imaszándéka és a valós háttér (elemzés I. rész)

Mi lenne kifogásolható egy ilyen barátságos, nyitottságot sugárzó pápai imaszándékban?

Nem kellene-e a szavak elsődleges jelentését elfogadni és a szándék szellemében eljárni?

Néha – mint most is – visszagondolok a történelem előző századaira és egybevetem az olvasottakat és a megtörténteket egymással. Ha csupán a szavak szépen csengő és lendületesen hömpölygő áradatát nézem, úgy majdnem hatalmába kerít egy ellenállhatatlan(nak tetsző) érzés. A Nagy Francia Forradalom hármas jelszava és annak mai katolikus utóélete.

Liberté-Egalité-Fraternité. A képet nézve mintha maga az egyenlőség és a  testvériség tekintene ránk. Afrikai útján a pápa Nairobiban beszédet intézett az ökumenikus és vallásközi találkozó résztvevőihez 2015-ben. Szinte már hallani vélem Beethoven IX. szimfóniájának nevezetes örömódáját, a minden emberi közösség egybeforrt és egyenlő létéről. „Freude, schöner Götterfunken…”

A mostani elemzésben a pápai uralom élén regnáló JEZSUITA pápa  szervezési és  ideológiai alapjait vesszük vázlatosan szemügyre. Fontos, hogy ne csak azt a kedvezőre hangolódott állapotot lássuk, amit a mai katolicizmus előző pápái, világot át-meg átjáró útjaikon, mint erkölcsi tőkét felhalmoztak. Hanem nézzünk bele az egyre népszerűbbé váló pápa – és intézménye – valós céljaiba is.

Ferenc pápa az afrikai vallások képviselőivel közös megemlékezésen (Nairobi 2015 november 26.)

A Római Katolikus Egyház élcsapata – a JEZSUITÁK – létrejöttük óta mesterien használták a meggyőzés művészetének a létező legmagasabb szintjeit. Alapelvükben és a tanítványaik képzésében első helyen állt az ellenfél meg, vagy legyőzésének végső célja:  egyházuk elsőbbségének és felsőbbségének  minden eszközzel és módon való bizonyítása. Érdemes legalább egy kis időt szentelni a Rend alapszabályának és alkalmazásának megismerésébe.  Minek köszönhető, hogy az ebből a tanrendszerből kikerült pápa – aki az első jezsuita Péter székében – ilyen nagy és dicsőséges hírnévre tett szert, aránylag rövid idő alatt? A KÉK kiemelésre kattintva megnyílik az idézett könyv részlete.

Részlet a Jezsuiták tegnap és ma c. könyvből.

„…A jezsuita módszerekhez tartozik még az is, hogy minden provinciának van egy olyan – mindenki előtt ismeretlen – tagja, aki a generális külön parancsa alapján közvetlenül kö­teles jelentést adni a helyi vezetők tevékenységéről, a provin­ciában történtekről. Erről a megbízatásról az illető még a gyónás pecsétje alatt sem szólhat. Így megbízatásuk teljes ti­tokban marad, és egy vezető sem tudhatja, mikor és hol ki figyeli, jelentést téve minden lépéséről. Ugyanilyen „beépíté­si” módszert alkalmaznak a provinciálisok a házfőnökökkel, a házfőnökök pedig a páterekkel kapcsolatban. A csúcstól a legutolsó kis telepig kiépített „információs” belső kémrend­szer századok óta a legnagyobb titkossággal és hatékonyság­gal működik.

Főként a jezsuiták soraiban találhatók az egyház legértéke­sebb emberei, maga a rend az egyház egyik leghatékonyabb eszköze a katolicizmus terjesztéséért, az egyház befolyásának növeléséért vívott küzdelemben. Napjainkban különösen fon­tos szerephez jutottak a vallás általános válságának, a szerve­zetek gyorsuló felbomlása és a laicizálódási folyamatok feltar­tóztatásának érdekében végzett akciókban.

U.S. President Barack Obama meets with Pope Francis in the Oval Office of the White House in Washington on September 23, 2015. The pontiff is on his first visit to the United States. Photo courtesy of REUTERS/Jonathan Ernst

Soraikban ott találjuk a legkiemelkedőbb katolikus gondol­kodókat, a különféle egyházi „tudományágak” művelőit, de megtalálhatók közöttük a polgári természet- és társadalomtu­dományok neves képviselői, a szociológiában, a  lélektanban, a közgazdasági és nyelvtudományokban, az etnográfiában és sok-sok más részterületen kitűnt tudósok is. Az a tény, hogy a katolikus szervezetek között a legcéltudatosabb és legjobban koncentrált szervezet a Jézus Társaság, nem valamely vélet­len következménye, hanem a céltudatos, fegyelmezett, ugyan­akkor más egyházi szervezetékkel össze sem hasonlíthatóan magas fokú, másfél évtizedes, legapróbb részletekig kidolgo­zott nevelési rendszeré. Minden jezsuitának kivétel nélkül keresztül kell esnie a legkeményebb próbatételeken. A gyengék pedig könyörtelen kihullanak a tizenöt év rostáján…”

„A jezsuitának, mint egy holttestnek, úgy kell engedelmes­kednie, akivel bármit lehet tenni. . . úgy kell átengednünk magunkat feletteseinknek, mint egy viaszdarabkának, amely formálni engedi magát akarat és ellenállás nélkül, mint egy holttestnek, mint egy kis feszületnek, amelyet egyik oldalról áttesznek a másikra. .. így kell mindig kéznél lennünk, hogy a rendet szolgáljuk,.. A jezsuitákat ellenségeik és barátaik egyaránt az ecclesia militans, a harcos egyház legjobban kiképzett rohamcsapatának, a „pápák könnyű lovasságának” tartották…”

Ez a kis részlet is egyelőre elég, hogy megértsük a pápaság élcsapatának is az élén álló pápa végtelenül ügyes és előretekintő stratégiáját. A fő célt soha nem adta föl sem Ferenc pápa, sem  egyetlen elődje.

Az egyik legismertebb példa a római egyház által majdnem teljesen kiirtott vallási közösség: a VALDENSEK története.

Mi az a cél, amit ma még nem ért el a katolicizmus?

A bibliai próféciákat ismerve nem lehet kétséges és bizonytalan annak a hatalomnak a motivációja, „aki” nem lankadó erővel és ehhez a mai „demokratikus” világrendszerhez idomulóan ügyesen taktikázik. Ma ugyanis az a kettősség, amit Róma alkalmazott céljai (az abszolut uralom) elérése terén nem változtak, „csak” váltogatva működnek: a KIIRTÁS, vagy az ELTERELÉS kettős lehetősége közül ma az előzőt nem tudja használni.

Mi marad ez után? Az ELTERELÉS.

Ezt persze nem az ajtóstól betóduló és lerohanó módon műveli. Nem is lenne sikeres. Ma az a finoman adagolt verbális technika a sikk, amiben az imaszándék nem is nagyon rejtetten kivillan az alábbi sorok közül.

Mi tehát a módszer? A MINDEN VALLÁST és minden szellemi-lelki irányzatot magába a római egyházba beintegráló – keblére ölelő – ÖKUMENIZMUS. Ökumené

Ezzel a szépen adagolt (ima)szándékkal már majdnem kész az az imádat, ami elegendő a világot uralni akaró, egyetlen főben megtestesült egyházi képlet létének értelmet adó pápasághoz. Ne tévesszen meg senkit sem a fogalmazás szépsége és korrektsége. Nézzünk át a sorokon és lássuk meg az ŐSELLENSÉG  mosolyát, amint már majdnem maga alá gyűrte az összes egyházi-lelki-közösségi…létformának a vezetőjét.

———————————————

Ferenc pápa 2021 első hónapjában a  következő szándékra kér imákat:

„Istenhez imádkozva és Jézust követve testvérként csatlakozunk azokhoz, akik más kultúrához, hagyományhoz és vallásokhoz tartoznak. Testvérek vagyunk, akik imádkoznak. A testvériség arra késztet bennünket, hogy megnyíljunk mindenki Atyja előtt és, hogy a másikban egy testvért lássunk, akivel osztozhatunk az életben vagy akivel támogathatjuk egymást, hogy szeressük és megismerjük egymást.

Az egyház értékeli Isten cselekedeteit más vallásokban, anélkül, hogy megfeledkezne arról, hogy nekünk keresztényeknek az emberi méltóság és testvériség forrása Jézus Krisztus evangéliumában található. Nekünk, hívőknek vissza kell térnünk forrásainkhoz és arra kell összpontosítanunk, ami lényeges. Hitünk lényege Isten imádása és a felebaráti szeretet. Imádkozzunk azért, hogy az Úr megadja nekünk a kegyelmet, hogy teljes testvériségben éljünk más vallásokhoz tartozó testvéreinkkel, veszekedés nélkül, egymásért imádkozva, mindenki felé nyitottan” – kéri Ferenc pápa januári imaszándékában. (kiemelések D.O)

Folytatása következik

Mondja el a véleményét!