Egy soha véget nem érő vita: Jézus pere I.rész

Róma és a zsidók Jézus perében

(Kr. u. 30 körül)

Részlet Alexander Demandt: A történelem nagy perei c. könyvéből.

„Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.”

E szava­kat vágják oda a zsidó főpapok és csatlósaik Poncius Pilátus praefectus Judaeae-nak, amikor az kilép hivatala kapuja elé, s tudatja velük, hogy azt a Jé­zust, akit nála megvádoltak, ártatlannak ítéli, és sza­badon óhajtja engedni. Miután az általa észleltek el­len ilyenképpen protestáltak, Pilátus visszatér bírói termébe, hogy az általa voltaképpen már eldöntött ügy tárgyalását folytassa. Inkább csak zavarában megkérdi Jézust:

„Honnan való vagy te?”

Nem kap választ. A vádlott magatartása fölingerli, hiszen a saját népéből valók ellen védené meg, ráadásul mindeddig több elképesztő szót hallott tőle, mint személyét illető tájékoztatást, ezért ráripakodik:

„Nekem nem szólasz-é? Nem tudod-e, hogy hatal­mam vagyon megfeszítésedre, és hatalmam va­gyon elbocsátásodra?”

Evvel a fenyegetéssel Pilá­tus megtöri a vádlott hallgatását. Jézus azonban nem kedvét keresi, hanem kíméletlenül szemébe vágja, hogy valójában miben áll a helytartó hatal­ma:

„Nem volna semmi hatalmad ellenem, ha tene­ked onnan felülről nem adatott volna; azért annak, ki engem neked átadott, nagyobb bűne vagyon.”

A világirodalomban kevés jelenet ábrázolja olyan hatásosan a hatalom és a törvény viszonyá­nak kérdését, mint János evangéliumának ez a részlete (19, 7-11). Jézus perének képei idestova kétezer éve elevenek a keresztények szeme előtt, írókat, festőket és muzsikusokat ihlettek meg, és ez talán inkább köszönhető a negyedik evangélista gondolkodás – és kifejezésmódjának, mint a három szinoptikus evangélium józan beszámolóinak. Kép­szerű hatását megtetézi a tény, hogy számtalan hata­lomnak kiszolgáltatott és jogoktól megfosztott em­ber saját sorsának tükrét látta a per archetipikus je­leneteiben, ezzel vigaszt is kapva.

Ugyanakkor vi­lágtörténelmi jelentőségű a négy evangélista leírá­sa Jézus kínszenvedéséről, mert mintegy alapító le­velei annak a vallásnak, amelyben ma az emberi­ség egyharmada hisz.

Folytatás: A források

Mondja el a véleményét!