Kurt Hasel: A babonaság varázsa

Kívánom a könyv minden olvasójának, hogy tapasztalja meg életében Krisztus szabadító erejét, amely győzelemhez segíthet az ördög minden erejével szemben. Mert Krisztus legyőzte az ellenséget!

Napjainkban egyre többen fordulnak olyan tanokhoz és gyakorlatok­hoz, melyeket gyakran misztikus és okkult gondolkozásmód alakított ki, de nem látják veszélyét az okkultista tanácsoknak és tevékenységeknek. Az okkultizmus kínálata feltűnően nagy. Ajánlják a horoszkópot, a kéz vonalaiból való jóslást, az ingát, a jógát, a spiritiszta összejöveteleket, a halottidézést, a beteg szervek ráolvasással történő gyógyítását – hogy csak néhányat említsünk. Ezek a kínálatok társadalmilag elfogadottakká váltak! Egy közvéleménykutatás adatai szerint Nyugat-Európában a meg­kérdezettek 85%-a valamilyen módon már igénybe vette életében az okkultista erőket. A körkérdésből az is kitűnik, hogy legtöbben a néme­tek lakta területen foglalkoznak varázslással, jövendőmondással, kár­tyavetéssel, hipnotizálással, és itt gyakorolja a legtöbb személy a „fekete mágiát” hivatásszerűen.

Sátán ravasz stratéga! Ügyesen veti ki hálóját, és az emberek figyel­mét saját problémáiknál ragadja meg. Egyre gyakoribbá válik, hogy jö­vendőmondók, jelmagyarázók, spiritiszták imádkoznak „pácienseikkel”. Kezüket fejükre helyezik és nagy gyakorlattal idéznek a Bibliából. Ez nem más, mint a „fehér mágia”!

Jól álcázott és fátyolozott okkultista praktikák és befolyások még a hívő emberek számára is veszélyt jelentenek. Az ördög, aki a világosság angyalának álcázza magát, megkísérli, hogy a hívőket saját útjára vonzza; finom módszerekkel megkísérli a hívőket megcsalni – kölönösen a para- medicina területén. Isten Igéje kijelenti, hogy Sátán – aki kezdettől fogva a hazugság atyja volt -, a világosság angyalaként is megjelenhet. A Biblia óv bennünket Sátán ravasz megnyilatkozásaitól. Ugyanakkor Isten Igéje tanácsot ad arra, hogy miként maradhatunk fenn ebben a küzdelemben. Az egyedüli fegyver, amellyel rendelkezünk: Isten szava!

Láthatjuk, hogy az okkultista megnyilvánulások félelmetesen gyara­podnak. Az emberek természetfölötti utáni vágya és kíváncsisága egyre növekszik. Az okkultista és mágikus szakadék egyre mélyebb. Azt is megfigyelhetjük, hogy ez az okkultista hullám Jézus gyülekezetét sem kíméli, és nem áll meg az ajtaja előtt.

Sokan tele vannak napjainkban félelemmel, a jövőtől való félelemmel, a ráktól és sok egyébtől való félelemmel. Azonkívül sokan élnek elszi­geteltségben, magányosan, s talán emberektől való fenyegetettségben, akik vigasztalást és választ keresnek sok nyitott kérdésükre. És itt je­lentkeznek az okkultisták, akik újsághirdetéseken keresztül kínálnak se­gítséget Nem ritkán láthat az ember értékes amuletteket Az üzlet vi­rágzik.

A németek 30%-a a jövőt a jósoktól reméli megtudni. És aki kész arra, hogy a jövendőmondóknák legalább 150-300 márkát adjon, az találhat Németországban profi jósokat, jövendőmondókat és mágusokat, akik kö­zött nehéz választani. Szinte mindegyik ismert a sajtó, a rádió és a tele­vízió segítségével. A bizonytalan jövőtől való félelemből odafordul az em­ber az asztrológiához, a horoszkóphoz. A horoszkóp készítés rövid időn belül a horoszkópba vetett hithez vezet. Ezáltal azt az Istent, aki szere­tettel kívánja alakítani sorsunkat, az ember szépen kiszorítja életéből. Pedig egyedül Isten képes megszabadítani bennünket a jövőtől való féle­lemtől, nem pedig a horoszkóp, sem a kéz vonalaiból való jóslás vagy pe­dig a halottidézés!

Ha például Nyugaton a „JÓGA” szót halljuk, akkor valamiféle akro­batikus mutatványra, fejenállásra, törökülésre és más egyéb nehéz test­gyakorlásra gondolunk. Válójában a jóga lényegesen több, mint valami ázsiai gimnasztika. A jóga célja az ember önmegvalósítása; a célirány valamilyen lelki magaslat elérése.

A Giessenben élő Löb professzor szerint „még napjainkban sem halt ki teljesen a babonaság és még mindig vannak emberek, akik ezzel fog­lalkoznak”. Jacquerod szerint segít a varázsvessző, amellyel az ember a hitre, a természetfölötti és a titokzatosság értelmére apellál, ahhoz, hogy „táplálja a bábónaságot a népben, sőt még a tanultak körében is; és ez visszatérést jelent a varázslások korszakába”.

Az pedig nem igaz, hogy Mózes varázsló volt. A „vessző megkérdezése” már a Bibliában is egy­értelműen varázslásnak minősült és teljesen tiltva volt Hasonlóképpen a tudomány nem ismeri a „VARÁZSVESSZŐT” meghajlító földi kisugárzást. A hipotézisen kívül mindeddig senki sem tudott bizonyítékot adni a földi kisugárzásról. Semmiféle tudományos kísérlettel nem tudták bizonyítani a mai napig a föld kisugárzásának hatását. Ezért senki se hagyja magát ettől elvakítani!

Ismeretesek előttünk az okkultizmus területéről érkező veszélyek. A szakirodalom bőséges tájékoztatást ad arról, hogy az okkultista tanácsok következtében milyen károsodások történnek az emberi lelkekben: féle­lemérzet, rossz kedélyállapot, az öngyilkosságok rémisztően magas szá­ma és az Istentől való elszakadás. Amikor az ember Isten nélkül akarja megoldani problémáit, az mindig téves útnak bizonyul.

Isten minden napon velünk van és a reménység hangján szól hozzánk. Jézus minden kapcsolatnál erősebb. A keresztény számára a jövő: Jézus Krisztus visszajövetele. Aki Isten mellett dönt, az az Istennel való életet választotta! A sötétség fejedelmétől való szabadulás egyedül Krisztus vére által lehetséges: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8:36). A kereszt Isten szeretetének jele!

A szerző fő vágyát e könyv megírásával az sugallta, hogy óvjon ben­nünket az okkultista és mágikus – és azokból eredő – kötöttségektől. Kurt Hasel nem csupán bemutatja a lehetséges tévedéseket, hanem minde­nekelőtt az üdvösségre vezető régi útra mutat, amely Krisztus keresztjén átvezet

Lépten-nyomon találkozunk a babonasággal, az okkultizmussal és a spiritizmussal. Ezekkel a mesterkedésekkel hamar kapcsolatba kerülhe­tünk. Mik ezek tulajdonképpen? Ártatlan unaloműzésről, az idegek bizser­gető csiklandozásáról vagy pedig nagyon is halálosan komoly ügyről van szó?

A Szentírás figyelmeztet Vigyázat, életveszély! Isten, a babonaság, az okkultizmus és a spiritizmus területén való minden ténykedést félreért­hetetlenül „utálatosság”-nak nevezi (5Mózes 18:9-14).

Miért súlyos bűnök az „utálatos” bűnök?

Aki utálatos bűnnel foglalkozik, az nem Istennél keresi a segítséget, hanem Sátánnál.
Az utálatos bűnök közvetlen sértést és szembeszegülést jelentenek Istennel.
A babonaság, az okkultizmus és spiritizmus által Sátántól kért segít­ségért súlyos árat kell fizetnem saját életemben, súlyos teher alatt kell szenvednem. Sátán célja, hogy tönkre tegyen.
Az utálatos bűnök következményei kihatással lehetnek a negyedik generációig. Aki tudatosan vagy tudatlanul utálatos bűnökben élt, vagy elődei voltak bűnösök, visszavezetve a dédszülőkig, mégse veszítse el bizalmát és ne essen kétségbe. Isten minden okkultista megterheléstől képes szabaddá tenni az embert.
Az Istentől jövő JÓ HÍR így hangzik:

Jézus szeret téged!
Jézus segíteni akar neked, mert szeret!
Jézus képes rajtad segítem, mert Ő Mindenható!
Jézus Szabadító, segítsége ingyenes. A szeretet nem követel, a szere­tet ad!

Jézus Krisztus, Isten Fia minden bűnödet megbocsátja, még az utála­tos bűnöket is. Isten megbocsátásának feltétele: be kell vallanod Jézus­nak bűneidet és azután elfogadnod megbocsátását.
Jézus Krisztus megszabadít téged minden tehertől, amelynek okozója az okkultista cselekedet
Sátán és hatalma felett, még a te életedben is Jézus Krisztus a Győző!
írásomat imáim kísérik. Arra kérem Istent, hogy hasonlóképpen az előtted járó sok ezerhez, te is megtapasztald a Jézus Krisztus általi boldog szabadulást Ha még ma elindulsz a szabadulás útján, még ma szabaddá válhatsz Jézus Krisztus győzelmi ereje által minden okkultista tehertől.

JÉZUS KRISZTUS A GYŐZELMES ÚR!

Kurt Hasel könyve nem tudományos módszerekkel vizsgálja a spiri­tizmus és az okkultizmus körébe tartozó szellemi irányzatokat. A gyakor­ló lelkipásztor lelkigondozói szolgálata és emberi kapcsolatai során szer­zett tapasztalatai, valamint mély bibliaismerete segítették abban, hogy felismerje s bibliai megvilágításban tárja az olvasó elé Sátán lelki, fizikai és szellemi csapdáinak mélységeit, amelyekben emberek milliói szen­vednek és pusztulnak el reménység nélkül.

Sátánnak – Isten és ember ellenségének – az emberek minden rétege számára megvan a testhez szabott, jól kidolgozott és a legrafináltabban álcázott módszere, a legártatlanabbnak és egyébként hasznosnak tűnő mértékletességi, gyógyító eljárásoktól a halottidézésig és asztaltáncoltatásig. Saját intelligenciaszintjén szólítja meg a tudóst és az analfabétát, az orvost és a kuruzslót, az ateistát és a hívő lelkészt, kisgyermekeket és aggastyánt. Mindenki nyelvén ért és mindenkivel meg tudja értetni ma­gát.

Mindenki kiválaszthatja magának azt, ami számára szimpatiku­s:

tenyérjóslás, akupresszúra, horoszkóp, hipnotikus gyógyítás, jóga, varázspálca és inga stb.

Válogathat vallási közösségekben, tudományos­nak mondott szellemi irányzatokban, amelyeknek száma több tucatra rúg.

Vigyázat! Az ördög ravasz ellenfél! Nem szőrös, lópatás krampuszként jelenik meg, hanem úgy, mint a „világosság angyala” (2Korinthus 11:14), aki felkínálja segítségét az élet különböző problémáinak megoldásához. De a vele való minden cinkosságért, az általa kapott „segítségért” súlyos árat kell fizetni.

Sátán nem szereti, ha róla leleplező módon beszélnek. A könyv fordí­tása közben leesett egy kép a szobánk faláról, másnap pedig egy 3 méte­res függönytartó oly módon repült le helyéről, hogy a faltól 90 fokos szög­ben elfordult, miközben a szögek és a tartó pántok a helyükön maradtak. A szabadesés törvényével egyáltalán nem lehetett magyarázni a jelen­séget. Ekkor tudtam, hogy a könyvre nagy szükség van, s meggyorsí­tottam a fordítást. Félnünk pedig nem kell az ördögtől, mert hatalmasabb az, aki bennünket véd: Jézus Krisztus.

Kurt Hasel nemcsak leleplezi Sátán veszélyes mesterkedéseit, hanem megmutatja a Jézus Krisztusban adott szabadulás útját is. Bátorítást talál­hatnak e könyvben mindazok, akik bármilyen fokon kapcsolatba kerültek okkultista jelenségekkel és körökkel, és azoktól szabadulni szeretnének.

A könyv fordítása közben jutottam arra a következtetésre, hogy a ci­gányság közötti missziómunka közben nem volna szabad megfeledkezni az okkultizmus kérdésének erős vizsgálatától sem. Régóta talány az, hogy a cigányság köréből „megtértek” megmaradása a keresztény gyülekeze­tekben miért oly tiszavirág életű a legtöbb esetben. Kivételt képeznek talán azok, akik az ún. karizmatikus mozgalmakhoz csatlakoznak. A ci­gányság körében ugyanis nagyon elterjedt a spiritizmusnak és egyéb okkultista jelenségeknek az ápolása. Szinte nincs olyan személy, aki – ha maga nem is foglalkozik valamilyen ördögi praktikával – szülei vagy elődei által ne lenne érintve a spiritizmussal valamilyen szinten. Ezért nagyon is konkrétan kell velük tisztázni ezt a kérdést, és gyülekezeti felvételük előtt hozzásegíteni őket a tudatos rendezéshez, az ördöggel való szakításhoz.

Jézus Krisztus második eljövetele előtt Sátán utolsó rohamra készül az ember ellen. Befolyásával át- meg átszövi a politika, a vallás és a gazdasági élet egész területét. Forradalmakat, lázadásokat szít; testvérnépeket fordít egymás ellen. Csalásának és dühének milliók válnak áldozataivá. Az emberiséget a teljes pusztulásba akarja dönteni. Jézus második eljövetele vet véget az ördög hosszú földi uralmának. Jézus fogja begyógyítani a világ sebeit. De már most is kész segíteni azokon, akik hozzá jönnek. 0 azért jött, hogy „halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak” (Zsidók 2:14-15).

Kurt Hasel (szerző) Erdélyi László (fordító)

HIT VAGY BABONASÁG?

Minden könyvkereskedésben valóságos könyváradatot találunk az EZORETIKA címszó alatt, amely szinte át­tekinthetetlen. Az ebben a témakörben megjelenő kiad­ványok iránti érdeklődés állandóan növekszik. Bizonyos meghatározott fogalmakkal újból és újból találkozunk. Hogy csak néhányat említsünk: asztrológia, ördögűzés, hipnózis, mágia, meditáció, mentáltréning, misztika, spi­rituális gyógyítás, spiritizmus, jóga.

A tényeket nem tagadhatjuk: babonaság, okkultizmus Okkultista és spiritizmus a maguk sokféle megjelenési formájukban, hullámai tudományos korszakunkban egyre nagyobb szerepet játszanak. Aki pl. Németországban tudni szeretné, hogyan határozzon, egy rövid horoszkópért kiad 40-50.- márkát. Nagyobb vállalatok foglalkoztatnak asztrológusokat. Szí­nészek és politikusok kikérik az asztrológusok tanácsát. Mágikus társaságok, fekete mise és a spiritizmus iránt növekszik az érdeklődés.

Sok fiatal elkötelezi magát az okkultista praktikának. Fiatalok Felelősségtudattal rendelkező tanárok panaszkodnak, milyen növekvő mértékben töltik szabadidejüket tanulók – okkultizmus csupán unaloműzésből üvegtáncoltatással, asztaltáncoltatással. ingázással és más okkultista mesterkedésekkel, anélkül, hogy tudatában volnának, milyen befolyási terü­letre és függő állapotba kerültek. Az okkultista gyakor­latok mellett egyre több fiatal számol be a „fekete misével” és a „Sátánimádókkal” való kapcsolatáról.

A babonaság és az okkultizmus, minden kísérő jelen­ségével együtt ma már nem a múlté. Éppen korunkban, a technika és a képzettség magas fokát elért korban, a ba­bonaság oly mértékben gyökerezik az emberek szívében, mint eddig soha.

A Jézus Krisztusról és megváltási művéről szóló üzenet még sohasem hangzott olyan intenzíven a szószékekről, a rádión és a televízión keresztül, mint éppen nap­jainkban. A Biblia milliószámra terjed. Keresztény irodalom özönét nyomtatják naponta. Nem különös az, amikor csodálkozással állapítjuk meg, hogy a babonaság és az okkultizmus is lépést tart, és szüntelen új győzelmeket ünnepel?

Két szó magyarázata segít a szóban forgó kérdések jobb megértésében:

Okkultizmus: „rejtett, titkos”. Az okkultizmus a titok­zatos jelenségek „tudománya”, az ún. természetfölötti, ti­tokzatos erőkben és szellemekben váló hit, az ezekkel va­ló foglalkozás és ennek elmélete, az emberi ismeretek ne­hezen megközelíthető peremterületeivel való foglalkozás.

Spiritizmus: Az a hiedelem, hogy az élők a holtak lel­kével, a szellemekkel közvetítők; – a médiumok – segít­ségével érintkezésbe léphetnek.

Okkultizmus

Spiritizmus

Veszélyes támadások

A babonaság, az okkultizmus és a spiritizmus sok em­berre nagy hatást gyakorol. Félelmetes, hogy magas fokon technizált világunkban milyen sokan foglalkoznak a titokzatos dolgokkal, azzal a feltételezéssel, hogy általuk olyan ismeretekhez juthatnak, amelyek a józan, tudomá­nyos eljárásokkal nem érhetők el. A valóságban a babo­naság, az okkultizmus és spiritizmus mögött Isten ellen­fele rejtőzködik. Sátán ezt a területet sűrű köddel burkolta be, amely minden határt elmos. Ezen a területen az ember egy meghatározott és veszélyes támadásnak teszi ki magát.

A keresztény hit előnye

Milyen szerepe van a hitnek? A hit: bizalom. A Szent­írás gazdag fogalmi meghatározást ad a hitről: A hit: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem

bizalom látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsidók 11:1).

Arra a kérdésre, hogy a hitnek vagy bizalomnak mel­lékes vagy életfontosságú jelentősége van-e, a bibliai kije­lentés a következő választ adja:

„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6)

Hit által kerülünk kapcsolatba Istennel. Bizalmunkat Istenbe helyezzük. A hit bizonyos mértékben a keresz­tényi életünk antennája. A hit antennája lehetővé teszi az isteni hullámhossz vételét.

A keresztény hitnek célja van. Ez a cél: Isten. Istenben találjuk meg az igaz szeretet összességét. Isten segíteni akar nekünk, mert Ő valóban szeret bennünket. O már most meg akar szabadítani bennünket a bűntől és annak borzasztó következményétől, és egy napon meg akarja szüntetni életünknek a halál által emelt korlátait is. Akkor már nem leszünk többé alávetve a halálnak; szenvedéstől, gondtól mentes, boldog „örök életet élhetünk Isten jelen­létében”.

„Hanem mit mond? ‘Közel van hozzád az ige, a te szád­ban és a te szívedben’, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hir­detünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üd­vözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól: ‘Aki hisz Őbenne, nem szégyenül meg”‘ (Róma 10:8-11).

A babonaságnak, az okkultizmusnak és spiritizmusnak más a célja. A babonaság (Aberglaube) a valódi hit (Glau- be) ellentéte. Tevékenységi területe az ördög hatalmi kö­réhez tartozik. Isten ellensége előtérbe helyezi ajánlatát, miszerint az embernek segíteni kíván. Kecsegtető ajánlata mögött azonban romlást hozó csalás rejtőzik. Valójában az ördögnek egyetlen célja van: amikor egyszer igénybe vet­tük segítségét, akkor tönkre akar tenni bennünket lelkileg, szellemileg és fizikailag és maradandó kárt akar okozni.

Mit kíván tőlünk Isten? O a mi Teremtőnk, s ennek alapján joga van kívánalmakat felállítani. Isten nem állít fel önző követelményeket. Azt kívánja tőlünk, ami javunkat szolgálja.

„Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja” (János 9:31).

A hit, mint antenna

A hit célja

Élet­veszélyes hit

Mit kíván tőlünk Isten?

Engedelmesség az öröm forrása

Isten engedelmességet kíván. A szülők is engedelmes­séget várnak el gyermekeiktől, nem azért, hogy őket kí­nozzák és nehézzé tegyék számukra az életet, ellenke-zőleg, szeretnének nekik segíteni és mellettük állni. A szü­lők tudják, hova vezet az engedetlenség; a gyermekek még gyanútlanok. Örülünk annak, ha gyermekeink követik ta­nácsainkat és engedelmeskednek nekünk. A szülők azért kívánnak gyermekeiktől engedelmességet, mert szeretik őket. Ha a szülők és gyermekek között meghitt, bizalom­teljes kapcsolat fejlődik ki, akkor a gyermekek szívesen követik szüleik rendelkezéseit, mert tudják, hogy jót akar­nak nekik. Ezután már az engedelmesség nem esik ne­hezükre.

A legjobb ígéretet Isten tárja elénk. Vajon visszautasít­hatunk-e egy ilyen ígéretet? Elő „Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, Istennel és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála” 0ános 14:23).

Aki teljesíti Isten akaratát, az megtapasztalja az élő kap­csolat áldását az élő Istennel. Ha Isten átveszi az uralmat életemben, Sátán nem állíthat fel többé követelményt ve­lem szemben. A Mindenható Úr tulajdona lettem.

Amit még ezen felül kíván ajándékozni Jézus, arról a következőt mondja: Béke utáni „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nek- vágy tek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen” (János 14:27).

Mindannyian vágyakozunk a szív valódi békéje után. Csak Jézus képes nekünk tartós és boldogító békességet adni. Ez a belső békesség annak következménye, ha Isten akaratával egybehangzóan élünk.

Senki nem tud úgy segíteni, mint Isten. Hagyatkoz­zunk ígéretére:

Egyedüli segítségünk: „Ezért bizakodva mondjuk: Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsidók 13:6). Isten Isten Mindenható. Hudson Taylor, a nagy kínai misszionárius mondta egyszer: „Miért kéljek én tehetetlen embert, ha van egy mindenható Isten?” Ez a misszionári­us, aki Istennel hatalmas munkát végzett, ismerte azt a nagyszerű segítséget, melyet egyedül a mindenható Isten képes adni az embernek. Kedves Olvasó, ha életedet Isten­re bízod, Isten mindenhatósága a te életedben is hathatós lehet. Isten képes téged is csodálatosan megsegíteni sze­mélyes ügyeidben.

Jézus Krisztus a Győző! Ez a tény a keresztény hitének Jézus a Győző alapja.

„Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (l.János 3:8).

Az ördög legyőzött ellenfél. Jézus Krisztus a te életed­ben is győzedelmeskedni kíván! Ő képes erre! Örvendj: Jézus Krisztus a Győző!

Az ördög eredetének és szándékának leleplezése

A téma: Hit vagy babonaság, nagyon komoly kérdés. Lehet, hogy csak kíváncsiságból olvasod el ezt az írást. Talán minden más kérdéssel foglalkozol, amelyre választ keresel. Valójában ez a téma sokkoló, messze ható kérdés.

Mindenekelőtt meg kell ismernünk az ördög munka­módszereit. Az ördög valóban létezik, de nem úgy mutat­kozik be, mint ördög. Sokféle álarc mögé rejtőzik. Isten se­gítségével rántsuk le róla a leplet. Ez a szándék nem tet­szik neki. Ki szereti, ha lerántják az álarcát? Mindenekben azonban emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus a Győző!

Ennél a komoly és messzire kiható témánál fontos, hogy imádkozzunk. Szükségünk van arra, hogy most Isten segítségét és oltalmát kérjük és annak bizonyosságát, hogy Jézus Krisztus a Győző! Isten szívesen meghallgatja imádat. Kedves Olvasó! A te jólétedről van szó. Az ördögnek nem tetszik!  Kérlek, mondd ezt az imát hangosan:

Imám: Jézus, adj oltalmat és győzelmet!

„Mindenható Isten, mennyei Édesatyám, az Úr Jézus ne­vében jövök hozzád e pillanatban. Köszönöm Neked azt a tényt, hogy Jézus Krisztus győzött a Sátánnal folytatott küzde­lemben. Nagy Isten, Te fel tudod tárni előttem az ördög való­ságos lényét és az ő csaló módszereit. Most Jézus drága vére oltalmába kívánom helyezni magamat, és kérem a Te isteni oltalmadat. Szentlelked által ajándékozd nékem a helyes megértést, és nyilatkoztasd ki nekem amivel Téged életemben megbántottalak. Segíts, hogy felfoghassam ennek a témának a komolyságát és messze ható jelentőségét. Ajándékozz meg azzal a benső készséggel, hogy a szabadulás útján járhassak, ígéretedre hivatkozom: ‘megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket’ Ajándékozz meg azzal a bizonyossággal, hogy Jézus Krisztus a Győző az én életemben is. A Te ígéreted így hangzik: ‘Bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek’ (János 16:23). Hiszem, hogy ígéretedet teljesíteni tudod. Ajándékozz meg engem a meghallgatással és én köszönöm Neked, hogy vidám és hálás ember lehetek. Ámen.” Az ördög nem kitalált fogalom  , mert valójában létezik még akkor is, ha sohasem láttuk. Egy fiatalember így gondolkodott:

Nem hiszek az ördög létezésében. Ördög egyáltalán nem is létezik.
Kérdésemre, hogy miért nem hisz az ördög létezé­sében, a következő választ adta:

Még sohasem láttam.
Ezután azt akartam megtudni, hisz-e Istenben.

Igen, Isten létezésében hiszek.
Látta-e már ön Istent vagy a saját értelmét? – kérdez­tem.
Nem, volt a válasz. Sem Istent sem a saját értelme­met még nem láttam.
Majd ezt mondtam neki:

Ha meg van győződve arról, hogy van Isten és Önnek van értelme anélkül, hogy látta volna őket, akkor azt is elhiheti, hogy az ördög létezik.
Jézus Krisztus ezt mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6).

Jézus hathatósan óv ellenségétől: Jézus óv „ Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fog­va, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igaz­ság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert ha­zug és a hazugság atyja” (János 8:44).

Csak két lehetőség van: vagy Jézus Krisztus volt maga „az Igazság” vagy hazug volt. Ha Ő hazug lett volna, el kellene csodálkoznunk azon, hogy mennyi jót tett életé­ben. Ha azonban az igazság megtestesítője volt, akkor el kell fogadnunk kijelentését. Jézus félreérthetetlenül mutat­ja be ellenségét. Istennek, az ő országának és minden embernek valóságos ellensége az ördög.

A Biblia kijelentése további tájékoztatást is ad az ördög Az ördög származásáról és egzisztenciájáról:

„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai meg akar harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és ezért többé nem volt maradása a mennyben. Es levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek” (Jelenések 12:7-9).

Isten kijelentése alapján semmi okunk sincs kételked­nünk egy személyes ördög létezésében. A Biblia úgy mu­tatja be Sátánt, mint aki az egész világot megtéveszti. Hogyan teszi ezt? Hogyan lehetséges, hogy képzett, intel­ligens embereket nap mint nap félrevezet anélkül, hogy ezt tudnák? A megtévesztés rafinált művészetét, mesteri csalásait alkalmazza az ördög.

Luther Mártontól való a kifejezés: „Isten nagy majma Az ördög”. Ennek a kijelentésnek megvan a maga alapja.

Amit Isten szeretetből ajándékoz nekünk, azt az ördög is a halált felkínálja, csak egészen más előjellel. Sátán bűnre vezet, melynek következménye a halál. Isten az Ő igazságával és az örök élettel ajándékoz meg bennünket. Isten és az ör­dög is engedelmességet kíván. Az Istennek való engedel­messég szabad életet hoz. Az ördögnek való engedel­messég következménye a halál. Választhatunk, kinek aka­runk engedelmeskedni.

„Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szol­gái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?” (Róma 6:16).

Sátán csalásai közé tartozik egy további kieszelt mód­szer. Annyi igazságot kever a hazugsághoz, amennyi által az igazság azt elfogadhatóvá tudja tenni. Az ördög összeköt egy zsák  igazságot a hazugság vékony zsinórjával. Ezért azután nincs abban csodálni való, ha az emberek nem tudják megkülönböztetni az ördög kínálatában az igazságot a hazug­ságtól. Nagyon nehéz felismerni őt és mesterkedéseit.

Sátán a színlelés művészetének nagy mestere, ezért óv bennünket a Biblia:

„Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság an­gyalának adja ki magát” (2Korinthus 11:14). Mesteri A „világosság angyala” kijelentés felhívja figyelmünket arra, hogy az ördög az emberek jótevőjének adja ki magát.

Ezzel a képességgel ragyogó, megtévesztő segítségét kí­nálja. Isten Igéje félreérthetetlenül mondja: „világosság an­gyalának adja ki magát”. Valójában ez mesteri csalás, mely mögött nagyon nehéz felismerni az ördögöt. Figyeljük meg, milyen csalásokat alkalmaz az ördög és milyen segít­séget kínál.

Merénylet-terv

Kedves Olvasó, ellened is merényletet tervez. Isten Igéjének tanácsa így szól:

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megáll­hassatok az ördög mesterkedéseivel szemben” (Efézus 6:11).

Hogyan hajtanak végre egy merényletet vagy gonosz tervet? A merénylők nem a nyilvánosság előtt tevékeny­kednek. A háttérből jönnek elő. Pillanatok alatt feltűnnek és véghez viszik tervüket. Ez pontosan megfelel az ördög munkamódszerének. A harcmező Mindannyian harcmezőn vagyunk. Az ellenség látha­tatlan. Gyakran tapasztaljuk, hogy a háttérből ránktörő ellenség már meg is nyerte a csatát, mielőtt mi egyáltalán fel is fogtuk volna, miről is van szó. Nagyon gyorsan az ördög merényletének áldozatai leszünk. A Biblia így írja le ezt a helyzetet:

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a go­noszság lelkei ellen amelyek a mennyei magasságban van­nak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy el­lenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg­állhassatok” (Efézus 6:12-13).

Ha Isten megsegít bennünket, és igénybe vesszük segítségét, ez semmibe sem kerül nekünk. Az ördög segítségéért azonban – akár tudatosan., akár tudatlanul vesszük is azt igénybe – fizetnünk kell! Ha Isten segít, ezt szeretetből teszi. A szeretetet nem lehet megfizetni. A sze­retet ingyenes. Az ördög nem szeret minket. Ha igénybe vesszük segítségét, amelyet mint látszólagos jótevőnk kí­nál, ezért árat kell fizetni. Az ördög szándéka az, hogy tönkre tegye életünket. Az ár, amit követel, nagyon magas! A „Babonaság varázsa” c. fejezetben felsoroljuk azokat az árakat, amelyeket „segítségéért” követel az ördög. A .Jézus általi szabadulás”. és „A szabadulás útja” c. fejezet ennek a témának legfontosabb kérdéseivel foglalkozik.

Ennél a témánál az a kérdés foglalkoztat bennünket: Hogyan képes az ördög művelt, felvilágosodott embere­ket megtévesztem? Milyen álarc mögé rejtőzik Isten ellenfele? Hogyan néz ki egy hamis segítségfelkínálás, amely valójában súlyos kárt okoz nekünk? Isten Igéje ne­vén nevezi a dolgokat:

„Ha bemégy arra a földre, amelyét Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok javaslatok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelma­gyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szel­lemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az Úr. Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgat­nak, de neked nem engedi azt meg Istened, az Úr” (5Mózes 18:9-14).

Isten a babonaságot, az okkultizmust és a spiritizmust Utálatos minden hozzájuk tartozó praktikával utálatosságnak nevezi. Itt semmiképpen sincs szó ártatlan „szórakozásról” vagy „csekélységről”. A babonaság és varázslás eme bűnei komoly eltévelyedések. Ezek felségsértések, melyek károkat okoznak nekünk, és Isten büntetése alatt állnak.

Hogy mi jelent bűnt – sót ebben az esetben utálatos­ságot – Isten szemében, az nem lehet közömbös számunk­ra. Minden bűn Jézus Krisztusnak, Isten Fiának életébe került. Ezért drága vérét ontotta. Ezzel az utálatos bűnö­kért is a legmagasabb árat fizette ezen a világon, ami által megadatott a lehetőség számunkra, hogy Jézus ezeket a súlyos bűnöket megbocsássa

Az „utálatos” bűnök bibliai leírása bizonyos értelem­ben az ördög „mintakollekcióit tartalmazza. Mi a helyzet Sátánnak ezzel a „mintakollekciójával”?

Az ördög mintakészlete

Jóslás

Ha egy cég képviselője felkeresi üzletfelét, elé tárja széles mintakészletét. Magával viszi a bőröndjét és kész mindenféle ízlésben és mindenféle árban megfelelő kész­letet bemutatni. Az ördög hasonló elvek alapján dolgozik. Neki nagyon gazdag és változatos kínálata van. Ha vala­kinek egy bizonyos fajta vagy módszer nem tetszik, bizo­nyosan lesz olyan, amiért lelkesedni fog. Akinek egy el­képzelés primitívnek tűnik, valószínűleg talál számára olyan javaslatot, ami érdekelni fogja. Végül is azt mond­hatjuk: „Babonás ugyan nem vagyok, azonban látok bizo­nyos összefüggéseket.” Foglalkozzunk most ezért egy ki­csit részletesebben az 5.Mózes l 8-ban bemutatott ördögi „mintakészlettel”. Vannak álarcok, amelyek mögött az ördög rejtőzködik.

Jóslás és kártyavetés

A jóslásnak számtalan területe van. Napjainkban a jó­sok fénykorukat élik. Emellett vannak emberek, akik ma­guk is foglalkoznak jóslással. Az Egyesült Államokban gyakran lehet az utcákon ilyen feliratokat olvasni:,Jöven­dőmondó szolgálat. Kérem lépjen be. Nyitva tartunk nap­pal és éjszaka minden órában.” Ez nagyon csábító. Ki ne szeretné tudni, milyen lesz az utazása, szívélyes vagy eluta­sító fogadtatásban lesz-e része? A kísértés nagy, és alig gondol valaki arra, hogy itt isteni felségsértés történik, miközben elfogadja az ördög felkínált „segítségét”.

A jósláshoz tartozik a kártyavetés. Ez egyike azoknak az álarcoknak, amelyek mögé az ördög rejtőzik. Félelme­tes, hogy milyen sok ember vet magának kártyát. Szeret­nék tudni, mit hoz a jövő, vagy azt, hogy milyen döntést hozzanak. Egy müncheni kiállítás egyik standjánál, déli időben megfigyeltem egy urat a titkárnőjével. A hölgy fi­gyelmesen olvasta az újságot. Az úr egy asztalnál ült és kártyát vetett. Talán azt akarta tudni, milyen üzletkötésre számíthat

Aki kártyát vet vagy vettet, vészterhes függőségbe ke­rül. Idővel képtelen lesz önállóan dönteni, mielőtt meg nem kérdezné a kártyákat. De miért van szükségünk a kártyákhoz fordulni? Mit is mondott Hudson Taylor? „Mi­ért kérdezzek meg tehetetlen embert, amikor minden­ható Isten is van?” Miért nem Istent kérdezzük, amikor döntést kell hoznunk? Senki sem tud számunkra jobb tanácsot adni, mint Ő! Isten nem látható a kártyában! A kártyavetés felségsértés, amivel megsértjük Istent.

Jelmagya­rázás

Miért bűn a kártyavetés? Aki kártyát vet vagy vettet, nem Istenhez fordul tanácsért, hanem az ördöghöz. Nem Istentől kér segítséget, hanem ellenségétől. Ezzel meg­bántjuk Istent. Ezenkívül az ördög „segítségéért” nagy árat kell fizetnünk. Örvendetes, hogy Isten kész meg­bocsátani nekünk ezt a bűnt, és gondoskodik arról is, hogy ne kelljen Sátánnak árat fizetnünk.

Jelmagyarázás, napok kiválasztása, tenyérjóslás

A jóslás körébe tartozik a jelmagyarázás. Mit értünk ez alatt? Néhány példa elégséges:

Ha a sótartó felborul, veszekedés lesz. Ha egy kés vagy olló a padlóra esik hegyével és abba beleáll, az szerencsétlenséget jelent.

Kártyavetés

Bűn-e a kártyavetés?

Ha a fej vagy a jobb kéz vagy az orr viszket, hírt hallunk. Három kívánság elmondása új templomban.

Három keresztet rajzolni a lakás ajtajára vagy ablakára.

A 13-as szám szerencsétlenséget jelent.

A ruha véletlenül fordítva történt felvétele szerencsét hoz. (Németországban szerencsétlenséget!)

Ujholdkor meghatározott napokon, újhold, vetés, plántálás idején nem jó utazni vagy házasodni.

Karácsony és újév között ne száradjon a ruha a pad­láson!

Ezt a felsorolást kedvünk szerint folytathatnánk. A jel­magyarázás széles körben elterjedt.

Tudva vagy tudatlanul valamilyen jelnek vagy ese­ménynek meghatározott jelentőséget tulajdonítunk. Ezál­tal az ember veszélyes függőségbe kerül. A jelmagyarázás rendszerint többet jelent annál a ténynél, hogy egy élő Isten őrködik életünk felett.

A valóságban Isten nem csak kezében tartja a világ sor­sának irányítását: Ő ami életünknek is Ura. Életünket valóban erre a hatalmas és szerető Istenre bízhatjuk. Ő ismeri minden szükségletünket. Éljen bennünk az a bizo­nyosság, hogy Isten hűségesen gondoskodik rólunk.

Minden, amivel az életben találkozunk, Istennél jóval előbb tudott. Csak azt engedi meg, ami javunkat szolgálja. Isten meg akar ajándékozni bennünket segítségével. Pál apostol ezt így írja le Róma 8:28-ban: „Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”.

Ehelyett inkább a megkérdőjelezhető jelmagyarázás­nak tulajdonítsunk jelentőséget? Függővé akarjuk-e tenni életünket a jelektől vagy okkultista mesterkedésektől? Hi­szen a jobb döntés mentes a kétségtől, ha tudatosan Isten vezetésére és oltalmára bízzuk magunkat, és nem köve­tünk el olyan bűnt, amelyért életünkben nagy árat kell fizetnünk.

A szerencsét­lenség jele

A napok jelentősége

Szeren­csétlen függőség

Legjobb döntés: bizalom Istenben

Tenyér­jóslás

A tenyérjóslás hasonlóképpen a jövendőmondás köré­be tartozik. Sokaknak az a véleményük, hogy ez teljesen ártatlan dolog. Piacokon, búcsúk alkalmával néhány fo­rintért lehet tenyérből jósoltatni. Miért ne lehetne ezt egy­szer megtenni? Hisz ez csak tréfa! Nemde? Az ördög itt is árat követel tőlünk a kíváncsiságunkért és az ő szolgála­táért.A jövendölés valamennyi formája, legyen az jóslás, kártyavetés, tenyérjóslás vagy bármi más, nem teszi az embert boldoggá. Sajátos, de ezeket a jövendöléseket nem tudjuk többé elfelejteni, egészen függetlenül attól, hogy mindezt csupán dőreségnek tekintettük, vagy pusztán kí­váncsiságból tettük vagy éppen csak időtöltésből. Az el­hangzott kijelentésekre mindig emlékezni fogunk!

A történet egy indiai fakírról szól, aki egy faluba érkezett és azt akarta megmutatni, hogyan lehet aranyat csinálni. Nem telt el sok idő, s máris kíváncsi tömeg figyelhette nagy érdeklődéssel, amint egy nagy edénybe vizet önt, valamiféle színes anyagot kever bele, miközben állandóan mormol valami varázsigét, amint a vizet kever­gette. Egy kedvező pillanatban, amikor a figyelem lan­kadt, észrevétlenül néhány darab aranyat ejtett a vízbe. Még egy darabig kevergette a folyadékot, majd végül kiöntötte. Az ígért arany a katlan alján maradt A falu lakói nagy szemeket meresztettek és a csodálkozástól nem tudtak hova lenni. A pénzváltó 500 Rúpiát kínált a recept­ért. „Azonban” mondja a fakír, „miközben a folyadékot ke­vered, nem szabad a vöröspofájú majomra gondolnod. Mert ha rágondolsz, akkor az aranycsinálás sohasem sikerül”. A pénzváltó megígérte, nagyon fog ügyelni arra, hogy a vöröspofájú majmot elfelejtse. Azonban bármennyi­re is akarta, a vöröspofájú majom nem tűnt el emlékezeté­ből. Ezért a feltételt nem tudta teljesítem és az aranycsiná­lás nem sikerült.

Kedves Olvasó! Hasonlóan jársz, ha el akarod felejteni a jóslást. Miért terhelnéd meg magadat olyan gondola­tokkal, amelyeket a jóslások vagy más okkultista mester­kedések által szereztél? Ezek sosem tesznek boldoggá. A jövendőmondásért nagy árat kell fizetned!

Csillagjóslás, horoszkóp, állatövek jelei. Asztrológia

Az asztronómia az a tudomány, amely a csillagok vizsgálatával kutatja a világmindenség titkait. Az asztrológia viszont a csillagok jelentőségével foglalkozik és ezzel az

okkultizmus körébe tartozik. A horoszkóp és az állat­körök játszanak itt nagy szerepet. Az asztrológia a csilla­gok állásából jósol. A csillagjóslás azonban ellenkezik az isteni igazsággal.

Alig van képes magazin vagy hetilap Németországban, amelyik lemondana a horoszkópról és az ezzel kapcso­latos jóslásról. Azok a lapok, amelyek nem közölnek ho­roszkópot, terjesztési nehézségekkel és példányszám csökkenéssel számolhatnak.

Egy nagy újságnál történt, hogy az alkalmazott asztro­lógus nem készítette el lapzártáig a horoszkópot. A nyomtatás megkezdődött. A késés elkerülése érdekében az egyik szerkesztő elhatározta, hogy egy már hat évvel azelőtt megjelent horoszkópot tesz közzé. Arra számí­tottak, hogy neheztelő levelek tömege érkezik. Azonban egyetlen egy sem jött. Végül úgy gondolkodtak, miért alkalmazzunk asztrológust? Egyszerűen elővesszük a régi horoszkópokat. így is történt. Csak egy félév múlva jelent­kezett egy olvasó, aki nehezményezte, hogy ezt a horosz­kópot egyszer már olvasta. Ezt írta: „Itt valami nincs rend­jén.” Igaza volt, a horoszkóp valóban nem stimmelt. A százezreket számláló olvasótáborból rajta kívül senki sem tett észrevételt, vakon hittek a horoszkópban.

Egy hölgy írta nekem: „Horoszkópot olvasni és az állatövekre figyelni, ez a hobbim!” Majd bocsánatkérően fűzte hozzá: „Ez azonban ártatlan időtöltés!”

Kedves Olvasó, ha neked is hobbid a horoszkóp, ezért nagy árat kell fizetned. Jézus azonban téged is meg tud szabadítani, amint megtette ezt ezzel az asszonnyal is, az ő vágya szerint

Az asztrológiai órát már 4000-5000 évvel ezelőtt elké­szítették a káldeus és babiloni papok. Jóllehet, ez az elmé­let azóta változásokon ment át, alapjában véve a mai asztro­lógia többé kevésbé az ősi állításokon nyugszik. Az asztro­lógiai órának nincs semmiféle keresztény eredete vagy háttere.

Horoszkóp

A régi horoszkóp is jó?

Állatkörök a hobbim

Pogány eredet

Súlyos tévedés

Annak idején minden technikai segédeszköz nélkül vizsgálták az égboltot. Az volt a vélemény, hogy a menny olyan boltív, amelyen a csillagok úgy helyezkednek el egymás mellett, mint egy szőnyegen. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van. A csillagok nemcsak egymás mellett hanem egymás mögött, hatalmas mélységben vannak. Az asztronómusok szerint az ég mélysége több milliárd fény­évre tehető. A csillagok gyakran több ezer fényévre vannak egymástól. Minden csillag különböző gyorsaság­gal mozog saját pályáján. Amit mi az égen látunk, az tulaj­donképpen csalóka kép, hiszen a csillagok nem egymás­ melletti sík pályán, hanem sokkal inkább lépcsőzetesen szétszórtan vannak a világűrben.

Az állatkörrel jelzik azt az utat, amelyet a nap egy év során megtesz. Ezt az állatkört 12 részre osztották. Ez a 12- es felosztás teljesen önkényes, és semmi sem bizonyítja, hogy pontosan 12 szakasznak kellene lennie.

A káldeusok a nap pályájának ezt a felosztását az ő ba­biloni isteneik vallásos jelképeivel hozták kapcsolatba. Olyan csillagcsoportot kerestek, amelynek kigondolt összekötő vonalai egy oroszlán képét adják, és az égnek ezt a részét Oroszlán Csillagképnek nevezték el. A Skorpió számára egy másik csillagképet kerestek, amelyben a skorpió hasonlatosságát látták. A12 állatkör tehát nem va­lóságos alakzatok sora, hanem csak kigondolt képek, me­lyeknek állítólag az égbolton megvan a maguk helye. Valójában az állatkörnek eme asztrológiai jelképei, mint zárt csillagképek, egyáltalán nem léteznek.

Nézzünk meg közelebbről néhány állítólagos elké­pesztő állatkör jellemmagyarázatot. Kedves hallgató, ha te a kos csillagképében születtél, most nagyon figyelj! Ha egy másik állatkép jegyében születtél, még jobban kell figyel­ned. Csodálkozva fogod megállapítani, hogy a kos jegyé­ben született ember jelleme mennyire illik rád, még akkor is, ha egy másik állat jegyében születtél.

Az asztrológusok azt állítják: „A kos jegyében született emberek, gyakran komolyak és határozottak, máskor ide­gesek és bizonytalanok. Gyakran okoznak maguknak elha­markodott, többnyire meggondolatlan ítélet és cselekedet által veszteséget és szerencsétlenséget.”

Önkényes felosztás

Nincsenek állatkörök!

Elképesztő jel­magyarázat

Talán kérded magadtól: „Ki ismer engem ilyen jól?” Még jobban el fogsz csodálkozni. A jellemzés olyan általá­nosságokat hordoz, amelyek mindenkire alkalmazhatók. Kérlek, tégy próbát, hogy ez a meghatározás rád is illik-e! Vajon nem vagy-e gyakran komoly és határozott? A „Kos”- ok „idegesek és bizonytalanok”. Nem illik ez reád is? Nem fordul elő nálad is, hogy olykor egy bizonyos döntésnél ingadozol és képtelen vagy helyesen határozni? Ki az, aki ma nem ideges? Nem cselekedtél vagy hoztál már ítéletet elhamarkodottan és meggondolatlanul?

Csodálkozva fogod megállapítani, hogy a kos jegyében született ember jellemzése úgy van megfogalmazva és olyan általánosságokat tartalmaz, hogy azok minden em­berre alkalmazhatók. De a kos jegyében született ember is elképed, ha saját jellemzését olvassa, és számára ismét igazolt, hogy valami van a dologban. De a leírás semmit sem igazol.

Az oroszlán jegyében született emberről ez áll a horosz­kópban: „Az oroszlán jegyében született emberek többnyi­re jószívűek, szüntelenül többet terveznek, mint amennyit meg tudnak valósítani.” Az oroszlán jegyében született em­ber erre azt mondja, hogy ez az ő képességének pontos jellemzése. Ha te nem az oroszlán jegyében születtél, kér­dezlek: nem vagy te is jószívű? Biztosan te is törekszel jót tenni. Nem tervezel-e te is olykor sokszor többet, mint amennyit meg tudsz valósítani? Az „oroszlán” jellemzése hasonlóképpen minden más emberre is alkalmazható.

Az „Ikrek” havában született emberek szolgálatkészek és barátságosak, kijelentéseik és cselekedeteik nincse­nek mindig összhangban. Nem így van ez valamennyiünk­nél? (1)

Kedves Olvasó! Senki sem tudhat meg többet az asztro­lógia által, mint amennyit már előbb is tudott A szomorú ezekben a dolgokban az, hogy mindez az ördög mester­készletéhez tartozik, és itt olyan valamivel foglalkozik az ember, amelyet Isten kifejezetten tilt

A jellemzés mindenkire találó

A „Kos”

Az „Oroszlán’

Az „Ikrek”

Kinek van igaza?

Különös, hogy az asztrológusok különböző módsze­rekkel dolgoznak. Az egyik asztrológus a születés pillana­tát veszi alapúi a horoszkóp készítésnél. Az embereknek itt nemcsak a születésük napját és óráját kell megadniuk, hanem a percet, de legjobb, ha a másodperc is ismert. Az asztrológusok szerint az a csillagcsoport, amelyik születé­sünk pillanatában a keleti horizonton feljött, meghatározó egész életünkre. Egy másik asztrológus szerint annak a csillagképnek van meghatározó jelentősége, amelyik szü­letésünk pillanatában az égbolton merőlegesen áll. Végül olyan is van, aki a fogantatás pillanatát tartja mértékadó­nak. Ez elég nehézzé teszi a dolgot, hiszen ki az, aki meg tudja adni ezt az időpontot? Melyik asztrológusnak van igaza a horoszkóp készítésénél?

Most pedig ismerjük meg, mit mond a Szentírás az Isten ítélete asztrológusokról! Ézsaiás próféta álláspontja a következő: „Agyonfárasztod magad tervezgetésekkel. Álljanak elő, és se­gítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy jár­nak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem mentik meg életüket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak” (Ézsaiás 47:13-14).

A bibliai kijelentés szerint az asztrológia az utálatos bűnök közé tartozik. Isten ezt a bűnt halálos ítélet alá helyezte.

Az asztrológia nem csak Isten ellen irányuló cselekedet, hanem azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, erős horoszkóp függőségi helyzetbe kerülnek. Ismertem egy üzletembert, aki a következőt mondta el nekem: „Nagyon sokra tartom az asztrológiát Az asztrológia pompás dolog. Egyáltalán nem tudom, mit csinálnék nélküle!” Elmondta a továbbiak­ban, hogy év elején elkészíttette a horoszkópját A horosz­kóp szerint augusztus második hete szerencsétlen időszak lesz számára. Ez a nagyon intelligens ember így tájékozta­tott afelől, amit tenni fog: „Tudja, ez nagyon jó, hogy tudom a jövőt Ezen a héten egy lépést sem teszek az ajtón kívül. Nem ülök a kocsimba, mert nem akarom, hogy szerencsét­lenség éljen.”

Akarod tudni halálod napját?

Ez az úr a horoszkópja szolgájává vált és erős függőségi helyzetbe került egyetlen papírlaptól. Végül így folytatta: „Már készíttettem egy egészen részletes horoszkópot Sőt, tudom a halálom napját is – csak a feleségem nem  akarja elhinni.”

Kedves Olvasó! Én nagyon boldog vagyok, hogy nem tudom a halálom napját. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt nem jelentette ki számomra. Ha ezt a napot tudnám, minden nap erre kellene gondolnom. Ilyen jövőbelátásról szívesen lemondok. Minden napot, amelyet Isten nekem ajándékba ad, szeretném az 0 vezetése alatt tudatosan megélni. Életem Isten kezében van. Segítsen Isten abban a tudatban élni, hogy életem mindennap végéhez érhet. Mindennap fel akarok készülni a halálra, de ezt a napot nem akarom tudni. Még nem találkoztam olyan valakivel, aki boldog és szerencsés lett volna azért, mert tudja halála napját. Ellenkezőleg, minél jobban közeledett ez a nap az ilyen emberekhez, annál nyugtalanabbak, idegesebbek lettek. Az én életem Isten kezében van elrejtve. Ez a tény békességgel tölti be szívemet. A jósok Egy hölgy, aki idejének nagy részét az asztrológiával és

hazudnak az azzal kapcsolatos jóslással töltötte, nem akarta elfogadni, hogy ez helytelen dolog. Számára mindez csu­pán ártatlan időtöltés volt. Isten kijelentése nyitotta fel szemét, hogy meglássa a valóságot:

„Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rá szedjenek titeket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! Mert ha­zugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket – így szól az Úr” JeremÍás 29:8-9).

Miután a hölgy elolvasta ezt a szöveget, bevallotta: „Nem tudtam, hogy Isten a jóst hazugnak nevezi. Nem tud­tam, hogy a jóslás Isten szemében bűn. Ha ez bűn, akkor nem akarom többé cselekedni.”

Inga, varázsvessző

Inga

A mintakészlet következő eszköze az inga.

Az inga nagyon elterjedt. Tyúkfarmokon ingával vizsgálják a tojá­sokat, hogy kakas vagy tyúk fog-e belőle kikelni. Anyák, akik szeretnék tudni, fiút vagy leányt hordanak méhükben, az ingához fordulnak, hogy általa határozzák meg a magzat számára fontos táplálékot. A háború után voltak asszonyok, akik nem kaptak semmi hírt férjükről. Sokan közülük az ingával próbáltak szerencsét. Férjük fényképét az inga alá helyezték és annak kilengéséből következ­tettek arra, hogy féljük él vagy meghalt, rövidesen visszatér vagy valami más történik. Ki gondol arra, hogy az ingával való jóslás nem ártatlan dolog! Azok közül, akik ezzel foglalkoznak, többen kedélybetegek lesznek, ön­gyilkossággal foglalkoznak, vagy valamilyen más módon fizetnek nagy árat.

Diagnózis

Vannak kuruzslók, de orvosok is, akik ingával vizsgálják meg páciensüket. Az inga-diagnózis esetén az inga a ingával? beteg testrészénél kileng, ami állítólag minden esetben igaz. A lehetőség szerint a megfelelő gyógyszert is inga segítségével állapítják meg. A kérdés az, hogy milyen következménye lehet az inga használatának, ha az nem valamilyen definiálható sugárzásra reagál, hanem valami­lyen más hatalom ereje által válik láthatóvá?!

Sajnos, orvosok és természetgyógyászok egyre növek-  vő számban fordulnak okkultista mesterkedésekhez. Itt vallomás szeretném elmondani személyes vallomásomat: Nem akarok veszélyes befolyás alá kerülni, ezért meg akarok győződni, esetleg rákérdezés által is, vajon a kezelési mód­szer nem tartozik-e az okkultizmus körébe. Ha igen, akkor lemondok az ilyen diagnózisról és az ezzel megállapított kezelésről. Csak olyan orvosokra bízom magam, akik kifo­gástalan módszereket és terápiát alkalmaznak. Örülök, hogy ilyen nagyon óvatos magatartás ellenére is mindig kiváló orvosokra találok, akik minden idegen befolyástól mentes diagnózist és kezelést adnak.

Sok iskolában játszadoznak a tanulók a nagy szünetekben az ingával, hogy minden lehetséges kérdésben felvilágosítást szerezzenek. Sokan úgy tekintik az inga alkal­mazását, mint ártatlan időtöltést vagy legjobb esetben tit­kos mesterkedést, amelynél bizonyos idegbizsergést érez­nek, anélkül, hogy csak sejtenék is, milyen terhelést vará­zsoltak maguknak.

Meg kell itt említeni a varázspálcával való kutatást is.

Van „jó tudományos” magyarázat a varázsvessző hatásáról. A varázsvessző kilengését a föld mágneses sugárzásával magyarázzák. Ezek a magyarázatok nagyon értel­mesen hangozhatnak, de az ingának és a varázsvesszőnek a kilengésénél más erők játszanak közre.

Riadókészültség –

Két körülmény van, amely a varázsvesszővel kapcsolatban riadókészültségben kell, hogy tartson bennünket, és a jelzőkészüléknek a leghangosabban kell jelezni.

Sajátos, hogy a varázsvessző kezeléséhez szükséges ér­zékenység másra átruházható. Hogyan lehetséges ez? Egy úr mondta el nekem, mint volt tanúja, hogy egy varázs­pálcás hogyan kutatott vesszőjével vízér után. Keresés köz­ben a vessző egy bizonyos helyen hirtelen kilengett. Ér­deklődéssel figyelte a történteket. Végül a varázspálcás megkérdezte őt, nem akarja-e ő is megpróbálni? Kíváncsi­ságból igent mondott. Két kezébe vette a varázsvesszőt, de az egyáltalán nem reagált Csalódott volt, mivel megfigyel­te, hogy a vessző az előbb egy bizonyos helyen kilengett. Recept A varázspálcás felszólította ezt az urat, hogy még egyszer tegyen kísérletet. Ismét végigvezette a pálcát azon a pálcához helyen, amelyen az előbb kilengett. Azonban most sem mozdult meg a pálca. A harmadik kísérlet hasonlóképpen eredménytelen volt Elbátortalanodva akarta abbahagyni, amikor a varázspálcás a következőket mondta: ,Azonnal sikerülni fog!” Ezzel megfogta ennek az úrnak mindkét karját és felszólította: „most kísérelje meg még egyszer!” Az kezébe szorította a pálcát és elindította. A pálca hir­telen olyan erővel lengett ki, hogy nem tudta azt vissza­tartani semmiféle erőfeszítéssel. Ettől kezdve ez a férfi érzékennyé vált a varázspálca kezelésére és képes azzal vizet felkutatni.

Földöntúli erők

Kedves Olvasó! Az a tény, hogy a varázspálcával kapcsolatos fogékonyság átruházható másik személyre, elgondolkodtató. Ha a varázspálca valóban a föld állitó­lagos mágneses kisugárzásra reagál, akkor ezt meg kel­lene tennie akkor is, ha bárki tartja kezében. Ha azonban ez a fogékonyság átruházható, akkor itt kétség nélkül más erők is hatnak. Ezek természetfölötti erők, amelyek mögött nem Isten áll.

Isten ellensége nem ajándékba adja segítségét A va­rázspálcával foglalkozó családjában sokszor fordul elő

megmagyarázhatatlan szerencsétlenség, sokan szenved­nek depressziótól és foglalkoznak az öngyilkosság gon­dolatával, hogy csak néhány dolgot említsünk.

Egy hölgy, aki a varázspálcával a fent leírt módon került kapcsolatba, a következőkről számolt be nekem: „Az  isteni dolgokban és az imádkozásban való minden örömö­met elveszítettem, és egyre nagyobb belső nyugtalansá­got érzek.” Rámutattam neki, hogy Jézus Krisztus által minden okkult tehertételtől megszabadulhat. A hölgy kész volt elfogadni ezt az isteni segítséget és még aznap megél­te a szabadulást

Aki a varázsvesszős kutatáshoz igénybe veszi Isten ellenségének segítségét, nagy árat kell ezért fizetnie. Ked­ves Olvasó! Az öngyilkos gondolatok, a kedélybetegség, az imától való kedvetlenség nem Istentől jövő „adományok”. Ezek Sátántól erednek, akiről Jézus úgy szól, mint aki „emberölő volt kezdettől fogva”. A jó hír az, hogy Isten ezektől a terhektől képes megszabadítani. A varázspálcát leggyakrabban víz felkutatásánál használják. Olykor azon­ban alkalmazzák betegség diagnózisának megállapításá­hoz, megfelelő gyógyszerek kiválasztásához és a segély­nyújtás meghatározásához. Teljesen egyértelműen mond­ható, hogy a varázspálca az ördög mintakészletéhez tarto­zik és olyan álarc, ami mögé mesterien elrejtőzik.

Az ördög jól érti, hogy mindenre kiterjedő segítségnyújtását átláthatatlan ködbe burkolja, hogy nehéz legyen hallgatás megvilágítani ezeket a dolgokat. Csak a Szentlélek képes arra, hogy mindenkinek valóságos önismeretet adjon, és teljes megvilágításban láttassa ezeknek a dolgoknak az eredetét

Bizalommal kérhetjük Istent: „Nagy Isten, ajándékozz meg engem a Szentírás által életem bűneinek megisme­résével, és ajándékozzál meg az Úr Jézus Krisztus által bű­neim bocsánatával. Ámen.” Ezt a kérésemet az élő Isten meghallgatja mert szeret engem, és valóban segíteni is akar rajtam.

Senki földje nincs!

Kedves Olvasó! Talán ezt mondod: „Én nem osztom a  fenti nézetet az ingával és a varázspálcával kapcsolatban, inkább az egészet határterületnek tekintem.”

Kedves Olvasó! A keresztények nem határ menti lako­sok. Ki az közülünk, aki egészen pontosan meg tudja mon­dani, hol a határ? Vigyázat! A határ mentén élni veszélyes!

Gépkocsi-vezető kerestetik.

Bátor vezető

Egy gazdag hölgy beszélte el, hogy sofőrt keresett.  Nagy újságban tette közzé. Három többéves gyakorlattal rendelkező úr jelentkezett. A hölgy az irodájába hívatta az első jelentkezőt, aki jó megjelenésű fiatalember volt. „Mi­lyen távolságra meri ön megközelíteni az út menti szaka­dékot?” – kérdezte a hölgy. „Nagyságos asszonyom – vála­szolta büszkén a fiatalember – én gyakorlott vezető va­gyok, több százezer kilométert vezettem baleset nélkül. Minden további nélkül megközelítem a szakadékot egy méterre.” E válasz után a hölgy arra kérte a fiatalembert, hogy az előszobában várjon.

Ezután jött a másik sofőr, akinek a hölgy hasonló kérdést tett fel. Ő is büszkén húzta ki magát és közölte, hogy nagy gyakorlattal rendelkezik és még nem okozott balese­tet. Az asszonynak arra a kérdésére, milyen távolságra közelíti meg a szakadékot, hirtelen rávágta a feleletet: „Asszonyom, rám bízhatja magát. Már pokoli helyzeteken lettem úrrá. Biztosíthatom önt, hogy 50 cm-re megközelí­tem önnel a szakadékot, anélkül, hogy baj történne.” – Őt is kérték, hogy az előszobában várjon.  Kint ült még a harmadik jelentkező. Kicsit bátortalannak tűnt. Beírna arca, ősz haja volt. Úgy tűnt, sokat volt úton. A kérdés hasonló volt: „Milyen közel tudná vezetni kocsiját az út melletti szakadék szélén?” Komoly hangon válaszolt: „Nagyságos asszonyom, én csak egy alapelvet ismerek: Első a biztonság! Én olyan messze elkerülöm a szakadékot, amennyire csak lehetséges!” – A hölgy megta­lálta a keresett gépkocsivezetőt. Talán az a véleményed, hogy e mesterkészlet bizonyos területei teljesen ártatlanok. Lehet, hogy a varázspálcával

történő mesterkedést, határterületnek nevezed. Nos, mi történhet?! A határterületek veszélyesek. Nagyon sokszor sűrű ködben vagy éjszaka kell a határvonalat követni. Ha valaki egyszer csak ellenséges területen találja magát, már túl késő. A keresztények nem lépnek ilyen veszélyes és alattomos területre. Maradjunk inkább a biztos talajon,

ahol mindenkor Jézus oltalmában lehetünk! Aki kíváncsi­ságból az ellenség területére merészkedik, veszélybe kerül!

Grafológia, jövőbelátás

A grafológia megkísérli az ember jellemét az írásából  megállapítani. A grafológusok között gyakori a jövőbelá­tás képessége. Néhányan ismerik ezt a képességüket, má­sok előtt ez nem tudott A jövőbelátás az okkult területhez tartozik.

Mihelyt a kézírásból történő jellem-meghatározást befolyásolja a jövőbelátás, azt azonnal el kell utasítani, mert ellenséges területre jutottunk.

Spiritizmus

A spiritizmus győzelmes utat tett meg. Ebbe a körbe tartozik a halottak megkérdezése, halottidézés, transzba­esés, szellemidézés stb. A Biblia, Isten Szava határozottan tiltja a holt lelkek megkérdezését, a halottaktól való tudakozódást. Ha figyelembe vesszük azt is, amit a Biblia még ezentúl mond, hogy a halottak semmit sem tudnak, akkor kétség nélkül az ördög mesteri csalásáról van itt szó.

Spiritizmus

Mesteri csalás

Asztal­táncoltatás, pohár­táncoltatás

Széles körökben társas játékként végzik az asztaltáncoltatást és pohártáncoltatást. Aki életének nehéz döntése előtt áll és az asztaltáncoltatás vagy pohártáncoltatás által kér választ, bármilyen ártatlannak tűnik is előtte, mégis az ördöggel tanácskozik. Ne engedjük magunkat megcsalni, Isten ezen a módon semmiféle feleletet nem ad! Senki más, mint Sátán kínálja a segítségét, amelyért nagy árat kell fizetni. Még csak nézői se legyünk az ilyen mesterkedésnek! Hirtelen az ellenség területén találjuk magun­kat! Az ellenséggel való ilyen kapcsolat súlyos következ­ményeket von maga után

Valóban bűn ezekkel a dolgokkal foglalkozni? Ha mint szülők, gyermekeinkkel beszélünk, elmondjuk nekik, segítenek hogy mindenkor jöhetnek hozzánk teljes bizalommal; ha valami nyomja szívüket, ha kérdéseik vannak, ha valami hiányzik. Biztosítjuk őket arról, hogy mindig készek va­gyunk segíteni, bármilyen problémáik vannak.  És ha egy napon azt halljuk, hogy gyermekünk a szomszédnál érdeklődik, tőle kér tanácsot, és segítséget, hozzá megy bizalommal, mit fogunk érezni, mint szülők?

Vajon ez közömbösen hagy bennünket? Vajon azt mondjuk-e: „Nekem van a legszeretőbb gyermekem, aki nyugodtan mehet a szomszédhoz tanácsot kérni?” Nem, egészen biz­tos, hogy szomorúak leszünk. Nem fogjuk megérteni, mi­ért megy gyermekünk idegenhez, miért vesztette el irán­tunk bizalmát? Gyermekünk hiányzó bizalma elszomorít bennünket. Hasonlóképpen megszomorítjuk Istent, ha az ördög mesterkészletéből keresünk segítséget. Ez azt je­lenti, hogy elveszítettük bizalmunkat Istenben és Sátánhoz fordulunk segítségért. Ne veszíts Kedves Olvasó! Arra bátorítalak, valld be Jézusnak minden bűnödet, amellyel Neki fájdalmat okoztál és kérj tőle bocsánatot. Jézus kész megbocsátani. Arra vár, hogy hozzá jöjj.

Minden időben – most is – hozzá mehetsz. Ha most nem teszed, akkor időt veszítettél. Jézus akar és tud rajtad most segíteni. Fordíts hátat Sátánnak és fordulj bizalommal Jézus Krisztushoz! Jézus segítsége és meg­bocsátása a tied is lehet. Vedd igénybe! Ha tudni akarod, hogy ez miként lehet, olvasd el A szabadulás útja c. fejezetet.

Mágia, varázslás, ördögi varázskönyvek

Fekete és fehér mágia, varázslás

Vizsgáljuk meg a mágia és a varázslás bűnét! Nem arról a varázslásról van itt szó, amely a kézügyességben jelentkezik. Sokkal többről van itt szó!

Itt van pl. a fekete és fehér mágia és művészet. Egy férfi nagy komolyan mondta: „A fekete művészet az ördögtől való”, erről semmit sem akarok tudni, de a fehér művé­szetnél miatyánkot mondanak és az Istentől van.” Ez az ember csapdába esett. Valójában, a fekete és a fehér művé­szet mögött Sátán van. A fekete mágiában valóban köz­vetlenül Sátánhoz imádkoznak. A fehér mágiában hasonló­képpen az ördögöt szólítják meg, de jámbor, keresztény előjellel. Az ördög mindig annyi igazságot alkalmaz, amennyivel a hazugság könnyen hihetővé válik. Ha valaki egyik oldalon óvatos és elutasító, mivel egyértelmű az ör­dög munkája, a másik oldalon mit sem sejtve esik csap­dába.

Vannak parasztok, akik a száj- és körömfájás esetén  semmit sem adnak a védőoltásra Hisznek azonban a rontás elleni védőszereknek és mondókáknak, amelyeknek biztos hatására esküsznek.

Oltalmazó? Csodadoktor?

Az ördög csodadoktor? Elképzelhető ilyesmi? Sokan voltak már az ördög rendelőjében, anélkül, hogy tudtak volna róla. Sok helyen gyakorolják a mágikus kezelést, és beszélgetést. A nevek változnak: szimpátia, szokások, imádkozás a betegért. Sok esetben veszik itt igénybe Sá­tán „segítségét”.

Olyan egyszerű egy fizikai fájdalommal mágikus rendelőbe menni! Miért vessék alá magukat műtétnek, ha  okkult varázsszavakkal – amelyek mindig titkosak – a be­tegséget fájdalommentesen elhárítják? A migrén ezen a módon elfelejthető. Sok szülő az angolkórt „elimádkozza”. Egy másik recept szerint három almát kell az ablakba tenni betegség esetén és várni, amíg megszárad. Ahogy az almák megszáradnák, úgy szárad meg a betegség is. Meglepő, milyen sokféle a mágikus ráolvasás.

Az ördög úgy mutatkozik be, mint a világosság angyala. Az emberiség jótevőjeként tünteti fel magát. Sokféle nem lehet formában kínálja fel segítségét Az ördög kész parancsra egészséget adni. Istennek a halandó ember nem adhat parancsot. Vagy elképzelhetjük azt, hogy Istenhez így imádkozhatunk: „Szerető Istenem, neked megkell gyógyí­tanod engem!” Adott Jézus parancsot a mennyei Atyának? Kereszthalála előtt így imádkozott „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd” (Lukács 22:42).

Istennek nem adhatunk parancsot, Krisztus sem tette ezt. Az ördög pedig vár a parancsunkra. Felkínálja csodá­latos gyógyítását, de azután követeli az árat. Segítsége nem ingyenes.

Alulról jövő erő

A gyógyító magnetikusok dicsőítik képességeiket. Állítólag „különleges erőt alkalmaznak, hogy másokon segít­hessenek. Ki tudja közülünk pontosan, honnan veszik ezt az erőt? Ha alulról jön ez az erő, akkor Sátántól van. És ki tudja, hány emberre hat ez az erő? Félelmetes arra gondol­ni, hogy ez az erő az én életemre is hatást gyakoroljon!

Itt van a holdvarázslat. Sok paraszt szigorúan ügyel ar­ra, hogy a kertben vagy a földön bizonyos munkákat bizo­nyos holdálláskor ne végezzenek, mert ez veszélyeztetné a termést. Teliholdnál éjfélkor szoktak ördögöt űzni. Mind­ezek a varázslás bűneihez tartoznak.

A szemölcs eltávolítására a leghihetetlenebb receptek vannak. Ilyen pl. az, hogy egy zsinórra annyi görcsöt kell kötni, ahány szemölcs van. Ezt a zsinórt a kertben egy nedves helyen el kell ásni. Ha a zsinór elporlad, a szemöl­csök is eltűnnek. Még „hatásosabb”, ha pl. bizonyos hold­állásnál, meghatározott hétköznapon végzik el ugyanezt. Ajánlják, hogy a zsinór elásásakor három miatyánkot kell elmondani. Sokan mondják csodálkozva- „Az ostobaság se­gít!” Látszólag tehát egészen egyszerű a szemölcsök eltá­volítása. Az ostobaság mögött ott áll Sátán. Ő szívesen se­gít, de megköveteli az árát Ezzel az ostobasággal Sátán iránt meghatározott engedelmességet tanúsítanák, ame­lyért meg kell fizetni.

Hold­varázslatcsillapítás

Az „ostoba­ság” segít?

A vérzéscsillapítással és tűzoltással hasonlóképpen bizonyítani akarja Sátán a segítőkészséget, amivel az embe­riség jótevőjének mutatja magát. Titkos varázsszavak, a Szentháromság nevének említése és egy miatyánk elmon­dása csökkenti az erős vérzést. Ha valaki égést szenvedett, „tűzoltásra” megy. Egy miatyánk elmondása, néhány hal­kan suttogott varázsige, az égési sebre ráfújás és a fájda­lom megszűnik és az égési seb jóval hamarabb gyógyul, nagyobb hegesedés nélkül. Az a tény, hogy itt az emberek valóban segítséget kapnak, csak ritkán kelti fel a gyanút, hogy nem Isten volt a segítő, hanem maga Sátán. Azoknak az embereknek, akik ilyen segítséget elfogadnak, meg kell fizetniük az árat: Sátán megterheli számlájukat.

Egyedül Jézus Krisztus tud megszabadítani ettől a fi­zetségtől. Ő a győző és téged is győzővé tud tenni. A babo­naság és okkultizmus, valamint kihatásainak következmé­nyei nagyon szomorú történeteket hoznak létre. Örvende­tes, hogy nagyon sok ember csodálatos szabadulásnak örvendhet súlyos ördögi terheitől Jézus Krisztus által. Sa­ját életemből és mások tapasztalataiból is bizonyítani tu­dom, hogy Jézus Krisztus ereje által még ma is sok ember nyerhet szabadulást.

Éppen ez ösztönzött arra, hogy miért foglalkozom ezzel a témával. Kedves Olvasó, az a kívánságom, hogy tapasz­tald meg te is Jézus Krisztus szabadító erejét. Jézus Neked is segíteni akar, ha engeded, hogy O segítsen.

Valóban léteznek ördögi varázskönyvek. A legismertebb az, amelyiknek a címe: Mózes hatodik és hetedik könyve. Akaratlanul is Mózes öt könyvének folytatására gondol az olvasó, pedig ennek a könyvnek semmi köze sincs a Bib­liához. Istenkáromló ördögi varázskönyvről van szó, ördög­űzés varázsszavaival. Kegyesen hangzó szavakkal kínálja az ártaltan álarc mögött rejtőzködő ördög a segítségét.

Néhány cím a Németországban ismert varázskönyvekből: Romanus Büchlein Der schwarze Rabe (A fekete holló)

(Természetes és szimpatikus gyógyszerek embereknek és barmoknak) Der Wahrhaftige, feurige Drache (Az igazi tüzes sárkány) (vagy A mennyei és pokolbeli szellemek, valamint a föld és levegő hatalmai feletti uralom) Das siebenmal versiegelte Budi (A hétszer bepecsételt könyv) (A legnagyobb titkok… csodálatos titkos szerek a legkülönbözőbb célok elérésére)

(Angyali segítség)

Jézus megsza­badit

Ördögi varázs­könyvek

(Védelem és oltalom nagy ínségben)

(Titkos művészetek iskolája)

(Mágikus csodaszerek, az ősi isteni mágia valódi módszerei stb.)

Fontos A feldicsért segítség ellenére ezek a könyvek az átok, súlyos nyugtalanság, lelki nyomorúság és sokféle egyéb lelki teher forrásai.

A legjobb ajánlatot azzal kapcsolatban, hogy ezekkel a könyvekkel mit kell tenni, a Bibliában találjuk: „A hívők közül is sokan eljöttek, megvallottak és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték” (Apostolok cselekedetei 19:18-19).

A mai árfolyamon átszámítva az elégetett varázsköny­vek értéke eléri a 80.000 márkát (1994-ben kb. 5 millió Ft). Ez hatalmas vagyon volt! Nem volt rá többé szükségük, nem akarták megtartani ezeket a könyveket, mert már nem volt hozzá közük. Égesd el! Kedves Olvasó! Kövesd ezt a példát. Rámold ki szek­rényedből a varázskönyveket, az okkultista irodalmat és égesd el vagy semmisítsd meg más úton; minél előbb, annál jobb. Ezek a nyomtatott anyagok az átok, a viszály és békétlenség forrásai. Ne dobd el őket, mert más kezekbe kerülhetnek! Égesd el vagy tedd használhatatlanná őket! Kövesd azoknak a keresztényeknek a példáját, akik ko­molyan vették meggyőződésüket és látható záróvonalat húztak romlást okozó szokásaik végére.

Amulettek, talizmánok, az ördög segítségül hívása

Amulettek Sokan esküsznek egy amulett oltalmazó erejére. Élet­telen tárgyaknak, amelyeket különlegesen felavattak, sze­rencsétlenség és baleset elleni oltalmazó erőt tulajdoníta­nak.

Vasfüggöny

Csak az élő, Mindenható Isten képes bennünket meg­oltalmazni. Isten oltalma nincs összekapcsolva élettelen tárgyakkal. Lelkipásztori beszélgetésekből tudom, hogy az amulettek vasfüggönyként hatnak Isten és az amulett hordozója között. Az amulettek viselői nem tanúsítanak érdeklődést az isteni dolgok iránt. Számukra nehéz, sőt sokszor lehetetlen, hogy tudatosan Isten mellett dönt­senek. Kedves Olvasó! Kérd Jézust, adjon neked erőt, hogy szakítani tudj az amuletteddel, és bizalmadat egye­dül az élő és mindenható Isten oltalmába és gondvi­selésébe helyezd.

Talizmánok

A talizmánoknak és szerencsét hozó tárgyaknak magas árfolyama van. Négylevelű lóhere, használt lópatkó, szerencsemalac és sok egyéb tárgynak tulajdonítanak sze­rencsét hozó erőt. Sok autóvezető nagy jelentőséget tulaj­donít valamilyen rongyból készült állatkának, gyermek­cipőnek, egy miniatűr kéményseprőnek, vagy valami ha­sonlónak, amelyet az autóban tart. Pedig valódi oltalmat és szívbeli nyugalmat élettelen dolgok nem adhatnak. Isten az egyedüli ajándékozója minden jónak. Helyezd bizalmadat Istenbe! O nem fog téged megcsalni!

Fontosnak tartjuk megemlíteni a „mennyei üzenetet”, a „fenyegető levelet” és a „megszentelt fákat”.

Mennyei levélüzenet

A „mennyei üzenet”-et (Himmelsbriefe) főképpen háborús időkben „kérdezik” meg. Szokás szerint valamelyik testrészre helyezik és megígérik, hogy oltalmat jelent a testnek és léleknek. Más alkalommal ezeket a leveleket hangosan felolvassák és azt ígérik, hogy nehéz élethelyzet­ben segíteni fognak. Megdöbbentő tudni, hogy mindezen ígéretek mögött nem Isten áll. Az ember tudva vagy tudat­lanul az ördög oltalma alá helyezi magát.

Tűz ellen oltalmazó

Vannak parasztemberek és háztulajdonosok, akik semmi jelentőséget sem tulajdonítanak a tűzbiztosításnak,  mert jobban bíznák a varázseszközökben. Szerintük az ún.

„megáldott fa” megbízható módon véd a tűzvész ellen. Eze­ket a varázseszközöket szokás szerint a lakásban a mester­gerendán őrzik. Aki ezektől a varázseszközöktől segítsé­get és oltalmat remél, valójában Sátán segítségajánlatát veszi igénybe.

Az ördög megszólítása

A mesterkészlethez tartozik a „jó órában legyen mondva- ” varázsige alkalmazása is a balesetek, szerencsétlenségek és betegségek elkerülésére. Amikor valaki kíván valamit és háromszor kopogtat az asztalon vagy egy desz­kán, valójában az ördögöt szólította meg. Ezek a dolgok egyáltalán nem ártatlan szokások.

Hipnózis, jóga, drogok

Kedves Olvasó! Ne engedd magadat sohasem hipnoti­zálni, még tréfából sem! Ez szerfelett veszélyes és ellent mond Isten akaratának, hogy egy másik személy aka­ratom felett rendelkezzék, még ha ez csak néhány pillanatig tart is. Isten minden embernek személyes sza­bad akaratot adott.

Amikor Isten szabad akarattal ruházta fel az embert, kockázatot vállalt. Szabadon dönthetünk Isten mellett vagy ellene. Engedhetjük, hogy Isten segítsen bennünket, vagy kereshetjük Sátán segítségét. Isten az O mindenhatóságá­nál fogva képes volna akarati döntésünket befolyásolni és bennünket meghatározott cselekvésre kényszeríteni. Ezt azonban Isten nem teszi. O szeretettel kér minket. Meghív de nem kényszerít. Nem így az ördög! Ő megkísérli, hogy minden eszközzel és befolyással megnyerje akaratunkat; ezért oly nagyon veszélyes a hipnózis. Vigyázat! Egy kiváló orvos mondta el nekem, hogy néha alkal­maz hipnózist a praxisában: „pl. egy nehéz szülés eseté­ben a hipnózis könnyebbé teheti az anya helyzetét.” Ez az orvos a Freiburg-i egyetemen tanulta a hipnózist. Azonban bevallotta: „Korábban sokat tartottam a hipnózisról, de ma már nagyon óvatos vagyok vele.” – Ez a hívő orvos elmondta: „Én csak két esetben hagynám magamat hipnotizálni.” Kíváncsian kérdeztem, mi vol­na az a két feltétel. A felelet így hangzott: „Mindenekelőtt annak, aki engem hipnotizálna, kereszténynek kellene len­nie, azután pedig nagy súlyt fektetnék arra, hogy megtért keresztény legyen.” E kettős feltétel okául a következőket mondta: „A hipnózis határterület. Nem szeretnék könnyel­műen egy másik hatalom befolyása alá kerülni!”

Továbbá a következőkre hívta fel a figyelmemet „A hipnózis függő helyzetbe visz. Ön sohasem tudja elfelej­teni, hogy a hipnotizőr bizonyos ideig a hatalmában tar­totta.” Az orvos hozzáfűzte, hogy minden hipnotikus keze­lés utókezelést tesz szükségessé, hogy a függőségi helyzet ismét megszűnjön. Végül ezt mondta: „Ez az utókezelés elnyúlhat akár két éven túlra is, azonban nem biztos, hogy a függőségi helyzet valóban megszüntethető.”

Határterület

Kedves Olvasó! Ha ennek az orvosnak az állítása szerint a hipnózis határterület, akkor ez nagyon veszélyes terület. Ki az közülünk, aki biztosan tudja, hol húzódik a határvonal? A keresztények nem határmenti lakosok. Nem lehet ettől eléggé óvni!

A jóga egyre több követőre talál. A nyugati világot elárasztotta egy „jóga-hullám”. A jógával kapcsolatban né­hány nagyon fontos kérdést kell tisztázni. Ezek a kér­dések egyértelmű válaszokat igényelnek.

Mi a jóga? A testkultusz meghatározott formája? Te­rápia? Filozófia? Tudomány? Valamilyen metafizikai jelen­ség? Vallás? A lelki, szellemi higiénia különleges fajtája? Az önvizsgálat valamilyen módszere? A válasz megdöbbentő lehet: Igen, a jóga mindez, sőt, még ennél is több. Úgy taní­tották velünk, hogy a jóga elmerülés a legmagasabb lény­ben, s ugyanakkor a teremtés titkának felfedezéséhez is elvezet Milyen messze távolodunk tehát attól a felfogástól, hogy aki jógázik, az csupán tornagyakorlatokat végez. (2)

Dániel Dossmann, egykori jógatanár fontos háttérinfor­mációkat ad. Gazdag tapasztalatai alapján állítja, hogy a jó­ga nagyon veszélyes; egyáltalán nem ártatlan kikapcsoló­dási technika: „Buddha óta sokrétű jóga-technikát fejlesz­tettek ki, bennünket azonban kizárólag csak az alapelv érdekel, amely mindegyiket meghatározza.

Jóga

Nem ártatlan torna­gyakorlat

Szunnyadó . erő

Ellenőrizhetetlen erő

Ez az elv pszicho-fiziológiai: a testet és a lelket egy közös feladat érdekében egymással össze kell kapcsolni. A jógázónak kezdetben feltételeznie kell, hogy benne egy olyan erő szunnyad, amelyet fel kell ébresztenie. A test­tartások – megfelelő lelki koncentrációval támogatva – ha­tást gyakorolnak a test és a lélek belső funkciószerke­zetére. A hindu hagyomány szerint a gerincoszlop alján olyan erő szunnyad, amelyet Kundalininek (Kundalini: egy istennő) neveznek. Belső A jóga gyakorlásának célja, ennek az erőnek a felébresztése és a gerincoszlop mentén való felvezetése. Az  említett hagyomány szerint ezen az úton hét erőközpont van, amelyeket chakra-nak neveznek… Minden alkalom­mal, amikor egy központ fel lesz ébresztve, a jógázó új erőt nyer, amely lehetővé teszi, hogy még egy lépést előre lépjen a belső megvilágosodás egy fajtájáig.  Kezdettől fogva, a jógázó a testtartás által, amelyet gyakorol, olyan folyamatba kerül, amely saját ellenőrzése alól kisiklik. A testtartás – egy különleges légzés és szel­lemi koncentráció által – meghatározottá válik amely fölött többé nem ő az Úr…

Ez idő alatt feltartóztathatatlanul kifejlődik a kundalim­ erő, és a jógázót a néki közvetített állítólagos jó közérzeté­nek rabszolgájává teszi. Sajnálatosan meg kell állapítani, hogy nagyon sok jógázó űzi ezeket a gyakorlatokat anél­kül, hogy tisztában lenne, mi mindent rejt ez önmagában.

Önmegváltás

A jóga sem nem sport, és nem is olyasmi, ami belső nyugalmat ad, sem pedig olyan út, amely Istenhez vezet. A jóga az önmegváltásnak olyan gyakorlata, amely az ember természetes lényét dicsőíti, és megkísérel belőle felsőbb­rendű embert formálni. Ez ellentmondásban áll Isten útjá­val. Isten az embert nem azért alkotta, hogy passzív le­gyen, megkötözve olyan valami által, amely saját tudta nél­kül hatást gyakorolhat rá.

Bukott erő  A hagyományos hindu tanítás szerint az erőközpont vagy chakra olyan szellemekkel van összekötve, akik a kölcsönzött testen kívül vannak, egy olyan területen, amelyet Astral- erő régiónak neveznek.

Éppen ebben a régióban élnek a bukott lények és veze­tőjük Sátán. Ők azok, akik a jógázónak az erőt kölcsönzik a felemelkedéshez, s ők vezetik a kundalini felemelkedést és chakras felébredését. Ha egy központ megvilágosodott, ez a szellem meg lesz szólítva, és ezután tovább cseleked­het. Ezek a lelkek a jógázónak erőt kölcsönöznek, pl. tele­pátiát, a telepszichét (az a képesség, amely által egy befo­lyást át tud vinni egy másik emberre), a jóslás képességét, a holt lelkekkel való kapcsolatfelvétel képességét, megha­tározott jelenségek láthatóvá tételét stb.

Pontosan erről van szó: a benső ember kiüresítése megnyitja az ajtót a bukott lények előtt. Ezeknek nincs testük, de igénylik, hogy egyet birtokoljanak… A megol­dáskeresésben a modern ember kész mindent megtenni azért, hogy elélje mindazt, amit Kelet kínál; a titokzatos­ság vonzza

Az ördög azt akarja, hogy őt imádják, és a mesterfo­gások és utánzások megszámlálhatatlan módszerét alkal­mazza, hogy az embert, akit a materializmus és a félelem fáradttá tett, magához vonja. Amint Jézussal is tette, ha­sonlóképpen az embernek is megmutatja a föld minden királyságát és pompáját, s csak azt kéri: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.”

De Jézus így válaszolt: „Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szol­gálj!” (Máté 4:9-10). (3)

,Amint már mondtuk, az „üres lélek” gyakorlata rend­kívül veszélyes. Mihelyt ugyanis a jógázó elérte ezt a pon­tot, az akarata teljesen kikapcsolódik. Ekkor betörnek a démonok az ember lelkébe és ördögi uralmuk alá hajtják. Ebben az esetben a jógi egy folyamatos pszichikai kisik­lásba kerül, amelyben egészen az őrültségig hajszolhatja magát.

Lélek-megüresítés:

ajtónyitás

Ördög- imádás

Távozz Sátán!

Ördögi uralom

A Nap köszöntése

A természeti erők rabszolgái

Egy másik pont, amely a jógát, a harci készültséget és a Zen-t (a buddhizmus azon elterjedt ága, amely szerint a megvilágosodás egyszerre is elérhető) illeti, „a nap kö­szöntése”, és „Dojo köszöntése”. Egy jóga kurzus általában a nap köszöntésével kezdődik, amely a testtartás egész sorából áll, és egy meghatározott légzéssel és szellemi koncentrációval a test különböző pontjáig vezet. Ennek megvalósításához általában a felkelő nap felé kell fordulni. A jógi megkísérli, hogy érzékennyé tegye magát a nap és a csillagok tevékenységére, hasonlóképpen mindenre, ami a magnetizmus területét érinti. Fontos például, hogy fekvő­ágyának állását meghatározott kozmikus áramlások irá­nyában helyezze el, de van meghatározott alvási helyzet is… Mindez oda vezet, hogy a természeti erők rabszolgájává válik; miközben, mint tudott, az ember uralkodni kíván a teremtés fölött.” (4) Isten Isten intelme így hangzik: „Nagyon vigyázzatok azért magatokra! …Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt és ne tiszteld azokat” (5.Mózes 4:15,19).

Okkult erők Milyen dimenziók nyílnak meg a jógagyakorlatok ál­tal? Maurice Ray idézi a Jóga – igen vagy nem?” c. köny­vében a mester szavát „Mindazok, akik a Hatha-jógát vala­melyest komolyan gyakorolják, új képességeket nyernek. Ide tartozik a telepátia, a megérzés képessége, a második arc, és egy érzékfölötti állapot minden ereje, amint ezek az okkult gyakorlatban elengedhetetlenek.” (5) Egy Brahman Rábindranath R. Maharaj a Brahman papok hosszú pap tapasz- sorának leszármazottja. Már gyermekkorában jóga gyakorlatokat végzett. Naponta titokteljes imákban, rítusok­ban és imádatban kereste a kapcsolatot sok isteneivel; emellett transzcendens állapotba esett, kapcsolatba került a holt lelkekkel, látta a legcsodásabb színeket, misztikus ze­nét hallott és más világokban járt. A nép istenként imádta.

Növekvő csalódások és belső küzdelmek vezettek misztikus ismereteivel váló összeütközéséhez. Végül meg­találta az élet értelmét. Könyve: „Egy guru halála” címmel mutatja be élményeit: Félelmetes „Semmi sem volt fontosabb, mint a mindennapi transzcendens meditációnk, a jóga szíve, amelyet Krishna, mint élmények az örök boldogsághoz vezető legbiztosabb útat ajánlott. Ez azonban veszélyes is lehetett. Félelmetes pszichikai élmé­nyek vártak a gondatlanra, hasonlóan a drog által kiváltott iszonyathoz. A jógiktól (akik a jógában bizonyos gyakor­lattal rendelkeztek) megtudták, mit írnák a védák (a hinduizmus legkorábbi iratai, a szanszkrit irodalomnak a Kr. e. második és első évezredben keletkezett vallásos szö­vegei) azokról, akiket a démonok megszálltak. Kundalini (egy istennő) hatalma, aki állítólag mint egy összecsa­varodott kígyó a hátgerinc alsó végében szunnyad, mély elmerülésben eksztatikus élményeket tudott létrehozni, amelyekben szellemi és testi károsodást is előidézhetett.

Az eksztázis és a horror közötti határ nagyon keskeny volt…

A mindennapi meditációban pszichedelikus színek észlelésével kezdtem, földöntúli zenét hallottam, sőt titkokkal  teljes planétákat látogattam meg, ahol az istenek beszéltek démonokkal velem, és bátorítottak, hogy a tudat legmagasabb lépcsőire törekedjek. Olykor a transz állapotában találkoztam azok­kal a félelmetes démoni lényekkel, akik a hindu, a budd­hista és shintoista templomokban láthatók. Félelmet keltő tapasztalatok voltak ezek. Olykor misztikus egyesülés ér­zésében volt részem az univerzummal. Én voltam az uni­verzum, Úr mindenek felett, mindenható, mindenütt jelen­levő…” (6)

„A béke, amelyet a meditáció alatt éreztem, hamar eltűnt, de az okkultista erők, amelyek jóga gyakorlataim hatása által megjelentek, megmaradtak és elkezdtek már a nyil­vánosság előtt is hatást gyakorolni. Mivel tudtam, hogy a természetfölöttinek ilyen megnyilvánulása nélkül soha­sem nyerhetném meg a követők nagy táborát ezért örül­tem a növekvő lelki hatalmamnak…

Miközben mély meditációba süllyedtem, gyakran láthatóvá váltak az istenek, és beszéltek velem. Gyakran úgy tűnt, hogy astralprojekció által más planétára és a világ más dimenzióira lettem helyezve. Csak évek múlva ismer­tem fel, hogy ezek a tapasztalatok laboratóriumokban LSD és hipnózis által és parapszichológia segítségével lettek előidézve. A transz állapotában legtöbbször Shivával, (az életet elpusztító istennel) voltam egyedül. Félelemmel telve ültem lábaihoz, miközben az óriási kobra, amely a nyakam köré tekeredett, szemembe nézve, sziszegve és fenyegetően a nyelvét öltögette. Olykor azt kérdeztem ma­gamtól, miért van az, hogy egyetlen isten sem barátságos, kedves és szeretetteljes, akivel találkozom. Legalább valósak voltak, amiben pillanatig sem kételkedtem…” (7)

Az igaz Isten

„Elkezdtem a Teremtőre, mint az igaz Istenre gondolni, szemben a sok hindu istennel, akikkel a transz állapotban találkoztam. Egyre jobban tudatossá vált előttem a különbség. A hindu istenek elárasztottak félelemmel és rettenettel, ezzel szemben bensőmben bizonyos voltam, hogy az igazi Isten szeretetteljes és jóságos. Egyetlen hindu istenről sem volt olyan benyomásom, hogy bízni tudtam volna bennük.

Egy sem volt, aki szeretett engem. A Teremtő iránti éhségem egyre inkább erősödött, de nem ismertem fel benne semmi mantrát (Mantra: A hinduk és buddhisták azt hiszik, hogy a meditációban bizonyos szavak ismételgetése segít az elme koncentrálásában és a szellemi erő kiteljesedésében. /A mantrát személyre szólóan kapják – ford./). Közben az volt a kínzó érzésem hogy az Önmegvalósítás iránti hajszám által, egyáltalán nem jutottam közelebb a célhoz, hanem a szakadék egyre jobban mélyült.

Az is sok gondot okozott nekem, hogy az a béke, amelyet a meditációban elnyertem, a mindennapi életben sosem tartott sokáig…” (8) Félelem Maharaj, a Guru, vallomása: „Most már féltem az asztrál-utazástól és a démonok kísértésétől, amelyért korábban ujjongtam. Azonban nem ismertem más utat Isten­hez a jógán kívül. A vallomásom, a kapott tanítások, tapasz­talataim a meditáció során – mind arra tanították, hogy az igazságot csak az önmagamban keresés által találhatom meg. Tehát megkíséreltem még egyszer. Azonban ahelyett, hogy megtaláltam volna Istent, több gonoszságot fedeztem fel magamban úgy, hogy szívem romlottságát még vilá­gosabban felismertem.

Nyomorúságom egyre nőtt, amíg bűnöm és szégyenem elviselhetetlen teherré vált.” (9) Csak Jézus Végül felismerte a Guru: „Ha egyszer tényleg veszélybe kerülsz és senkid sincs, aki segíthetne, akkor még van egy Isten, akihez imádkozhatsz. A neve Jézus.” (10) A tud segíteni Miután Maharaj keresztény lett, megállapította: : „Nemsokára megértettük, hogy nem Nana szelleme üldözött bennünket, hanem olyan lények, akiket a Biblia démonoknak nevez. Ezek olyan angyalok, akik Sátánhoz csatlakoztak, amikor az Isten ellen lázadt, és most azon vannak, hogy az embereket megzavarják és tévútra vezes­sék, hogy lázadásukhoz csatlakozzanak. Ok képezik tulaj­donképpen azt a hatalmat is, amely minden filozófia és bál­ványimádás mögött áll, amely a teremtő Istent le akarja dönteni trónjáról. Ezek voltak azok a lények, akikkel én a jóga során transzban és meditációban találkoztam, akik ma­gukat Shivának vagy más hindu istenségeknek adták ki.”(ll)

A jógagyakorlatok nem olyan ártatlanok, amilyennek Kulcs az látszanak. Aki jógázik, kezében tartja az okkultizmus kul- okkultiz- csát. Hogy ki rejtőzik az okkult területek mögött, azt már mushoz eléggé megismertük.

Van párhuzam a jóga-meditáció és a drogok használata Drogok között?

Mint keresztény, Maharaj megpróbált segíteni a kábítósokon. Ennek során „izgalmas felfedezést tettem. Egye- felfedezések a drog hatása alatt ugyanazt élték át, mint én a jóga meditáció során. Csodálkozva hallgattam, hogyan beszél­tek nekem a csodálatos és békés világról, amely az LSD által nyílt meg számukra. A pszichés állapotban látott szí­nek és hangok világa nagyon ismert volt előttem.

Transzcendentális meditáció lényege

„Nincs szükségem drogra annak érdekében, hogy látomásom legyen más világokról és lényekről, hogy  színeket lássak és hogy egynek érezzem magam az “univerzummal” – mondtam. „Mindez feltárul előttem transzcendens meditáció során. Az egész azonban egy nagy blöff volt, gonosz lelkek csalása, akik értelmemet birtokba vették, mihelyt átadtam nekik az ellenőrzést fölötte. Ti is meg vagytok csalva. Az egyetlen út, hogy beteljesedést és békét találjatok, a Jézus Krisztusba vetett hit.”

A drogok hazugsága

Elgondolkodtam e tény fölött, hogy oly sok kábítós van, akiknek hasonló tapasztalataik vannak a drogokkal, mint a jogiknak a keleti meditációval. A drogok hasonló tudati állapotot hoznák létre, mint a meditációk. így tudnak hatni a démonok az idegközpontra. Ezt kapcsolja ki a természet­fölötti tapasztalat, amely azonban nem más, mint ámítás. Azok a gonosz lelkek, akik engemet egyre mélyebb medi­tációba vezettek, hogy maradék nélkül övék legyek, állnak a kábítószeres mozgalmak mögött is, éspedig ugyanazzal az ördögi céllal. Egyre világosabbá vált előttem, hogy a ká­bítószer-kultusz, a meditáció, a szabad szerelem és a fiatalság lázadása a hippi mozgalomban, ugyanahhoz a sátáni  stratégiához tartozik.

Sátáni stratégia. Mámorító zene

Ez a mozgalom elsősorban a zenében fejezi ki magát  olyan csoportokban, mint a Beatles-ek vagy Rolling  Stones. Nagyon jól emlékszem egy Rolling Stones kon­certre, amelyet Bryan Jones halála után adtak. 250 000 sze­mély áramlott a londoni Hyde Parkba, hogy egy népszerű popzenészre emlékezzenek, aki kábítószer túladagolás miatt halt meg. Ez a tömeg nem kevésbé esett transzba, mintha hasist vagy LSD-t fogyasztottak volna.  Sok fiatal ember menekült nemcsak a drogok élvezetébe, hanem a transzcendentális meditációkba és a jóga különböző fajtáihoz. Ezeknek gondolkodásmódját a keleti miszticizmus elködösítette…

Keleti miszticizmus

Aggodalmam nőtt, amikor vi­lágos lett előttem, hogy Sátán azon dolgozik, hogy Nyuga­tot elárassza a keleti miszticizmus.” (12)

Miért van olyan nagy vonzóereje az okkultiz­musnak, a spiritizmusnak és a sátánizmusnak?

Itt van a jogos kérdés: miért gyakorol olyan nagy vonz­erőt az emberekre a babonaság és az okkultizmus? Miért fordulnák sokan a kártyavetőkhöz? Miért foglalkoznak álommagyarázattal? Miért keresnek segítséget az asztroló­giában? Miért vallatják az ingát és a varázspálcát?

Minden emberben ott él a belső vágyakozás a boldog­ság után, és óhajtana egy megbízható tanácsot az életvi­telre. Nem szeretnél te is boldog lenni? Én magam is vá­gyom a boldogságra és biztonságra. Azonban attól várom életem oltalmát, aki ezt valóban megadhatja: Jézus Krisz­tustól. Más kezéből a boldogság nem más, mint szeren­csétlenség.

Sokan a kíváncsiságtól hajtott boldogságkeresésben, időtöltés között vagy becsületes tudásvágytól hajtva okkult területen találják magukat, és olyan, ezekből eredő súlyos, fenyegető veszélynek teszik ki magukat, amelynek követ­kezményei még ismeretlenek előttünk.

A szerencse utáni vágy

Tudásvágy

Félelem a szerencsét­lenségtől

A szerencsétlenségtől és betegségtől való félelem egy következő ok arra, hogy miért örvend oly nagy kedveit- ségnek az okkultizmus. Sokan keresik a vágyott segítsé­get a látszólagosan eredményes oltalmi és védekezési esz­közökben. Az élet mottója: egészséget minden áron.

Nagy szerepe van az utánzási hajlamnak. Vannak látszó­lagosan ártalmatlan közmondások, amelyeket mit sem sejt­ve mondanak ki, pl. ha a gyermek rosszat tesz: „Az ég áld­jon meg!” Természetesen nem Istentől kérik a segítséget.

A jövő iránti kíváncsiság arra késztet sokakat, hogy veszélyes területre merészkedjenek. Kártyavetés, jóslás vagy asztrológiai tanácsok könnyűvé teszik számunkra a jövő felőli tudakozódást. Ettől a személyes „jövőbe látástól” azonban végül is nem leszünk boldogok. Az a vágy, hogy a sorsot saját erőnkkel irányítsuk, hasonlóképpen fontos szerepet játszik. Isten ellensége számításba veszi ezt a kívánságot és az áttekinthetetlen mesterkollekció­jából a kíváncsiság rafinált horgát veti ki. látszólagos se­gítségéért azután magas árat követel.

Azt állítja az ellenség, hogy a senki földjén járhatunk. Ebben az értelemben igazoltnak látszik, hogy vegyünk igénybe minden rendelkezésünkre álló információt. Ezek az értesülések és segítségnyújtások azután lehetővé te­szik a helyes döntést és a szükséges segítség elnyerését.

A Biblia egyértelműen utal arra, hogy az ember soha­sem él a senki földjén. Vagy Sátán területén járunk, vagy amellett döntünk, hogy Isten erőterében élünk. Isten vilá­gos kijelentése így hangzik:

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Isten­hez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek” (Apostolok cselekedetei 26:18).

Ha valóban volna egy semleges terület, akkor az aján­lat úgy hangzana, hogy nyugodtan foglalkozhatunk min­denféle okkult praktikával: jóslással, drogokkal és min­denfélével. Ezáltal megvolna a lehetőségünk egy öntudat­kibővítés megélésére, és a nehéz élethelyzetekben meg­határozott segítséget kaphatnánk.

Nincs semleges terület

Utánzási hajlam

Kíváncsiság

Élet­művészet

Nincs „senki földje”

Vagy Sátán hatalmi köre vagy Isten erőforrása

Isten azonban félreérthetetlenül felhívja figyelmünket arra, hogy valójában nincs semleges terület. Egyetlen he­lyen sem beszél a Biblia arról, hogy a „sötétség hatalmai­nak” területe és Isten szeretett Fiának országa között valamiféle senki földje lenne

.„Ó szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van meg­váltásunk és bűneink bocsánata” (Kolossé 1:13-14).

Aki tudatosan vagy tudatlanul a „sötétség hatalmába” kerül és ott segítséget és oltalmat keres, az vonakodás nél­kül fog a kasszához menni, ahol minden „segítségért” le kell fizetnie a magas árat. A következmények mindig egy­re negatívabbak. Isten ellensége az ár meghatározásában radikális és egyáltalán nem elnéző.

Az ördög számlája a legkülönbözőbb síkon fogja az em­bert megterhelni. Jelentkezik a jellem megváltozásában, lelki nyomorúságban, az ösztönök elfajulásában, hitbeli problémákban, megkötözöttségben, szervi károsodások­ban, megszállottságban stb. A következő fejezet: „A babo­naság varázsa” foglalkozik az utálatos bűnök következ­ményeivel. Igazságtalanság és Isten megbántása az, ha az ő ellenségének segítség-ajánlatát elfogadjuk:

„Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyó­víz forrását elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet” Qeremiás 2:13). „Minden gonoszság bűn” (l.János 5:17).

Az igazság­talanság:

Isten ellensége követeli az árat

Az ördög számlája

A döntő fordulat

Két lehetőségünk van: Vagy Sátán hatalmának terü­letén vagy Isten erőterében élünk. Mindkét oldalon meg­van a lehetőség egy „Nyereség”és egy „Veszteség” lista fel­állítására Nem szükséges hosszú vizsgálat, nagyon is ha­mar megállapíthatjuk: Az Isten melletti döntés abszolút nyereség. Mindnyájan hozhatunk akarati döntést, és min­denkinek megvan a lehetősége radikális változás meg­tételére.

Jézus a győztes

Tény az, hogy Sátán szörnyű kényúr és hatalmas uralkodó. Van azonban további tény, ami valóban JÓ HÍR: Jé­zus Krisztus még hatalmasabb, mint Sátán! Már legyőzte ellenségét! Jézus kereszthalála és feltámadása eldöntött mindent. Jézus Krisztus él. Ő tud segíteni és megszaba­dítani. A kereszt Jézus győzelmi jele. A kereszten Isten hozzád és hozzám való szeretete láthatóvá vált. Jézus helyettesítő halála Isten szeretetének látható jele szá­modra is.

Csak Jézus Krisztus van abban a helyzetben, hogy Ingyenes kiszabadítson bennünket Sátán zsarnoki uralmából és szabadulás eltörölje életünk adósságterhét. Semmi jelentősége sincs annak, hogy Sátánnak milyen követelése van velünk szem­ben. Mindegy, hogy kedélybetegség vagy félelem sújt, avagy hitbeli ínségből vagy valamely más tehertől szen­vedünk – Jézus Krisztus által szabadok lehetünk! Ez a sza­badítás nem kerül semmibe. Ez Isten szeretet-ajándéka számunkra. Minden ember számára megvan a lehetőség egy tehertől megszabadult, boldog élet megkezdésére. Sokan járnak már a szabadulásnak ezen az útján.

Kedves Olvasó, fogadd el Isten segítő ajánlatát, és engedd, hogy Jézus Krisztus szabadsággal ajándékozzon az ajánlatot! meg! Valóban megengedheted-e magadnak, hogy ilyen ajánlatot elutasíts? Állj még ma Jézus oldalára, akkor a győztes mellé álltál! Minden előzetes teljesítmény nélkül Hozzá jöhetsz. Kérem Istent, adja meg neked az erőt és benső készséget, hogy ezt a lépést megtedd. Isten báto­rító ígérete így hangzik:

„Figyeljetek egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósafát király! Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, ha­nem Istené… Nektek nem is kell majd harcolnotok, hogyan szabadít meg benneteket az Úr!” (2Krónika 20:15,17).

„Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az Ördög munkáit lerontsa” (l. János 3:7-8).

„Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvall­juk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és meg­tisztít minket minden gonoszságtól” (l. János 1:8-9).

Kedves Olvasó, messze ható döntésről van szó! Jézus  Krisztus el tudja venni összes bűnödet és terhedet. Istenben hiszel-e vagy a babonaságban? Sátánt követed vagy

Jézus mellett döntöttél? Mindkét döntésnek következmé­nye van! Hadd álljon itt egy modern példa a kulcsgondolat szemléltetésére.

A babonaság

Mindnyájan egy állomás peronján állunk. Az egyik oldalon a „babonaság vonatja” hív izgalmas útra. A vonat feltűnően ki van dekorálva, kiáltó színekkel, világító fel­irattal. A félig nyitott ablakból rock-muzsika hangzik. A kocsiknak sok fülkéje van. Gondoskodtak a változatos­ságról. Várakozásteljesen szállunk a vonatba.  A „mennyei belépő” (Himmelsbrief), amelyet a beszállás előtt megváltottunk, biztos utazást garantál. Ha valakinek a „Horoszkóp és az állatövjegyek” c. fülkében unalmas az utazás, felkeresheti a „Szépségszalont”, ahol megbeszélheti a szemölcseit; vagy a magnetizőrnél vé­gignézhet egy migrénkezelést; vagy benézhet a „Kártya­vetők és jósok” fülkéjébe. Feszült idegekkel hallgathatja meg a jövendőjére mutató tanácsokat. Érdekfeszítő Gondoskodtak izgalmas olvasmányokról is. Ki vannak változatosság téve „Mózes 6-7. könyve”, álmoskönyvek, titkos varázs­latok könyvei. Asztal- és pohártáncoltatás mellett senki sem unatkozik. Varázspálcások cserélik ki tapasztalatai­kat. Akinek még nincs tapasztalata az ingával, az most megtanulhatja.

Érdeklődőknek oktatást tartanak a tűzol­tásról és az imádsággal való gyógyításról. Nincs kizárva, hogy később az ilyen teljesítményekért az emberiség jó­tevőjeként ünneplik az embert. Amuletteket árulnak uta­zási emlékként. Utasok, akik az utazás izgalmai miatt stresszhatás alatt vannak, jóga gyakorlat által kikapcso­lódhatnak. Akit érdekelnek a rendkívüliségek, annak lehe­tősége van hipnózis által egy másik világba látogatni. így egy második utazásban is része lehet. Zárt ajtók mögött fe­kete misét celebrálnak, és spiritiszta összejöveteleket tar­tanak. Kijelentik, hogy elhunyt lelkekkel kapcsolatot lehet felvenni. Még arra is van lehetőség, hogy Sátán egyik egy­házába belépjen.

Feszültségben, kimerülésben, az idegösszeroppanással határos állapotban érünk a célba. Az utolsó megle­petés: a hazugság atyjával, az ördöggel való találkozás a célban, a siralom völgyében. Senki sem tudta elképzelni a mesteri vezetőt oly közönségesnek, oly alattomosnak. Mindenkin a döbbenet vesz erőt Sátán kárörvendve nevet. A hatás iszonyatos. Pánik tör ki. Egyik a másik után hal meg. A halál zárja be az utazást, amely valójában a romlásba vezető rohanás volt.

A másik vágányon is áll egy vonat. Ez a hit motor­kocsija. Jelentéktelennek tűnik, az embernek azonban az a benyomása, hogy ez megbízható, biztos. Barátságos embe­rek integetnek az ablakokból. Erős angyalok segítenek a beszállásnál, akik lelkiismeretesen és jóakarólag gondos­kodnak az emberek jólétéről. Az utazás során az emberek lelki egyensúlyt és megelégedettséget éreznek.

A Biblia, Isten Szava az állandó útikalauz. Az egész út pontosan le van benne írva. Az egyes életállomások gyor­san felismerhetők. Minden élethelyzetre van vigasza és bátorító szava. Történelmi háttérinformációk és egyszeri prófétai kijelentések közvetítenek teljesen új értelmezést a mai világhelyzetre. A Szentírás mindennapi tanulmányo­zása szükségletté vált. Isten „Szeretet-levele” állandó erő­forrás.

Az utazás szervezője a Szentlélek, aki mindig és min­denütt a helyén van. Bőkezűen ad minden utazónak bi­zalmat, megelégedettséget, hitbizonyosságot és győzedel­mes erőt. Különleges ajándéka az engedelmességhez szükséges erő; hiszen egyszerűen az a vágyuk, hogy azt tegyék, ami Istennek tetsző.

Ha valaki időközben bűnnel beszennyeződik, Jézus vére által ismét tisztára lesz mosva Senki sem leli örömét a civakodásban és ellenségeskedésben; mindnyájan megelégedettek és hálásak. Az élet utazása leírhatatlan örömöt ad. A gondokkal terhelt időben az emberek vi­gasztalást és isteni teherbíró erőt kapnak.

Utazás a romlásba

A hit motor­kocsija

Az úti­kalauz

Az úti­gondozó

Szeretet­teljes vevőszol­gálat

Végre a célban

A célban – az „Öröm Hegyén” Jézus Krisztus, Isten Fia vár. Mily öröm Vele személyesen találkozni! Isten szerete­te, amely az egész úton kísérő volt, most Jézus személyé­ben mindenki számára láthatóvá válik. Most kezdődik a legszebb szakasz. A hívők az örökkévalóságban Isten je­lenlétében élhetnek. Nincs szenvedés, aggodalom, gond, szerencsétlenség, nincs betegség, fogyatkozás és nincs haIál. A tökéletes élet összetettsége valósággá lett. Ez az uta­zás megérte. Az utasok célba érkeztek. Isten „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve ígéretei meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek”

(l .Korinthus 2:9). „A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (János 10:10).

Kedves Olvasó! Mindnyájan utasok vagyunk. A helyes vonatban ülsz-e? Rendelkezel-e hittel és ezzel Istent vá­lasztottad-e vagy a babonaság mellett és ezzel Isten ellen­sége mellett döntöttél-e? Ha téves vonatra szálltál, nem akarsz-e még ma átszállni? Isten adjon ehhez néked erőt!

FORRÁSMUNKÁK

Hans Schwendimann, Horoskopie – Astrologie. Ein Aberglaube, Evangelische Buchhandlung St. Gallen, 1949., 18. oldal.
Maurice Ray, Yoga – Ja oder Nein?, Verlag Bibel- lesebund, Winterthur/Marienheide, 1976., 2. kiadás, 11. oldal.
Dániel Dossmann, Yoga – Weg zur Freiheit, Verlag Das Haus der Bibel, Genf, Zürich, Basel, 1989., 37-40. oldal.
Uo. 76,77. oldal.
Maurice Ray, uo. 68. oldal.
Rabindranath R. Maharaj, Der Tod eines Guru, Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1993., 11. kiadás, 69,70. oldal.
Uo. 93,94. oldal.
Uo. 126. oldal.
Uo. 143. oldal.
Uo. 122. oldal.
Uo. 179. oldal.
Uo. 209. oldal.

 

Következő fejezet: A babonaság varázsa

Mondja el a véleményét!