A BABONASÁG VARÁZSA II.

Perzselő hőségben dolgozik egy tetőfedő az alumíniumtetőn. Csak egy nadrág van rajta. Az alumínium hővisszaverése nagyon erős. Egy idő múlva láthatóak a le­égés jelei. Azonban már nagyon késő! Égési hólyagok keletkeznek. A fájdalom szinte elviselhetetlen. Hirtelen ar­ra emlékezik, hogy nagybátyja tudja csillapítani a leégést.

A nagybácsi úgy ismert, mint aki nagy bajban segíteni tud. Elmond egy miatyánkot, és ráfúj az égési hólyagokkal teli testre, miközben érthetetlen varázsszavakat mormol. A fájdalom szinte szempillantás alatt megszűnik. Rövid idő alatt a fájdalmas felégés meggyógyul. Az égés megszűnt. Nemsokára minden feledésbe megy.

Évek telnek el. Egy napon a nagybácsinak bíróság elé kell állnia boszorkányság és kuruzslás miatt. A boszorkányper az egész városban felizgatja a kedélyeket. Meg­lepő kezelési módszerek jönnek napvilágra. Az ember azt hinné, hogy a „Sötét középkor” visszatért. A megvádolt bo­szorkánymester nem érzi magát bűnösnek. Egyetlen kí­vánsága az, hogy az emberek sokféle bajában segíthes­sen. Nem akar senkivel konkurrálni.

A tetőfedő, akinek égését meggyógyította, már gyermekkorában élvezte nagybátyja segítségét. Egy betegségéből imádságmondással gyógyította meg őt a nagybá­csi. Mindenféle orvosi beavatkozás és gyógyszer nélkül lett egészséges. Nem csoda tehát, hogy a nagybácsi ősi titkos receptje kellett, hogy segítsen.

Egy napon a tetőfedő kapott egy Szentírást Nagyon vágyott, hogy Isten Szavát jobban megismerhesse. Részt  vett egy rendszeres bibliai tanfolyamon. Azonban valami sajátos dolog történt. A hit dolgaiban képtelen volt előre haladni. Szeretett volna imádkozni, de nem tudott. A tető­fedő tanácstalan volt. „Mindig, ha imádkozáshoz letér­delek – mondta -, egy vagy két mondat után nem emlék­szem semmire. Nem tudom, mit akartam imádkozni. Újból kezdem élőről, azonban emlékezetem ismét kihagy. Néhány eredménytelen kísérlet miatt, hogy imádkozzam,olyan fáradt vagyok, hogy szinte el tudnék aludni. Egy­szerűen nem tudok imádkozni.”

A Biblia olvasásával is nehézségei voltak. Szívesen olvasta a Szentírást. Gyakran és sokat olvasott. Azonban itt is emlékezetkiesés jelentkezett. így panaszkodott: „A Biblia a legkedvesebb könyvem. Nem tudok belőle eleget olvasni. Azonban egészen sajátságos, hogy akárhányszor összecsukom a Bibliát, egyáltalán nem tudok visszaem­lékezni arra, amit olvastam. Agyonüthetnek, de nem em­lékezem. A Biblia fedelének a behajtásával kikapcsol az emlékezetem.” Egy további vallomása, amely más síkon mozgott, másféle bajt tett nyilvánvalóvá: „Betegesen fél­tékeny vagyok, ami miatt sokat szenvedek.”

Nagybácsija – a „csodadoktor” – esetén nem tudott túl­jutni. Nem tudta megérteni, hogy az „emberiség ily jóte­vőjének” miért kell bíróság elé állni. így gondolkodott: „A nagybácsim rajtam és még sok emberen csodálatosan segített.”

Lehetséges, hogy van valamilyen kapcsolat a „csoda­doktor” fekete és fehér mágiával és más okkultista prak­tikákkal történő gyógyítása, valamint a tetőfedő különös állapota között? Elképzelhető itt a babonaságnak valami­lyen következménye?

Adhat-e az ördög egészséget?

Mindenekelőtt egy nagyon fontos kérdéssel kell fog­lalkoznunk. Kizárólagosan Isten ajándéka-e az egészség, vagy tudhat-e Isten ellensége is gyógyítani?

Egy tény: Isten ma is tud gyógyítani és egészséget adni. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Isten min­den valóságos ajándékának sajnos, van utánzata is. Jézus így int bennünket:

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is. íme előre megmondtam néktek! Ha te­hát azt mondják nektek: íme a pusztában van, ne menjetek ki! íme, a belső szobákban, ne higgyétek” (Máté 24:24-25).

Hasonlóképpen figyelmeztet Pál apostol is: „Nem csoda, mert maga a Sátán is a világosság angya­lának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de végük a cseleke­deteikhez méltó lesz” (2.Korinthus 11:14-15).

A csoda nem garancia

Az igaz gyógyítás jele

Gyógyulás Istentől

Isten akarata szerint

Jézus az orvos

A Bibliával egybe­hangzóan

Ha Isten ellensége abban a helyzetben van, hogy cso­dákat tegyen, akkor semmi garancia sincs arra, hogy napjainkban csak Isten gyógyít meg embereket.

Az isteni gyógyítás tíz Jellemzője

Milyen lehetőség van a valóságos gyógyulás eredeté­nek felismerésére?

A következő kérdéseket George Vandemantól, az is­mert tévé-evangélizátortól idézzük:

Istentől kéri-e a gyógyulást az imádkozó vagy más hatalomhoz fordul kérésével?
A gyógyulásért imádkozó követi-e kérésében Jézus példáját?
„Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg!”

A gyógyulásért imádkozó parancsot ad-e Istennek, hogy tegye egészségessé a beteget?

Jézus Krisztus, az „isteni gyógyító” áll-e az előtér­ben?

Egyedül Isten tekintélye van-e kiemelve?

Isten dicsőí­tése vagy az ember önmagasztalása áll-e a középpontban?

Az, aki a betegért imádkozik, olyan üzenetet hírdet- e, amely összességében egybehangzik a Biblia tanításá­val?

Ha nincs összhangban a Szentírással az, amit mond, akkor Pál apostol szerint a következő ítélet alá esik:
„Pedig nincs más (evangélium). De egyesek megzavarták titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Vi­szont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen! Amint már korábban is meg­mondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evan­géliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” (Galata 1:7-9).5.

A betegért imát mondó élete és hitvallása egyezik-e a Biblia tanításával? Ha nem így van, akkor Jézus ítélete érvényes reá:

Megegyezés „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt és életmód vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt között terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa semhozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.”

„Nem mindenki megy be a mennyeknek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek­szi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd ne­kem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben pró­fétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Es akkor kijelentem nekik: Sohsem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Máté 7:15-23).

Ok: a betegséget a természeti törvények  figyelmen kívül hagyása okozta?

Megtanítja-e a gyógyulni vágyót arra, hogy a jövőben figyelembe kell vennie a természeti  törvényeket?

Nagyon ismert pl. ma, hogy a dohányzás okozója lehet a rákbetegségnek. Ha valaki évekig dohányzott és tüdő­rákban megbetegedik, természetesen, lehet imádkozni Is­tenhez gyógyulásért. Istennek azonban nem áll szándéká­ban meggyógyítani azt a beteget, aki továbbra is hódol dohányzási szenvedélyének és egészségtelen, veszélyes életmódját folytatja. A gyógyulással együtt az életmódnak is meg kell változnia.

A nap és víz. Adott-e felvilágosítást a napfény és a víz gyógyító mint gyógyerő erejéről? A víz belső és külső alkalmazása a test számára az egészség forrása.

Levegő, mozgás. Történt-e utalás arra, hogy milyen fontos egészsé­ges, pihenésünk szempontjából a friss, tiszta levegő, a megfelelő mint gyógyerő testmozgás, a felüdülést jelentő pihenés és kielégítő alvás?

Történt-e felvilágosítás az egészséges, kiegyensú­lyozott táplálkozásra, amely a Teremtő által az ember szá­mára elgondolt gyümölcsöket, zöldségféléket, gabonane­műeket és dióféléket helyezi előtérbe?
Tett-e utalást a betegért imádkozó arra, hogy tes­tünk az Isten temploma?
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kap­tatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben. …Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává” (lKorinthus 6:19-20,12).

Isten akarata számunkra: élet és egészség. Nem Isten a szerzője a betegségnek, a szenvedésnek, a fájdalomnak és a halálnak. Isten természetesen szerzője a természeti törvényeknek, amelyeknek áthágása problémákat, nehéz­ségeket és fájdalmakat eredményez. Testünk azonnal rea­gál az ok és okozat törvényére.

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Galata 6:7).

Lépten nyomon láthatjuk pl. az alkohol hatását. Az al­kohol nap mint nap megköveteli áldozatát a közlekedés­ben. Kórházak, elvonóintézetek, börtönök szállítják szün­telenül az alkohol következményeinek bizonyítékait. Isten ennek ellenére nem veszi ki senkinek a kezéből az alko­holos poharat. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy a dohányzás rákot okozhat. Isten nem gondoskodott arról, hogy a tüzet okozó eszköz kialudjon. A túlsúlyosság sok egészségügyi rizikófaktort rejteget, Isten azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy többet együnk, mint amennyire szükségünk van. Egy napon azonban éreztetni fogja velünk hatását egészségtelen életmódunk, s az egészségünk megromlása és betegség miatt orvosi kezelésre lesz szükségünk.

Kiegyensúlyozott, teljes értékű táplálkozás

Testünk Isten temploma

A természeti törvények semmibevéte­lének követ­kezményei vannak

Isten ránkbízza, a következ­ményeket mi hordozzuk

Isten nem kényszerít

Isten szabad akarattal ajándékozott meg bennünket. Isten sohasem kényszerít minket, de felhívja figyelmün­ket, információkat ad és megnevezi a tényeket, mert minden tekintetben jót gondolt felőlünk. A döntés a mi­enk. Nekünk kell döntenünk! Döntésünk következményelt nekünk kell viselnünk. A kihatás lehet negatív vagy pozitív.

Hibás döntéseket lehet utólag korrigálni. Életszoká­sainkat és magatartásunkat megváltoztathatjuk. Gyakran azonban saját erőnk kevés ahhoz, hogy rossz szokásain­kat feladjuk. Ebben a helyzetben Isten segítségét nyújtja. Jézus megnevezi a feltételt és személyes ígéretét adja:

„így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítvá­nyaim vagytok; megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít titeket. Ok ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy szabadok lesztek: Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cse­lekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a ház­ban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú meg­szabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8:31-36).

Isten tud és akar nekünk segíteni. A feltétel így hang­zik: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítvá­nyaim vagytok.” Isten engedelmességet kíván. Isten ígé­rete azoknak az embereknek, akik néki engedelmesked­nek, így hangzik: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, va­lóban szabadok lesztek.” A mindenható Isten, aki szeret minket, szabadsággal akar megajándékozni.

Kedves Olvasó! ínségedben Jézushoz mehetsz. Telje­sen mindegy, hogy egy negatív szokásról vagy egy káros te­hertételről van szó, Jézus meg tud szabadítani. Egyedül ő van ebben a helyzetben. Jézus képes megajándékozni a sza­badság győzelmével, amelyre szükséged van és amely után vágyakozol. E fontos témával: Szabadulás Jézus Krisztus által, egy másik fejezetben foglalkozunk részletesebben.

Isten segítsége egészségünk helyreállításában sokkal többet foglal magában, mint csupán a testi gyógyulás. Az egészséges életmódra nevelés legalább olyan fontos. Amikor Jézus testi betegeket meggyógyított, ugyanakkor tanítást adott az életmódról is.

Isten segítsége életszoká­soknál

Isten feltétele: engedel­messég

Isten a szabadulás győzelmét ajándékozza

Fontos az életre nevelés

Hogyan hangzik Isten ajánlata? Hogyan s milyen mó­don kész Isten segíteni a betegség és testi nyomorúság esetén? A Bibliában ezt olvassuk:

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felserkenti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyör- gésének” (Jakab 5:13-16).

Isten ezekben az igékben segítséget és egészséget ígér a betegnek. Ezek az igék Isten legdrágább ígéreteinek egyikét tartalmazzák, hiszen ő mindig jóságos. A Mindenható Isten, a menny és föld teremtője hatalmas arra, hogy egészséget adjon, ha az megegyezik az ő aka­ratával. Istennek másik bátorító meghívása így hangzik:

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket” (Hóseás 6:1).

A gyógyulásért való imádságot meg kell előzze a szív alapos felkészítése. A betegnek Isten előtt átfogó bűn­vallomást kell tennie és amennyire ez lehetséges, minden igazságtalanságot rendeznie kell embertársaival, és velük meg kell békülnie. Ha nem mutatunk semmi készséget arra, hogy Istennel és embertársainkkal megbéküljünk, és vonakodunk tudatos bűneinket és helytelen életszoká­sainkat felhagyni, hogyan várhatjuk el Istentől a gyógyí­tást? Őszinte kívánságunk kell legyen, hogy Istennel és az emberekkel megbékéltek legyünk.

Mind a betegnek, mind pedig annak, aki közbenjár a beteg gyógyulása érdekében, Isten segítségével el kell hárítania minden akadályt, amely az imameghallgatás út­jában áll.

„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” (Ézsaiás 59:1-2).

Isten gyógyítási ajánlata

Isten gyógyítási ígérete

Átfogó előkészítés

A bűn elválaszt

Nem szabad Istennek pa­rancsot adni

Isten mindenkor meghallgathatja imánkat és képes megajándékozni egészséggel, de mi nem ismerjük éle­tünkre vonatkozóan Isten akaratát Nem tudjuk, szándékában áll-e, hogy bennünket egészséggel ajándékozzon meg. Ez okból mi nem parancsolhatunk Istennek. Ha az egészségünkről van szó, mindig hozzá kell tennünk kéré­sünkhöz: „Uram, ne az én, hanem a te akaratod legyen meg!”

Hogyan hallgatja meg Isten az egészségért való könyörgést?

Többféle lehetőség van arra, hogy Isten miként hall­gassa meg kérésünket gyógyulásunk érdekében. Minden esetben tudnunk kell, hogy Istennél valamennyi helyze­tünkre a legjobb megoldás van.

Egy lelkész beszámolója

Gyomorrák végső foka

Köszönet Isten segítségéért

A teremtő Istennek hatalma van – ha akaratával meg­egyezik – minden betegséget azonnal elvenni. Ő képes a vágyott és kért egészséget megadni. Hatalmánál fogva abban a helyzetben van, hogy minden időben azonnali csodát tegyen. Sok példa van az azonnali imameghallga­tásra.

Hit általi gyógyulások napjainkban

Egy hívő lelkész elmondta nekem élményét. Isten megajándékozta őt a teljes gyógyulással. Örömmel mon­dom el most tapasztalatát. Olyan imameghallgatásról van szó, amely mindenképpen Istent dicsőíti.

Alapos vizsgálat után – 59 éves korában – közölte vele a professzor, hogy végső stádiumban levő gyomorrákja van. Az orvosok szerint már csak néhány hónapja volt A lelkész alapos leltárt készített életéről Isten előtt. Min­dent amire Isten Lelke indította, rendbe hozott. Ezután komoly imában hittel fordult Istenhez:

„Nagy és mindenható Isten, életemet elrendeztem. És most egy nagy kéréssel jövök Hozzád. Mindenekelőtt szeret­ném megköszönni teljes szívemből a te eddigi vezetésedet és oltalmadat életemben. Egész életemben néked szolgáltam és hirdettem az embereknek a Jézus Krisztusról szóló üzenetet.

Téged dicsőít az, hogy sok ember döntött Jézus mellett. Ez az én örömöm, és köszönöm Neked a mindennapi segítséget és győzelmet, amelyet nekem és családomnak adtál.

Hatalmas Isten, Te tudod, hogy én most nagy testi és lel­ki nyomorúságban vagyok. Az orvosok csak egész rövid idő­re becsülik életemet. Gyomorrákom van és végső stádium­ban vagyok. Nem tudom, hogy miért engedted ezt meg. Kö­szönöm Neked, hogy még ebben a helyzetben is bizalommal tudok Hozzád fohászkodni. Eletemben mindent elrendeztem, és ahol szükséges volt, megbékéltem az emberekkel. Köszö­nöm, hogy veled és az emberekkel békében élhetek.

Ha az a terved, hogy megpihenjek, kész vagyok a halál­ra. Tudom, hogy öntudat nélkül fogok a sírban feküdni. A Te eljöveteled napján Jézus Krisztus, fel fogsz ébreszteni a halálból. Akkor majd előjövök a sírból és elvehetem kezedből az örök életet valóságosan. Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az Úr az élet és a halál felett és bizalommal tehetem életemet kezedbe. Te nem fogsz rólam megfeledkezni. Köszönöm ne­ked ezt a bizonyosságot.

Uram, Jézusom, még most is él bennem az a meg­győződés, hogy Te ma is meg tudod gyógyítani a betegeket. Ha meggyógyítasz engem, ígérem, hogy életem maradék idejében ugyanúgy foglak Téged szolgálni, amint azt eddig tettem.

Úr Jézus! Te Mindenható! Kérlek, gyógyíts meg! Hiszem, hogy Te képes vagy erre, mert mindenható vagy.

Úr Jézus, Te mondtad:,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.’ Erről a tényről meg vagyok győződve. Uram, Jézusom, Reád bízom, hogyan hallgatod meg kérésemet. Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg! Tégy engem készségessé akaratod elfogadására. Ámen!”

Kész a halálra

Kész a szolgálatra

Kérés gyó­gyulásért

Isten akarata legyen meg

Gyógyulása csoda

A lelkész elmondta nekem, az ima után az volt az ér­zése, hogy egy kéz érintette őt és meggyógyította. Több alapos vizsgálat bizonyította, hogy a betegségnek nyomát sem találták. A professzor kijelentette: A legalaposabb vizsgálattal sem találom nyomát a gyomorráknak. Ön egészséges! Orvosilag ez nem magyarázható meg. Önnel csoda történt. Ön ezt imameghallgatásnak nevezi. Legyen boldog és hálás!

A lelkész 80 éves korában városunkban tartott evangélizációt. Boldogság volt tapasztalni, hogyan érintette az em­bereket a Jézus Krisztusról szóló üzenet. Sokan közülük döntöttek Isten mellett és elfogadták Jézus Krisztust sze­mélyes megváltójuknak. Ez a hívó lelkész látható bizonyí­téka annak, hogy Isten még ma is vissza tudja adni az em­berek egészségét, ha akaratával megegyezik. Hálás va­gyok Istennek ezért és sok hasonló imameghallgatásért

Olyan formában is meghallgathatja Isten a gyógyulá­sért mondott imát, hogy a beteg állapotában fokozatos jobbulás útján jön létre a gyógyulás. A gyógyulási folya­mat eltarthat hetekig sőt hónapokig. Bizonyos körül­mények között Isten nyugalmi helyzetet ad a betegség­ben. Mi nem ismerjük Isten elgondolását és nem adha­tunk neki előírásokat.

Istennek megvan a joga ahhoz is, hogy „NEM”-et mondjon a gyógyulásért mondott imára. Isten hallja a ké­rést, de nem hallgatja meg. Istennek ezt a „NEM” szóval adott válaszát a legnehezebb dolog felfogni. Tudnunk kell azonban, hogy Isten nem követ el hibát!

Isten nemleges válaszát is az ő szeretete bizonyítéka­ként kell elfogadnunk. Egyedül Isten ismeri a „NEM” okát. Az emberi értelem korlátozott ahhoz, hogy felfogja Isten tervét és elgondolását.

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én útaim – így szól az Úr. Mert ameny- nyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál és az én gondolataim a ti gondo­lataitoknál” (Ézsaiás 55:8-9).

Ha Isten nem is hallgatja meg kérésünket, imánk nem volt hiábavaló. Mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy lázadozzunk a betegség és a szenvedés ellen. Nagyon gyor­san zúgolódunk a bennünket ért szerencsétlenség ellen.

80 évesen még Isten szolgála­tában

Imameg­hallgatás: fokozatos gyógyulás

Imameg­hallgatás: Isten nemet mond,

Nem isme­rünk minden választ

Belső lázadás

Nincs válasz a kérdésre: Miért?

Gyorsak a kérdéseink: „Miért ért ez éppen engem? Miért nem kímélt meg ettől az Úr? Mások nem szolgáltak rá jobban az engemet ért szenvedésre? Miért enged meg az Úr ilyesmit az én életemben?” Ilyen és hasonló kérdé­sek bizonyítják, hogy a „nem szeretem” helyzetekben nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Követ kőre emelünk

belső lázadásunk falán. Ezzel azonban nem oldódik meg problémánk.

Betegség Isten hozzájárulásával

Sok éves lelkigondozói tapasztalataim alapján bizo­nyíthatom, hogy Isten nemleges válaszának a mi kéré­seinkre, szintén van pozitív hatása. Ha a gyógyulásért mondott imát Isten nem hallgatja meg, tudnunk kell, hogy a betegségünket Isten jóváhagyta, jóllehet, mi nem ismerjük szándékát. Ilyenkor fel kell hagynunk a beteg­ségünk elutasításával és az Isten elleni lázadással, és el kell fogadnunk azt, hogy Isten jóváhagyta betegségünket.

Kedves Olvasó, ha Isten nem válaszol azonnál az imád­ra gyógyulással, és ha lassú gyógyulás sem következik be, tudnod kell, hogy Isten hozzájárult betegségedhez. Isten megajándékoz segítségével és mindennap annyi erőt fog adni, amennyire a helyzetedben szükséged van.

Az izraeliták panaszkodására Isten bátorító választ adott: „Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? 6 a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ád a megfáradt­nak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellan­kadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézsaiás 40:27-31).

Továbbá rendelkezhetünk azzal a bizonyossággal, hogy Isten ismeri a lelki és fizikai teherbíró képessé­günket. Hozzánk való szeretete nem enged meg olyat, ami teherbírásunkat meghaladná. Isten ígérete így hangzik:

Betegség Isten jóvá­hagyásával

Isten naponta ajándékoz hordozó erőt

Sosem ér több minket, mint amit elviselhetünk

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy ott titeket erőtök felett kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a sza­badulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” (lKorinthus 10:13).Egy anya Veszélyes vállalkozás Istentől gyógyulást és egészséget követelni!

kényszeríti  Egy édesanyára gondolok, akinek fia súlyos Istent beteg volt. Férje már meghalt. Egyedül élt fiával, s most jött ez a betegség. Amikor az orvosok minden reményt feladtak, teljesen kétségbeesett. Perbe szállt Istennel: „Édes Istenem, Te elvetted tőlem férjemet Csak ez az egy fiam van. Meg kell őt gyógyítanod! Nem veheted el tőlem egyetlen fiamat Ha megengeded halni fiamat, többé nem tudom elhinni, hogy te a szeretet Istene vagy. Meg kell, hogy tartsd fiamat!” Ez valóban komoly ima volt, amelyet az anya Isten elé tárt.

A csoda megtörtént. Az orvosok kórjóslata ellenére a fiú meggyógyult. Az anya nagyon boldog volt. Isten meg­hallgatta az anya imáját. Életfogytiglan rossz társaságba keveredett. – A történet rövidre fogva így folytatódik: A fiú később bűnözővé vált, s gyilkos lett belőle. Életfogytiglani börtönre ítélték. Keserű Az anya most keserű szemrehányással illette magát.

Könnyek között ismerte be: „Végül is én vagyok a bűnös, hogy a fiam a börtönben ül. Nagy bűnt vettem magamra.

Amikor fiam még romlatlan volt Isten el akarta őt altatni. Én szinte kényszerítettem Istent, hogy tartsa életben. Is­ten akkor jót akart fiammal. Most ezt a nagy nyomorúsá­got szintén át kell élnem!

Egészséget minden áron? – Nagyon veszélyes!

Ha Isten az ő mindentudásában nem teljesíti kívánsá­gunkat hogy meggyógyítson bennünket, könnyen kísér­tésbe esünk, hogy elfogadjuk Isten ellenségének aján­latát. Az „egészséget minden áron” kívánsággal könnyel­műen, tudva vagy tudatlanul az ördög mintagyűjtemé­nyében keresünk segítséget és menedéket.

Egészséget minden áron

Isten nem vesz részt

Ha az egészségről van szó, Isten elé vihetjük kéré­sünket. Isten a számunkra legjobb módon fogja meghall­gatni imánkat. Az azonban vakmerőség, ha mi, halandó emberek parancsot akarunk adni a mindenható Istennek

.Isten ellensége viszont láthatóan arra vár, hogy parancsoljunk vele. Ha valaki pl. az égést csillapítja, vagy valamilyen más okkult mesterkedést gyakorol, az ördögnek ad parancsot Akkor is így van ez, ha előbb egy miatyán­kot mond el, vagy a Szentháromság nevét említi, a va­rázslás eredményének titka végül is az értelmetlenül, halkan kimondott varázsszavakban van. Ezzel kapja az ördög a parancsot, hogy segítséget nyújtson, s ő azonnal kész is megadni a kívánt gyógyulást.

Mi a helyzet az így kieszközölt „egészséggel”? A kö- Állítólagos vetkező történetet hallottam: Egy férfinek gyomorrákja valós volt. Minden orvosi segítség csődöt mondott. Isten elé gyógyulás vitte kérését, de nem talált meghallgatásra. Az volt a kí­vánsága, hogy mindenáron meggyógyuljon. Végül felke­resett valakit, aki mágikus módszerekkel „gyógyított”. Az eredmény meglepő volt. A beteg nem érzett ezután semmi fájdalmat. Jól érezte magát, nem volt panasza. Ez a javulás meggyőzte a hozzátartozókat is: valóban igazi gyógyulás történt!

Néhány évvel később ez az ember hirtelen meghalt Az orvosok felboncolták és megállapították: a halál oka  gyomorrák volt. Nagy volt a csodálkozás. Az állítólagos csillapítás mágikus gyógyítás nem volt más, mint fájdalomcsillapítás. A betegség nem szűnt meg.

A babonaság és okkult mesterkedések következményei

A sátáni segítség igénybevételének messzeható követ­kezményei vannak. Sokkoló tényállásról van szó. Az ör­dög meg akarja akadályozni, hogy valóságos jelleme nyilvánvalóvá váljék. Itt csak Istentől kaphatjuk a szük­séges segítséget.

Mielőtt az okkultista praktikákból eredő tehertételek­kel foglalkoznánk, meghívlak egy imára, amelyben kérjük Isten segítségét és oltalmát. Mondjuk ezt az imát han­gosan:

„Mindenható Isten, Jézus nevében jövök Hozzád kéré­semmel és köszönetemmel. Mutasd meg nekem, mikor foglal­koztam életemben okkultista praktikákkal. Ajándékozz meg tiszta felismeréssel, milyen következményei és hatásai van­nak életemben az ördögi,segítségnyújtásnak’. Mutasd meg, milyen árat követel ezért az ördög. Igédben megígérted: ,Amikor eljön az Igazság Lelke, az elvezérel titeket minden igazságra’. Hiszek ebben az ígéretben. Köszönöm, hogy felis­merhettem, hol követtem el bűnt, és ennek milyen következ­ményei lehetnek életemben.

Istenem, oltalmad alá helyezem magamat és Jézus Krisz­tusra, Isten Fiára hivatkozom. ígéreted így hangzik: ,Aki az Úr nevét hívja segítségül, az megszabadul.’ Abban bízom, hogy Jézus Krisztus engem valóban meg tud szabadítani Sá­tán hatalmából. Köszönöm Neked a látható győzelmet, ami­vel most megajándékoztál. Amen!”

Mindenekelőtt ragaszkodjunk szilárdan ahhoz a tény­hez, hogy Jézus Krisztus a Győző! Isten igéjének kijelen­tése így hangzik:

„Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (ljános 3:8).

Nem kerülhető meg, azonban előbb foglalkoznunk kell a megterheltség nem örvendetes témájával. Itt meg­ismerhetjük Sátán jellemét és valóságos szándékát.

Ennek a fejezetnek nem az a célja, hogy csupán az okkultizmus negatív oldalait világítsa meg; a fő cél annak bemutatása, hogy Isten ad valóságos szabadulást! Azt az örömüzenetet kell ismertté tenni, hogy e könyv olvasói­nak ezrei – közöttük én magam is – az itt leírt „Szabadulás útjára” léptek és azon járnak. Tapasztalatunk így hangzik: Jézus a Győző! Kedves Olvasó, te is megtapasztalhatod ezt a szabadító győzelmet.

Mindenki, aki tudva vagy tudatlanul valamikor egy­szer igénybe veszi az ördög segítségét, árat fizet érte. Nem játszik szerepet az, hogy ezt pusztán kíváncsiságból teszi, vagy ez „utolsó kísérlet” arra, hogy segítséget kap­jon, vagy csupán azért veszünk részt abban, mert napi­renden volt. Az ördög nem törődik indítóokainkkál. Lát-szólag segít nekünk, de azután kérlelhetetlenül követeli az árat

Igényelhetünk pl. egy banktól hitelt. Ki kell töltenünk Visszafíze- néhány űrlapot, megkapjuk a felvilágosítást, azután felve- tést követel hetjük a kívánt összeget. A pénzzel kielégíthetjük kíván­ságunkat: vásárolhatunk autót, bútort, elkölthetjük utazás­ra, vagy egyéb személyes dolgainkra. Teljesen a mi mérle­gelésünkön múlik, mire adjuk ki a pénzt. A kölcsönt azon­ban és a kamatot vissza kell fizetni. Ugyanez az elv érvé­nyesül az ördögtől felvett hitel esetében is.

Az ördög mindig árat követel a segítségért, de nem min- A segítség denkinek kell ugyanazt az árat fizetnie. A segítség ára különböző úton és módon válik ismertté: jellemváltozás, lelki teher, ösztönelfajzás, szenvedélybetegség, szervezeti káro­sodás, kísértetjelenségek, megszállottság, hit elvesztése.

A tartozás követelése különböző lehet Ismeretes a ter- Mindenki hek sokféle formája Olykor különböző területek kombi- más árat nációjával kapcsolódnak a bajok. Egyetlen helyzet sem hasonlít a másikhoz.

Konokság

Ennél az egyáltalán nem örvendetes témánál mégis van egy jó hír: Jézus Krisztus minden tehertől meg tud szabadítani.

Jellemváltozások

A babonaság és más okkult praktikák gyakorlása által többek között olyan jellem alakul ki az emberben, amelyet „konokságnak” neveznek. Senki sem tud itt tanácsot adni. Minden józan érv elutasításra talál. A jelszó: „Fejjel a fal­nak.” Ezek az emberek sokat szenvednek önmaguk miatt. Olykor így nyilatkoznak meg barátaik előtt: „Tönkre tesz a nehézfejűségem!”

Egy hívő hölgy, aki a korábbi években kártyavetéssel és asztaltáncoltatással foglalkozott, rendkívül nehéz jelle­me miatt szenvedett. Alig volt valami esemény, ami meg tudta volna lágyítani a szívét. így nyilatkozott magáról: Kőből van a szívem, magam is szenvedek kemény- szívűségem miatt!

Egy férfi, aki intenzíven foglalkozott az állatkörökkel és nagy figyelemmel tanulmányozta a horoszkópot, visszahú­zódó, társaságot kerülő emberré vált. Nagyon nehezen ta­lálja meg a kapcsolatot az emberekkel és visszavonultan él.

Egy hölgy kártyavetéssel és jóslással foglalkozott. Hozzátartozóival és szomszédaival állandóan veszekedett. A veszekedés életstílusává vált.

Az okkultista terheltség következménye lehet az en- gesztelhetetlenség is. Minden jó akarata ellenére sem képes az ilyen ember kiengesztelődni, bocsánatot kérni vagy megbocsátani másoknak. Egy hölgy vallotta be ne­kem: Egyáltalán nem is akarok kiengesztelődni.

Fösvény vagy mértéktelen pazarló hajlam szintén lehet egy megterhelés, amelyek az életet megnehezítik és ame­lyet az ember maga is tehernek érez.

Ha valaki minden kicsinység miatt szerfölött bosszan­kodik, ezért is árat kell fizetnie. Vannak emberek, akik szinte betű szerint az egyik méregből a másikba esnek. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy ő nagyon tehetséges, biztonsággal mondható, ez sem természetes magatartás.

Egy hölgynek gyermekkorában mágikus ráolvasásban volt része. Jóllehet ma meggyőződéses keresztény, min­den kicsinység miatt szerfölött felbosszankodott. Nagyon szenvedett maga is rossz hajlama miatt. Egyszer, amikor komolyan kérte Istent, megtapasztalta, hogy Jézus Krisz­tus által teljesen szabaddá vált ettől a tehertől.

A jellem megváltozásához tartozik a hirtelen indulatos természet is. Bizonyossággal mondható, hogy a hirtelen haragvó természet nem az a tulajdonság, amelyet Isten ad nekünk életútunkon. Talán ezt mondják az érintettek: A hirtelen indulatos természetet örököltem. Csak ritkán va­gyok indulatos.

Ez egy lehetséges önigazolás. Az indulatosság azon­ban lehet egy olyan ár, amit meg kell fizetnünk, mégsem kell életünk végéig indulatosnak maradnunk. Isten ebben is meg akar ajándékozni szabadulással.

Egy helyes fiatalembert nemcsak a dohányzás ejtett rabul, hanem rendkívül indulatos is volt. 0 maga is félt saját indulati kitöréseitől. Anyja belevitte gyermekét kü-lönféle okkultista praktikákba. Ebben rejlett hirtelen indu- latosságának oka Tapasztalatáról így számolt be: „Ha ko­rábban ismerté válik előttem a szabadulás útja, nem szen­vedtem volna oly hosszú ideig az indulatosságtól. Hálás vagyok Istennek, hogy szabaddá tett”

Az okkultista praktikákból eredő jellemváltozás mindig negatív irányú. – A jellemváltozás mindig csábítja az embert, a valóságban azonban rosszat tesz.

Minden esetben magas árat kell fizetnünk az ördögi se­gítségnyújtásért Ez a segítség nem éri meg az érte adott árat! Isten azonban megjutalmazza bizalmunkat, mert tőle valóságos segítséget és igazi szabadságot kapunk.

Lelki terhek

Lelki területen a depresszió nagy szerepet játszik. Kü­lönféle depresszió van: pl. kimerülésből származó dep­resszió a háziasszonyok, a hivatalnokok és a diákok ki­merülése; Ugyancsak depressziót idéz elő az ún. közép- korú-krízis, a nyugdíjazás, és sok más külső ok.

Nagy területet fognak át az agytól függő pszichikus zavarok és az ún. endogén pszichózisok (endogen = belső eredetű, belülről fejlődő). Azokkal a depressziókkal, ame­lyeknek szervi okuk van, feltétlen orvoshoz kell menni! Ha az orvos megállapította a diagnózist, akkor a kezelést meg­felelő terápiával meg kell kezdeni!

Van olyan depresszió is, amelynek okai a különféle ok­kultista praktikákban keresendők. Itt csak Isten képes segítséget adni.

Sok embert gyötörnek öngyilkossági gondolatok. Egy asszony varázslással távolította el szemölcseit Később egy súlyos égést gyógyíttatott okkultista ráolvasással. Nem­sokára öngyilkossági gondolatok foglalkoztatták és állan­dó félelemérzete volt. Valahányszor egy kést látott, erős kényszert érzett, hogy öngyilkosságot kövessen el. Ilyen gondolat gyötörte: Vedd a kést és vess véget életednek!

Depresszió

Az orvosi kezelés szükséges

Búsko­morság

Öngyil­kossági gondolatok

Még azután is, hogy életét átadta Jézusnak és megke­resztelkedett, megmaradtak ezek a gondolatai. Csak mi­után a teljes szabadulás útjára lépett, lett mentes ezektől az érzésektől. Számára ezután kezdődött meg szó szerint is az új élet Megmagyarázhatatlan félelemérzet szintén lehet egy lelki teher. Aki ilyen állapotban szenved, az fél a sötét­ségtől, fél az egyedülléttől, saját izzadságában fürdik és gyakran az az érzése, hogy láthatatlanul jelen van valaki. Olykor borzalmas lidércnyomásuk van ezeknek az embe­reknek.

A lelki megbetegedések körébe tartozik a kényszer­gondolat. Ez üldözési mániában vagy valamilyen komp­lexusban nyilvánulhat meg. A mosakodási komplexusban szenvedő naponta hatvan-, hetvenszer is megmossa a kezét, jóllehet egyáltalán nem piszkos.

Egy hölgy, aki rendszeresen járt a kártyavetőhöz, aki­vel jósoltatott, tetűkomplexusban szenvedett. Nem lehe­tett tőle elvenni azt a meggyőződést, hogy hajtetűje van, és ezért naponta többször is megmosta a fejét A tetűnek azonban nyoma sem volt. Minden kísérlet hiábavaló volt arra, hogy meggyőzzék ót az ellenkezőjéről.

Isten egészséges életfelfogással ajándékozta meg az embert ahhoz, hogy bölcs életvitelt folytathasson. Vannak azonban emberek, akik túlzott érzékenységben szenved­nek. Ha egy nem helyénvaló szót hallanak, azonnal találva érzik magukat Ezek az emberek ha küzdenek is túlérzé­kenységük ellen, szükségük van néhány napra, amíg is­mét helyreáll a lelki egyensúlyuk. A legközelebbi kicsiny­ségtől ismét szenvednek és találva érzik magukat. Nem tudnak túljutni ezen a beteges érzékenységen, kivéve, ha Isten megszabadítja őket ettől.

Kényszer- gondolat, üldözési mánia

Túlérzé­kenység

Türelmet­lenség és önuralom­hiány

További lelki károsodás lehet a türelmetlenség és az önuralom hiánya. Egy anya panaszolta: Szeretnék a leg­jobb anya lenni, néha azonban kiborulok: elveszítem türel­memet és önuralmamat, s ilyenkor belső kényszer hatása alatt ütöm, verem gyermekeimet. Ha ez a félelmetes türel­metlenség hatalmába kerít, nem tudom, mi történik ve­lem. A végén azután mindent sajnálok. A féktelen türel­metlenség és az önuralom hiánya egy ár, amit az ördögnek űzet az ember. Isten itt is képes szabaddá tenni az embert!

Isten ajándéka az embernek a nemi ösztön. A Szent­írás így ír erről:

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet…” (lMózes 1:27-28).

A nemi ösztönnek tehát isteni eredete van és igent kell rá mondani. Ha azonban a nemi ösztön elfajul, akkor Isten ajándékából, amely az ember örömére és áldására rendel­tetett, pusztító átok lesz. Az ún. szexuális szabadosság árnyéka egyre nyilvánvalóbbá válik. A határtalan élvezet több területen magas árat követel. A kicsapongó élet kény­szere, az állandó önkielégítés magában a házasságban is, a perverzitás stb. olyan dolgok, amelyek nagy nyomorúsá­got okoznak, s amelyről a legközelebbi hozzátartozónak is alig van tudomása.

A nemi ösztön Isten ajándéka

Az elfajzás bajt szerez

Tartós házasság­törés  A számla nagy

Sokan bevallották már: „Ha tudtam volna, milyen magas az ár, amit fizetnem kell, sohasem vettem volna igény-be Sátán segítségét. Most többet kell szenvednem, mint korábban.” Az biztos, hogy segítséget kereshetünk Isten ellenlábasánál, Sátánnál, azonban a számlára, amit nekünk állítottak ki, nagyon magas árat kell fizetnünk! Addig tar­tozunk fizetni, amíg Jézus fel nem ment ez alól és hatás­talanná nem teszi fölöttünk az ördög erejét.

Ösztönök elfajulása

Egy fiatalasszonynak, aki két gyermek édesanyja, problémája volt saját nemi ösztönével. Házasságban élt, de szüntelen házasságtörésben. Sokkoló volt hallani vallomá­sát: „Férjem nem elég nekem! Más férfiakra is szükségem van. Olyan érzéki vagyok!” Gondolkodtam, mi lehet az oka ennek a természetellenes magatartásnak. Többek között ezt kérdeztem tőle: – Mi a véleménye a kártyavetésről? A válasz gyorsan jött: – Ah, szeretne erről valamit tudni? Vet­hetek önnek kártyát! A beszélgetés során elmondta, hogy még más okkultista dolgokkal is foglalkozik, azonkívül nagyon babonás. Miután a körülményeit megismertem,világossá vált előttem, miért képtelen ez a hölgy a nemi életben önmagán uralkodni. A nemi élete teljesen elfajult. Azért a segítségért, amelyet Sátántól igénybe vett, a nemi élet terén hatalmas árat fizetett. Gond Egy hivatalnok mondta el nekem, hogy a nemi élet területén nem tud uralkodni magán. Rendszeresen nézegette a pornómagazinokat.

A beszélgetés során beismerte, hogy intenzíven foglalkozik az asztrológiával és horoszkóp állítással. Megajándékoztam őt a „Babonaság varázsa” c. könyvem előbbi kiadásának egy példányával, és azt kér­tem tőle, olvassa el és mondjon róla őszinte véleményt. Isten Amint egy hét múlva ismét találkoztunk, örömmel közölte velem: Most tudtam meg, hogy az asztrológia gyakorlása a Biblia tanítása szerint bűn. Időközben a szabadu­lás útjára léptem, amint azt az ön könyvében olvastam. Minden bűnömet bevallottam Jézusnak hangosan, élete­met teljesen átadtam neki és felmondtam az ördöggel való szövetségemet A könyvben ajánlott imádkozás nagy segít­séget jelentett számomra. így kértem Jézust, segítsen győ­zelemre nemi életem kísértései fölött, és most azt tapasz­taltam, hogy uralkodni tudok magamon és nincs problé­mám.

Azt is bevallottam Jézusnak, hogy gondolatvilágomat a Pornó- füzetekkel pornográfia teljesen megfertőzte. Kértem Őt, szabadítson a tűzbe meg engem a mérgezett fantáziától. Minden pornó iro­dalmat és valamennyi asztrológiai könyvet, a horoszkóp tárgyakkal együtt elégettem, nehogy mások kezébe jus­sanak, hogy ott átkos befolyást gyakoroljanak. Nagyon há­lás vagyok és örülök annak, hogy Jézus segítségével teljes szabadulást nyertem.

Az ösztönök elfajulása különösképpen a nemi élet te­rületén mutatkozik. Napjainkban nagyon sokat beszélnek a szexről. Azonban ha valakinek saját nemi életével prob­lémája van, csak ritka esetben közli másokkal, mivel szégyelli. Miért nem jövünk ezzel a problémával Isten­hez?

Isten normális megoldást ajándékoz –

Kedves Olvasó, ha okkult kérdésekkel terhelt vagy és közben pl. saját nemi életeddel is problémád van, megtalálhatod a szabadulás útját. Isten nem fogja elvenni tőled a nemi ösztönt, hiszen az az Isten ajándéka, amelyet tőle kaptál, azonban ő képes normalizálni nálad a termé­szetellenes és túlfűtött érzéseket. Nem szükséges, hogy ezzel a belső problémáddal tovább élj! Ha Isten megse­gített, azt az életet élheted, amelyet ő számodra kigondolt.

Az ösztönök elfajulása megnyilatkozhat erőszakos cselekedetekben és gyilkossági kedvben. Újból és újból foglalkoztatnak bennünket az ámokfutókról és erőszakossá­gok elkövetőiről megjelenő hírek. Arról adnak jelentést, hogy ezek az elkövetők egy belső hangot hallottak, amely Belső hang megparancsolta nekik, hogy öljenek.

Némely bűnelkövető azzal magyarázza tettét, hogy vér­mámorba esett. Ide tartoznak az ún. rituális gyilkosságok is. E sajnálatra méltó emberek életében bizonyosan okkul­tista megterhelések vannak, amelyeknek szélsőséges esetekben ilyen kihatásai lehetnek.

Az ösztönök további elfajulásának megnyilatkozása a Beteges kleptománia, amely beteges, lopási kényszerben jelentkezik, s amely felett nem tudnak uralkodni. Egy fiatal ember, kényszer akit személyesen ismertem, állandóan belső kényszert ér­zett, hogy valamit magával vigyen. Alig múlt el egy nap, hogy ne lopott volna. Képtelen volt viselkedését megma­gyarázni. Kérdésemre elmondta, hogy okkult dolgokkal foglalkozott.

Szenvedélybetegség

Az okkultista mesterkedések újabb következménye lehet valamilyen szenvedélybetegség fellépése, ami erős kötöttségben mutatkozik meg.

Az egyik házban az ún. Mózes 6. és 7. könyvét – ami egy ördögi varázskönyv – őrizték. Ebben a házban örökös volt a veszekedés és békétlenség, az apa és három fia alkoholbeteg lett. A feleség az italozás következményei miatt leírhatatlanul sokat szenvedett. A férj a szó szoros értelmében halálra itta magát.

Egy férfi, aki súlyosan megsérült, mágikus kezeléssel Nikotinkór állíttatta el a vérzését Nemsokára a nikotin rabja lett.

Minden leszokási kísérlet kútba esett. Végül sikerült rálépnie a szabadulás útjára. Jézus Krisztus egy éjszakán megszabadította őt a dohányzás szenvedélyétől.

Ha szenvedélybetegségről van szó, akkor általában az alkoholt és a dohányzást említik első helyen. Abból indulnak ki, hogy pl. Németországban (a volt NSZK terü­letén) 1,5-2 millió alkoholista van. Ha ehhez a számhoz hozzávesszük a családtagokat, akik mindig együtt szen­vednek, akkor további 6-8 millió emberről van szó, akik az alkohol problémájával küzdenek.

Sajnos a drogok fogyasztása állandóan növekszik. A legismertebb természetes kábítószer a hasis, a marihua- na, a heroin és a kokain. Ezek mellett vannak kémiai dro­gok, az LSD, Meskalin, DOM, hogy csak néhányat említ­sünk.

Ami az alkoholt illeti, az a drogok között valóban az első helyen áll. Az „üveg” vagy az „anyag” erősebb, mint te. A függőség legtöbbször nagyon hamar fellép, gyor­sabban, mint ahogy számíthatna rá az ember, s mielőtt észlelné azt. Egyik rokonom csak egyetlen egyszer nyúlt az LSD-hez, csupán azért, hogy kipróbálja Nagyon rossz tapasztalata volt és még ma is szenved miatta, jóllehet kísérlete több évvel ezelőtt történt.

Istent dicsőíti az, ha valaki az alkohol és kábítószer vagy más egyéb függőségtől meg tud szabadulni. Sok kábítószertől – ide tartozik az alkohol is – függő beteg tudott már megszabadulni ettől a rabságtól Isten hatalmas beavatkozása által.

Kedves Olvasó, ha ezen a téren problémád van, vedd fel a kapcsolatot a hozzád legközelebb álló elvonó inté­zettel, vagy azokkal, akik már megszabadultak szenvedé­lyeiktől. Címüket megtudod az egészségnevelési intéz­ményektől a telefonkönyv segítségével; Ha ismersz egy hí­vő lelkigondozót, fordulj hozzá bizalommal! (Budapesten felhívhatod az 256-5205, Veszprémben: 06/(88) 327-273 te­lefonszámot) . Ő el fog igazítani és megmutatja az utat, ame­lyen Jézus Krisztus által megszadulhatsz függőségedtől.

Alkohol mint elsőszámú drog

Veszélyes drogok

Nem éri meg

Isten segít

Hadd segítsenek rajtad

Káros szenvedélyek

Az ösztönök elfajulásához tartozik többek között a falánkság, a zabálási szenvedély, a játékszenvedély, hogycsak néhányat említsünk. Ha okkult mesterkedések van­nak a háttérben, Jézus tud segíteni rajtad, és meg tud ajándékozni a szabadulással.

Szervi károsodások

Az árlista olykor szervi károsodásokat is tartalmaz. Olykor jelentkezhetnek krónikus bőr- és fejfájások, idegbajok, panaszok szívpanaszok, amelyeknek valóságos okai az okkult mesterkedésekben rejlenek. Ha ez a helyzet, akkor Jézus haté­konyabban képes segíteni, mint a legjobb orvosi kezelés.

Egy fiatal hölgy kínzó migrénre panaszkodott. Minden Migrén orvosi kezelés eredménytelen maradt. Egy lelkigondozói beszélgetés alkalmával bevallotta, hogy évekkel azelőtt kártyavetőnél volt. Ez idő óta sajátságos módon migrén gyötörte. Amikor ez a hölgy felismerte szenvedésének okait, csak egy kívánsága volt, hogy Jézus által szabadulást nyerjen. Egyik napról a másikra megtapasztalta Isten segítségét.

Kísértetjelenségek

Ott, ahol spiritiszta üléseket tartanak vagy a gonosz lelkekkel kapcsolatot ápolnak, gyakran megmagyarázha­tatlan kísértetjelenségek, kopogtatások, zörgés és külön­féle zajok hallhatók. Szobában levő tárgyak láthatatlan kezektől elmozdulnak helyükről, ajtók kinyílnak stb.

Érthető, hogy ezek félelemmel és ijedtséggel töltik be a lakók szívét, mert legtöbbször egyáltalán nem is tudják, hogy a ház korábbi lakói a lakásban vagy a ház egyik szo­bájában spiritiszta dolgokkal foglalkoztak. Jézus abban a helyzetben van, hogy az ilyen megterheléstől megszaba­dítson és nyugalmat adjon, és a kísértetjelenségeknek véget vessen.

A spiri­tizmus kihatása

A kísértet­jelenség vége

Egy fiatal leány, aki fiatalokból álló csoporthoz csatla­kozott, közölte velem, hogy naponta foglalkoztak a Mózes 6-7. könyvének utasításaival. Foglalkoztak mágikus varázslással, és asztaltáncoltatással kérdezték meg az állítólagos megholt lelkeket. Miután erősen titokzatos balesetek történtek a csoportban, szakított a varázsköny­vekkel. A leány elmondta, hogy később megmagyaráz­hatatlan kopogtatásokat, zajokat, ajtónyitásokat, lépések zaját hallott a szobában. Tárgyak repültek át a levegőn, szekrényajtók csapódtak ki és hideg légáramlatot érzett, jóllehet az ajtók és ablakok zárva voltak.

Ezek a félelmetes kísértetjelenségek csak akkor szűn­tek meg, amikor a leány átadta életét Jézusnak, és minden okkultista dologgal felhagyott. Miután megtapasztalta a Jézus Krisztus általi szabadulást, ez a fiatal leány boldog keresztény lett, aki bizonyságot tesz másoknak arról, hogy miként szabadította meg őt Jézus Krisztus.

Megszállottság, ördöngösség

Van egy olyan állapot, amikor az em­ber Sátán külső támadásainak van kitéve, miközben a meg­szállottság állapotában a démonok belülről irányítják az életet.

Szabadulás

A Biblia beszél arról, hogy Jézus miként űzte ki a gonosz lelket és tette szabaddá a Sátántól megszállottat. Ma is van megszállottság, ha egy vagy több démon birtokba vesz egy embert. De örülhetünk! Jézus Krisztus a mi időnk­ben is még mindig győzedelmeskedik minden démon és megszállottság felett. Ha Jézus Krisztus meghátrálást pa­rancsol ellenlábasának, akkor Sátánnak ki kell térnie; és a meggyötört ember szabaddá válik, a belső és külső meg­szállottság megszűnik. S ha ezután Isten Lelke veszi birtok­ba az ember életét, akkor megkezdődik az új, szabad élet

A hit hajótörése

A hit Az egyik legtragikusabb fejezet: a hit hajótörése. Ha itthajótörése az ördög követeli a bérét, teljesen világosan nyilvánvalóvá válik jellemének alattomos vonása. Ha az embertől elvé­telik a Jézus Krisztusba vetett hit, amely az egyedüli segít­ség a szabadulásra, akkor gyakorlatilag az egyetlen segít­ségtől van elvágva. A hit hajótörése gyakran a legnagyobb ínség az ember életében, amelybe az ördög beletaszítja. Gyakran azok, akik ezzel meg vannak terhelve, nem érzik nagy ínségüket, ellenkezőleg: inkább büszkék életformá­jukra.

Ide tartozik a kételkedés szelleme is. Aki ebben szen- Kétkedés ved, annak nagy nehézsége van a hittel. Mindenben ké- szelleme telkedik, különösen a hit dolgaiban. A Szentírás minden kijelentésére egy „ha” és „de” választ ad. A gyermeki hitet maradinak minősíti.

A kételkedésnek két fajtája van: Vannak emberek, akik boldogok a kételyeikkel. Jelszavuk így hangzik: „kételkedés minden esetben!” Ha te az embereknek ehhez a csoportjához tartozol, Isten nem fogja elvenni a kételke­désből származó örömödet Oly sokáig örvendhetsz kéte­lyeidnek, ameddig csak jólesik.

Ha pedig azokhoz az emberekhez tartozol, akik a kételkedésükben gyötrődnek, tudnod kell, hogy Jézus Krisztus meg tud szabadítani. Meg fogod érni azt a napot, amelyen ismét őszintén tudsz hinni, anélkül, hogy mindent meg­kérdőjeleznél.

Talán a csúfolódás lelkületétől szenvedsz, vagy önigazult vagy és mit sem tudsz erről. A lelki büszkeség, fanatizmus- hangulat-  és békétlenség abba a kategóriába tartozik, amelyben a hit hiánya miatt kell fizetned az ördögnek.

Kedves Olvasó, bizonyára átélted már a következő hely­zetet: egy társaságban a vallásos dolgokra irányítottad a fi­gyelmet és beszéltél Isten szeretetéről és segítségéről, amelyet Jézus neked ajándékozott. Hirtelen az volt az érzé­sed, hogy beszélgető partnered lélekben nincs ott. Erez­ted, hogy nyilvánvalóan más dolgokra gondolt és nem arra koncentrált, amiről te beszéltél. Közéd és beszélgető partnered közé hirtelen egy függöny ereszkedett. Talán fel is tetted ebben a helyzetben azt a kérdést, hogyan lehet megmagyarázni egy ilyen hangulatváltást?

Eszembe jut egy személyes élményem: Egy Chicago-i Kedves rokonlátogatásom alkalmával megismertem egy kedves házaspárt. Jugoszláviai németek voltak, akik sok évvel az­előtt Kanadába vándoroltak. Volt egy nagy farmjuk, amit eladtak és nyugdíjba mentek. Életükről beszéltek, amit szívesen hallgattam. Kedves, segítőkész emberek voltak, akiket sokra értékeltem. Beszélgetésünkkor már későre járt az idő. Itt volt az ideje, hogy aludni térjünk.  Ezt mondtam nekik: „Mielőtt aludni térnénk, szívesen lehull olvasok a Bibliából egy fejezetet és utána imádkozunk.”

Hirtelen azt tapasztaltam, hogy egy „vasfüggöny” esett kö­zénk. A beszélgetés elnémult. A férfi a szoba egyik sarká­ba nézett, a feleség pedig a másikba. Fagyos hallgatás nehezedett a szobára. Az volt az érzésem, hogy a házaspár hirtelen rosszul érzi magát. Imádkoztam és lefeküdtünk. Az eset nem hagyott nyugton. Érdekelt az, hogy mi az oka a sajátos magatartásuknak. A rejtély A következő reggelen, a reggeliző asztalnál érdeklődtem tőlük, hogy Kanadában el van-e terjedve a babona­ság. A válasz nemleges volt. A másik kérdésem az volt, hogy ismerik-e Kanadában a varázspálcát? Az idős farmer igenlő választ adott: „Ezt mindig alkalmazzuk, amikor a földeken vizet keresünk. A prérin víz nélkül nem lehet far­mot üzemeltetni. A varázspálca nagyon megkönnyíti szá­munkra a vízkeresést.”

A beszélgetés során az asszony is elmondta: „Képzelje el, nekem korábban sok szemölcsöm volt. Akkor valaki elmondta nekem, hogyan szabadulhatok meg tőlük. Ez sa­játos recept volt, – de segített. Látja, egyáltalán nincs sze­mölcsöm.” Megmutatta kezeit, amelyek valóban teljesen simák voltak.

„Ha fájt a fogunk, száz kilométert kellett utaznunk a legközelebbi fogorvoshoz. Aratás idején erre képtelenek voltunk. Azonban egy szomszéd ismerte a szükséges va­rázsszavakat. Ez az ember valóban sokat segített rajtunk.” Most ismertem fel, hogy ezek a kedves emberek milyen sokszor vették igénybe az ördög segítségét, anélkül, hogy ezt sejtették volna.

Világossá vált előttem, miért nem lehetett e házas­párral vallási dolgokról beszélni. Árat, nagy árat fizettek. Ez az élményem sok évvel ezelőtt volt. Ezt a házaspárt gyakran imáimba foglaltam, bárcsak találnák meg ők is a szabadulás útját, és Jézus megnyitná szívüket az isteni dolgok számára.

Az aluszékonyság Isten szavának hallgatásakor, szintén a hitbeli ínség körébe tartozik. Egy férfi, aki fiatal korában gyakran vette igénybe a jóslást, és mágikus varázslás­sal foglalkozott, meggyőződéses keresztény lett Azonban különös volt, hogy egy prédikáció vagy egy bibliai téma hallgatása közben olyan fáradt lett, hogy elaludt. Akkor is, ha teljesen kipihent volt és kialudta magát, Isten Igéjének hallgatásakor nagy fáradtság vett rajta erőt.

A hit csődjét jelenti az is, amikor belső ellenállás tapasztalható Istennel, a Bibliával és a keresztény hittel Istennel szemben. Az illetők rendszerint nem ismerik sem az okot szemben sem az összefüggéseket.

Egy fiatal betegápoló hosszabb időn át foglalkozott a Biblia kijelentéseivel. Miután megismertük ezt az embert, ápoló belső szerveztünk néhány bibliai beszélgetést Isten nagy nyomorúsága tervéről. Amikor elérkezett a döntés ideje, hogy elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójának és átadja neki az élete feletti uralmat, a betegápolónák volt egy problémája:

– Meg vagyok győződve – mondta -, hogy a Szentírás az isteni igazság könyve. Hiszem, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia meghalt, eltemették és a halottak közül feltá­madt Tudom, hogy Jézus él és a legjobbat kínálja nekem. Jézus szeret engem, erről meg vagyok győződve. Át kelle­ne adnom neki az életemet. Csák azt kell mondanom: „Itt vagyok! Tied akarok lenni! Jöjj az én életembe!” – Azonban nem vagyok erre képes. Értelemszerűen már egy idő óta igent tudok mondani Isten meghívására, azonban valami visszatart engem attól, hogy ezt a lépést megtegyem. Erős belső ellenállást érzek. Egyszerűen képtelen vagyok dön­teni, jóllehet tudom, hogy ez számomra a legjobb életút Nagyon boldogtalan vagyok, valami belsőleg visszatart engem!

Az a sejtésem, hogy itt valamilyen okkultista dologról Ok:van szó, a következő beszélgetésben igazolódott. Elmond- az okkult ta, hogy az apja, aki földműves volt, kutat fúratott. A téves praktika fúrást elkerülendő, hivatott egy varázspálcás embert, aki­nek bővizű forrást kellett találnia. Ez az alkalom hozzá­járult ahhoz, hogy a betegápoló megtanulja a varázspálcá­val való bánást. Később igénybe vette egy jós segítségét is. Könnyelmű Amikor arra utaltam, hogy belső ellenállása ezekre az gondatlanság okokra vezethető vissza, nagyon elcsodálkozott Kértem, olvassa el A babonaság varázsa c. könyvemet. Amikor is­mét találkoztam vele, így magyarázta a könyv tartalmát:

– Elolvastam okfejtéseit, azonban nem tudom az ön né­zetét osztani, mely szerint az okkultista dolgokkal való foglalkozásnak következménye van és a segítségért árat kellene fizetni. Én másképpen látom a dolgot, és a varázs­pálca alkalmazását és egy jós igénybevételét ártatlan do­lognak látom. Úgy gondolom, hogy ezekben nincs semmi rossz! Kedves Olvasó, ha mi nem is tudjuk ezt elképzelni, az ördög minden esetben gondol erre, ha mi igénybe vesszük segítségét. Elkerülhetetlenül függő helyzetbe hozza az embert. Isten ellensége tudja, hogy Jézus minden meg­kötözöttségből képes megszabadítani, és Sátán hatalmá­nak véget vet. Sátán ezt akarja hátráltatni, és azon szorgos­kodik, hogy az emberek vagy ellenálljanak az isteni dol­goknak, vagy ne tanúsítsanak iránta érdeklődést. Ilyen helyzetben megnyilvánul a hit hiánya, amelyet az érintett személy, mint olyant egyáltalán fel sem ismer.

A könyörgés

A betegápoló közölte velem, hogy további bibliai tanulmányon nem kíván részt venni, mert szüntelenül érzi ezt a belső ellenállást. Amikor csak erre a betegápolóra gondolok, mindig imámba foglalom. Mindaddig, amíg egy ember él, Isten az ő szeretetével képes elérni szívét, és Sátán hatalmát visszaszorítani, úgy, hogy mégis csak létre jöhet a döntés Krisztus mellett. Hálás vagyok, hogy a közbenjáró imának ez a lehetősége adott. Isten előrelá­tása megtalálja az imameghallgatás helyes időpontját.

Azok az emberek, akik a spiritizmus által az elhalt lel­kekkel keresték a kapcsolatot, közvetlenül Sátán terüle­tére léptek. Nekik gyakran nagyon nehéz Krisztus mellett dönteniük.

Isten intelme világos, és minden időben komolyan kell vennünk: „Ne forduljatok a halottidézőkköz, és ne tudako­zódjatok a jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!” (5.Mózes 19:31).

„Ha valaki halottidézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen em­bernek, és kiirtom népem közül” (5.Mózes 20:6).

„Ha egy férfiból vagy asszonyból halottidéző vagy jöven­dőmondó szól, halállal lakoljon. Kövezzék meg őket: vérük rajtuk” (SMózes 20:27).

„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldo­zatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, ku­ruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki élőled ezeket is Istened, az Űr” (SMózes 18:10-12).

Isten intelme a spiritizmustól

A halott ­idézést tiltja Isten

„Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok halott­idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormol­nak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulni a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és inte­lemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, ame­lyeknek nincs jövője” (Ézsaiás 8:19-20).

Az elődök bűnének következményei terhelhetik-e a gyermekeket?

A téma komolyságát abban is láthatjuk, hogy az ördög Ismeretlen a segítségéért fizetendő árat megköveteli a gyermekektől, az unokáktól és dédunokáktól is.

„Most azért mutasd meg Uram, hogy nagy a te hatalmad. Ahogyan megmondtad: Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést; bár nem hagyja gyermekek, egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkéért a fiakat harmad és negyedízig” (4Mózes 14:17-18).

Isten rámutat arra, hogy ha az én szüleim, nagyszüleim vagy ükapám és ükanyám egyszer igénybe vették Sátán segítségét, akkor Isten ellensége még rajtam is kö­vetelheti annak árát

.Ezt a tényt már a Tízparancsolat is megemlíti. A má­sodik parancsolat, amely a katolikus és evangélikus kate­kizmusból kimaradt, a Biblia eredeti megfogalmazása szerint így hangzik: A második „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a fold alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbün­tetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedíziglen, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat” (2Mózes 20:4-6).

A spiritizmus, a babonaság és okkultizmus következ­ményei valóban félelmetesek. Meglehet, hogy Sátán ak­kor is követelhet tőlem fizetséget, ha én személyesen so­sem vettem igénybe segítségét. Elegendő lehet, ha elő­deim ördögi segítséget kaptak.

Nemcsak magunkért hordunk tehát nagy felelősséget, hanem utódainkért is. Senkinek sem szabad az okkul­tizmust, a spiritizmust és a babonaságot könnyelműen ártatlannak minősíteni. Az „utálatos bűnök”-nek súlyos kihatásai és messzeható következményei vannak. Isten az ő szeretetében határozottan óv bennünket. Meg akar őriz­ni bennünket a bajtól.

Egy hívő ember, aki életében sohasem lépett Sátán területére, állandóan súlyos félelemérzettel küzdött és erős öngyilkossági gondolatai voltak, azonkívül emberek­től való félelem gyötörte, amikor Jézusról bizonyságot akart tenni. Jóllehet keresztényi hitét híven gyakorolta, és Jézus tudatos követője volt, minden nap ezzel a teherrel kellett küzdenie, ami miatt gyakran elbátortalanodott. Er­re az állapotára semmiféle elfogadható magyarázatot nem talált.

Az ok a múltban .

Egy napon világosságot nyert afelől, ami eddig ismeretlen volt előtte, hogy miért van állandó félelme, miért rejlett gyötrik öngyilkossági gondolatok és miért fél az embe­rektől.

Nagy felelős­ségünk

Megterhelés az elődök által

A megter­helés bátor­talanságot okoz

Az egyik nagyanyja spiritiszta volt, és asztaltáncoltatással foglalkozott, jósolt és kártyát vetett. A másik nagy­anyja szimpatizált a spiritisztákkal, és eredményesen gyó­gyított diftériás gyermekeket okkultista praktikákkal. Az egyik nagyapja varázsvesszővel foglalkozott és tudott égést gyógyítani. Ez a tényállás teljesen egyértelmű volt. Az elődök igénybe vették az ördög segítségét. Az ördög alkalmazta a jogát, és ennek a hívőnek életében még egy árat követelt. Ez az ember azonban megtalálta a szaba­dulás útját. Hangos, teljes bűnvallomást tett,Jézusnak tel­jesen átadta életét, felmondta a szövetséget az ördöggel, amit elődei kötöttek, ezután magával az ördöggel is kö­zölte ezt a tényt – és teljes szabadulásban volt része. Jézus minden terhet levett róla, amelyet elődei helyeztek reá. Egy betű szerinti új élet kezdődött számára.

Kedves Olvasó! Lehetséges, hogy az ördög árat köve­tel tőled, mert elődeid egyszer igénybe vették segítségét. Az ükszülőkig visszamenőleg 14 személyről lehet szó. Ki találta meg a lehetőséget annak felismerésére, milyen utálatos bűnökben élhettek közülük egyesek? Ez nem is szükséges. A döntő az a tény, hogy Jézus Krisztus által megszabadulhatsz!

Kimerítően foglalkoztunk a babonaság varázsával és az abból eredő teherrel. Természetesen még többféle fajtái vannak a megterheltségnek, amelyekről itt nem történt említés. Ennek az írásnak nem lehet célja, hogy a leg­apróbb részleteket is felsorolja. Fontosabb a szabadulás útja, amelyről a következő két fejezetben lesz szó.

A szaba­dulás valósággá lesz

A 14 előd szerepe

A szaba­dulás fontos

Járhatod a szabadulás útját

Kedves Olvasó! Ennek a fejezetnek a kezdetén imád­koztál. Ezzel a Szentlélek által lehetőséget kaptál, hogy megismerd önmagadat a különböző élethelyzetekben. Ha ínséges helyzetben vagy, Jézushoz jöhetsz, és ráléphetsz a szabadulás útjára.

Jézus szeret Téged! Jézus tud rajtad segíteni! Jézus segíteni akar Neked! Jézus még ma akar Neked segíteni!

„Az iránta való bizalmunk azt jelenti, hogy ha valamit az Isten  akarata szerint kérünk, meghallgat minket.

SÁTÁN AJÁNLATA

Asztaltáncoltatás

Halottidézés  (varázslás)

Amulett

Magnetikus gyógyítás

Hipnózis

Jóga

Mágia (fekete, fehér)

Oltalmazó levelek

Ráolvasás

Talizmán

Varázskönyvek;

Mózes 6. és 7. könyve

Isten szeret engem

ISTEN SZERETETET AD^

Rm 5:8-9 4Ján 4:8-1^-

SEGÍTSÉG ÉS OLTALOM

\ Mt 11:28-30 j \ I. Ján 3:8 / \ Jak 1:17 / \Róma 10:13/

SZABADSÁG Ján 8:31-36

BÉKE és ÁLDÁS SZABADULÁS JÉZUS ÁLTAL

Jó hír Kedves Olvasó! Jó hírem van számodra! A Szentírás számodra kijelentése így hangzik:

„Mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Hiszen meg az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Róma 5:6-8).

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8:36).

Jézus szeret Téged! Jézus Krisztus meg akar szaba­dítani minden terhedtől, teljesen mindegy, milyen nagy a tartozásod.

Szabadulás Szabadulás Krisztus által – csak ott van értelme ennek csak a kijelentésnek -, ahol fogság, teher és bűn van.

„Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csal­juk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bű­neinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (l. jános 1:8-9).

Milyen szerepe van bűneink beismerésének?

Isten segítségének és szabadításának első feltétele a bűneink felismerése. A fogoly vágyik a szabadságra és szabadulásra. Ha valaki nem érzi magát fogolynak vagy inkább fogságban kíván tengődni, annak a szabadítási ak­ció semmit sem jelent. Kegyelem Bűneink felismerése nélkül Isten segítség-ajánlatával nem tudunk mit kezdeni. Mihez segítsen Isten bennünket?

Ha bűneinket nem ismertük fel, igaznak érezzük ma­gatartásunkat. Ha úgy érezzük, hogy nem követtünk el jogtalanságot, Isten megbocsátásával nem tudunk mit kez­deni. Tegyük fel, vétséget követtem el és bírság megfizeté­sére köteleztek. Ha egy napon egy kegyelmi ítélet folytán a fizetés alól felmentenek, ez valóban jó hír számomra. Öröm tölt be és hálás vagyok ezért az előlegezett kegye­lemért. Ha sohasem ítéltek engem pénzbírság fizetésére, a kegyelemmel nem tudok mit kezdeni. Számomra ennek nincs jelentősége.

Jézus Krisztus érettem, bűnösért meghalt. Ezzel a tény­nyel csak akkor tudok kezdeni valamit, ha elismerem hogy bűnös vagyok. Ha felismerem nyomorúságomat, akkor ke­resem és kész vagyok elfogadni a segítséget. Isten Szent­lelke segít felismernem bűneimet, és segít abban, hogy bűneimet Isten szemével lássam.

„Amikor azonban eljön 6, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (János 16:13).

A bűn: felségsértés. A bűn Isten megbántása. Felkelés A bűn Isten ellen, lázadás Isten uralma ellen, ez tulajdonképpen sérti Istent az ős bűn. A bűn egyáltalán nem kicsinység. A bűn, az én bűnöm, Jézus életébe került.

Okkultista praktikák és Isten mértéke

Isten megsértése-e a gyógyulásért mondott spiri­tiszta imádság?

Tételezzük fel, hogy segítséget kérsz egy spiritiszta gyógyítótól. O elmond hangosan egy miatyánkot, majd halk mormolássál szólít egy másik hatalmat. Honnan tu­dod, melyik hatalom segítségét vette igénybe számodra? Aki halkan imádkozik, és bizonyos mozdulatokat végez, annak rejtegetni valója van. Ha valaki mást hív segítségül, vajon ez nem Isten megsértése?

„Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette – az Úr az Ő neve -: Kiálts hoz­zám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat je­lentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!…Én majd bekötö­zöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke” (Jeremiás 33:2-3, 6).

Egészségessé imádkozás

Isten ítélete

Isten akar és tud gyógyítani. Máshol keresni segítsé­get: bűn!

Amulett és talizmán Isten ítéletének tükrében

Amulett

Aki amulettet és talizmánt visel, ezektől az értéktelen és talizmán tárgyaktól vár segítséget és védelmet. Valójában az élő Isten az, aki rászolgál bizalmunkra. Nem Isten megbántása-e az, ha valaki ilyen tárgyakban bízik? Az első paran­csolat így hangzik:

„Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Mózes 20:3). A második parancsolat megtiltja mindenféle képnek az imádatát vagy tiszteletét. Szembehelyezkedhetünk-e könnyelműen Isten parancsával?

Jóslás, kártyavetés, mágikus varázslás, jelma­gyarázás stb. valóban csak ártatlan időtöltés?

Isten ítélete így hangzik:

„Elégették áldozatul fiaikat és leányaikat, varázslást űz­tek, kuruzsoltak. Arra ragadtatták magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr; így bosszantották őt” (2Királyok 17:17).

„A fiát is elégette áldozatul. Varázslást és jelmagyarázást űzött, halottidézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt” (2Királyok 21:6).

Az ember könnyen hajlik arra, hogy először emberek­nél és titokzatos praktikáikban keressen segítséget. Miért nem fordulunk azonnal Istenhez?

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve” (Jeremiás 17:5).

Mi a helyzet a varázspálca és az inga megítélése körül?

Isten kijelentése nem hagy bizonytalanságban:

„Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett” (Hóseás 4:12).

Jóslás, kártyavetés, jelmagya­rázás

Varázspálca és inga

„Népem a fadarabot faggatja, egy karó a tanítója, mert a hűtlenség szelleme félrevezette őket” (SZITford.)

.A spiritizmus Isten megítélésében

A spiritizmus egyre nagyobb érdeMödésre talál. Van­nak körök, amelyekben már egészen jól hangzik a spiri­tiszta üléseken való részvétel. Mi a spiritizmus lényege? A szó: spiritizmus, a latin spiritus szóból származik. Jelenté­se: lélek, szellem. A spiritizmus a szellemekkel való kap­csolatról szóló tanítás. A spiritizmus megkísérli bizonyí­tani, hogy az embernek halhatatlan lelke van, amely a halál után tovább él.

A Biblia kijelentése ennek éppen az ellenkezőjét mondja:

„Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni; de a holtak semmiről sem tudnak, semmiből sincs hasznuk többé, még az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tovatűnik, és nincs részük soha többé semmi­ben sem, ami a nap alatt történik… Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cse­lekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájá­ban, ahová menned kell!” (Prédikátorok 9:5-6,10).

Hogyan ítéli meg Isten a halottaktól való tudakozódást?

„Ha valaki halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz for­dul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népem közül.”

„Ha egy férfiból vagy asszonyból halottidéző vagy jöven­dőmondó szól, halállal lakoljon. Kövezzék meg őket: vérük rajtuk” (3Mózes 20:6,27).

Van-e bátorságunk azokat a dolgokat, amelyeket Isten bűnnek és ellene irányuló sértésnek nevez, ártatlannak és veszélytelennek tartani?

Melyek az őszinte bűnbánat jelei?

A Szentlélek nemcsak bűneink felismeréséhez segít bennünket, hanem azért is munkálkodik, hogy őszintén meg tudjuk bánni bűneinket. Ha úgy látom a bűnt, ahogy Isten látja, akkor tudatossá válik előttem, hogy törvény­telen magatartásommal részese lettem Krisztus halálá­nak.

Az őszinte bűnbánat, amelyet egyedül Isten adhat, első­sorban nem a bűn következményei miatt szomorkodik, hanem abban segít nekem, hogy a bűnt Isten szemével nézzem.

Ebből a nézősíkból a bűn egyáltalán nem csekélység. Ha felismertem, hogy bűneimmel Istent megbántottam, és neki szomorúságot okoztam, akkor mindenféle bűnös magatartástól iszonyodni fogok. Többé egyáltalán nem ta­lálok örömet olyan dolgokban, amelyek Isten Fiának éle­tébe kerültek.

Isten Szentlelkétől kényszerítve elfordulok bűnös cse­lekedeteimtől és Isten segítségével inkább azt teszem, ami Istennek tetsző.

A bűn, ahogyan Isten látja

Iszonyat a bűnnel szemben

„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan meg­térést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez” (2Korinthus 7:10).

Miért oly fontos bűneinket nevükön nevezni?

Nagy ár Az őszinte bűnbánat mindig bűnvallomáshoz vezet.

a bűnért Jézus Krisztus vár a bűnvallomásodra, mert nagy árat fize­tett a világ bűneiért,- a te bűnöd is életébe került. A meg­bocsátás, amit Isten kínál, valóság. Eleted bűneit meg sza­bad néki vallanod.

„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló élet­módotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Bá­ránynak, Krisztusnak a vérén. Ó ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek” (lPéter 1:18-20)

.Két lehetőség van: Vagy tovább élsz bűntartozásoddal, vagy bevallód bűneidet Jézusnak és tőle teljes bocsánatot bűnvallo- nyersz. Nem automatikusan kapod meg a bűnbocsánatot másodra Jézus Krisztustól. Magadnak kell bevallanod bűneidet Jé­zusnak! Szeretnélek bátorítani: Valld be bűneidet Jézus­nak, az okkult bűnöket is! Mi tart vissza attól, hogy „meg­gyónj” Jézusnak? Mikor akarsz bűnvallomást tartani? Ne várj egyetlen napot sem, még ma tedd meg! Jézus vár bűnvallomásodra! Nevén nevezd minden egyes bűnödet és mondd hangosan!

Ha katolikus vagy, ismert előtted a gyónás fogalma. Gyónáskor a gyóntató atyának hangosan kell egyenként elmondani a bűnöket. Jézus Krisztus a legjobb gyóntató atya. Gyónd meg előtte életed összes bűneit!

Egy segítő javaslat Végy egy darab papírt és írd rá életed összes bűneit! Minden bűnt, amely eszedbe jut, és amelyet még sosem vallottál be hangosan Jézusnak. Ter­mészetes, csak azokat a bűnöket kell feljegyezni, amelyek eszedbe jutnak. Azokért a bűneidért, amelyekről nem tudsz, vagy amelyeket elfelejtettél, és nem emlékszel rájuk többé, nem kell nyugtalankodnod. Ha a Szentlélek két nap múlva emlékeztet egy régebben elkövetett bűnödre, valld be azt is Jézusnak habozás nélkül, nevén nevezve. Egy na­pig se cipeld bűneidet! Amikor minden bűnödet bevallot­tad Jézusnak, semmisítsd meg a papírt a feljegyzésekkel együtt. Az nem tartozik senkire!

Minden bűnnek, minden igazságtalanságnak megvan A bűntitok az a tulajdonsága, hogy rejtve akar maradni. Minden bűn­nek megvan a titka életünkben. Ki beszél szívesen téve­déseiről? Melyik tisztességtelen könyvelő érdekelt abban, hogy egy millió forintos sikkasztása napvilágra jusson?

Melyik hivatalnok vagy miniszter hozza nyilvános­ságra önkéntesen, hogy kenőpénzt fogadott el az embe­rektől? Ki beszél szívesen házasságtörő kapcsolatairól? Aki hazugságban és igazságtalanságban talál oltalmat, azon lesz, hogy a hazugság épülete össze ne omoljon.

Altalános gyónás

Felírni a bűnöket és megvallani azokat

Csak a hangos bűnvállomás töri szét a bűntitkot! Ha bűnbevallás Jézus Krisztusnak egyenként és hangosan bevalljuk bűneinket, a bűn napvilágra kerül. Oda kell vinni bűneinket, bűntitkot ahova tartozik: Jézus Krisztushoz, aki a bűn miatt és a bűnösért meghalt. Szívünkben semmi helye sincs a bűn­nek! A bűn Jézus megbocsátó erejétől eltűnik.

A be nem vallott bűn az isteni ítélet napján ellenem fog szólni. Jézus Krisztus akkor ezt mondja: „Nagyon szeret­tem volna megbocsátani bűnödet. Vártam, hogy bevallód, de nem ez történt meg.” Jézus nem adhat nekünk örök életet, ha nem vettük igénybe megbocsátó szeretetét. Jobb, ha mi szakítunk a bűnnel; különben a bűn szakít el minket Krisztustól, Megmentőnktől!

A bűn a múlté

A bűnösség jelenvaló

Jézus megszünteti a vétket

Egyetlen tudott bűnt sem szabad elhallgatnunk! A bűnvallomásnál minden bűnünket Jézus elé kell tárnunk! Ha egy tudott bűn nem lesz bevallva, visszamarad egy bűntitok. Mindaddig, amíg egy titkos bűnünk létezik, az ördögnek hatalma van felettünk és követeli az árat, mert én az ő adósa vagyok.

Mi a különbség a bőn és a bűnösség között?

A bűn a múlté. Valamikor helytelenül viselkedtünk, bűnt követtünk el – megbántottuk Istent és a bűn által bűnössé tettük magunkat.

Meddig tart egy bűn? Egy lopás, egy házasságtörés, kártyavetés, egy spiritiszta ülés, mágikus ráolvasás stb. csak néhány percig, esetleg egy óráig tart. Mindenesetre a bűnös cselekmény elkövetésének ideje viszonylag rövid ideig tart

Meddig tart a bűnösség? A bűnösség jelenvaló – gyak­ran egy életen át szenvedünk bűnünk következményei és kihatásai miatt. Minden adósságnak van hitelezője. Tar­tozunk a hitelezőnek egy összeggel, vagy valamilyen visz- szatérítéssel. Ami bennünket nyomaszt, az nem annyira a bűn, a helytelen cselekedet, melynek elkövetése rövid ideig tartott – hanem elkövetett bűneink következménye az az intenzív teher és adósság, amely miatt szenvedünk.

A jó hír így hangzik: Jézus Krisztus nemcsak a bűnt bo­csátja meg – O az én bűneim miatt összeroskadt, életébe kerültek vétkeim – egyedül Jézus van abban a helyzetben, hogy bűneim adósságát eltörölje

.E tapasztalat mondatta el Dáviddal a következőket:

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröl­tetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csont­jaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rámne­hezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Meg­vallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elha­tároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te meg- bocsátottad bűnömet, amit vétettem” (Zsoltárok 32:1-5).

Azért a segítségért, amit Isten ellensége kínál, meg­követeli az árat. Aki ezt a látszólagos segítséget egyszer igénybe vette, – akkor is, ha ezt az elődök követték el -, Sátán adósává válik. Sátán ezt a tartozást behajtja. A bűn következményei mindig negatívak, ezért Sátánnak ez a követelése szenvedést okoz nekünk.

A bűnnek mindig kellemetlen kísérőjelenségei van­nak. Mi megoldást keresünk, és mentegetőzünk. Kiutat keresünk és betakarjuk a bűnt; az önigazultság mesterei vagyunk.

A szabadulásnak csak egyetlen útja van: bűnt és bűn- tehert napvilágra kell hoznunk, mindkettőt nevén kell be- vallanunk Jézusnak. Egyedül Jézus Krisztus az, aki meg­bocsátja bűneinket és megszabadít bennünket bűnter- hünktől. Ezután már nem kell fizetnünk Sátánnak.

Sátán behajtja követelését

A bocsánat­kérés nem megoldás

Napvilágra a bűnnel

Kis szabadu­lási akadály

Egy mélyen vallásos hölgy öngyilkossági gondolatok­tól és depressziótól szenvedett. Egyszer kártyát vettetett, és megengedte, hogy tenyeréből jósolják meg jövőjét. Nagyon örült, amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus az okkult cselekedetek minden következményétől meg tudja szabadítani az embert. Hangos bűnvallomást tett Jézus­nak. Átadta életét Jézusnak és szakított Sátánnal. Ennek, ellenére nem élte meg a vágyott szabadulást. Vajon mi volt ennek az oka? Egy intenzív lelkigondozói beszélgetés so­rán bevallotta, hogy Jézus előtt egy bűnét szándékosan elhallgatta. Ez a hölgy nem tudott megbocsátani néhány embernek, akik vele szemben igazságtalanságot követtek el, és nem is mutatott semmi készséget arra, hogy ezekkel az emberekkel megbékéljen. A dolgok rendezése nagyon kellemetlen volt számára A beszélgetés során tudatossá vált a hölgy számára, hogy az engesztelhetetlenségéért magas árat kell fizetnie.

Teljes győzelem

Először, mert az engesztelhetetlenség elszakította őt Krisztustól, másodszor pedig azért, mert az ördög to­vábbra is követelhette tőle a tartozását, mivel egy bűnét nem vallotta be. Miután Istentől erőt kért a megbocsá­tásra, képes lett tiszta szívből megbocsátani és megbé­kélni. A dolgot teljesen rendbe hozta. Miután ezt a bűnét is megvallotta Jézusnak, teljes szabadulást nyert Jézus által. A bűnnek A bűnvallomás és bűnbocsánat szabaddá tesz! A bűn

minden megterhel! Ha újból rosszat követtünk el és újra adósai lettünk, az a veszély fenyeget, hogy az ördög ismét követeli ennek az árát Az ördög szüntelenül lesben áll, kell lennie hogy támadási felületet találjon azzal a céllal, hogy éle­tünket megnehezítse. Ha minden alkalommal élünk a lehe­tőséggel, hogy Jézusnak bevalljuk bűneinket, akkor az ör­dög elveszíti hatalmát életünkben.

Hogyan nyerhetjük el a megbocsátás bizonyosságát?

Kedves Olvasó, ha megvallottad bűneidet Jézusnak, tudnod kell, hogy azok maradék nélkül megbocsátást nyertek, teljesen függetlenül attól, hogy milyen vétségről van szó. Isten megbocsátása minden bevallott bűnt elfedez. Isten ígérete számodra is érvényes.

„Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha meg­valljuk bűneinket, hű és igaz 0: megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól” (ljános 1:8-9).

A bűnbocsánat a pillanat műve. Megváltod bűneidet Jézusnak, s azonnal megkapod a megbocsátást, mint Isten ajándékát.

Isten megbocsá­tása teljes

Minden bűn megbo­csáttatik

Azonnali bűnbocsánat

„Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú” (Ézsaiás 1:18). „Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak!” (Ézsaiás 44:22)

.Imajavaslat:

„Uram, Jézus Krisztus, bűneimet név szerint bevallottam néked. Tudom, hogy véredet ontottad bűneimért. Megbo­csátásod valóság. Megígérted Igédben: „Fiadnak, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől.” Hiszem, hogy ígé­reted igazság. Kérlek adj most nékem bűnbocsánatot, és ajándékozz meg a megbocsátás bizonyosságával, amint azt megígérted. Hitben köszönöm neked, hogy ezzel most meg­ajándékoztál. Amen.”

Egyedül a Szentlélek képes bűnismeretet adni és elénk tárni a Jézus Krisztus általi megbocsátás tényét. Sátán egész pontosan tudja, hogy minden bűnünkért, amelyet Jézusnak bevallottunk, az idők végén neki kell elviselnie a büntetést. Egészen természetes, hogy az ördög sohasem fog bennünket jó szándékkal emlékeztetni bűneinkre. Számolnia kell ugyanis azzal, hogy bűneinket megvalljuk Jézusnak; ezáltal az ördögnél levő tartozásunk jóvá lesz írva, és Sátán büntetésének mértéke megnövekszik.

Fogadd el a megbo­csátás bizonyos­ságát

Bűneimért Sátán bűnhődik

Sátán emlékeztető taktikája

Jézus vérét ontotta, hogy minden bűn elfedeztessék. Nincs olyan súlyos bűn, amelyet Jézus ne tudna megbo­csátani.

Kedves Olvasó, ha bűneidet bevallottad Jézusnak, ő A megbo- mindent megbocsát neked. Most még a bűnbocsánat bizo- csátás tény nyosságára van szükséged. Sokan nem biztosak abban, hogy Jézus valóban megbocsátott-e nekik. Szokás szerint hangzik a kijelentés: „Semmit sem érzek. Egyáltalán nincs bizonyosságom a megbocsátásról!” A Jézus Krisztus általi megbocsátás egy tény, és ez a tény független az érzések­től. Engedd, hogy Jézus megajándékozzon ezzel a bizo­nyossággal! Ha erre kéred őt, készséggel megadja. Istent szaván foghatod és kérheted őt.

A megbocsátás bizonyosságának kérése

De miután a Szentlélek megajándékozott bűneink fel­ismerésével és azokat bevallottak Jézusnak, az ördög ra­vasz cselhez folyamodik. Bizonyosan nem tart sokáig míg az ördög korábbi bűneinkre emlékeztet bennünket azért,hogy elbátortalanítson. Mesterien érti, hogy korábbi bűneinket elénk tárja, és végül az a gondolatunk támad, hogy minden kilátástalan. Újból és újból eredményesek emlékeztető taktikái.

Ha az ördög bűneidre emlékeztet, amelyeket Jézus már megbocsátott neked, utasítsd vissza Isten ellenségét. Mondd neki a következőket: Sátán: „Minden bűnömet bevallottam Jézus Krisztusnak, ame-

későn jössz lyekre a Szentlélek emlékeztetett. Jézus minden bűnömet megbocsátotta. Erről bizonyos vagyok. Sátán! Te későn jöt­tél. Nincs jogod emlékeztetni megbocsátott bűneimre. Jézus nevében parancsolom néked: tűnj el és hagyj nyugton!”

Miért akarja az ördög megakadályozni a bűnvallomást?

Sátán  elveszíti a hatalmát felettünk, mihelyt Jézusnak hangosan bevalljuk bűneinket, s ezáltal a bűn titka megtörik életünkben. Mivel ezután már nem követelheti tőlünk az árat, igyekszik minden körülmények vallomást között meggátolni bennünket a hangos bűnvallomásban.

Nem akarja, hogy olyan távol kerüljünk tőle, amikor már elveszíti hatalmát felettünk. Minden eszközt megragad annak érdekében, hogy azt megakadályozza. Halogatás Mindenekelőtt abban akar megakadályozni bennünket az ördög, hogy azonnal bűnvallomást tegyünk. Hisz oly sok az ok arra, hogy ezt a kellemetlen dolgot elodázzuk. Ki az, aki szívesen vallja be bűneit? „Ne ma! Holnap jobb lesz. Holnapután több időm lesz. A következő héten alkalma­sabb lesz.” Bátortalanok, határozatlanok vagyunk, nincs kedvünk, egyik napról a másikra halasztjuk. A hosszú ha- lasztgatás után már nem is tűnik számunkra a bűnvallomás olyan fontosnak; végül oly sok minden jön közbe, hogy már el is feledkezünk tervünkről. Ezzel az ördög nagy győ­zelmet aratott.

Kedves Olvasó, valld be bűnödet hamar, a legjobb még ma! Miért akarsz sokáig várni a Jézus általi szabadulásra?

Azonnal az Úrhoz fordulhatsz:

„Nagy Isten, erőre és időre van szükségem, hogy előtted teljes bűnvallomást tegyek. Igédben ezt mondtad: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Hiszem, hogy annyi erőt és időt tudsz nekem adni, hogy képes legyek bevallani előtted minden bűnömet. Teljesítsd most ezt a kérésemet! Köszönöm, hogy meghallgatod imámat! Amen.”

Az ördög azt is el akarja velünk hitetni, hogy egy álta­lános bűnvallomásra nincs is szükség. Ervei merészek, lo­gikája kényszerítő, de ellentétesek a Szentírás kijelenté­seivel. Milyenek az érvei?

Feltételezzük, hogy egy úr kártyát vet. Szeretne fel­világosítást kapni a jövő felől. Egy napon felismeri, hogy ez bűn, amivel Istent megbántotta, mert az ő ellenségénél keresett segítséget. Ez a férfi elhatározza, hogy bűnét nevén nevezve bevallja Jézusnak. Most jön az ördög az ő érveivel: „Jézus előtt nevén nevezve akarod a kártyavetést bevallani? Ez fölösleges, Isten mindent tud. Isten már régóta tudja, hogy te kártyát vetsz. Nem szükséges, hogy azt nevén nevezve bevalljad.”

Az emberi értelem számára ez a logika világos. Isten azonban a dolgokat másként rendezte. Isten kijelentése így hangzik:

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (ljános 1:9).

Teljesen világos: „Ha megvalljuk bűneinket..” azaz ne­vén kell nevezni bűneinket. Itt nincs szó arról, hogy nem szükséges bevallani bűneinket, hiszen Isten mindent tud. Isten mindentudása nem szünteti meg a bűnvallomást.

Kedves Olvasó, örvendj! A mindentudó Isten ismer té­ged és helyzetedet legpontosabban tudja, ezért a bűn­vallomásoddal nem mondasz neki semmi újat

Isten ajándéka: erő és idő

Az általános „gyónás” nem felesleges

Isten mindent tud

A bűnt nevén kell nevezni

Isten minden­tudó

„ Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha le­ülök vagy felállók, messziről is észreveszed szándékomat. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Cso­dálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni” (Zsoltár 139:1,2, 4, 6).

Bátorítalak: Fogadd el Jézus meghívását!

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást ta­láltok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Máté 11:28-30).

Jézus elveszi terhemet

Istent nem sérti a bűnvallás

Az ördög most a következő érvekkel támad: „Te kár­tyát vetettél. Ezzel Istent megbántottad! Ha egyszer Istent a kártyavetéssel megbántottad és most bevallód előtte, ezzel ismét megbántod őt. Ezt nem szabad Istennel meg­tenned!” Természetes, hogy az ördög meg akarja aka­dályozni a név szerinti bűnvallomást. Isten azonban más­ként rendelkezett. Egyik nagyon fontos kijelentése így hangzik:

„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer” (Példabeszédek 28:13).

Életed átadása Jézusnak: a legjobb döntés!

Ha bűneinket név szerint bevallottak Krisztusnak, megtörik a bűntitok. Minden bevallott bűnünk megüresíti bensőnket. Ha minden tudott bűnünket teljesen beval­lottak, egészen üresek leszünk. Most már nyitottak va­gyunk Isten számára. Meghívhatjuk Jézust, hogy lépjen be életünkbe.

Kedves Olvasó, meghozhatod életed legjobb döntését. Nyisd ki életedet Jézus számára! Add át neki az uralmat. Ő a legjobb Úr! Ő a Győztes, és második eljövetelekor még az örök élettel is megajándékoz! Isten jelenlétében élhetsz az örökkévalóságban. Nem vagy többé alávetve a halál törvényének, szenvedés, gond és betegség nélkül élhetsz – és ennek az életnek nem lesz vége!

Isten kijelentése így hangzik: Az üres szív megtelik

Jézus a legjobb úr Aki hisz Jézusnak megmenekül

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtar- tassék a világ általa. Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább sze­rették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cseleke­deteik gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselek­szik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyil­vánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek” (János 3:16-21).

„ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő én velem” (Jelenések 3:20).

„Valakik pedig befogadák őt, hatalmad ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisz­nek” (János 1:12).

„Es ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (ljános 5:11-12).

Az élet legbölcsebb döntése az, ha Jézus Krisztust vá­lasztottad, még akkor is, ha sohasem vetted igénybe az ördög segítségét és nem kell ezért fizetned. Az élet átadá­sa Jézusnak az áldások folyamát jelenti egy életen át, és összekapcsol az örökkévalósággal, s biztosítja számodra az örök életet!

Kedves Olvasó, bátorítalak, minden esetben dönts tudatosan Jézus mellett! Add át életed neki! Jézusban nem fogsz csalódni! Jézus szeret Téged!

Isten meghívása

Jézussal: élet, Jézus nélkül: halál

Mindig nyereség a Jézus melletti döntés

Aki eluta­sítja Jézust elkárhozik

Szerződésbontás

Ha csak egyetlen egyszer is elfogadtuk az ördög ajánlatát és igénybe vettük segítségét, akkor közöttünk és Isten ellensége között létrejött egy láthatatlan, de mégis érvényes szerződés. Az ördögnek, mint szövetségestárs­nak csak egyetlen célja van: az ember életének tönkre­tétele.

Ezzel szemben Jézus a legjobb szövetséges társ: Jézus „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy

a legjobb egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk őáltala, szerződő fél Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldoza­tul bűneinkért” (ljános 4:9-10).

Kedves Olvasó, mondd fel még ma az ördögi szövet­séget! Egy imajavaslatot találsz ezzel kapcsolatban „A szabadulás útja” c. fejezetben.

Miért kell megsemmisíteni minden okkult tárgyat?

Az okkult tárgyak mindenkor támadási felületet nyújtanak az ördögnek. Vedd el az ördögtől azt a lehetőséget,hogy támadást indíthasson ellened, és beavatkozási lehetősége legyen. Feltétlenül szükséges, hogy minden okkult tárgyat megsemmisíts!

Az efézusi keresztények magatartása például szolgál­hat. A Biblia a következő feljegyzést adja róluk:

„A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázs­lást űzték, összehordtak könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték” (Apostolok cselekedetei 19:18-19).

Az okkult tárgyak felsorolása áttekintést ad és kiin­dulópont lehet.

Okkult

Okkultista és spiritiszta irodalom, ördögi varázskönyvek, mint Mózes 6. és 7. könyve, álmoskönyvek, okkultista ábrák és képek, oltalmazó levelek, mennyei levél, tűzlevél, lánclevél, horoszkóp, játékkártyák, kristálygolyó, inga, varázspálca, amulettek és talizmánok, oltalmazó je­lek – mind olyan tárgy, amelyet okkultista praktitkákhoz alkalmaznak. Vizsgáld át szekrényedet és semmisítsd meg ezeket a dolgokat!

Szakíts minden olyan személlyel, aki okkultizmussal foglalkozik! Kerüld a spiritiszta és okkultista kapcsolatok minden fajtáját!

Hogyan gyakoroljuk a mindennapi kapcsolatot Istennel?

Ha Jézus Krisztus szövetségestársunkká lett, akkor életünk alapvetően és pozitívan megváltozik. Hogyan viszonyulnak egymáshoz a szövetségestársak? Beszélnek . Jézussal egymással, közös terveket készítenek, tájékoztatják egymást, és állandóan tartják egymással a kapcsolatot. Ha Jé­zusnak csak „igen” szavunkat adjuk, és ezen túl nem tet­tünk érte semmit, akkor hűtlen szövetségesek vagyunk.

Tartsd fenn a kapcsolatot Jézussal minden nap! Az A keresztény ÉLET-ABC segítségedre lesz!

A – Adj teret mindennap életedben az Ige számára!

B – Beszélgess imában mindennap Istennel!

C – Célod legyen a keresztény közösség ápolása!

A Biblia olvasása, az imádság és a keresztény közösség életfontosságú

Bátorítlak: Végy magadnak naponként időt arra, hogy a A Biblia Bibliából elolvass egy szakaszt A Biblia kijelentéseiből naponkénti jobban megismered Istent és az ő segítség-ajánlatát. Isten olvasása megmutatja, mi az, ami nem tetszik neki és mi az, ami bűn. Megismered Jézust, áki meghalt bűneid miatt. Jézus a legjobb példaképed. Praktikus életformához segít az Úr, átveszed Isten gondolatait, mennyei impulzust kapsz. Ele­ted átformálódik a jó irányba. A naponkénti bibliaolvasás­nak nincs pótszere.

Semmi okkultista kapcsolat

Ha naponként egy fejezetet akarsz olvasni a Bibliából, erre több lehetőséged van: Olvashatsz egy modern for­dítást, amely Isten szavát a mai modern nyelven közli. Ezek a kiadások segítenek akkor, ha valaki még nem ismeri a bibliai fogalmakat, és a bibliai kifejezéseket mai nyelven akarja megismerni

Ilyen magyar nyelvű kiadások a következők:

Magyar nyelvű Károli Gáspár fordítású Biblia;

Magyar Bibliatársulat 1992-es javított kiadású Bibliája

(Ó- és Újszövetség);

A Szent István Társulat által kiadott Biblia (Ó- és Újszövetség);

Békés Gellért és Dalos Patrik által fordított Újszövetség.

Ha egyszer el akarod olvasni az egész Bibliát, ehhez van olyan beosztás, amely segít egész éves tervet készí­teni. Elolvashatsz naponként egy fejezetet az Ószövet­ségből, egyet az Újszövetségből, és egyet a Zsoltárokból és a Példabeszédekből. Kezdheted minden napodat bib­liaolvasással és este azzal fejezheted be. így egy év alatt elolvashatod a Szentírást. Imádkozz Kedves Olvasó, arra bátorítalak, hogy imádkozz naponta! Beszélgess Jézussal, mint legjobb barátoddal.

Mondd el Neki, ami szívedet nyomja! Jézusnak mindig van ideje számodra – végy magadnak mindennap időt és be­szélj vele!

Javaslat egy rövid imára: Rövid ima „ Uram, Jézusom, mutasd meg nékem, ki vagyok én, s azután mutasd meg milyen segítséget kívánsz nekem adni! Erősítsd az irántad érzett bizalmamat! Köszönöm látható és tapasztalható oltalmadat és szeretetedet. Ámen.” Keresztényi Kedves Olvasó, az újjászületett keresztény számára közösség nagyon fontos a keresztényi közösség. Ha Isten követésében segítségre van szükséged, ezt megtalálod a hívő emberek közösségében. Ha az ördögnek sikerül téged az emberek­től elszigetelni, vereséget fogsz szenvedni. Csatlakozz egy házi bibliakörhöz vagy egy bibliás közösséghez (egyházhoz). Itt megkapod a szükséges lelkigondozást és támaszt, a lelki amelyre még egy ideig szükséged lesz. Az ilyen otthoni gondozás bibliakörben bizalomteljes légkörben elmondhatod gond­jaidat, és tapasztalt hívő emberektől biztatást, imában való támogatást és gyakorlati segítséget kaphatsz. Ha Jézus ne­vét okkultista kapcsolatod miatt nem tudod kiejteni, fordulj bizalommal segítségért olyan keresztény imaközös­séghez, amely mentes a szélsőséges viselkedésektől, mint pl. a nyelveken szólás (ford.).

VÁLASZ FONTOS KÉRDÉSEKRE

Ha valaki felhagy az okkultista tevé­kenységgel és nem kéri többé az ördög segítségét?

Ha elfordulunk az ördögtől, még sokáig nem fog nekünk hátat fordítani. Ha Isten ellenségének csak a legkisebb joga is van, továbbra is követelni fogja a tartozásunkat. Csak a Jézus Krisztus általi szabadulás szünteti meg ezt a tartozást. Ha valóban szabadok szeretnénk len­ni, akkor a szabadulás útját kell járnunk!

Az újjászületéskor nem bocsátja-e meg Jézus az okkultista praktikákat is?

Jézus Krisztus minden embernek minden visszamenő- Nincs auto- leges és jövőbeni bűnt tökéletesen megbocsátott Isten matikus Fiának nem kell állandóan meghalni azért, hogy megbo- bűnbocsánat csátást szerezzen a bűnökért A bűnök azonban nem lesz­nek automatikusan megbocsátva. Csak ha megvalljuk bű­neinket Jézus Krisztusnak, mégpedig név szerint megem­lítve, akkor kerülünk tudatosan a megbocsátás állapotába.

Nagyon üdvös, de egyben sokkoló hatású is, ha bűneinket Jézus szemével nézzük, hiszen azok az életébe kerültek. Jézus azt is elvárja tőlünk, hogy azokat az igazságtalanságokat, amelyekkel embereknek fájdalmat okoz­tunk, szintén rendbe hozzuk. Még egyszer: a bűnök nem A dolgok automatikusan bocsáttatnak meg. Bűneinket meg kell val-lanunk Jézus Krisztusnak, és rendbe kell tenni a dolgokat. hozatala Ez kemény út lehet, de Isten ad hozzá erőt. Vegyük igény­be erejét ilyen helyzetben is

.Ha újjászületett keresztényként még mindig adósa vagyok Sátánnak, azt jelenti-e ez, hogy az üdvösséget elveszítem?

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (l.jános 5:12).

Ha életünket átadtuk Jézus Krisztusnak, akkor Isten gyermekei vagyunk

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében” (Jú.nos 1:12).

Mint Isten gyermekei – ha életünk végéig hűségesek vagyunk Jézushoz, megkapjuk az örök életet. Ezt az ördög nem tudja megakadályozni. Nem Természetesen, az ördög az újjászületett ember életét

szükséges is meg tudja nehezíteni. Azt is el tudja érni, hogy egész élethosszig- életünk a sírig csupa küzdelem, de az örök életet, amely lan küzdeni Isten ajándéka, nem tudja tőlünk elvitatni. Aki a szaba­dulás útján jár, az megélheti a teljes szabadulást, és élet­útján ördögi megterheltség nélkül, boldogan járhat. A szabadulás útjára léphetünk az újjászületés előtt vagy után, minden esetben szabadokká leszünk. A különbség csak abban mutatkozik, hogy minél előbb engedem, hogy Jézus szabaddá tegyen, annál kevésbé tudja az ördög fenntartani velem szembeni követelését

Milyen kutatásra van szükség, ha valakinek nincs ismerete arról, hogy elődeinek volt-e okkult kapcsolata?

Megterhelés Azok az elődök, akiknek itt valamilyen szerepük van, még a déd- visszavezethetők egészen a dédszülőkig. A legkevesebb szülőktől ember tudja teljes bizonyossággal, hogy ősszülei milyen okkultista praktikát űztek.

Dönts Jézus mellett: örökké élsz

Ha egy okkultista tevékenység tudomására jut valakinek, amelyet elődei gyakoroltak, azonnal fel kell mondani az ördöggel fennálló ilyen szövetséget. Ha valaki ezt megteszi, akkor minden megterheléstől szabaddá válik.

Egy hívő ember beszélte el nekem a következőt

Az új bűnök megvallása

Új felmon­dó ima

Sátán erős, Jézus erősebb

Védő­varázslat következ­ménye

„Nem tudom megállapítani, hogy elődeimnek miféle dolgai voltak. Mindenesetre meg vagyok terhelve, és sza­bad szeretnék lenni. Szeretném magamat bebiztosítani. A szabadulás útján kívánok járni és minden ezzel kapcso­latos imádságot hangosan elimádkozom. Szeretném, ha Jézus Krisztus lenne a Győztes életemben; mindent meg akarok tenni, hogy az ördög hatalma az életemben meg­törjön. A szabadulás útja nem kerül pénzbe. Isten ingyen adja megbocsátását és segítségét, ezen fölöttébb örven­dek és nagyon hálás vagyok érte Istennek.” Ennek az embernek az Úr – mint nagyon sok másnak – teljes szaba­dulást adott.

Mit kell tenni, ha valaki visszaesik?

Ha valakinek eszébe jut olyan bűne, amelyet még nem vallott be Jézusnak, vagy amelyet időközben követett el, ezeket az új bűnöket hasonlóképpen nevükön nevezve kell bevallani Jézusnak. Az ördög itt azonnal benyújtja igényét, és megkísérel új árat követelni. Ezért nagyon fontos ismételten elmondani azt az imádságot, amelyben felmon­dom az ördöggel való szövetséget.

Sátán erős, de Jézus még erősebb. Jézus a Győztes! Kedves Olvasó, ha Jézus oldalán állsz, akkor a győztes oldalán vagy.

Egy hívő bajor asszonyt még kisgyermek korában édesanyja egy fa gyökere alatt húzta át, hogy ezzel a rontás elleni védővarázslattal oltalmat biztosítson gyermekének a gonosz befolyás ellen. O maga is sokszor igénybe vette az ördög segítségét, anélkül, hogy valamit gondolt volna vagy valami gonosz szándéka lett volna. Ennek az lett a követ­kezménye, hogy sokat szenvedett, mert az ördög követelte tőle a segítség árát.

Minden eset­ben szerző­désbontás

Biztosra menni

Ez az asszony hallgatta az előadásomat ezzel a témával

Fogság vagy szabadulás?

Dönts!

Jövendőmondás

Varázslás (Mágia)

Spiritizmus

Segítségkérés Sátántól

Sátán segítségének ára

Útálatos bűn

Jellemváltozás hiánya

Lelki betegségek Sátán adósa

Lelki károsodás

Utálatos bűnök

Ösztönök elfajulása

1. Bűn felismerése 139: 23,24; 40:13; 38:5

2 Bűn bevallása 4> ?éld 28’13; 1Jn 1:8-9

Zsolt 32:1-5; Dán 9:4-11

nevén nevezve 3. Add át életed Jn Jel 3:20; Rm 7:24-25

Jézusnak!  8:31_34; lPt 2:24;

Jézus elveszi bűnömet „ Ésa 1:18; 43:24-25; 44:22,

Jézus megbocsátja minden bűnömet

Imában szakíts Sátánnal!

Szakitás Ésa 43:1_2, ll, Jn 10:27-29;

l. Jn 3:8; Jn 8:31-36

Sátán fogságában vagy szabadulás Jézus által.

JÉZUS A GYŐZTES.

Sátán ajánlatai

A SZABADULÁS ÚTJA

Hogyan szabadulhatok meg minden terhemtől?

Egy jó hír – Életfontosságú tények:

Jézus Krisztus általi szabadulás: Jézus a győztes!

Jézus szeret engem! Jézus gyűlöli bűneimet.

Jézus minden bűnömre teljes megbocsátást szerzett halálával (Efézus 1:7-8).

Jézus minden embernek felkínálja a teljes megbocsátás ajándékát (Róma 3:23-24).

Jézus nem automatikusan bocsát meg. Személyesen kell elfogadnom megbocsátását

MIÉRT FONTOS A BŰNVALLOMÁSNÁL NEVÉN NEVEZNI BŰNÜNKET?

Bűnöm névszerinti megnevezésével Jézus előtt a következőket hozom kifejezésre:

Felismerésem: Isten szent.
Isten jelenlétében nem maradhat meg a bűn. A bűn elszakít Istentől és az emberektől. A bűn: felségsértés.

A bűn lázadás Isten ellen.

Önmagam megismerése Rosszul cselekedtem. Bűnös vagyok.
Bűnöm elszakít Istentől. Bűnöm egyáltalán nem kicsinység. Bűnrészes vagyok Jézus halálában.Most már Jézus szemével látom bűneimet.

Nem magyarázhatom félre bűneimet.

Egyedül nem szabadulhatok bűneimtől.

Mint bűnös, rászolgáltam a halálra (Róma 6:23).

A halál várományosa vagyok.

Csak Jézus menthet meg a halálbüntetéstől.

Készségem

Mint bűnös jövök Jézushoz. Elmondom bűneimet Jézusnak.

Akkor bűneimet nevén nevezem, leteszem azokat Jézus lábaihoz, ahol biztosabb helyen vannak, mint az én szívemben.

Beismerésem

Minden bűn rejtve akar maradni. Minden bűn bűntitkot képez életemben.

Amikor nevén nevezem bűnömet, megtörik bűnöm titka (Példa­beszédek 28:13).

A név szerinti bűnbeismerésem az én kárjelentésem egyenkénti fesorolással.

Ha volt bátorságom a bűnt elkövetni, kell hogy bátorságom legyen bevallani is.

Vallomásom

A név szerinti bűnfelsorolással lerántom magamról az álarcot. Jézus és más ember előtt nem tudom többé azt mondani: „nagy­szerű ember vagyok”.

Elhatározásom

Jézus az ő élete és kereszthalála által mindent tökéletesen telje­sített.

Saját teljesítményem által sem a megbocsátást sem a megváltást nem tudom kiérdemelni.

Kész vagyok feladni hiányos és tökéletlen teljesítményszemlé­letemet.

Jézus megbocsátása ajándék. Elfogadom Jézus megbocsátását, mint ajándékot. Név szerinti bűnvallomásom által tudatosan Isten tökéletes meg­bocsátása alá helyezem magamat.

Hálám és köszönetem

Jézus kereszthalála és kiontott vére által minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeni bűnöm tökéletes megbocsátást nyert (ljános 2:1,2,12). A bűnbocsánat, amely Jézus kiontott vére által valósult meg, tény, függetlenül attól, hogy érzem-e vagy nem.

HOGYAN GYAKOROLHATJUK A BŰNÖK NÉV SZERINTI MEGVALLÁSÁT?

Vedd elő a Bibliát és olvasd el a Tízparancsolatot 2Mózes 20:1-17. verseiben!
Végy elő papírlapot és golyóstollat!
Kérd Istent, mutassa meg minden parancsolatnál, hogyan rontottad meg azt!

írd fel azokat a bűnöket, amelyekre a Szentlélek emlékeztet!
Ne akarj görcsösen felfedni egyetlen bűnt sem!
Egy bűnt, amelyet Jézusnak hangosan, nevén nevezve bevallottál, nem kell mégegyszer elmondani.
Ha valakinek kárt okoztál, vagy valamit rendezni kell, csak ott kell a bűnt bevallani, ahol elkövetted. Másokra nem tartozik vétked.
Kérj Istentől erőt ahhoz, hogy ahol szükséges, a dolgokat rendbe hozhasd. (Ezékiel 33:14-16).
Hozz rendbe mindent és békélj meg, mihelyt erre lehetőséged van.
Minden esetben: először név szerinti bűnvallomás. Kérd Istent, adjon neked ehhez erőt! Valld be bűneidet egyenként és hangosan!
Ha Jézus előtt valamennyi bűnödet egyenként megnevezted, írd papírlapra: Jézus minden bűnömet megbocsátotta.”
Semmisítsd meg ezt a papírt! Bűneid ne jussanak másoknak tudo­mására!
Ha „utálatos bűnt” követtél el, vagy egy elődöd élt abban (SMózes 18:9-14), akár tudatosan, akár tudatlanul, mondj egy imát, és zárd le az ügyet!
A különböző helyzetekre néhány imajavaslatot találsz.
Ha ezután eszedbe jut egy bűn, amelyet nem vallottál be, vagy újabb bűnt követtél el, valld be azonnal, nevén névezve!

 A JÓ HÍR

Jézus Krisztus szét akarja és szét tudja törni minden ember életében Sátán hatalmát, aki kész három fontos lépést megtenni:

Valld be Jézusnak minden ismert bűnödet! Valld be egyenként és név szerint hangosan!
Bízd életedet Jézusra és add át magadat neki, akkor Isten gyermeke vagy (János 1:12). Jézus Krisztus akar az egyedüli Úr lenni életedben. Jézus a legnagyobb Úr!
Mint Isten gyermeke, Jézus nevében mondd fel az ördöggel való szövetségedet! Légy örvendező keresztény!
Jézus szeret Téged!

Jézus az ó kereszthalála és feltámadása által kivívta a győzelmet a bún és Sátán felett. Jézus szeret Téged!

Jézus a Győztes! Ő, a Győztes, meg akar ajándékozni Téged min­dennap a megígért győzelemmel, amelyre egész életedben szükséged van.

Jézus szeret Téged!

Jézus új élettel akar megajándékozni. Ezt az életet Isten ereje által kapod ajándékba. Isten ereje által győzelmes és engedelmes életet élhetsz.

Segítség az ÉLET-ABC által

Adj teret naponta Isten Igéjének!
Szakíts naponta időt a Biblia olvasására, Jézusnak sok mondanivalója van számodra a Bibliában.

Beszélgess imában Istennel!
Szakíts naponta időt az Istennel való beszélgetésre! Úgy beszélj Jézus­sal mint legjobb barátoddal! Mindent mondj el neki, ami szívedet ter­heli!

Cél a keresztényi közösség ápolása. –
Keresd és ápold a közösséget hívő emberekkel! Á lelki támasz és gondozás fontos számodra. Csatlakozz otthoni bibliakörhöz vagy bib­likus közösséghez (egyházhoz).

IMAJAVASIATOK KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEKRE

1. Bűnvallomás imádsága

Olvasd a Bibliában a következő verseket: l.János 1:7, 9; Zsoltár 32; Zsoltár 90; Zsoltár 51; Példabeszédek 28:13.

Valld meg Jézusnak minden ismert bűnödet hangosan és nevén ne­vezve! Ha bevallottad Jézusnak minden bűnödet, akkor így imádkozhatsz:

Imajavaslat

„ Uram, Jézus Krisztus, nevükön neveztem bűneimet előtted. Név szerint vallottam meg okkult bűneimet is, amelyek a te szemedben utálatos bűnök. Te mindezek miatt meghaltál. Köszönöm bűneim bocsánatát és a megtisztítást véred által. Ajándékozz meg azzal a bizonyossággál, hogy véred által minden bűnömtől tökéletesen megszabadítottál. Igédben megígérted: Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól’ (ljános 1:7, 9).

Hiszem, hogy ígéreted igazság. Hiszem neked Uram Jézus, hogy meg tudsz ajándékozni a megbocsátás bizonyosságával, és köszönöm, hogy ezt meg is teszed.

Ajándékozz meg mindennap azzal az örömmel, hogy akaratodat meg­ismerjem és aszerint éljek s így életmódommal téged dicsőítselek. Megígérted igédben: ,mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően’ (Filippi 2:13). Hiszem, hogy mind az akarást, mind a véghezvitelt valamint az örömöt nékem tudod ajándékozni, hogy élni tudjak akaratod szerint. Tedd ígéretedet életemben valósággá! Hitben köszönöm, hogy meghallgattál.

Mutasd meg nékem ismeretlen bűneimet is! Ajándékozz meg a bűnnek és önmagamnak a megismerésével és adj tiszta lelkiismeretet irántad és az emberek iránt. Igédben megígérted: ,amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek’ (János 16:13). Hiszem, hogy a Szentlélek fel tudja nyitni szememet, hogy meglássam önmagamat és bűneimet és meg tud ajándékozni egy tiszta lelkiismerettel. Kérlek, tedd ezt valósággá életemben! Köszönöm hitben, hogy imámat meghallgatod!

Jézus nevében szakítok a tisztátalanság minden hatalmával, minden bűnös élvezettel, a gyilkolás hatalmával (magzatelhajtással is), az erőszak hatalmával, a hazugság hatalmával (hamis esküvel is), minden hatalom­mal, amely a kártya és a szerencsejáték mögött húzódik.

Uram, Jézus Krisztus, a te igédben megígérted: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (ljános 3:8). Kérlek, zárj el minden utat életemben, amelyen a démoni erők magatartásomat befolyásolhatják, Kérlek, szüntesd meg életemben örökre Sátán hatalmát! Rombold le bennem munkáját. Köszönöm, hogy te vagy a győztes életemben, és Sátánnak nincs többé hatalma rajtam! Amen.”

Felajánló imajavaslat

„Uram, Jézus Krisztus, bevallom neked: bűnös vagyok, rászolgáltam az örök halálra. Nagy szeretetedben lefizetted bűneim büntetését véred által. Helyettem haltál meg. Helyettesítő halálod által kiengeszteltél Istennel. Köszönöm nagy szeretetedet. Köszönöm ezt a csodálatos ajándékot!

Uram, Jézus Krisztus, a mai napig a magam ura voltam, de mostantól kezdve te légy életem Ura! Neked akarok szolgálni és téged akarlak követni. Átadom neked értelmemet, akaratomat, érzésvilágomat, testemet, képessé­geimet, időmet, pénzemet, jövőmet és egész életemet. Mindent kezedbe he­lyezek. Kérlek, használj fel mindent a te dicsőségedre és embertársaim áldására. Formáld életemet tetszésed szerint a legjobb módon.

Azt mondtad:,Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is ráadásul megadatnak néktek’ (Máté 6:33). Hiszek ebben az ígéretedben, te betartod azt. Hitben köszönöm, hogy ígéretedet beváltottad életemben.

Gyermeked akarok lenni! Igédben megígérted: ,Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében’ (János 1:12). Hiszem, hogy átadásom folytán gyermeked leszek, és hitben arra kérlek, fogadj el engem! Amen.”

Imádság a Sátántól való teljes szabadulásért
Olvasd el a Bibliában a következő helyeket;

Lukács 1:68, 74-75; Efézus 1:7; Kolossé 1:13-14; Apostolok cseleke­detei 26:17-18; lPéter 1:18-19; IThesszalonika 1:9; l. János 3:8!

Javasolt ima

„Uram, Jézus Krisztus, Véred oltalma alá helyezem magamat. Nevedben szakítok Sátánnal és minden sötét művével, gonosz lényével, démoni hatal­mával. Nem akarok többé közösségben lenni Sátán sötét, démoni hatal­mával. Ha átok alatt lennék, mivel egyszer megátkoztak, törd meg annak hatalmát, Uram Jézus Krisztus, Istennek Fia. Vedd el tőlem Sátán felettem való jogát!

Kérlek, tisztítsd meg és óvd véred által az egész házat, minden szobáját! Parancsold meg a sötétség fejedelmének, hogy távozzon ebből a házból (udvarból, házból, szobából) oda, ahova te akarod.

Uram, Jézus Krisztus, akadályozd meg a sötétség hatalmát abban, hogy visszajöjjön. Uram, töltsd be. ezt a házat jelenléteddel, és te légy itt az egyedüli Úr! Oltalmazz engem erős kezeddel éjjel és nappal. Igédben így hangzik az ígéret:,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön’ (Máté 28:18).

Hiszem, hogy mindenható vagy. Hiszem, hogy teljhatalmad van az ör­dögnek parancsolni. Egyedül te vagy képes őt kiűzni életemből és meg­akadályozni visszatérését Köszönöm, hogy ez most valóság lett számomra!

Azt is ígérted, hogy: ,Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa’ (1 János 3:8).

Uram, Jézus Krisztus, bízom benned, hogy mindezt megteszed életemben. Ajándékozz meg e megígért győzelemmel és légy életemben a győztes/ Hitben köszönöm, hogy mindig lerontottad életemben az ördög hatalmát.

Uram, Jézus Krisztus, átadom neked életemet ágy, ahogy vagyok Örökre gyermeked akarok lenni. Légy az egyedüli Úr eletemben! Köszönöm, hogy győzelmes uralmad kíséri egész életemet. Ámen.”

4. Ima az elődök bűnei miatti tehertől való szabadulásért Nagyon fontos tényállás

Ha ősöd egyike, visszamenőleg az ükszülőtóg valamilyen utálatos bűnben (SMózes 13:9-14) élt és ezekből valamit gyakorolt, ami az okkul­tizmushoz kapcsolódik, ezzel igénybe vette az ördög segítségét Ezzel szövetséget kötött az ördöggel. Az ördögi segítség igénybevételéért, mindenki le kell hogy fizesse az árat Sátánnak. Járulékosan még meg van a lehetősége Sátánnak, hogy az utódoktól – egészen a negyedik nemzedékig – árat követeljen és nekik kárt okozzon.

Nagy a valószínűsége annak, hogy az ördög a te életedben is fellépjen valamilyen követeléssel, mert elődeid közül valaki, visszamenőleg a ne­gyedik nemzedékig, egyszer igénybe vette az ördög segítségét.

A negyedik nemzedékig visszanyúló elődök száma 14 személy. Biz­tosan elmondhatod, hogy egyetlen elődöd sem követett el utálatos bűnt? Ha csak egy a 14 elődöd közül utálatos bűnt követett el, az talán ok lehet arra, miért teszi nehézzé az ördög az életedet és miért szenvedsz valamilyen teher alatt.

A JÓ HÍR

Isten a negyedik nemzedéknél határt szabott Sátán követelésének (4Mózes 14:17—18). Jézus meg tud ajándékozni a szabadulással, ha elő­deid utálatos bűneiről mit sem tudsz. Hívd segítégül Jézust! Imádban hivatkozhatsz ígéretére: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8:36). Jézus Krisztus meg akar ajándékozni a teljes szabadulással és el akarja törölni az ördög követelését

Imajavaslat

Úr Jézus Krisztus, a te nevedben szakítok a sötétség minden hatalmával, amelyek szüleim vagy őseim miatt rabságban tartottak. Ha szüleim vagy távolabbi elődeim valamilyen utálatos bűn által (5Mózes 18:9-14) igénybe vették az ördög segítségét és így tudva vagy tudatlanul, az ördöggel szövet­ségre léptek, akkor most ezt a szövetséget felmondom.

Amennyiben démonoknak és tisztátalan lelkeknek hatalmuk van fölöt­tem és megterhelnek, akkor vedd el Úr Jézus Krisztus tőlem az ördögnek ezt a hatalmát. Parancsold meg nekik, Úr Jézus Krisztus, hogy távozzanak oda, ahova te parancsolod, és többé sohase térhessenek vissza.

Uram, te megígérted: ,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön’ (Máté 28:18).,Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa’ (ljános 3:8). ,Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szaba­dok lesztek’ (János 8:36). Uram, Jézus, hiszek ebben az ígéretedben. Egyedül te vagy mindenható. Egyedül vagy képes széttörni az ördög hatalmát. Te adhatsz egyedül szabadulást a démonoktól és tisztátalan lelkektől. Szabadíts meg engem, Úr Jézus Krisztus és védj meg tőlük. Köszönöm, hogy te a sötétség és az ördög minden hatalmát lefegyverezted és legyőzted. Köszönöm, hogy te győzedelmes vagy az én életemben is.

Uram, Jézus Krisztus, életemet neked akarom átadni, te légy az Úr életemben! A te gyermeked akarok lenni az örökkévalóságon át. Te megígérted: ,Akik pedig befogadók, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az 6 nevében’ (János 1:12).

Hiszek ígéretedben: gyermeked lehetek, ha hiszek benned és befogadlak életembe. Gyermeked akarok lenni. Hitben köszönöm neked, hogy már most gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy az életem a te szerető kezedben van elrejtve. Ámen.”

5. Imádság az okkultista bűnöktől és megkötözöttségtől való szabadulásért

„Úr Jézus Krisztus, bevallom előtted bűneimet (soroljuk fel hangosan és nevén nevezve bűneinket). Jézus Krisztusnak, Isten Fiának nevében szakítok a sötétség minden hatalmával és bűnével, amelyben tudva vagy tudatlanul részem volt a babonaság, a varázslás, a mágia, a jóslás, a spiritizmus és a sátánimádás területén. Fájlalom, hogy ezekkel megbántottalak. Kérlek, bocsásd meg nekem ezeket a bűnöket!

Úr Jézus Krisztus, a te kiontott véredért kérlek, szabadíts meg a babona­ság, az okkultizmus, a spiritizmus, a sátánizmus minden közösségétől és terhétől, valamint a velük való kapcsolat minden következményétől. Ha a spiritiszták vagy a sötétség hatalmának más eszközei közvetlenül vagy közvetve befolyást akarnak rám gyakorolni, kérlek, tiltsd meg nekik! Paran­csold meg a sötétség hatalmainak, távozzanak el tőlem, haggyanak szaba­don és ne kínozzanak!

Úr Jézus Krisztus, drága kiontott véred oltalma alatt akarok élni. Őrizz meg hatalmas kezeddel éjjel és nappal! Hálás vagyok ígéretedért: ,Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál’ (Példabeszédek 18:10).

Hiszem, hogy váram és oltalmam vagy; hiszem, hogy megőrizhetsz. Kö­szönöm, hogy oltalmam és segítőm vagy! (Olvasd el: Zsoltárok 18:2-4. versét és 91. fejezetét!)

Köszönöm ígéretedet:

.Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa’ (ljános 3:8). Hiszem, hogy ezt az én életemben is valósággá teszed. Köszönöm, hogy az ördög munkájának lerontása a te hatalmad által most az én életemben is valósággá lett. Köszönöm neked a kereszt győzelmét! (János 19:30).

Úr Jézus Krisztus, szeretném magamat és az életemet mindennél amim csak van, neked adni, és gyermeked szeretnék lenni örökre! Amen.”

V. JÉZUS KRISZTUS A HATALMAS GYŐZTES

1. „Akié a Fiú, azé az élet!”

Egy fontos kérdés: Miért jelentkeznek okkult megterhelések még az újjászületés és a keresztség után is?

Sokan, akik okkult terhek alatt szenvednek, nem értik, hogy a ke­resztségben életük Jézusnak való átadása miért nem szünteti meg ezeket a következményeket. „Miért nem lettünk szabadok? Miért szenvedünk tovább?” így hangzanak kérdéseik. Mindezek jogos és fontos kérdések.

Sok ilyen szenvedő keresztény szégyell beszélni problémáiról. Majd kételkedni kezdenek Isten szemében, és eljutnak a végkövetkeztetésre: Isten nem fogadott el engem teljesen; csak másodosztályú gyermeke vagyok Istennek. Erre a jogos kérdésre van egy válasz.

Fontos tényállás

Egy példával szemléltessük, miről is van szó! Egy dolgozó leány használt kocsit akar vásárolni magának. A bankjától felvesz 100 000 Ft kölcsönt. Megegyeznek a havi részletfizetésben és a kamatban. Vásárol egy autót és pontosan fizeti bankjának a részletét. Egy idő múlva a leány megismerkedik egy fiatalemberrel. Házasságot kötnek. A leány felveszi félje nevét és lakást változtat. Eddig 50 000 Ft-ot fizetett vissza a banknak.

Annak ellenére, hogy a leánynak új neve van és lakást változtatott, a bank nem fog lemondani a hátralék megfizetéséről. Előzőleg megálla­podást kötöttek, amihez a bank, a hitelező továbbra is tartja magát. A leány még mindig tartozik egy részlettel a banknak. A bank továbbra is ragaszkodik a megállapodásban foglalt részletfizetéshez mindaddig, amíg az utolsó részlet is vissza van fizetve. Ekkor megszűnik a szerződés. Ha a férj megfizeti az egész hátralékot, akkor a banknak nincs többé követelése. A szerződést teljesítették.

Kedves Olvasó, ha egyszer te vagy valamelyik elődöd igénybe vette az ördög segítségét, akkor szerződés jött létre az ördöggel, akinek jogában áll követelnie a tartozás megfizetését

Ha kereszténnyé lettél és Jézusnak „igen”-t mondtál, ha megkeresz­telkedsz, ezzel Isten gyermeke lettél – ez azonban még nem törli az ör­dögnek való tartozásodat. Továbbra is Sátán adósa maradsz.

Ha Jézushoz életed végéig hű maradsz, mint Isten gyermekét, Jézus örök élettel fog megajándékozni. Ezt a tényt nem tudja Sátán megaka­dályozni, de életedet, mint Isten gyermekét is nehézzé teszi. Úgy mint korábban, ezután is követelheti adósságod törlesztését. Lehet, hogy le­küzdve térsz a sírba.

Sátán csak akkor veszíti el hatalmát életedben, ha tudatosan megte­szed a három fontos lépést. Következetesen kell haladnod Jézussal a sza­badulás útján! Jézus által teljes győzelmet és szabadulást nyerhetsz!

– Jézus Krisztus a nagy Győztes!

2. A teljes szabadulási győzelem

A társadalom minden rétegében vannak emberek, idősek és fiatalok, akik kénytelenek árat fizetni az ördögnek. Vágyakoznak ugyan szaba­dulás és segítség után, de nem tudják, hogyan és kitől kaphatnak segít­séget.

Sokan hallották a Jézus Krisztus általi szabadulás jó hírét, de ezek kö­zül nem mindnyájan élték meg azt. Akik azonban a három lépést a szaba­dulás érdekében megtették, azok megtapasztalták a Jézus Krisztus általi teljes szabadulás valóságát.

Kedves Olvasó, Jézus akar és tud ma is életed szabadítója lenni: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (János 10:10).

Jézus az élet teljességét kínálja neked. Ez magában foglal egy értékes életet. Ennek árát Jézus fizette meg élete odaáldozása által, ezzel bizonyította irántad való nagy szeretetét.

E néhány oldalon fontos, jó hírekről volt szó. Döntsd el, melyik ima­javaslat felel meg legjobban helyzetednek. Ha az a meggyőződésed, hogy az néked előnyös és minden folyamatban a legbiztosabb úton akarsz járni, akkor valamennyi javasolt imát elmondhatod.

3. A három fontos lépés

Valld be Jézusnak egy átfogó tökéletes bűnvallomással min­den ismert és tudott bűnödet név szerint, hangosan.
Add át életedet Jézusnak. Add át életedet Jézusnak, és akkor valóságos gyermeke leszel. Jézus Krisztus akar az egyetlen Úr lenni életedben. O a legjobb Úr és legjobb barát. Nincs tőle jobb!
Jézus rászolgált leg

teljesebb bizalmadra. Sohasem okoz neked csalódást.

3. Mint Isten gyermeke, mondd fel az ördöggel fennálló szövet­ségedet! Jézus nevében közöld Sátánnal végérvényes döntésedet. Mond el az ezzel kapcsolatos imát! Ha Jézussal ma a szabadulás útjára lépsz, ő ma és most megadja neked a teljes győzelmet.

Imám kíséri e JÓ HÍRT!

Kedves Olvasó, köszönöm Istennek, hogy néked is hozott szabadulást és győzelmet életedben.

JÉZUS KRISZTUS A HATALMAS GYŐZTES!

AZ ÖRDÖG EREDETE, SZÁNDÉKA ÉS SORSA

A XX. század felvilágosult társadalmaiban az emberek nagy részének az a véleménye, hogy az ördög csak a mesék világában létezik, vagy a babonaság primitív jelensége. Ha mindehhez egy vörös arcot, fekete hajat, szarvakat, hosszú farkot és lópatákat képzelnek, akkor ez a „Sötét középkor” képzeletvilágára emlékeztet. Az az állítás, hogy létezik egy személyes lény, akit ördögnek neveznek, a mai ember számára képtelenségnek és a valósággal ellentétesnek tűnik.

Az ismert teológiai professzor, Dr. Helmut Thielicke állapította meg a második világháború végén:

„A mi időnkben túl sokat kerültünk kapcsolatba démoni hatalmakkal, nagyon világosan éreztük és láttuk, hogyan lettek emberek és egész mozgalmak titokzatos mélységbeli hatalmak által vezetve… Túl sokszor megfigyelhettük, mint száll meg egy idegen lélek embereket, …hogyan alakítja át egész lényüket, hogyan válnak képessé szörnyűségekre, hogyan ragadja el őket a hatalmi mámor és hogyan ütköznek ki rajtuk őrült kitörések, amelyekre korábban látszólag sosem voltak képesek; ezenkívül láttuk, hogyan borítja be földünket évről évre egyre inkább egy mérgezett atmoszféra; milyen valóságosan vált érezhetővé a gonosz szellem a levegőben, és hogyan nyújtott egy láthatatlan kéz láthatatlan bódító kelyhet egymás után a népeknek, hogy összezavarja őket és mélységbe sodorja; azt mondom, túl sokat láttunk ezekből, mindezektől túlságosan megrémültünk, ahhoz, hogy most saját és mindannyiunk agyát preparálni kellene, hogy egyáltalán minden szégyenkezés nélkül fel merném tenni a kérdést az ördöggel kapcsolatban… Nos, tegyük félre a kérdést, hogy van-e ördög; inkább azt kérdezzük meg azonnal, ki ő, hogy azután a bibliai portréját összehasonlítsuk azzal a képpel, amely ebben az apokaliptikus időben elénk tárul.” (1)

Az ördög körözőlevele

Jézus Krisztus, Isten Fia körözőlevelet adott nekünk az ördögről: „Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban,

mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja” 0ános 8:44).

Az ördög három személyes ismertetőjegye:

A görögben az ördög neve diabolos, ami azt jelenti, hogy rágal­mazó, ellenlábas, ördög.
Az ige: „diaballo” jelentése: vádolni, ellentétet szítai, szemrehá­nyást tenni, rágalmazni, csalni, hamisan ábrázolni, feljelenteni, visszautasítani, tagadni. (2)

Ezekkel a fogalmakkal jellemezte Jézus találóan az ördög tulaj­donságát és magatartását: az ördögét, aki válóban létezik.

„Kezdettől fogva gyilkos.”
Az ördög az ember életére tör. A gyilkosságtól sem riad vissza.

„Hazug ő és a hazugság tőle származik.”
Az ördög elcsavarja, a fejetetejére állítja az igazságot és vakmerően állítja az ellenkezőjét.

Joseph Höffner bíboros megállapítja: „Ma néhány teológus azt állítja, hogy az ördög nem személy, hanem csak jelkép. Azt mondják, hogy „az Újszövetség minden helyén, ahol Sátán vagy az ördög előfordul, éppen úgy lehetne alkalmazni a bűn vagy a gonosz fogalmát.” Ez azonban nem igaz, mert a Szentírásban ezt olvassuk: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva” (ljános 3:8). Bűnözni csak egy személy tud, aki fel van ruházva értelemmel, nem pedig az ún. „gonosz”. (3)

Jézus kijelentése világos és egyértelmű: az ördög személyes lény.

Honnan származik az ördög?

Az ördög meglepő módon a mennyből származik, a számunkra láthatatlan világból, onnan, ahol Isten lakhelye van. Jézus Krisztus így beszél róla: „Láttam a sátánt villámként leesni az égből” (Lukács 10:18).

Isten megbízásából Ezékiel próféta Tírus fejedelmével ábrázolva mutatja be az ördög bukását

„így szólt hozzám az Úr Igéje: Emberfia! Kezdj siratóéneket Tírusz kirá­lyáról, és mondd róla: Ezt mondja az én Uram, az Úr:

Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafir, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kérubot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagyarányú kereskedés közben megteltél erő­szakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, lát­ványossággá tettelék a királyok számára” (Ezékiel 28:11-17).

Isten tökéletes személyes lényt alkotott

Ézsaiás próféta ezt írja:

„Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője” (Ézsaiás 14:12).

A latin fordítású (Vulgata) Biblia a „fényes hajnalcsillagára a „Lucifer”, azaz világosság hordozója jelölést alkalmazza. A Lucifer megnevezés találó jellemzése annak a személynek, aki a trón előtt Jézus Krisztus után következett rangban, és akinek hasonlóképpen kiváltságos tisztsége volt.

Fontos információk Luciferről

Lucifer Isten által alkotott személyes lény. „ Teremtésed napján” (Ezékiel 28:13).

Lucifer tartózkodási helye Éden kertje volt. „Édenben, Isten kertjében voltál” (Ezékiel 28:13).

Lucifer nagy intelligenciájú lény volt tökéletes szépséggel.

„Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép” (Ezékiel 28:12).

Isten trónjánál, Isten személyes jelenlétében kérub-angyalok teljesítik szolgálatukat.

„Valál felkent, oltalmazó kérub” (Károli fordítás, Ezékiel 28:14).

Isten egy dicsőséges angyalt (Lucifer – Világosság hordozója), mint bűntelen lényként alkotott. Isten nem teremtett ördögöt!

„Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva” (15. vers).

A tökéletes, makulátlan Luciferből egy lázadó, egy diabolos (ördög), egy ellentétet szító lény lett.

„Míg álnokság nem lett található benned” (15. vers).

Isten nem teremtett ördögöt

 

Isten az ő szeretetében egy szabadakaratú döntéssel felruházott lényt alkotott; ezzel Isten nagy kockázatot vállalt. így minden időben meg volt adva a lehetőség, hogy egy élőlény Isten ellen dönthessen.

A mennyben nem volt semmiféle ösztönzés a bűnre – azonban lehetőség volt a bűn elkövetésére. Hogy miként lett a bűntelen Luciferből a bűn ősszerzője, az végül is a „gonoszság titka” marad. Isten nem alkotott ördögöt. Isten nem tehető felelőssé semmiképpen sem az ördög létezéséért.

Álljon itt két szemléltető példa:

Híres mérnökök és építészek művész értékű katedrálisokat és csodálatos kastélyokat terveztek és építettek. A háború idején a városok bombázásakor ezek az egyedülálló építészeti remekművek rommá és hamuvá változtak. A mérnökök és építészek nagy erőfeszítések közben megvalósították jól átgondolt tervüket. Sohasem volt az az akaratuk, hogy életművüket szétrombolják. A háborús cselekmények befolyási körükön kívül estek. A mérnökök és építészek semmiképpen sem felelősek a háborús rombolásért.

Egy egészséges fiúgyermek született. A boldog szülők azon fáradoz­nak, hogy a legjobb nevelést biztosítsák gyermeküknek. Szeretnék őt megóvni minden rossz befolyástól. Mint felnőtt, rossz társaságba keve­redik, életpályája kisiklik, bűnöző lesz, gyilkossá válik. Igazságtalan volna a szülőket azzal vádolni, hogy gyilkost adtak a társadalomnak. A tényállás egészen más: egy bűntelen fiatalból a későbbi években rossz körülmé­nyek között gyilkos lett. A szülőket nem terheli felelősség.

Mégegyszer leszögezzük: Lucifert Isten csodálatos, tökéletes lénynek alkotta. A bűntelen Lucifer saját döntése alapján lázadóvá, ellenszegülővé, a bűn szerzőjévé vált. Ezt nem lehet Istentől számon kérni.

Lucifer bukásához a büszkeség és az elbizakodottság vezetett: „Szép­ségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvé­ért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára” (Ezé- kiel 28:17).

A „gonoszság titka”

Rejtélyes fejlemény: A jó és gonosz egy személyben. Lucifer minta­példája egy személyiség-hasadásnak. „Megteltél erőszakkal és vétkes lettél” (Ezékiel 28:16).

A második világháború idején elkövetett rémtettek és bűncselekmé­nyek, a koncentrációs táborok, egész népcsoportok tervezett kiirtása, ártatlanok kiirtása emberek által, akik a civil életben jó családapák és tiszteletnek örvendő polgárok voltak, – mindezek megmagyarázhatatlan szakadékai az emberi magatartásnak. A jó és a gonosz egy személyben csak a múlt sajnálatos és véletlen jelensége?

Megdöbbentő, de napjainkban ismét ugyanez játszódik le szemünk előtt. Bosznia-Hercegovinában emberemlékezet óta együtt élnek horvá­tok, muzulmánok és szerbek, jó szomszédságban. Származásikig külön­böző néphez és kultúrához tartoznak, mégis békességben éltek és szaba­don ünnepelte mindegyik a saját ünnepnapját. Gyermekkoruk óta isme­rik és segítik egymást kölcsönösen. Kitör a polgárháború. Egy éjszaka alatt minden megváltozik. Több évtizedes baráti kapcsolatok hirtelen semmit sem számítanak többé. Régi barátok halálos ellenséggé válnak. Kisajátítás, száműzés, megerőszakolás, gyűlölet, erőszak sőt gyilkosság napirenden vannak. Félelmetes, mi minden játszódik le napjainkban sze­münk előtt,* ez oktatás a bennünk lakozó két lélekről. A „gonoszság titka” napjainkban, felvilágosult és magasan civilizált világunkban is kísérteties győzelmeit ünnepli.

Az ördög kormánynyilatkozata

Isten megbízásából Ézsaiás próféta a következőképpen írja le az ördög kormánynyilatkozatát:

„Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!” (Ézsaiás 14:13-14).

Sátán kormánynyilatkozata öt pontot tartalmaz. A héber szövegben ötször fordul elő az „akarok” szó.

Fel akarok menni az égbe (13. vers).
Az ördög el akarja foglalni a mennyben Isten lakhelyét

Isten csillagai fölé akarom emelni trónomat (13. vers). Az ördög minden mennyei lény fölött akar uralkodni.
Oda akarok ülni az istenek hegyére a messze északon (13. vers). Az asszír elképzelés szerint északon volt az istenek gyülekezési helye. Az ördög a világegyetemet akarja uralni. (4)
Fel akarok menni a felhők csúcsára (14. vers).
Az ördög magának akarja azt a dicsőséget, amely egyedül Istent illeti meg.

Hasonló akarok lenni a Felségeshez (14. vers).
Az ördög valóságos uralmi célja: Én akarok a felséges Isten lenni, aki uralkodik mennyen és földön.

Az ördög az őt teremtő Istent illető tiszteletet és hatalmat szerette volna elnyerni, de nem Isten lényét és jellemét. (5)

Isten a vádlottak padján

Az ördög nyíltan meghirdette a mennyben igényét: Egyenlőséget Istennel. Egy teremtett lény a teremtő Istennel akarta magát egy szintre helyezni és maga számára igényelte a világegyetem feletti uralmat. Céljai elérése érdekében Istent a vádlottak padjára kellett helyeznie. Az ördög, a rágalmazó (diabolos) Isten jellemét hamis megvilágításba helyezte a mennyei lények előtt

Isten ellenfelének taktikája egyszerű, de nagyon eredményes volt. Az ördög saját jellemtulajdonságát átruházta Istenre. Azt állította, hogy Isten önző, igazságtalan, nincs benne megbocsátási készség és kegyetlen; Isten törvénye elveszi teremtményeinek minden szabadságát és Isten abban leli nagy örömét, hogy elnyomja teremtményeit, ezért le kell küzdeni Isten törvényét. Isten olyan kényúr, akitől félni kell.

Az a szándék, hogy Istent tegyék felelőssé a világon lévő sok szen­vedésért, nem új dolog, és ezzel a váddal szüntelen találkozunk. Milyen gyakran hallhatjuk a szemrehányó kérdést: „Ha van igazságos Isten, akkor miért van oly sok szenvedés ezen a világon?” Sok ember jut azután a végső következtetésre: „Ha egy szerető Isten megengedi a sok szen­vedést, akkor nem tudok többé Isten igazságosságában hinni, sőt abban is kételkedem, hogy egyáltalán van-e élő Isten!”

Ezzel a beállítással Isten ellensége nálunk is elérte a célt: Kételkedés Isten igazságosságában és szeretetében. A végkövetkeztetés azután tör­vényszerűen így hangzik: Isten halott! A valódi tényállás azonban éppen ennek az ellenkezője.

Hatalmi harc a Mennyben

Isten világos kijelentést ad a Szentírásban az ördögi lázadás mibenlé­téről és annak kimeneteléről.

„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek” (Jelenések 12:7-9).

Az ördög levettetése

Lucifer számára drasztikus gondolati változása után nem volt többé hely Isten jelenlétében. Ezért: „ledobtalak a földre…” (Ezékiel 28:17).

Miért nem tűrhette Isten továbbra is jelenlétében a lázadó Lucifert? Lucifer, aki Isten kezéből kikerült teremtmény volt, teremtőjének hatalmát és tiszteletét igényelte önmaga számára, de nem törekedett Isten jellemére. A teremtmény fölébe akart kerülni teremtőjének.

Ézsaiás próféta Babilon királyának fedőneve alatt fontos tájékoztatást ad Luciferről, akit Isten egykor pompás lénynek alkotott.

„Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője” (Ézsaiás 14:12).

A „lehulltál a földre” kifejezés azt jelenti, hogy úgy esett le, mint egy fa, amelyet kidöntenek.

Isten ellenlábasa és annak neve

„A hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget” (Jelenések 12:9).

A Bibliai Kommentár ezt így magyarázza: „A Jelenések könyvében az ellenség valamennyi nevével szerepel, amelyek egyúttal egész bűnjegy­zékét is kifejezik.”

„Hatalmas sárkány”, amely mindent elnyel, és Isten csodálatos teremtett világát magával az emberrel együtt meg akarja semmisítem.
„Az ősi kígyó” (lMózes 3), aki ravaszul megkörnyékezte az embert, Isten törvényét hamis színben mutatta be (,,Csakugyan azt mondta Isten?”) és ezzel elvetette az emberben a bizalmatlanság magvát C,dehogy haltok meg”), valamint a nagyzás és lázadás szellemét C,olyanok lesztek, mint az Isten”).
Ördög (görögül: diabolos), a lázadást szító, a meghasonlást hozó, az ellenségeskedő, a káromló, a vádoló.
Sátán (héberül: „Ellenfél”, „Ellenség”). Célja: Isten művének állandó zavarása, keresztezése, rombolása, csúfolódással, gúnnyal, annak a bizonyítási széndéka, hogy Isten terve és műve rosszul sikerült. A héber Sátán szó jelent még vádolót, aki feltárja a rejtett igazságtalanságokat annak érdekében, hogy rámutathasson: az igaz ember „nem ok nélkül féli az Istent” (Jób 1:6-11; 2:4-5).
Megtéveszti az egész földkerekséget. Mindnyájan vétkeztek (Róma 5:12). „Megtéveszt” azaz rossz irányba vezet, el Istentől, a romlásba és kárhozatba. Jézus ezzel szemben visszavezeti az embert Istenhez és ezzel az életre és üdvösségre. (6)

Isten Fia a nagy Győztes

Isten néhány szóval tájékoztat bennünket a mennyben kirobbant ha­talmi harc kimeneteléről:

„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcba keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti a fold kerekségét; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek” (Jelenések 12:7-9).

Isten ellenségének hatásköre erre a földre lett korlátozva Azok az angyalok, akiket Sátán hazugsága félrevezetett, részesednek sorsában. Nekik hasonlóképpen el kellett hagyni a mennyet és erre a földre lettek taszítva. Milyen nagy volt a megtévesztett angyali sereg?

„Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát” (Jelenések 12:4).

„Tehát az ellenség Isten angyalainak, az „ég csillagainak” egyharma­dát belevonta sátáni lázadásába és bukásába. Sátán, Isten és ember ellensége, aki az embert, Isten szeretetének tárgyát gyűlöli, őrjöngő büszkeségben bele akarja vonna az egész angyal- és embervilágot az Isten elleni egyetlen hatalmas lázadásba, és szerencsétlen bukásában velük együtt az egész teremtést el akarja pusztítani.” (7)

„És ledobta a földre.”

Azért olyan itt a „levegő”, mint ami terhes félhomályú lelkekkel és démonokkal. „A levegőben lóg”, hangzik a szófordulat. A világmisszio­nárius Pál apostol ezért ír a még nem hívő emberek helyzetéről, illetve azoknak korábbi állapotáról, akik közben megtértek, a következőképpen:

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik” (Efézus 2:1-2).

Az új hívőket pedig felszólítja:

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak” (Efézus 6:10-12).

„A világ urai” alatt nem a római császárokat, hadvezéreket és kor­mányzókat kell érteni; ők maguk is csak „emberek” voltak; sokkal inkább a démoni hatalmakról van itt szó.” (8)

„Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejede­lemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére” (Júdás 6).

Miért nem semmisítette meg Isten Sátánt azonnal?

Isten az ő mindenhatóságában előre ismeri kezdettől fogva a véget. Ellenfele lázadásának azonnal véget vethetett volna Isten a kezdetben azonnal elvehette volna Sátán életét, amikor tekintélye ellen fellázadt. A Sátán által vezetett lázadásnak a hatalom erejével történő lezárásával megakadályozhatta volna annak szörnyű elteijedését. A bűnből eredő rossz nem létezne és szent világban élhetnénk.

Miért nem állította félre Isten Sátánt, az ő ellenfelét rögtön a kez­detkor? Nem felelős-e Isten Sátán félreállításának elmaradása miatt a bűn kiterjedéséért és hatásáért? A Szentírás adja meg a feleletet erre a fontos kérdésre.

Isten alapvető tulajdonságát három szóval fejezhetjük ki: „Isten a szeretet!” (János 4:16). Isten szeretetének nagysága elképzelhetetlen. Isten szeretetének egyik lényege abban mutatkozik meg, hogy nem gyakorol kényszert. Isten szeretete hatást gyakorol, de nem kényszerít, mert a kényszer félelmet szül.

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben” (l.János 4:18).

Isten csak abban a szolgálatban és engedelmességben leli örömét, amelynek indítéka a szeretet. Ha ellenfelét Isten már lázadása kezdetén azonnal halállal büntette volna, az végzetes hatást gyakorolt volna a mennyei lényekre. Nem ismerhették volna meg a lázadás messzeható következményeit. Számukra annak a halála, aki hozzájuk tartozott, súlyosan sokkoló hatású lett volna. Végkövetkeztetésük így hangzott volna: „Lucifer egy volt közülünk. Többé már nem él. Isten nyilvánvalóan kegyetlen kényúr. Igaz volt az ő állítása? Mi következik ránk? Jobb lesz Istent dicsőíteni és neki engedelmeskedni mielőtt mi is sorra kerülnénk és megbüntetne minket.” – Bizonyos, hogy Isten nem leli örömét olyan engedelmességben, amelynek hajtóereje a félelem.

Éppen ellenkezőleg! Isten életelve a határtalan szeretet.

Egy további pont: Mindenki tehet megállapításokat. Ezek lehetnek helyesek vagy tévesek. A kérdés csupán az: bizonyíthatók-e utólag az állítások? Ha Isten már kezdetben elvette volna ellenfelének az életét, akkor Sátán vádjai és hamis állításai továbbra is megmaradtak volna. Ha a vádoló félre lett volna téve, vádjai megmaradtak volna. Isten ezért úgy döntött, időt és alkalmat ad ellenfelének, hogy nyilvánvalóvá tegye valóságos sátáni jellemét. Az egész világegyetemnek meg kellett ismerni, hova vezet a lázadás és a bűn, és milyen végzetes következményei vannak az Istennel szembeni ellenségeskedésnek. Isten meg akarta hagyni egymás mellett a szeretetből való engedelmességet és a sátáni lázadást, amíg a gonosz jelleme nyíltan napfényre kerül, és csak a végén akarja azt megsemmisíteni. Jézus ennek megvilágítására alkalmazza a konkoly példázatát:

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! – felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe” (Máté 13:24-30).

Isten gondoskodása a bűn bekövetkeztére

Isten az ő szeretetében már a bűneset előtt, Fiával együtt egyedülálló megmentési tervet készített:

„6 ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek” (IPéter 1:20).

Jézus Krisztus, Isten Fia kész volt kinyilvánítani, hogy abban az eset­ben, ha a bűn szükségállapota bekövetkezik világunkban, ő lejön erre a földre emberi alakban. Hibátlan élete által be akarta bizonyítani, hogy lehetséges Isten szeretetében bűn nélküli, engedelmes életet élni. Isten Fiának az Atyja és a bűnös emberek iránti kétirányú szeretete bebizonyí­totta, hogy Sátán állítása, miszerint Isten irgalmatlan kényúr, nem felel meg a valóságnak.

Isten bűn nélküli Fia kész volt helyettesként a bűnös emberekért meghalni, hogy magára vegye a minden bűnösre váró örök halál bün­tetését, és engesztelést szerezzen a halálos ítélet alól. A halálból való feltámadás ténye – jézus üres sírja – és Atyjához való visszatérése, ahol most közbenjárónk, ügyvédünk, az egész világegyetem előtt végérvé­nyesen bizonyítja:

Jézus Krisztus a Győztes!

Sátán a legyőzött!

Két megcáfolhatatlan tény

Isten Fiának borzalmas keresztrefeszítése az egész világegyetem előtt két tényt tesz nyilvánvalóvá: Jézus helyettesítő halála cáfolhatatlan bizo­nyítéka annak, hogy Jézus Krisztus Isten megszemélyesített szeretete!

Jézus halála azonban egy sokkolóan szemléltető tanítása annak, hogy milyen végzetes kihatása van Sátán lázadásának. Földi tartózkodása alatt Fia szeretetét kézzelfoghatóan bemutatta Isten az emberek előtt, ennek ellenére félreismerték, elutasították, ártatlanul elítélték, és mint gonosz bűnözőt kivégezték. Jézus helyettesítő halála, amely szükséges volt azért, hogy a bűnös emberek Isten jelenlétében élhessenek, kinyilvánítja Isten ellenségének valódi jellemét. Sátán véghez vitte, hogy Isten Fia meghal­jon. Jézus halála annak is cáfolhatatlan bizonyítéka, hogy Sátán Isten ellen­sége!

Isten ellenségének vége

Sátánt, minden szenvedés okozóját, Isten végül tűz általi halállal bün­teti. Sátánnal együtt mindazok az emberek, akik Jézus megmentő üze­netét nem fogadták el, és megmaradtak bűneikben, örök halállal lesznek büntetve.

„Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön- örökké… És a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették” (Jelenések 20:10,14-15).

A Biblia, Isten szava közli velünk: A gonosz a mennyből ered. Sátán, Isten ellensége földünkön folytatja rombolását. Sátánra, a bűn szerzőjére és mindazokra, akik nem engedték, hogy Jézus megmenthesse őket, rettenetes vég vár. Röviden mondva: Sátánnak és a bűnnek kezdete volt és egykor vége lesz.

Lehetőségünk a győzelemre

Bizonyára nem mindenki akar végső sorsára jutni, és Sátánnal együtt a tűznek tavában elpusztulni. Milyen lehetőség van a szabadulásra és a győzelemre? Isten kinyilatkoztatása adja meg a választ:

„Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével” (Jelenések 12:11).

„Jézus győzelmében nemcsak Mihály és angyalai vettek részt a mennyben, hanem Krisztus követői is itt e földön… Itt arról van szó, hogyan és mi által győzedelmeskedtek, és hogyan győzedelmeskedhetünk mi is Jézus Krisztus győzelmes ereje által” (SDABible Commentary).

1. „A bárány vérével”

„A páska éjszakáján az öldöklő angyalnak Egyiptomban (2Mózes 12) nem volt szabad belépni azokhoz az emberekhez, akiknél az ajtó sze­möldökfája be volt kenve a páskabárány vérével. Ezek be voltak fedezve a helyettesítő áldozat által. Hasonlóképpen nem léphet be hozzánk az ellenség, és semmi ravaszságával és hatalmával nem árthat nekünk, ha be vagyunk takarva az egyedüli, érvényes és végérvényes páskabárány – Jézus Krisztus – vérével, ha részünk van a megfeszített Úrral való közös­ségben. A régiek nagy lelkigondozói tapasztalattal mondták, bizonyosan saját lelkigondozásuk során is: „Sátán elfut, ha téged a keresztnél lát”, ha Jézus mellett lát. Péter írja:

„Az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (IPéter 5:8). Ha Jézushoz igazodunk, Krisztusban elrejtőzünk, az érettünk meg­feszített és feltámadott Úrban, ha betakar bennünket vére, és áldozatából élünk, akkor az ellenség csak körülöttünk járhat, csakis körülöttünk! Hoz­zánk nem merészkedhet! Éppen a végidők kísértéseiben is, amelyek külö­nösen nehezek és veszélyesek, ebben az ígéretben bizalommal vigaszta­lódhatunk. Az Úr ezt mondja nekünk: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33). Az áldozat ereje és Jézus győzelme által minden esetben győzhetünk” (SDABible Commentary).

2. „Bizonyságtételük igéjével”

„Emberileg azt lehetne feltételezni, hogy a Jézusról szóló bizonyságtétel, Jézus megvallása egyre nehezebbé teszi, nem pedig könnyebbíti, a megpróbáltatás idején való helytállást. Az emberi tapasztalat: Ne szólj szám, nem fáj fejem! A Szentírás mást mond és a hívők tapasztalata is más: A bizonyságtétel és nem csak a tett által, hanem kifejezetten a szó által lesz az ellenség legyőzve. Bizonyságtételünk tehát szükséges egyrészt mások érdekében, hogy ők is meg legyenek mentve; másrészt szükséges és segítséget jelent önmagunk számára is: Ha valaki a Jézusról szóló bizonyságtételt és Jézus megváltását mintegy emberi félelemből abbahagyja, maga is visszahanyatlik, s végül elesik. Aki pedig éppen a kísértés és a szorongattatás idejében bátor és vidám marad a Jézusról szóló bizonyságtétele közben, ennek következtében maga is megerősödik, és további erőt nyer. Mert Jézus az a név, amelyet az ördög nem tud elviselni. Ezért kitér és elmenekül, ha Jézust hangos szóval dicsérjük, ha mások előtt magasztaljuk, ha nevét nagynak és nélkülözhetetlennek mutatjuk be” (SDABible Commentary).

3. „Akik nem kímélték életüket mindhalálig”

Az ellenség elfordul attól az embertől, aki magát szorosan és fenn­tartás nélkül Jézusnak adja, aki kész vele és érte minden szenvedés útján járni. Az ellenség azért fordul el tőle, mert akkor, amikor egy ember minden helyzetben Jézushoz közel akar lenni, ahhoz Jézus is közel van. És ekkor az ellenség nem mer hozzá közel menni. „Közeledjetek az Istenhez és 6 közeledni fog hozzátok… de álljatok ellent az ördögnek, és elfut tőletek” (Jakab 4:7-8). (9)

Jó győzelem

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével, és bizony­ságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van” (Jelenések 12:10-12).

Ennek a tanulmánynak a végén ismét visszatérek e könyv szándé­kához: Ha valaki saját maga vagy egy elődje, visszamenőleg a harmadik vagy negyedik nemzedékig egyszer igénybe vette az ördög segítségét, annak meg kell fizetnie Sátán segítségéért az árat, és okkult befolyástól terheltté válik.

Ne csüggedj el! Jézus a te életedben is győzedelmeskedik! A szaba­dulás útjáról részletesen szólt ez a könyv. Arra bátorítlak, bárki is légy, vedd igénybe még ma a Jézus általi győzelmet és szabadulást:

Jézus Krisztus a te életedben is a győztes!

A nagy misszionárius, Pál apostol így bátorít minket

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Istennek fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lel­kei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent le­küzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság­szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lába­tokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel min­denképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját. Éppen ezért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért” (Efézus 6:10-18).

forrásmunkák

H. Thieliecke, „Das Gebet das die Welt umspannt. Reden über das Vaterunser aus den Jahren 1944/45″. Quell-Verlag Stuttgart, 4. Auflage, Taschenbuch-Ausgabe 1991,141-142. oldal.
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Theologischer Verlag R. Brockhaus, Wuppertal 1977., 1057. oldal.
Kardinal Joseph Höffher, Teufel – Exorzismus – Besessenheit. Elf Fragen. Elf Antworten. (Themen und Thesen), 7. Aufl., Köln, 1986., 7. oldal, zitiert von Hans-Jürgen Ruppert in „Okkultismus. Geisterwelt oder neuer Weltgeist”. Edition CO-PRINT, Wiesbaden und Wuppertal, 1990., 299. oldal.
Erklarungen der Elberferder Bibel zu diesem Satz in Vers 13.
Anmerkung zu Jesaja 13:13-14 in der Ryrie Study Bible, Moody Press, Chicago, 1978., 1084. oldal.
Edition C – Bibel-Kommentar, Band 24, Johannes-Offenbarung, 1. Teil, Fritz Grünzweig, Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1983., 317. oldal.
Uo. 308. oldal.
Uo. 308-309. oldal.
Uo. 320-322. oldal

MI A BŰN?

Az autómat ismét le kellett mosnom. A szélvédő nagyon piszkos volt. Egyik helyen erőteljesen igyekeztem eltávolítani a makacs szennyet. Szomszédom egy ideig derűsen nézte igyekezetemet Grimaszos moso­lya idegesített Tudni akartam: „Mi van ezen nevetni való?” Válasza za­varba ejtett: „Kíváncsi vagyok, mennyi időre van még szükséged felfe­dezni, hogy a szenny belül van!” A szenny belül van, ez a probléma!

Tisztítjuk, ápoljuk autónkat, kertünket, sportot űzünk, vigyázunk tekintélyünkre, karrierünkre, bankszámlánkra. A legjobbat tesszük, de nincs benne örömünk. Valami nincs rendben. Nem tudunk zöldágra ver­gődni. „A szenny belül van.” Végül is mi irányítja magatartásunkat és cselekvésünket? A legjobb szándék és legnagyobb igyekezet mellett is azt állapítjuk meg, a végeredmény nem egyezik teljesen célkitűzésünkkel. Örömünk nem teljes. „A szenny belül van.”

Helytelen magatartásunk titkát a Szentírás világosan megfogalmazza:

„Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit te­szek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn” (Róma 7:14/b-20).

Nyilvánvaló tehát, hogy a bűn ösztönzése irányít minket

Pesha (héberül)

„Lázadás (nemzeti, erkölcsi vagy vallásos), vétek, bűn, kihágás, rosszaság, zendülés, hűtlenség, elesés, hitszegés. Isten törvénye határvonalának szándékos áthágása, lázadó cselekedet Isten tekintélye ellen.” (1)

„A bűnesetben az „ÉN” fellázad és megragad egy állítólagos elvett szabadságot. Ebben mutatkozik meg a bűn jelleme: Benne fordul el az ember Istentől, és saját „ÉN”-jét ülteti a trónra.” (2)

„…Az ember mint bűnös, ott áll lemeztelenítve. Ő az, aki abűnt akarja, mivel Isten ellen lázadó. És mivel a bűnt és a lázadást akarja, ezért bűnös.

Ebben a bűnnek önmagát bűnössé tevő állapotában él, mint saját foglya, aki nem tudja legyőzni a bűnt, hanem annak alá van vetve. ,…mert aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája’ (János 8:34).” (3)

A bűn lényege a lázadás, fölkelés. Mindennap átélünk fölkelést: Gyermekek fölkelnek szüleik ellen. Egyik házastárs a másik ellen. Kisebbség a többség ellen. Fölkelések a politikai életben. Fölkeléssel és lázadással találkozunk mindenhol.

1. Lázadás

Mit értünk a bűn fogalma alatt?

Minden ember alaptulajdonságában benne van a fölkelés és a lázadás szelleme Isten ellen. Isten kényelmetlen az embernek. Az a gondolat, hogy egyszer számot kell adnunk Istennek cselekedeteink indítékaiért és tetteinkért, félelemben és ijedelemben tart bennünket. Egy fölöttünk álló magasabb lény megsebzi büszkeségünket. Nem akaijuk, hogy uralkod­janak rajtunk, mi akarunk uralkodni! Istennel szemben lázadással rea­gálunk. Könnyen megérthető, hogy ez az alapmagatartás azután az élet más területeire is kihat.

„De aki vetkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik” (Példabeszédek 8:36).

„Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró, de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni?” (lSámuel 2:25).

Hamartia (görögül)

„A bűnök sohasem érik el azt az életcélt, ami Istenben tálálható meg.” (6)

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vét­kezett” (Róma 5:12).

Isten, többek között az élet fontos szabályait adta nekünk a Tízparan­csolatban. A tíz parancsolat tíz magatartáscél, amivel Isten oltalmazó mó­don gondoskodott testi, lelki és szellemi jólétünkről. Isten a tízparan­csolat rendelkezései által meg akar óvni bennünket a károktól. Isten parancsolatai határvonalak, amelyek oltalmaznak bennünket. Mikor nem érem el az isteni mértéket? Mikor vagyok bűnös?

Isten követelménye pl. a 8. parancsolatban így hangzik: „Ne lopj!” (2Mózes 20:15). Isten célja a magántulajdon védelme. A lopás ennek ép­pen az ellenkezője: idegen tulajdonnak engedély nélküli elsajátítása A lo­pás Isten kijelentése szerint a parancsolat céljának eltévesztése. „Ne lopj!” A lopás akkor is bűn, ha napjainkban elegáns kifejezésekkel körülírják. Mai modern nyelvünkben úgy mondjuk, hogy „csak” szervezés, vagy igazságos kiegyenlítés, önkiszolgálás, társadalmi tulajdon elsajátítása stb.

2. Céltévesztés

Chata (héberül)

„Rossz irányba való elindulás, a helyes cél elvesztése.” (4)

„Isten mértékének el nem érése.” (5)

Nincs jelentősége annak, hogy engedély nélkül csak egy bélyeget ve­szek ki a cég portókasszájából, engedély nélkül telefonálok az intézmény számlájára vagy egy nagyobb összeghez nyúlok, hogy kiegyenlítsem tartozásomat. Mindkét esetben eltévesztettem a célt, amely így hangzik: „Ne lopj!” A törvény áthágója lettem, bűnös vagyok!

Semmi jelentősége sincs annak,  hogy a labda öt centiméterrel, vagy három méterrel ment el a kapu mellett.

Mindkét esetben célt tévesztett a játékos! A futballcsapatok célja: gólt rúgni az ellenfél kapujába.

Isten igazságának egy másik célja így hangzik: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” (2Mózes 20:16). Hogy csupán egy „kis” igazságtalan­ságot mondok vagy alattomos rágalmat terjesztek, mindkét esetben kike­rültem az igazság célvonalát, megrontottam a törvényt, bűnös vagyok. A kényszerhelyzetben mondott hazugság is hazugság!

A bűn a „céltévesztés” egyáltalán nem ártatlan időtöltés. Aki Istentől, az élet adományozójától céltévesztés által bűnbe esik, arra halál vár.

3. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róma 6:23).

Parabasis (görögül)

„Térbelileg vagy átvitt értelemben elérés, megszegés, kihágás.” (7)

„Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent?” (Róma 2:23).

Sportversenyre készülnek. A legjobb távolugrók mérik össze erejüket és ügyességüket Az alapvonalat nem szabad érinteni. A legjobb távolugró egy ujjnyival belépett a vonalba. Az ugrás érvénytelen. Két további ugrás­nál is belépett. A keserű igazság így hangzik: Diszkvalifikálva, azaz a ver­senyből kizárva

Aki Isten törvényének határvonalát átlépi, az vétséget követett el, bűnös lett. Diszkvalifikálják. Isten ki kell, hogy zárja – a halál váro­mányosa!

(9) Parabaino (görögül) „Szabálysértés által egy állás vagy hiva­tal elvesztése.” (8)

„Mellélépni, elmenni mellette, eltéved­

Ismételten előfordul, hogy egy felelős állást betöltő ember átlépi illetékességi körét és olyat enged meg magának, amihez nincs joga. Ez a hibás döntés állásába kerül. Elveszti hivatalát

4. Törvénysértés

Isten rendelkezéseinek áthágása miatt az első emberpár elveszítette Istentől kapott helyzetét, bűnössé lett

Anomia (görögül) „A törvény megrontása, bűn.” (10) Egy személynek a törvény útjára tör­ténő állítása, miközben ő éppen ennek ellenében cselekszik.

A közlekedésben résztvevők érdekében az utcai közlekedést közle­kedési szabályokkal korlátozzák. Egy építkezési helyen a gépkocsik se­bességét 60 km-re korlátozzák. Vannak gépkocsivezetők, akik ezt az előírást korlátozónak tartják. Minden további nélkül 20-30 km-rel gyor­sabban hajtanak, és nem ügyelnek a sebességkorlátozásra. Figyelmen kívül hagyják a közlekedési törvényeket és ezzel közlekedési szabály­sértést követnek el.

Ugyanezzel a helyzettel találkozunk, ha valaki Isten törvényének követelményei miatt korlátozva érzi magát. Az a véleménye, hogy Isten törvényét büntetés nélkül kikerülheti. Belső hozzáállása negatív és Isten törvényével ellentétesen cselekszik. A törvény áthágását Isten bűnnek mondja.

„Az embernek Fia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt” (Máté 13:41).A bűn, szakítás Istennel

Hiábavaló győzelem a bűn felett

„A bűn szakítás az Isten megértésével. Az egyes bűnök sokasága csak úgy ért­hető meg, mint egynek a tünete, amely az Isten nélküli életben van, a hitetlen­ségben, a reménytelenségben, a szere­tet tagadásában… ez visszavezethető az Istentől való elszakadás gyökeréhez.” (11)

„Ahol az ember saját maga állít fel mértéket, jóllehet tudja, hogy hibát követ el, hiányosságoknak és végzetes ösztönöknek van alávetve. Tudja, hogy a halál irányába megy, azonban mindezt megmagyarázza termé­szetszerű, pszichológiai és szociológiai okokkal. A természetes agresz- szivitást úgy tekinti, mint a lét szükséges funkcióját, hogy a minden elleni harcban, a társadalom rohanásában megállhasson és túlélhessen mindent. Ha ez mint gonoszság tömegesen és bűncselekményekben nyil­vánul meg (pl. tömeggyilkosság, emberiség elleni bűntett), akkor ezt gyakran betegségnek, történelmi szükségszerűségnek vagy végzetnek értelmezik és magyarázzák. Ez pedig elvezet a tehetetlenség érzetéhez, a világ és a történelem gépezetével szembeni kiszolgáltatottság és re­ménytelenség érzetéhez.

A személyes hatáskört meghatározza a betegség, a szenvedés, a béní­tó élmény, a félelem, a működésképtelenség és a halál… Minden ideoló­giában és vallásban keresik az utat a gonosszal való együttélésre és arra, hogy azt magatartás és igyekezet által legyőzzék.

Mindazáltal a bűn, miként a hit is a személyes felelősség körében marad. A kibúvó – a bűnnek előbb másokban, a körülményekben vagy a társadalomban való keresése – nem mentenek fel a felelősség alól.” (12)

Szabadulás a bűn fogságából

Saját bűneink miatt mindannyian a bűn fogságában vagyunk. Saját ereje által ebből a fogságból senki sem menekül­het meg. Ráadásul okkultista kapcsola­taink vagy elődeink okkultista tevékeny­sége miatt Isten ellenségének lehető­sége van arra, hogy a bűn fogságán túl ráadásul még megterheljen a bűn árá­val. Szenvedünk, de ennek okát nem ismerjük.

A bűn fogságából és a bűn árának megfizetése alól egy valaki szaba­díthat meg: Jézus Krisztus. Ő megbocsátja minden bűnünket és meg­szabadít az örök haláltól. Ezenkívül a Szentlélek által Jézus még új életbölcsességgel is megajándékoz. A Szentlélek kivezet bennünket az Istennel szembeni lázadó állapotunkból. Nincs többé örömünk az Isten elleni lázadásban. Új, belső vágyakozás tölti be szívünket, hogy az Istennel való közösség helyes útján járjunk.

Az isteni megbocsátás ajándékával, ki­engesztelődve Istennel és embertársa­inkkal, megszabadulva az okkultista ter­hektől, soha nem tapasztalt szívbeli békességet nyerünk. Új értékes életet kezdünk.

Neked is lehetőséged van ezt a minden tekintetben teljes értékű élet élni, ha az e könyvben leírt szabadulás útján jársz. Mi tart vissza, hogy még ma elfogadd Isten ajánlatát?

ISTEN AJÁNDÉKA SEMMIBE SE KERÜL

FORRÁSMUNKÁK

The Hebrew-Greek Key Study Bible, Spiros Zodhiates, AMG Publishers, Chattanooga, TN 37422, USA, 1629. oldal.
Lexikon zur Bibel, Herausgeber Fritz Rienecker, R. Brockhaus-Verlag Wuppertal und Zürich, Gondrom Verlag, 19. Auflage, 1991., 1353. oldal.
Uo. 1354. oldal.
Uo. 1352. oldal.
The Hebrew-Greek Key Study Bible, 1591. oldal.
Uo. 1662. oldal.
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Theologischer Verlag R. Brockhaus, Wuppertal, 1977., 1200. oldal.
The Hebrew-Greek Key Bible, 1717. oldal.
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 1199. oldal.
The Hebrew-Greek Key Study Bible, 1665. oldal.
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 1202. oldal.
Uo. 1202-1204. oldal.

TARTALOMJEGZÉK

ELŐSZÓ 5

BEVEZETÉS 8

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 10

HIT VAGY BABONASÁG? 13

A keresztény hit előnye (haszna) 14

Az ördög eredetének és szándékának leleplezése 17

Az ördög mintakészlete 22

Jóslás és kártyavetés 22

Jelmagyarázás, napok kiválasztása, tenyérjóslás 23

Csillagjóslás, horoszkóp, állatövek jelei 25

Inga, varázsvessző 30

Grafológia, jövőbelátás 35

Spiritizmus 35

Mágia, varázslás, ördögi varázskönyvek 36

Amulettek, talizmánok, az ördög segítségül hívása 40

Hipnózis, jóga, drogok 42 Miért van olyan nagy vonzóereje az okkultizmusnak,

a spiritizmusnak és a sátánizmusnak? 50

A döntő fordulat 52

FORRÁSMUNKÁK 56

A BABONASÁG VARÁZSA 57

Adhat-e az ördög egészséget? 58

Az isteni gyógyítás tíz jellemzője 59 Hogyan hallgatja meg Isten az egészségért való könyörgést? 64

Hit általi gyógyulások napjainkban 64

Betegség Isten hozzájárulásával 67

Egészséget minden áron? – Nagyon veszélyes! 68

A babonaság és okkult mesterkedések következményei 69

Jellemváltozások 71

Lelki terhek 73

Ösztönök elfajulása 75

Szenvedélybetegség 77

Szervi károsodások 79

Kísértetjelenségek 79

Megszállottság, ördöngösség 80

A hit hajótörése 80 Az elődök bűnének következményei terhelhetik-e

a gyermekeket? 85

FORRÁSMUNKÁK 88

SZABADULÁS JÉZUS ÁLTAL 90

Milyen szerepe van bűneink beismerésének? 90 Okkultista praktikák és Isten mértéke

Isten megsértése-e a gyógyulásért mondott spiritiszta imádság? 91

Amulett és talizmán Isten ítéletének tükrében 92 Jóslás, kártyavetés, mágikus varázslás,

jelmagyarázás stb. valóban csak ártatlan időtöltés? 92 A spiritizmus Isten megítélésében 93 Hogyan ítéli meg Isten a halottaktól való tudakozódást? 93 Melyek az őszinte bűnbánat jelei? 94 Miért oly fontos bűneinket nevükön nevezni? 94 Mi a különbség a bűn és a bűnösség között? 96 Hogyan nyerhetjük el a megbocsátás bizonyosságát? 98 A megbocsátás bizonyosságának kérése 99 Miért akarja az ördög megakadályozni a bűnvallomást? 100 Bátorítalak: Fogadd el Jézus meghívását! 102 Eleted átadása Jézusnak: a legjobb döntés! 102 Szerződésbontás 103 Miért kell megsemmisíteni minden okkult tárgyat? 104 Hogyan gyakoroljuk a mindennapi kapcsolatot Istennel? 105 A Biblia olvasása, az imádság és a keresztény közösség életfontosságú 105 Elégséges-e, ha valaki felhagy az okkultista tevékeny­séggel és nem kéri többé az ördög segítségét? 107 Az újjászületéskor nem bocsátja-e meg Jézus az okkultista praktikákat is?

107 Ha újjászületett keresztényként még mindig adósa vagyok Sátánnak, azt jelenti-e ez, hogy az üdvösséget elveszítem?

108 Ha életünket átadtuk Jézus Krisztusnak, akkor Isten gyermekei vagyunk.  Milyen kutatásra van szükség, ha valakinek nincs ismerete arról, hogy elődeinek volt-e okkult kapcsolata?

Mit kell tenni, ha valaki visszaesik? 109

A SZABADULÁS ÚTJA 112

Miért fontos a bűnvallomásnál névén nevezni bűnünket? 112
Hogyan gyakorolhatjuk a bűnök név szerinti megvallását? 114 ÜL A jó hír 115

Imajavaslatok különböző helyzetekre 116
Jézus Krisztus a hatalmas győztes 121

AZ ÖRDÖG EREDETE, SZÁNDÉKA ÉS SORSA 124
Az ördög körözőlevele 124

Az ördög három személyes ismertetőjegye 125

Honnan származik az ördög? 125

Isten tökéletes személyes lényt alkotott 126

Fontos információk Luciferről 126

Isten nem teremtett ördögöt 127

A „gonoszság titka” 128

Az ördög kormánynyilatkozata 128

Isten a vádlottak padján 129

Hatalmi harc a Mennyben 130

Az ördög levettetése 130

Isten ellenlábasa és annak nevei 130

Isten Fia a nagy Győztes 131

Miért nem semmisítette meg Isten Sátánt azonnal? 132

Isten gondoskodása a bűn bekövetkeztére 134

Két megcáfolhatatlan tény 134

Isten ellenségének vége 135

Lehetőségünk a győzelemre 135

FORRÁSMUNKÁK 138

MI A BŰN? 139

Mit értünk a bűn fogalma alatt? 140

Lázadás 140
Céltévesztés 141
Áthágás 142
Törvénysértés 143 A bűn, szakítás Istennel 144 Hiábavaló győzelem a bűn felett 144 Szabadulás a bűn fogságából 145

Ha a könyv címe azt a megjegyzést váltaná ki Önből, hogy „Én pedig nem vagyok babonás”, javasol­juk, tegyen próbát! Olvassa el figyelmesen Kurt Hasel lelkész sok tapasztalat és megfigyelés segítségével meg­írt könyvét. Élő személyek itt megírt tapasztalataiból felismerheti azt, hogy mennyi haszna van a jóslásnak vagy a horoszkóp készítésnek. Pénzt, időt takaríthat meg magának, kudarcokat és tragédiákat kerülhet el, ha ahhoz a Valakihez fordul tanácsért, aki jól ismeri az Ön múltját, jelenét és jövőjét. A könyv segít megtalálni sorsunk irányítóját.

Mondja el a véleményét!