Pásztorbotot Orbánnak

A KDNP a katolikus klérushoz kötné a FIDESZ jövőjét. Azt várják Orbán Viktortól, hogy ideológiai-világnézeti párttá formálja a Szövetséget
Mikola és Semjén a Fidesz „megtérését” ígériVallási gyakorlatok_60 éves a KDNP
„A Fidesznek kereszténydemokrata párttá kell lenni.

Ezért kötött szövetséget a KDNP-vel” – jelentette ki Mikola István februárban egy katolikus rendezvényen. Mikola szerint a Fidesz ideológiai-világnézeti párttá való átalakítása több mint három éve kezdődött. A keresztény kurzus hívei mindenesetre apró sikereket máris elkönyvelhetnek: Orbán Viktor egy európai néppárti delegációval a héten pápai audien­cián vesz részt, egy kaposvári fórumon pedig ígéretet tett győzelmük esetén az oktatási rendszer „fundamentalista” átalakítására, és a hitoktatás bevezetésére. A kereszténydemokraták arra számítanak, hogy komoly pozíciókat kaphatnak Orbántól: Mikola egy új csúcsminisztériumról ábrándozik, amely az oktatástól a családügyekig több tárcát egyesítene, Semjén Zsolt pedig miniszterként felügyelné a vallásügyeket. A lapunknak nyi­latkozó Pelle János történész szerint azonban őt mint „liberális Fideszest mélyen aggasztaná” egy ilyen fordulat. Orbán Viktornak fel kellene adnia a vezérszerepet egy KDNP-sített Fideszben – véli Giczy György katolikus teológus, aki a történelmi példák alapján nem zárja ki, hogy egy református vezetőn keresztül a katolikus klérus politikai érdekei valósul­janak meg.

ÚJ SZÖVETSÉGPásztorbotot Orbánnak

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke március 27-én tíz kisebb történelmi keresztény egyház vezetőjével találkozott; a résztvevők egyetértettek abban, hogy Magyarországnak erkölcsi, lelki megújulásra van szüksége, s ehhez a maga helyén mindenkinek hozzá kell járulnia.
A találkozón részt vett a bap­tista egyház, a metodista egyház, a Szabad Keresztény Gyülekezet, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, az Őskeresztény Gyülekezet, az Agapé Gyülekezet, a Salom Gyülekezet, a Budai Autonóm Gyülekezet, az Üdvhadsereg, valamint a Mahanaim Gyülekezet. (mti – fidesz.hu)
MORVAY PÉTER

„Ez egy keresztény ország, nehogy elfe­lejtsük. Ennek az országnak az ezer év tragédiáit túlélő hatalmas energiái a hit­ből fakadtak. … Kell egy kormány, ame­lyik tudomásul veszi, hogy ez egy közös­ségépítő, keresztény megalapozottságú ország, és ezt újra kell építeni” – mondta Mikola István, a Fidesz miniszterelnök­helyettes-jelöltje február végén Szegeden, egy katolikus fórumon. A nyolcvanas évek végén a Hazafias Népfront alelnökeként tevékenykedő, majd a Kereszténydemok­rata Néppárt környékén is megfordult po­litikus azt állítja, hogy már évek óta igyek­szik rávenni Orbán Viktort arra, hogy a Fideszt világnézeti párttá formálja át. „A Fidesznek kereszténydemokrata párttá kell lenni. Ezért kötött szövetséget a KDNP-vel…. Elkezdődött egy ilyen megté­rés. Nem megy gyorsan, de kínlódunk vele. Orbán Viktor azt mondta nekem: értsd már meg, hogy ez lesz a Keresztényde­mokrata Néppárt. Mondtam neki: megér­tem, de akkor tegyünk is érte. Ez három, három és fél évvel ezelőtt volt” – mondta Mikola, aki ugyanezen a rendezvényen ki­jelentette: „Az országnak egy nagyon ke­mény irányításra és rendteremtő akarat­ra van szüksége. Nem lehet ezt csinálni.” A volt egészségügyi miniszter arra készül, hogy a második Orbán-kormányban új csúcsminiszterként megvalósíthatja a rendteremtést: „Igenis, fel kell vállalni a kormánynak, hogy a közjó és az igazsá­gosság szellemében korlátozza az egyén­nek a parttalan szabadságvágyát.”
Savonarola és társainaSavonarola halála_001k kivégzése Firenzében

A „hu­mán erőforrás” csúcsminisztérium alá tartozna az oktatás, a környezetvédelem, az ifjúság, a család és a sport, a vallás-‘ ügyeket pedig a hírek szerint Semjén Zsolt vinné. Mikola egyébként már febru­ár 23-án, tehát közel egy hónappal a Fidesz-kongresszus előtt arról beszélt Szegeden, hogy megkell adni a választó­jogot a határon túli magyaroknak. „Ha egy jó nagyot nyerünk a választásokon, el tudom képzelni, hogy olyan húsz évre bebetonozzuk magunkat. Meg lehet csi­nálni. Mert ha valóban tudunk állampol­gárságot adni a magyarnak határon túl, és muszáj neki állampolgárságot adni, ak­kor húsz évre berendezkedhetünk, és húsz év alatt föl lehet zárkóztatni ezt az országot. Én ebből nem engedek” – mond­ta Mikola István. Mint emlékezetes, Mikola szinte szó szerint ugyanezt mondta el a márciusi Fidesz-kongresszuson. A vihart kavart kijelentést a Fidesz vezetői igye­keztek gyakorlatlanságból fakadó elszó­lásként beállítani, ennek azonban a fenti idézet ellentmondani látszik.

Giczy György katolikus teológus, a Ke­reszténydemokrata Párt tanácsadója sze­rint Semjén Zsolt régóta arra törekszik, hogy a történelmi egyházakat a kampány­ban a jobboldal érdekében felhasználja. A teológus számára azonban kérdéses, hogy – mint mondta – a Fidesz hajlandó-e ezért cserébe „megtérni”. „Nem vagyok biztos, hogy Orbán ilyen egyházias irányba akar­ná elvinni a Fideszt, mert ekkor nem tud­na tovább vezéregyéniség maradni. Semjén sokkal többet tud, Orbán nagyon bizonytalan a teológiai kérdésekben, ez látszik a nyilatkozataiból is. Nekem úgy tűnik, sem megvédeni, sem pontosítani nem tudja őt” – nyilatkozta lapunknak Giczy.

Semjén Zsolt szerint a KDNP újjászer­vezésére a volt örökös elnök, Varga Lász­ló politikai testamentuma a vezérfonal. „Két dolgot kell egyszerre megcseleked­nünk: egyfelől egy karakteres, világnézeti keresztény pártot építeni, másfelől pedig az Orbán Viktor vezette Szövetségnek a kovásza lenni” – nyilatkozta a KDNP elnö­ke a kdnp.hu-n március közepén megje­lent interjúban.
Giczy szerint Mária országának az Eperjes Károly és Kerényi István által vi­zionált eljövetele (Politikai okkultiz­mus. Hetek, 2006. március 24.) a Fidesz táborát is megosztaná. Eperjes a Fidesz-kongresszuson az Orbán-kormány legfon­tosabb tettének nevezte, hogy Magyaror­szágot újra felajánlotta Márián keresztül. Eksztatikus felszólalását azonban a Fidesz vezetői közül nem mindenki tapsolta meg. Ők vélhetően Kerényi Imre nyílt leve­lével sem értenek egyet. „Klára, Önök mint Nyikolajev és Elena Ceausescu, a véreskezű Apró Antal villájából akarták le­gyűrni Szent István és Mária országát. Ez rossz ötlet volt, cseréljenek lakást!” – idézte a rendező Gyurcsány Ferenc felesé­géhez írt levelét Tápiószecsőn, a helyi Fideszes képviselőjelölttel, Czerván Györggyel tartott lakossági fórumon.

A radikális nyilatkozatok csak részben szolgálnak a szélsőjobboldali szavazók megnyerésére. Pelle János történész sze­rint egyértelmű, hogy Semjénék szeretnék Orbán Viktort az eddigieknél szorosabb és egyértelműbb ideológiai-világnézeti állás­foglalásra kényszeríteni. „Ez a csata azon­ban nem dőlt még el. Az abortusz kérdés­ben például látszik a Fideszen belül a plu­ralizmus: Semjén vallja, amit vall ebben a kérdésben, de ezeket a nézeteket a Fidesz vezetőinek többsége nem osztja.” Pelle azt állítja, őt mint „liberális Fideszest mélyen aggasztaná” ha a Fideszt világnézeti ala­pon szerveznék át, és „megtörténne a Mikola István által felvázolt ideológiai for­dulat”. A történész azonban bizakodik: „Nem látom eldöntöttnek ezt, hiszen Or­bán egy lapinterjúban nemrég épp a liberá­lis sikermásokonszavazókat szólította meg, mondván, a hajó tőkesúlyának középre kell húznia.”

„Örülök, hogy fölismeri, hogy van itt egy olyan erő, amivel számolni kell, nem úgy, hogy félni tőle” – mondta Balás Béla kaposvári püspök Orbán Viktornak tavaly decemberben a KÉSZ és a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett közönségtalálkozón. „Orbán Viktor tanúságtétele” címmel hirdették meg Kaposvárott Balás püspök és a volt mi miniszterelnök beszélgetését, amelyet Ba­log Zoltán református lelkész vezetett „Azt javasoltam – mondta Balás Béla – hogy hívjuk meg egyszer a Viktort, mer a kampánybeszédek orgiájában – már bocsánat – mindenről van szó, csak éppen nem az Istenről meg etikáról, erkölcsről, pedig ez engem roppant érdekelne.”

Orbán elmondta, hogy nehezen mon­dott igent a felkérésre. „Hogy minisz­terelnöknek a saját keresztény hitéről beszélni okos dolog-e, ezt az utókor el­dönti” – kezdte a személyes vallomást Elmondta, hogy bár nagyszülei sürgeté­sére megkeresztelték reformátusnak, családjában nem kapott semmilyen val­lási nevelést. „Vallástalan közegben nőt­tem fel, így is jártam iskolába, még az egyetemi éveim elején is így volt ez egé­szen addig, amíg nem ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel, aki egy hívő gyakorló katolikus családból származik, és onnantól kezdve mindenfajta változá­sok álltak be az életemben.” Orbán a ka­tolikus házastárs mellett is megmaradt reformátusnak. „Miután engem reformá­tus hitben kereszteltek…, ezért mikor az a pillanat eljött, akkor konfirmáltam.” Azóta hívő kereszténynek vallja magát, akinek erőt ad, hogy „a magyar nemzet evilági országa” mellett „Isten országát” is szolgálhatja.

Orbán arról is beszélt, hogy szerinte mit jelent ez a gyakorlatban. „Ha nemcsak kormányozni akarunk négy évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekin­tésével kell kezdeni a hosszabb távú mun­kát, és ennek az áttekintésnek a kulcs­kérdése. .., hogy megadjuk-e a lehetőséget a gyerekeinknek arra, hogy megkapják azt a lelki nevelést, hittanon, etikaoktatá­son keresztül, amely nélkül a későbbiek­ben nem fognak tudni helyt állni.” Orbán hangsúlyozta, elkötelezett a vallási-etikai nevelés kötelezővé tétele mellett. „Én sze­retnék egy fundamentalista választ adni majd erre a kérdésre…, és örülnék, ha a magyar oktatási rendszer el­fogadná majd a vá­lasztások után, hogy erre az alap­ra érdemes épit­kezni.”

Kérdés, hogy a KDNP-s blokk mennyire tudja meggyőzni Orbánt arról, hogy felvál­lalja a katolikus klérus politikai program­ját. „Orbán Viktor ráadásul nem is katoli­kus, bár Horthy alatt is láttunk olyant, hogy református vezette a keresztény kur­zust, ami valójában a katolikus klérus politikai érdekeit szolgálta. A kormányzó esetében katolikus felesége volt a kapocs a püspökök felé, rajta keresztül érvénye­sült a befolyás” – állítja Giczy György
A katolikus vezetők mindenesetre opti­misták. Balás püspök a kaposvári ren­dezvény végén egy somogyi faragású pásztorbotot nyújtott át a volt miniszter­elnöknek. „Nem úgy adom át mint felség­jelvényt, hanem mint munkaeszközt, mint a betlehemi pásztoroknak a botját” – mondta a püspök. Hogy a pásztorbot ki­nek a kezébe való, azt a Balás püspök kollégája, Seregély István által alapított Szent István Rádióból a választópolgárok egészen pontosan megtudhatták: „Temp­lomjáró emberként meghallgattad a püs­pöki kar körlevelét a választásról, amely­ben felelős döntésre hívják fel az embe­rek figyelmét. Tudom, hogy számodra is egyértelmű, hogy a konzervatív oldalon találhatod azokat az értékeket, amelyekkel azonosulni tudsz” – szólított fel a Fidesz melletti sza107vazásra heti műsorában Dr. Gábor László, a Szent István Rádió irodavezetője.

Mikola, Semjén, Orbán, Seregély, Kerényi mondta
Ha nemcsak kormányozni akarunk négy évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdeni a hosszabb távú munkát, és ennek az áttekintésnek a kulcskérdése az éppen az, amit te vetettél most itt föl, püspök úr, hogy megadjuk-e a lehetőséget a gyerekeinknek arra, hogy megkapják azt a lelki nevelést hittanon, etikaoktatáson keresztül, ami nélkül a későbbiekben nem fognak tudni helytállni…. Én szeretnék egy fun­damentalista választ adni majd erre a kérdésre. Ami azt jelenti, egy pozitív kifejezés volna, hogy komolyan venni az alapokat…. Én ezen a fundamentalista alapon állok személy szerint, és örülnék, ha a ma­gyar oktatási rendszer elfogadná majd a választások után, hogy erre az alapra érdemes építkezni…. Az Istent nem félő politikusoktól mentsen meg minket a jóisten.” (Orbán Viktor és Balás Béla püspök a kész Kaposvári Csoportja és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében létrejött közönségtalálkozón, Kaposvár, 2005. december, forrás: www.plebania.net)

Azért szeretném hangsúlyozni, azért ez egy keresztény ország, nehogy elfelejtsük. Ennek az országnak az ezer év tragédiáit túlélő hatalmas energiái a hitből fakadtak. … Kell egy kormány, amelyik tudomásul veszi, hogy ez egy közösségépítő, keresztény mega­lapozottságú ország, és ezt újra kell építeni.”
Zsidó temető (Prága)
„A Fidesznek keresztéDSCF8768nydemokrata párttá kell lenni. Ezért kötött szövetséget a KDNP-vel. A Fidesznek kereszténydemokrata néppárttá kell válnia. Miért? Elkezdődött egy ilyen megtérés. Nem megy gyorsan, de kínlódunk vele. Orbán Viktor azt mondta nekem: értsd már meg, hogy ez lesz a Kereszténydemokrata Néppárt. Mondtam neki: megértem, de akkor tegyünk is érte. Ez három, három és fél évvel ezelőtt volt….
A  “PARTTALAN SZABADSÁGVÁGY” alanyainak ősi  sírkövei (Prága, zsidó temető)

“Igenis, fel kell vállalni a kormánynak, hogy a közjó és az igazságosság szellemében korlátozza az egyénnek a parttalan szabadságvágyát”
„Európa reevangelizálása a magyarságnak a missziója.” (Mikola István a Képmás című katolikus folyóirat estjén, Szeged, 2006. február 23., forrás: www.plebania.net)
Orbán Viktorral, a Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel bajtársi alapon álló szövetséget kötöttünk…. Soha még ilyen fontos nem volt az aranyhíd Debrecen és Esztergom között.”

(Semjén Zsolt a Fidesz-kongresszuson, 2006. március 19.)
Hadd legyek levelibéka, ez a 2006. április 9-ei választás, ez meg van nyerve,(…..) miénk a parlamenti többség. … Én már alig várom, hogy … kipukkadjon, nézem a vágóasztalon, közel van már hozzá, lehet még pár nap és túlcsordul a pohár, és akkor elvét egy olyan hibát, ami nekünk kedvez … reménykedjünk abban, hogy a Ferenc testvér nem bírja.” (Gy.Ferencre utal)
„Írtam Dobrev Klárának, felolvasom: Tisztelt Dobrev Klára! Vegye elő ön a sifonérból a gyászruhákat. Ne féljen, önnek, szeretteinek és ügyfeleinek haja szála sem görbül meg, de temetés lesz, nagy temetés, kiszesek, komcsik és posztkomcsik, elő a gyászruhákat, április 9-én és 23-án eltemetjük a kommunizmus kísértetét. 9-én a fejét, 23-án a ronda vörös farkát.” (Kerényi Imre a Fcinkedülő 031idesz tápiószecsői választási gyűlésén, 2006. március 28.)

Templomjáró emberként meghallgattad a püspöki kar körlevelét a választásról, amely­ben felelős döntésre hívják fel az emberek figyelmét. Tudom, hogy számodra is egyértelmű, hogy a konzervatív oldalon találhatod azokat az értékeket, amelyekkel azono­sulni tudsz.”
„…elég, ha felidézed magadban a folyton pózokban tetszelgő kormányfőt, aki, ha kell, dervistáncot is jár…” (Elhangzott a Szent István Katolikus Rádió Heti hírlevél című adásában. A szerző: Őr. Gábor László, a rádió irodavezetője, 2006. február-március. Forrás: www.szentistvanradio.hu)
A Szent István Rádió hivatása, célja azonos az Egyház küldetésével: mindenki
Üdvösségének a szolgálata.” (Dr. Seregély István egri érsek, a rádió alapítója)
Megjegyzés: az egyház és állam várható szövetsége  nem sok jót ígér, ha a régi terveket újra csomagolva „eladják” a magyaroknak.Az első zsidótörvény megalapozói is a „konzervativ értékek” szószólói voltak. Az „eredményt” magyar állampolgárok hullahegyei fémjelezték. Szinte nem is említve a vallási kisebbségekkel és a másként gondolkodókkal szembeni csendőrterrort. (D.O.)

2006. MÁRCIUS 31.Hetek

Mondja el a véleményét!