Egyházi iskola? – Isten ments!

Olvasói levél egy hazai hetilapban (168 óra)

EGYHÁZI ISKOLA? – ISTEN MENTS!

Még egyszer visszatérnék a Friderikusz-klubra, illetve Do­monkos István levelére (18. szám), aki az egyházi nevelés hiányában és általában az egyház térvesztésében véli meg­találni minden bajok gyökerét.

Nos, mi, akik az ötvenes években jártunk szigorúan vilá­gi iskolába, valljunk színt: mire tanítottak? Arra, hogy lop­junk, csaljunk, hazudjunk? Ellenkezőleg! A „szocialista embertípus” a legbecsületesebb, legerkölcsösebb ember lett volna, ha egyszer megszületik. Arra tanítottak, hogy gázoljunk át mindenkin, és csakis a magunk érdekét néz­zük? Nem, éppen hogy az volt az elvárás, hogy segítsünk a lemaradóknak, a jók foglalkozzanak a gyengékkel. (A kisdobos/úttörő ahol tud, segít!)images (7)

Meglehet, nem Isten nevében, de mindenképpen a jóra buzdítottak.
És most, mi a különbség az egyházi és állami iskola között?

Egy rokon kislány nemrégiben érettségizett egy nagy hí­rű, fővárosi, egyházi gimnáziumban, ezért négy évig ná­lunk lakott. Mit mondjak, ott is volt kábítószeres problé­ma, az osztálykiránduláson ott is lerészegedett a fél osz­tály, a lányok ott is kifestve-kikenve jártak-be – tiltás elle­nére -, és ott is kiröhögték azt a néhányat, akik még szü­zek voltak 18 évesen. Természetesen ott is puskáztak, csal­tak, ilyen szempontból semmiféle különbséget nem észlel­tem azon kívül, hogy hétfőn reggel korábban kellett men­niük az áhítat miatt.

Tartalmilag annál inkább. Ott ugyanis dúlt a kirekesztés, az intolerancia, a másként gondolkodók hazaárulózása. Ilyesmi a világi iskolákban elképzelhetetlen volt. (Az én négy gyerekem világi iskolába járt.)

De nézzünk körül a felnőttek között, a munkahelyeken, a tömegközlekedés, az üzletek, az utca színterein. Van kü­lönbség azok között, akik templomba járnak, és akik nem?

Mi, hívő, vallásos emberek, egyházak tagjaiimages (4), jobbak va­gyunk? Türelmesebbek? Becsületesebbek? Nem csalunk adót? Mindig veszünk jegyet? Segítünk, ahol tudunk? Nem áskálódunk? Nem törünk házasságot? Tudunk osz­tozni?

A nevükben keresztény politikusok vajon „szelídek és alázatosak”, ahogy Jézus kéri őket? Szeretik ellenségei­ket? A békességet munkálják? Nem inkább szégyent hoz­nak-e a „keresztény” névre?

Én hiszem azt, hogy csakis Isten végtelen kegyelme vál­toztathatja meg ezt a világot, fordíthatja jó irányba, a he­lyes útra az embert, de egyáltalán nem hiszem, hogy ezt ezeken a mai egyházakon keresztül teszi.

RÁCZKEVY SÁNDORNÉ
Budapest

Mondja el a véleményét!