dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész

 A Bibliai látomások c. sorozatunkban elérkeztünk Dániel próféta látomásához.

A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át. Hogy mennyire rendkívüli, azt jelzi az is, hogy egy előadáson nem lehet átvenni, csak kettőn. Dániel könyvében csak ez az egy látomás van. Több látomás nincsen. De azt szeretném megjegyezni, hogy Dániel könyvében a négy nagy prófécia közül mind a három bibliai kinyilatkoztatás forma előfordul. Tehát van benne két álom, Dániel 2. és 7. fejezetében, van benne egy látomás, Dániel könyve 8. és 9. fejezetében, és van benne egy igében adott kijelentés sorozat, a 10-12. fejezetben.

Tehát azt tudjuk, hogy a Biblia szerint Isten háromféleképpen hozta az akaratát az emberiség tudomására: álmokban, látomásokban és gondolatihletésekben. Mind a három központi helyet tölt be Dániel könyvében. Tehát két álom van, ez a 2. és 7. fejezet, egy látomás, ami a mostani tárgyunk, ez a 8. és 9. fejezet, és egy gondolatihletésen alapuló kijelentés sorozat, ez a 10-12. fejezetig tartó rész.

A mi mostani témánk az a látomás, ami az emberiség történelmének mind a mai napig terjedő időszakát, sőt, a mi időszakunkon túl terjedő időszakát is megvilágítja. Jelentősége óriási, Jelenések könyve e nélkül megérthetetlen.

Úgyhogyletoltes-1 a magam részéről nem csodálom, hogy a Jelenések könyvét általában kevesen értik, mert ha valaki Dániel könyve 8. és 9. fejezetét nem érti meg, jobb, hogy ha nem fog hozzá a Jelenések könyve magyarázatához. Dániel könyvén alapul az egész Jelenések könyve.

Szeretnék végigmenni magán a látomáson. A látomás rendkívül egyszerű lesz, de van a látomásnak egy olyan mozzanata, ami egy idői kijelentéssel is társul, és ez az idői kijelentés a Bibliának leghosszabb idői kijelentése, csaknem az egész történelmet átfogja. És ez lesz a 2300 estéről és reggelről, vagy majd látni fogjuk évről szóló kijelentés. Tehát a látomást az teszi rendkívülivé, hogy a látomásban szereplő egyik hatalom teljes hatalmának az idejének a lejártára mondja azt, hogy 2300 év múlva jár le ennek a hatalomnak a teljhatalma. És ez igen csak a mi korunkba vágó látomás. De nem akarok elébe menni a történéseknek, nézzük lépésről lépésre hogy hol is kapta a próféta ezt a látomást, milyen formában kapta, egyáltalán hogyan kerekedik ki ez a látomás, és mit is érthetünk meg belőle.

Dániel könyve 8. fejezet 1. versétől a következőképpen olvashatjuk a bibliai leírást:

Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelent meg nékem, Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban; és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van; és láttam látomásban, és íme, az Ulai folyam mellett voltam.

Dániel prófétai szolgálatának vége felé zajlódott le ez a látomás. Pontosan megmutatnám, hogy hol volt a próféta. Súsa vára, ez Bábeltől keleti irányban India felé található, és látomás formájában itt, ebben a várban volt, és a mellette levő Ulai folyam mellett volt a próféta. Erről a Susán váráról csak annyit hadd mondjak el, hogy egy másik bibliai könyv itt játszódik, ez Eszter könyve. A próféta látomás állapotában szemléli a képeket, mondja is a 3. versben:images-7

És felemeltem szemeimet és láttam, és íme, egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt; és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kost szarvaival öklelni napnyugat, észak és Dél felé; és semmi állat sem állhatott meg előtte, és senki sem szabadulhatott meg a kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lett.

Rendkívül egyszerű a látomásnak ez a része. Egy kost látott maga előtt a próféta, a kosnak két nagy szarva volt, de bizonyos időbeliséget is jelzett a látomás, mert szinte a szeme láttára növekedett ki a két szarv, de a másodjára kinövekedő szarv sokkal nagyobb volt az elsőnél. Most Dániel könyve 8. fejezeténél járunk, és ha már itt tartunk, akkor azért egyszerű ennek a kosnak az azonosítása, még hogyha nem is mennénk tovább, mert a 20. vers szó szerint azonosítja, hogy itt melyik hatalomról van szó. De még ne menjünk tovább a 8. fejezet 20. versére.

Ha az előző két álmot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a kosról szóló látomás szakasztott ugyanaz, mint amit előbb a próféta kapott szintén Istentől, de nem látomásban, hanem álomban. Egy medvét látott a próféta, ahogy az egyik oldaláról a másikra hempergőzött át ez medve, vagy az az előtti álomban, amit Nabukodonozor látott, egy hatalmas szoborkolosszust vett észre a király, amelynek két karja volt.allokep

Meghatározó ennek a hatalomnak az azonosításában a 8. fejezet 20. verse. Pontosan azonosítja, hogy ebben a látomásban ez a félelmetes állatjelképpel jelzett hatalom mit is jelent. Vagyis amit előtte az ezüst, és az előtt egy még félelmetesebb medve, most itt ez a kétszarvú kos Médiának és Perzsiának királya, Médó-Perzsia jelképe.

De hogy a látomás egyszerűbb legyen, és rögtön megértsük, már itt elmondanám, hogy amit Dániel lát, az a történelemben állatjelképekkel megelevenített hatalmi harcok története lesz. A hatalmi harcokat a Biblia főleg vérengző, ragadozó vagy nagy erejű állatok bemutatásával szemlélteti. Az első látomást, amit Nabukodonozornak adott az Isten, ott még színesfémekkel érzékeltette ugye a történelem egyes időszakait. De amit már Dánielnek adott álmot és itt pedig látomást, először a medve, azután a kos, két erőteljes állat jelképében mutatja be Isten a történelem hatalmi harcait.

Azt mondja még itt el a kosról, hogy napnyugat felé terjeszkedett, terjeszkedett még Északra és Dél felé. Tehát hogy ha megnézzük, hogy Médó-Perzsia hatalma itt volt, Babilóniát ők vették be, itt van Média és itt van Perzsia, és itt hódították meg a médek és perzsák Babilóniát, akkor valóban nyugatra terjeszkedtek, északra és délre is Egyiptom felé.

Ahogy a Médó-Perzsa Birodalom kiterjedt, bekebelezte Egyiptomot is, bekebelezte Kis-Ázsiát is, és egészen Görögországig terjedt. Ugyanazt látta látomásban, mint amit azelőtt egyébként álomban ezzel a bizonyos medve álommal. Nézzük, hogy miután a látomásban ez a kétszarvú kos megjelent, mit látott ezimages-15után a próféta.

És míg én szemléltem, – olvasom az 5. verstől – íme, egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a kétszarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt; és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni; és néki dühödött és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre és megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lett; de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé.

Megint nagyon egyszerű a helyzetem, mert a 8. fejezet 21. verse a kos után a kecskebakot is azonosítja. Ez itt nem a költészet és a fantázia világa, hogy most itt mit jelenthet a kos meg a kecskebak. A 8. fejezet 21. verse szó szerint így szól:

A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király.images-6

Tehát azt mondja itt a látomás, hogy a médek és a perzsák világhatalma után jön egy másik hatalom, amely nem véletlenül lesz Görögország, mert a médek, és főleg a perzsáknak a hatalmi terjeszkedése a legérzékenyebben itt Görögországot sújtotta. Athént égették fel, egy magas görög civilizációt akartak tönkretenni, és az idő jöttével, ahogy a görögök megerősödtek, és kialakult a hellenizmus szövetségi rendszere, az adandó alkalommal, amikor egy erőskezű ember ragadja magához az uralmat, ez Nagy Sándor.

Alig várja, hogy visszavágjon a médeknek és a perzsáknak. Ezt a bizonyos kecskebakot napnyugat felől látta közeledni a próféta, ellentétben a kossal, ami viszont kelet felől jött. Itt zajlódik le a Biblia szerint kelet és nyugat összecsapása. A keleti birodalmak sorát Babilónia nyitotta meg, utána jön Médó-Perzsia, Babilónia is már kezd terjeszkedni,.Médó-Perzsia még inkább, de nyugatra terjeszkedvén a görögök egy bizonyos idő után, a IV. sz. végén visszavágnak a keleti nagyhatalomnak.

És végérvényesen a világ sorsának az irányítása egy nyugati hatalom kezébe kerül. Ázsiából a világtörténelem súlypontja átkerül Európába, és Görögország a hellenizmussal, Nagy Sándorral. Nagy Sándort jelképezi ez a bizonyos nagy szarv, ami aztán, ahogy elhatalmasodott, kitörött, és a helyébe négy tekintélyes szarv állt. Nagyon pontosan jelzi a prófécia, hogy Nagy Sándornak az egész uralkodása alig több mint 12-13 év, i. e. 326-313.nagy-s

Ahogy Nagy Sándor meghal, négy részre osztják ezt a hatalmas birodalmat. Szíriára, Egyiptomra, a mai Törökországra és Trákia-Macedónia részre. Ezt a hatalmas nagy világbirodalmat Nagy Sándor halála után már csak négy uralkodó tudja kézben tartani. Azt mondhatnám, hogy eddig a látomás semmi különöset nem ad ahhoz hozzá, amit Dániel könyvében már egyébként eddig is tapasztaltunk.

Mert Dániel könyvében az első hatalmat az arannyal, a második álom az oroszlánnal azonosítja. Itt ebben a látomásban ez már hiányzik. Miért? Azért hiányzik, mert Belsazár király uralkodása harmadik esztendejében kapta ezt a látomást Dániel próféta, ez pedig a történelemből tudjuk, hogy ez i. e. 551. Belsazár király uralkodásának harmadik esztendeje. Csakhamar a Babiloni birodalom megbukik, Belsazár az utolsó uralkodó, és i. e. 535-ben lejár a zsidó nép babiloni fogsága is. Tehát itt már nagyon meg van számlálva Babilóniának a világhatalma. Az első két álom foglalkozik még Babilóniával, aranyfej és oroszlán jelképével, de a mi látomásunk teljesen elhagyja már. Ugyan a Babiloni birodalom idejében kapja ezt a látomást Dániel próféta, de annyira kevés, pár év hatalma van már, hogy a második hatalomtól kezdi a történések áttekintését.

De mondom eddig semmi különös nincs benne, mert ami az első álomban a két ezüst kar volt, a második álomban a medve, itt a kos, ami a réz volt, és ami a párduc, az a kecskebak. És mind a három jelképes bemutatásnál valóban megcsodálhatjuk, hogy milyen egyszerűen lehetett bemutatni a történelmet. Hiszen az ezüstöt a perzsák fedezték fel és használták a pénz készítésére, a medve az ő fennsíkos erdeikben volt honos állat.

A kos is rendkívül szemléletesen jelzi őket, a réz vagy bronz mindig is a hellenizmusnak, Görögországnak volt az általánosan elterjedt fémje. A párduc nagyon szemléletesen jelzi Nagy Sándornak a gyors hódításait, és a kecskebak, ahogy nekimegy a kosnak, és leüti és eltapossa, nagyon szemléletesen mutatja, hogy vége az ázsiai nagyhatalmaknak, most Európába kerül át a világhatalomért folyó versengés során a kormánypálca.

Az, ami bennünket most érdekel, és ami ezt a látomást rendkívülivé teszi az, ami ez után következik. Másrészt a bibliai próféciák jelzik, hogy itt folyamatokról van szó a történelemben, és háromszor is bevilágítja ezt a folyamatot. Itt, mint kívánatos fémek, a szempont inkább az, hogy hogyan épül le a történelem. Arany, ezüst, réz, vas és a végén már cserép.

Ez a mi korszakunk.

A 2. fejezetbeli álomnál az a szempont, hogy az emberi történelem hogyan gyengül, hogyan válik egyre összetarthatatlanabbá a föld, és a föld népei.

A második álom arra helyezi a hangsúlyt, hogy a világhatalomért kegyetlen harc van a történelemben, ahol oroszlán, medve, párduc, fenevad, szarvak stb. ilyenek szerepelnek.

A harmadik perspektivikus próféciában is azt látjuk, hogy lényegileg megismétli a második prófécia, álomképeit ez a látomás, csak más állatokkal ismétli meg, és ahogy említettem, olyasmit tesz, ami sem a 2. sem a 7. fejezetben nem található.

Itt egy idői kijelentést is adott Isten a próféta számára. Nézzük a 9. verstől, hogy mit is mond ezután a látomás:images

És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig; és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni; és mondta egyik szent annak, aki szólt: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És ő mondta nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. És lett, hogy mikor én, Dániel, láttam e látomást és kerestem az értelmét: íme, elébem állt egy férfiúhoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az Ulai közén; kiáltott pedig és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást!

Tehát hogyan is folytatódott a látomás? Kijött a kétszarvú kos, rettentő erős vimages-12olt, és hivalkodva a két óriási szarvával, jött a kecskebak nekirontott, letaposta, összetaposta, megölte. De a kecskebaknak az egy szarva is kitöretett, négy kis szarv nőtt ki helyébe, és úgy tűnik, hogy most egy kis szünet van a világhatalomért való versengésben, de titokzatos módon a kecskebak négy szarva közül… Volt egy nagy szarv, Nagy Sándor, ez meghalt.

Jött a négy szarv, felosztották az utódállamokat, és hát folyik a hellenizmus időszaka, de titokzatosan egy kis szarv növekedett ki. És ez a kis szarv egyre inkább növekszik, növekszik, és tulajdonképpen érzékelteti ez a látomás, hogy ennek a kis szarvnak a ténykedése foglalja le ezután az egész világtörténelmet.

Először is megdöbbenésünknek kell, hogy kifejezést adjunk, mert ha most behelyettesítem az időket, akkor azt mondom, hogy Babilónia hatalma az a VII. sz, mondjuk még a VI. sz. vége. Perzsia hatalma az a VI-IV. sz. Hellenizmus időszaka az a IV. sz-tól, időszámításunk előtt vagyunk még természetesen mindegyik részben, az a IV-II, vagy IV-I. sz. És valóban rendkívüli módon érzékelteti a látomás, hogy a történelem színpadára titokzatosan feljön egy kis hatalom. A szarv a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. A történelem színpadára kicsiből kiindulva, megfoghatatlanul, és előre ki nem számíthatóan és előre nem látottan kijön egy hatalom. Egy bizonyos hatalmi vákuum van Nagy Sándor és a négy utódállam regnálása idején, és az i. e. II-I. sz-tól kijön a történelem színpadára egy hatalom.

Mert mindkét álom és ez a látomás is a végső időkig fut, Háromszor mondja Gábriel angyal Dánielnek, hogy ez az utolsó időkre szól, ez a végső időkre szól, ez a végső napokig terjed ez a látomás.

Mind a tíz vázlatprófécia kiindul a történelem egy bizonyos időpontjától, de a befejezés az mindegyiknél a történelem lezárulása, Jézus második eljövetele és a történelemnek a vége.Amit most meg kell találnunk, hogy mi ez a kis szarv. Ez feljött az i. e. II-I. sz-ban, titokzatosan, senki által nem vártan és várhatóan és a mai napokban is ennek a kezében van a világ. Csakhogy azért tökéletes ez a bemutatás, mert ha ma én felteszem bárkinek a kérdést, hogy Kedves Hölgyem és Uram, tessék megmondani, ma kinek a kezében van a világ?images

Nem tudom, hogy erre milyen választ kaphatnánk. Erre ki mit válaszolna. Valaki azt mondaná, hogy mondjuk, ma a világ Amerika kezében van. Mások azt mondják, főleg,- ha antiszemiták,- hogy ma a világ a zsidók kezében van. A harmadik azt mondja, hogy ma a világ a szabadkőművesek kezében van. A negyedik azt mondja, hogy ma a világ a multik és a nagytőke kezében van. Hát ugye sok válasz van.

Önök is talán hallottak már válaszokat erre kinek a kezében van a világ? Hát biztos, hogy nem a magyarok kezében. Ugye? És az is biztos, hogy nem a kínaiak vagy a mongolok vagy az afrikai népek. Tehát a választ valahol máshol kell keresni. De az eddig adott megoldások közül a Biblia egyiket sem hitelesíti. A Biblia azt mondja, hogy ma a világ egy kis szarv kezében van, akit senki nem vesz észre, hogy melyik lehet ez a hatalom.

Végül is már több mint 2000 éve a világ porondján van, de ma is megfoghatatlan, ma is megragadhatatlan, és úgy végzi a tevékenységét, hogy ma is ráillik ez, hogy kis szarv. Mielőtt azonosítanánk ezt a kis szarvat, teljesen nyilvánvaló, hogy Görögország után, a réz a bronz után jön a vas Róma. De a vas Rómának legalább két időszaka van.

Van az ókori Róma, és az ókori Róma bukása után Róma területén kialakult európai államok. Ezen európai államok jelképe a Bibliában mindig a vas és a cserépnek az elegye.images-13

És a két vas lábszár után a tíz lábujj a római vas továbbélése és az ázsiai agyag rápakolódása, mint cserép, ez a bizonyos tíz lábujj mindig az európai államok jelképe. De megjelenik itt már a kis szarv. Tehát aki elolvasta eddig Dániel könyvét, a kis szarv már megjelent a 7. fejezetbeli álomban, de megjelenik itt a 8. fejezetbeli látomásban is. Mind a két isteni kijelentés az érdeklődésünk homlokterébe teszi ezt a kis szarvat, hogy ezzel a kis szarvval mi foglalkozzunk, mert valami olyan hatalom jön ki a történelem színpadára, amelyik rendkívül ügyesen tudja leplezni a hatalmi törekvéseit. Rendkívüli módon tudja titkolni és a valódi törekvéseit, ambícióit.

Itt a próféta, ahogy látja ezt a kis szarvat, azt látja, hogy megnőtt napkeletre, délre és a kívánatos föld felé. A kívánatos föld ez mindig Palesztina, Izrael földje. De amit a 10. verstől kezdve kezd mondani erre a kis szarvra, ez lesz itt a félelmetes, mert azt mondja, hogy megnőtt mind az ég seregéig.

Megnőtt mind az ég seregéig.

Ennek a kis szarvnak nemcsak földi politikai ambíciói vannak, hanem, ha megnőtt az ég seregéig, hanem földre vetett ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta, sőt, a seregek fejedelméig növekedett.

Itt már egy kicsit eláll a lélegzetünk.

A seregek fejedelme a Bibliában az mindig egyvalakire lefoglalt jelképes kijelentés, magára Jézus Krisztusra.

Ennek a kis szarvnak nemcsak politikai ambíciói, hanem mélyen vallási vagy egyházi ambíciói vannak akkor, ha az ég seregéig nő fel. Hogyha a csillagokból… Ugye a csillagok mindig Krisztus igazi követőinek a jelképei. Ha azokat leveti, és azokat tapossa meg, üldözi Krisztus követőit, de magát Krisztust is üldözi, mert

a seregek fejedelméig növekszik és elveszi tőle a mindennapi áldozatot.images-10

Itt a héberben a támid kifejezés van. Ha megnézzük az áldozati rendszert és a Krisztusra vonatkozó részleteit, itt már annyit megérthetnénk talán, hogy tulajdonképpen Krisztus helyébe akar állni, és a Krisztus által adott bűnbocsátó szolgálatot magának igényeli. Elveszi, a seregek fejedelmétől a mindennapi áldozatot, és elhányja az ő szentségének helyét.

Ezért kell két előadást szánnom erre a témára, hogy mi az, hogy szentsége helye, meg mi az, hogy Krisztus szolgálata. Krisztus a szolgálatát végzi, nem csak itt a földön végezte, hanem a mennybemenetele után a mennyben is. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és ez a kis szarv földre veti az igazságot, cselekszik, és jó szerencséje van.

Számomra ez a legmegdöbbentőbb kijelentés egyébként a 12. versben, hogy a történelemben az igazságot állandóan el tudja taposni. Valami olyan félelmetes hatalom, ami az igazságot, az Isten igazságát, a lelkiismeret igazságát, az egyszerű igazságot állandóan félre tudja tenni, és a maga hazugságaival tudja betölteni a történelmet.

És cselekszik, és jó szerencséje van. Nagyon sikeres a történelmi útja. Hát ezt már eddig is láthattuk, mert már 2000 éve a történelem színpadán található, és még hozzá vezető erő. És senki nem veszi szinte észre, és ma is az emberek keresik, hogy kinek a kezében van a föld, és mindenkire gondolnak, de erre a hatalomra nem gondolnak. Hát akkor azért azt elmondhatjuk, hogy nem akármi ez a hatalom. Mert ugye egy Cipolla is a maga varázslatával néhány percig el tudja a közönségét ámítani, de hogy ezer évig elámítani, és az egész emberiséget elámítani, nem tudom, hogy ennél nagyobb mutatványt ki tudna mutatni. Mert ugye most jön majd a magyarázat, ami részletesebb lesz, hát nem csodálkozunk, hogyha a látomás végén majd úgy fogunk elválni a prófétától, hogy elájul. Hát elájult.

Ezt előre látni, hogy az emberi történelemben feljön egy hatalom, és azt csinál, amit akar, mindenkit becsap, az egész emberiséget. És senki nem is gyanítja, hogy ez a hatalom mire képes, és így telik el több mint 2000 év a történelemből, valóban, hogy ha ezt jól meggondolnánk, nekünk is most el kéne ájulni. Visszamenőleg is. Mert sem a történelmi leckéinkből, sem a magán felfogásunkból talán nem jutottunk ilyen eredményre, a próféta viszont előre látta ezt.

És amikor ezt a sok mindent a látomásban látja, akkor hall egy szentet szólni, említettem már Önöknek, hogy a látomásokban mindig vannak szereplők a próféta mellett, ott vannak a mennyei lények, angyalok, mindjárt megjelenik Gábriel angyal is. Mennyei lények értékelik ki ezt a látomást, és ugye mi a természetes kérdés? Mi a természetes kérdés, amikor egy hazug, egy csaló, az egész világtörténelmet uraló hatalomról van szó, hogy meddig?

Meddig marad ez meg egyáltalán?

Föl is hangzik ez a kérdés, hogy

meddig tart a látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? – olvasom a 13. versben. És a szenthely és a sereg meddig tapostatik?

Krisztusnak a szolgálata, a hely, amiről a követező előadásban részletesen szólok, most csak a látomás alap dolgait, a látomás alapszövetét szeretném kiteríteni, mindannyiunk elé helyezni. És utána megyünk bele a részletekbe.

És a sereg meddig tapostatik? Tehát a Krisztus követőit meddig fogják még üldözni a legkegyetlenebbül és a legigazságtalanabbul a földön? És itt jön a 8. fejezet 14. verse, amely azt mondja:letoltes-1

Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.

Itt mondja ezt a hatalmas nagy próféciát. Itt szeretném elmondani, hogy 2300 estét és reggelt említ, ez egy jellegzetes hebraizmus és bibliai szóhasználat. Aki a Bibliát elkezdi olvasni, mindjárt az 1. fejezetben ezzel találja magát szemben:

lőn este és reggel, első nap, lőn este és reggel második nap.

Az este és reggel héber kifejezés mindig egy huszonnégy órás napot jelent. Viszont a próféciákban, ahogy olvassuk Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versében

egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked.letoltes

Tehát a prófétikus előrejelzések általában napokban adják meg az éveket, ennyi rejtjelet alkalmaznak, nem egy nagy rejtjel, de ezt ismerni kell Ezékiel 4:6 alapján. Ezért írtam ide, hogy 2300 év múlva fog ennek a hatalomnak, a teljhatalmának a napja megtörni. Azt mondhatnám, hogy itt éri egy nagy megrázkódtatás ezt a hatalmat.

A történelme során lesz egy nagy megrázkódtatás, és mindenki azt hiszi, hogy ennek a hatalomnak vége van, de utána, és ez már nem Dániel könyvének lesz a témája, hanem Jelenések könyve 13. fejezetének, ott lehet olvasni tovább e hatalom földi pályafutásáról, hogy a halálos sebe be fog gyógyulni, és nagyon hamar az egész föld újra csodálni fogja ezt a hatalmat. Olyannyira, hogy a földön kaotikus állapotok lesznek úrrá, és Krisztus második eljövetelét kényszerűvé, szükségessé teszi, mert a föld elpusztulna a miatt az anarchia miatt, a miatt a zűrzavar miatt, ami ennek a kis szarvnak a visszanyert hatalmával kapcsolatos.

Tehát ennyit tudunk idáig a látomásból, de ne én azonosítsam a kis szarvat, hanem figyeljük meg, hogy ezután Isten küld egy mennyei angyalt, nem is akárkit, Gábrielt. Gábriel a 8. és 9. fejezetben főszerephez jut. Gábrielről annyit tudunk, hogy maga a név, a Gábri-él, annyit jelent, hogy Isten erős embere. Gábriel az az angyal, aki Sátán bukása után Sátán helyébe állt. Gábriel az angyalseregeknek a vezetője, a fő angyal, az egész angyali rendnek a vezetője. Azért ilyen óriási jelentőségű ez a látomás, hogy Isten a legfőbb angyalt küldi Dániel segítségére, és azt mondja: Gábriel, értesd meg azzal – tehát a prófétával – a látomást. És olvasom a 17. verstől a magyarázatot:

És oda jött, – mármint Gábriel – ahol én álltam, és amint jött, megrettentem és orcámra estem, és mondta nékem: Értsd meg, embernek fia! Mert az utolsó időre szól ez a látomás.

Itt mondja ki először Gábriel, és ez számomra egy csodálatos logika, hogy ha valaki valakivel valamit meg akar értetni, és egy időben hosszan elhúzódó dolgot akar megértetni, akkor először a lényeget mondja. Nem megy bele a részletekbe, hogy itt mi van, itt mi van, hanem azt mondja, ez az utolsó időre szól.vilagvallas

Amíg világ a világ, ez a látomás igaz, és a történelemnek a legvégéig szól ez a látomás. Az utolsó időre szól ez a látomás, ezt olvassuk a 17. versben. A 19. versben ezt újra megismétli, azt mondja: Mert a végső időre szól. Ez a 19. vers. És megismétli a 26. versben is:

pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

Itt nagyon érdekes, mert a 26. versben azt mondja Gábriel Dánielnek:

pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

Hogy mondta? Utolsó napra, végső időre, sok napra.

Tehát pecsételd be. A bepecsételés annyit jelent, hogy ezt a látomást a történelem során olvassák, olvassák, és nem értik. Olvassák, olvassák és nem értik.

Eljönnek a végső idők, olvassák, olvassák és egymástól függetlenül meg fogják érteni a Bibliát kutató igazán hitre törekvő emberek. Tehát ez a Bibliának bepecsételt látomása, amint látni fogjuk majd a következő előadáson, ahol ennek a látomásnak az értelmezéstörténetét is szeretném Önök elé állítani, hogy ezt a látomást az utóbbi kétszáz évben értette meg igazán az, aki a Bibliát komolyan tanulmányozta. De foglalkoztak ezzel már a középkorban fiorei Joachim, egy katolikus szerzetes, Nicolaus Cusanus egy katolikus püspök, és sok mindent próbáltak kinyitni, de ez a szirom zárva volt. Ez az utóbbi kétszáz évben nyílott ki ez a virág. És látni fogjuk majd, hogy az utóbbi kétszáz évben ki mindenki megértette ezt a látomást, de ezt előre megmondta az Isten Gábriel angyal által a prófétának, hogy csak a végső időkben fogják megérteni ezt a látomást.

És odajött ahol álltam, és amint jött megrettentem és orcámra estem, mondta nékem: Értsd meg embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultan estem orcámmal a földre; de megilletett engem és helyemre állított; És monda: Íme, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól. Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letörettetett, és négy állt helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével.

Ugye eddig világos. De valamit hadd tegyek közbe. Amikor ez a Gábriel angyal azt mondja Dániel prófétának, hogy a kos, amit láttál Médiának és Perzsiának a királya. Dániel idejében már ismert volt Média és Perzsia. Pár évtized választotta el őket a világhatalomtól. Mindenki tudta, hogy kik a médek és perzsák, de amikor azt mondja Gábriel, hogy a kecskebak, akit láttál, az Görögország. Az eredeti Bibliában, a héberben Jáván szó szerepel. Jáván.

Ebben az időben, i. e. 551, ez a szó, hogy Görögország, hellenizmus, ez nem ismert. Ez ugyanolyan, mintha én 1500 évvel ezelőtt éltem volna itt a Kárpát-medencében, az hogy magyar, vagy Magyarország, nem volt ismert. Tehát előre megmondja a prófétának a mennyei küldött, hogy egy olyan hatalom jön fel a föld színére, aminek most még a neve sincs meg. Azért mondja, hogy Jáván, mert ez a Jáván a görög szigetvilágnak volt a keletiek által használatos neve.

Természetesen az ókorban is ismerték Görögországot, de ilyen szó, hogy Hellász, vagy Görögország, még nem volt. Tehát itt nagyon érdekes, hogy előre, több évszázaddal előre a prófécia megmondja a hatalomnak a nevét is.

A negyedik hatalomnak a nevét nem mondja meg. A negyedik hatalom nevét csak Jézus Krisztus fogja kiejteni Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében, amelyhez szintén el fogok érkezni. Habár itt nem mond nevet, most elkezdi Gábriel magyarázni Dánielnek, hogy mi mit jelent. Én azt gondolom, hogy amit most itt elmond az angyal a prófétának, ha valaki ebből nem látja, annak hiába is mondunk nevet. Mert itt annyi mindent el fog magyarázni, hogy teljesen egyértelművé teszi a dolgot.

És ezek országai után, – mondja itt a kis szarvról – és ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király. Kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképpen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszít sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és reggelről való látomás, – a 2300 éves prófécia – az estéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem; és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette.

Kedves Hallgatók, látjuk a leírásból, hogy Dánielre ez a látomás félelmetes erővel hatott. Napokig elájult. Elmondta a hozzá legközelebb állóknak, de senki nem tudott neki magyarázatot, kulcsot mondani. Egyébként szerintem lehetetlen is lett volna. Mert tessék elképzelni, hogy előre, több évezred történelmét néhány vonással szemléltette neki az Isten, de ez a néhány vonás olyan volt, mint egy lidércálom. Tudniillik egy olyan hatalomról beszélt a kis szarvval kapcsolatban Gábriel, ami becsapja az egész földet.

Ami lóvá teszi az egész emberiséget. Mindig mást mutat, mindig mást cselekszik, mindig másképp tündököl az emberek előtt, de a valóságos céljai mások. Azt mondja, hogy:

támad egy kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király. Kemény orca. Tehát a hazugságot kihívóan képviseli. Mindenféle ravaszság ott lesz a keze ügyében.

Kénytelen vagyok ilyen modern politikai-történelmi párhuzamokat vonni, már el is mondtam talán a kedves hallgatóknak, hogy én nyugat-dunántúli vagyok, és a II. Világháború ott nagyon erősen éreztette a hatását. És amikor kisgyerekek voltunk, mindig kérdeztem édesapámat, hogy hogy nem látta ezt az emberiség, hogy egy őrült diktátor beleviszi az egész Európát meg az egész világot egy világháborúba. Hát hogy nem lehetett egy ilyen művelt népet, mint a németeket is meg az angolszász hatalmat, hát hogy lehetett, hogy egyvalaki ilyen szépen belevitte egy világégésbe az egész világot. Leültünk, és apám akkor kezdett mesélni, hogy bekapcsolták a rádiót, és akkor a Führer négy-öt órás beszédeket mondott. A svábok értették, mi is egy kicsit értettük. Hát az milyen gyújtó beszéd volt, és hogy mennyire lehetett hinni azokban a gyönyörű szép eszmékben, amiket ott a Führer fölvezetett az emberiség füle hallatára.

És akkor mi mindig megkérdeztük, hogy hogy lehetett mégis gázkamrába lökni embereket, meg elhurcolni, hát azért ez nem semmi dolog, hát senkinek nem hullott le a hályog a szeméről? Apám bevallotta nagy bocsánatkérések között, hogy gondoljuk el azokat az időket, mert azok az idők olyanok voltak, hogy igenis a Führer mindenkit becsapott.

Hát, bennünket nem csapott volna be. Ez egy gazember, mondtuk, hogy ez nem létezik, és mondta az apám, hogy csak vigyázzatok gyerekek, mert ott minden nap nagy beszédek voltak, és olyan impozáns volt minden, stb. stb. Ismeretes Himmlernek az a nevezetes mondása, amit szerintem a modern politikusok messzemenően alkalmaznak, bár egyik sem mondja, hogy ő Himmler követője vagy esetleg náci lenne. Himmlernek a nevezetes mondása, hogy úgy lehet az emberekre a legjobban hatni, hogy a legnagyobb hazugságokat is rezzenéstelen arccal és kihívóan bele kell mondani az emberek szemébe.

Tehát kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király.images (10)

Hát kérem szépen, hazudni és csalni azt igazán mesterfokon csak úgy lehet, ha egy ember először elhiteti magával, hogy ő tulajdonképp nem is hazudik és nem is csal. Utána elhiteti magával, hogy ő a nép jótevője, ezt bemagyarázza embereknek, és utána már minden simán megy, mert ha valaki diadalmasan mondja a nesze semmit és a hazugságokat, azt előbb utóbb el fogják hinni az emberek. Az emberek főleg akkor elhitték, mert milyen biztosan beszél, mosolyog hozzá stb. stb. És az emberek nem azt nézik, hogy most gondolkodni is kellene meg összehasonlítani, hanem hallják a hangot, látják a látványt, és azt mondják, hogy erre tapsolni kell.

És milyen érdekes, hogy ez a civilizált Európa tényleg már 50-60 éve ki mindenkit megtapsolt. Hát most is, ki mindenkinek tapsol. És most, hogy ha én odaállnék, és azt mondanám, hogy az én apám is mondjuk 60 éve tapsolt aletoltes-2z ilyen embereknek, és hát elsüllyedek szégyenemben, mert én senkit nem szeretnék egy kisujjal sem, nem hogy még gázkamrába lökni. Akkor az emberek azt mondják, hogy nyugi, nyugi, ez nem olyan, neked csak ilyen hagymázos álmaid vannak, ebből nem lesz semmi baj.

Hát dehogy nem lesz semmi baj, a hazugság az valakinek olyan egy személyi sajátossága, amiben annyira mély történelmi tapasztalatokat gyűjtött, hogy akinek ő adja ezt a hazug magatartást, hogy úgy mondjam, a lelkéből ad neki. Jézus mondta erről a valakiről János evangéliuma 8. fejezet 44. verse szerint, hogy van egy lény, aki hazug és a hazugság atyja. Tehát akinél annyi hazugság van, hogy azokon soha nem fogunk átlátni. Hazug és a hazugság atyja.

És embergyilkos volt kezdettől fogva, de ez mindig csak a végén derül ki. Először tapsolnak az emberek, aztán kiderül, hogy becsapott, és gyilkosságba megy az egész dolog, de ez mindig csak a végén derül ki. De az a legszomorúbb, hogy amikor a végén kiderül, akkor megint tapsolnak. Megint kiderül, megint tapsolnak. Tehát azt látjuk, hogy az egész történelemben szinte tulajdonképpen elháríthatatlan, hogy az emberiség valami olyan gyenge lelki és szellemi fokon van, hogy mindig be lehetett csapni, és ma is be lehet csapni. És ahány ember van a földön, hiába van most 6 milliárd ember, a 6 milliárd embert is be lehet csapni. Ezt a Biblia majd a Jelenések könyve 12. fejezetében fogja kimondani, hogy Sátán az egész földkerekséget elhiteti.

Sátán azonban nem közvetlenül hiteti el az egész földkerekséget, hanem mindig vannak eszközei. Ilyen eszköz ez a kis szarv. Ez a kis szarv hozza be a történelembe Médó-Perzsia és Görögország után azt, hogy az embereket látványosságokkal veszi körül. Az embereknek a szemét, a külső érzékszerveit akarja lebilincselni, ezért mondja ezt Gábriel angyal, hogy kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király, tehát a megjelenése impozáns, csodálatot ébreszt, bámulni való ez a hatalom.

És ez a hatalom, ahogy a föld színére, a történelem színére lépett, rögtön bámultatja magát, és rögtön isteníti magát, rögtön Isten helyébe akar állni akkor is, amikor még az ókori válfajáról van szó, tehát az ókori Róma. Igen, ez a hatalom az ókori Róma.

A vas, a fenevad és a kis szarv. De ez a látomás mutat rá valamire nagyon egyöntetűen és cáfolhatatlanul, hogy az ókori Róma és a középkori és a mai Róma között semmi különbség nincsenPDVD_077

Az álom itt még azt mondja az ókori Rómáról, hogy vas. Azt mondja a középkori Rómáról, hogy vas és cserép elegye. Itt azt mondja, hogy fenevad, tíz szarv és kis szarv. De itt ebben a látomásban fölteszi az i-re a pontot, mert azt mondja, hogy az ókori Róma is tíz szarv. Az ókori Róma is megfoghatatlanul jött ki a történelem színpadára, mert Nagy Sándor és a diadokhoszok halála után ki gondolt arra, hogy ki fogja majd a világ kormányrúdját irányítani? Senki nem látta előre, hogy ez a kis, az appennini félsziget középső részéből kiinduló kis városállam lesz, aki majd az egész földet be fogja kebelezni. Senki nem gondolt az ókori Rómára. Döbbenetes ez a látomás.

Az ókori Róma is úgy jön ki a történelem színpadára lopva, észrevétlenül, megfoghatatlanul. De amikor az ókori Róma elbukott, amit végső soron teljesen elpusztítottak a germánok, 20-30 000 ember lakott Rómában. Ez volt az V. sz.

Ki gondolt arra, hogy Róma egy-két évszázad múlva olyan nagyhatalommá növi ki magát a középkorban, teljesen párhuzamosan, mint azelőtt a kis városállamból a pogány Róma. Most a kis leigázott Rómából a középkori, az egyházi Róma. És miféle ravaszságokkal, miféle hamisításokkal és csalásokkal. Csak egyetlen egy dokumentum van a kezemben, ha ezt valaki elolvassa Konstantinus császár adománylevelét, amely tartalmazza azt, hogy Róma hogyan magyarázta meg az egész világnak, hogy őt tulajdonképpen Krisztus akarta, őt Péter ruházta fel, ő az egyedüli jogos letéteményese a kereszténységnek.letoltes-2

Konstantin császár adománylevele a történelem egyik legnagyobb hamisítványa, ha nem a legeslegnagyobb. Hogy Róma jogilag megteremtette az alapján annak, hogy leírja, hogy Konstantin császár a halálos ágyán az egész birodalmat a IV. sz. elején Róma püspökére bízta. És a pogány ókori Róma átadja a stafétabotot a keresztény Rómának, és a keresztény Róma hivatott arra, hogy az egész világot vezesse. És itt van megalapozva jogilag ebben az iratban, amit a középkorban terjesztettek, és csak a XVI. sz-ban leplezték le, hogy ez egy közönséges hamisítvány, amit a diplomáciához, politikához és a ravaszságokhoz értő vatikáni udvarban készítettek elő. Ezt csak a humanizmus és a reformáció leplezte le, hogy ez tulajdonképpen egy későbbi hamisítvány. Konstantin császár ilyet nem mondott, a középkori Rómának a jogi megalapozása az légből kapott. De mennyire tökéletesen ki tudta ezt fejleszteni, hogy tudott várni időkre, évtizedekre, évszázadokra is tudott várni, és a kis szarv mindig feljött a történelem színpadára, és ez a kis szarv a középkorban már tulajdonképpen az egész európai és világtörténelmet intézi.

Amikor halálos sebet kap ez a kis szarv, a Jelenések könyve alapján ez is teljesen nyilvánvaló, ez a XVIII. sz. amikor a polgári demokráciák létrejönnek, államot és egyházat szétválasztanak. 1798-ban maguk a franciák, a legkatolikusabb nemzet elviszik a pápát Franciaország földjére, hogy lehet az, hogy az utóbbi két évszázadban az a pápaság, ami a XVIII. sz. végén tulajdonképpen sokak szemében már halott volt, ma a világ első számú hatalma.

Ezt most nem én mondom, semmi bejárásom nincs különleges irattárakba és tanácskozásokba, a Bibliába lehet bejárásunk, és a Biblia szerint ma a világ Róma kezében van.Közélet

Ma a világ Róma kezében van. Nem nagy dolog, mert 2000 éve a kezében van. Az a nagy dolog, hogy ezt senki nem látta, senki nem látja. Most sem látja.

Miért? Hát először is azért, mert Dániel elájult. Dánielnek ez elbírhatatlan volt, azt hiszem én is, hogy ha jobban belegondolunk, minket is az ájulás környékezhet, mert hiszen ma is a világon a legtiszteletreméltóbb és legerkölcsösebb és legvallásosabb hatalomnak tartják Rómát. Elismerik a protestánsok, elismerik más vallásoknak a képviselői, hogy a római pápa erkölcsi tekintélyével senki nem vetekszik. A Biblia szerint a világ ma is egy csalásnak az áldozata, meg fogjuk látni majd részletesen, hogy miben áll ez a csalás. De szeretnék még befejezésül rámutatni arra, hogy miután Dániel visszanyeri az eszméletét, és legfőképpen nem kap magyarázatot a 2300 év kijelentésére, hogy ezt most hova is tegye, és hogy ezt hogyan is fogja fel.

Ezután folytatódik a látomás a 9. fejezettel. A 9. fejezetből két nagyszerű dolgot tanulunk meg. Az egyik dolog, hogy mit csinált Dániel próféta, amikor valamit az Isten kijelentéséből nem értett. Amikor valamit az Isten kijelentéséből nem értett, Dániel elkezdett kutatni, és azzal kezdődik a 9. fejezet, hogy

Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a Médiabeliek nemzetségéből való volt, aki királlyá tétetett a Káldeusok országán; Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain.

Rendszerváltás volt mai szóval, mert leáldozott a babiloni birodalom, már a méd király, Dárius veszi át a kormánypálcát. Ezt 13 évvel ezután történik, de Dánielt 13 évig ez a prófécia foglalkoztatja. Először Dániel úgy gondolja, hogy a próféciában a 2300 év talán arra vonatkozik, hogy az én népem, a zsidó nép nem tért meg a babiloni fogság idején, és Isten meghosszabbítja a 70 éves fogságot 2300 éves fogságra. Ez hihetetlen nagy időtávnak tűnt.letoltes-2

Utánanézett Jeremiásnál, ezt olvastam a 2. versben, és Dániel világosan látta, mert Jeremiás könyve 25. és 29. fejezetében meg van írva, hogy a zsidó népnek 70 éves lesz a fogsága. Tehát a zsidó népnek a fogságát Isten nem fogja meghosszabbítani 2300 évre, de ettől még a 2300 év rejtélye nincs megoldva. De a próféta valaminek utánanézett, szép dolog, amit szeretnék az Önök figyelmébe ajánlani. Hogy ha valamit a Bibliából nem értünk, olvassuk, olvassuk a Biblia más helyeit, nézzünk utána, és egy idő után teljesen világos lesz, hogy miről is van szó, vagy legalábbis az világos lesz, hogy miről nincsen szó.

Nincs szó arról, hogy Isten meghosszabbította volna a fogságot, a 2300 év nem a babiloni fogság idejére vonatkozik. Dániel valamit kizárt, hogy miről nincs szó, de még mindig nem tudja, hogy miről van szó. De még mindig nem tudjuk, hogy miről van szó. Akkor mit tegyen az ember?

És orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam.

Ha a Biblia legtüzetesebb tanulmányozása után sem tudunk valamit a Bibliából, valamit nem tudunk megfeleltetni, még mindig ne csüggedjünk el, mert van Isten az égben, imádkozzunk. Forduljunk Istenhez közvetlenül. Ezt tette Dániel is, és a 4. verstől a Bibliának az egyik legszebb imádságát lehet olvasni. Megrendítő, hatalmas imádság. Csak a hosszúsága miatt tekintek el attól, hogy ezt most felidézzem. Mindenkinek ajánlanám, hogy otthon olvassa el többször. Ez olyan, mint egy zsoltár, egy nagyon mély zsoltár imádság. És amikor még mondja az imát, már a 20. versre szeretnék ugorni előre:

És még szóltam és imádkoztam, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izráelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, – neki a 13 évvel ezelőtti dolog, csak előbb volt – elébb a látomásban láttam, sebességgel repülvén, megilletett engem az estéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólt nékem és mondta: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást! Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szentje. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozat
nak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

Gábriel először is tisztázza Dániel előtt, hogy a 2300 éves prófécia, amit adott neki az Isten, mitől kezdődik. Mi az a történelmi időpont, amitől kezdődik. Tudniillik eddig a prófécia a levegőben lógott. Se kezdőpontunk nem volt a próféciához, se végpontunk. Csak az volt, hogy 2300 estéig és reggelig és kiderül a szenthely igazsága. Hát ezzel nem lehet túl sok mindent kezdeni. Most a 25. versben megadja a prófécia kezdetének az időpontját, amikor azt mondja, hogy: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől számítódik az az időszak, ami ebből a látomásból, mint 70 hét levágatik. És megadja a kezdő időpontot, amit nekünk is meg kell találnunk. Azt az időpontot, amikor Jeruzsálem újjáépítése felől rendelkeztek a perzsa királyok, akik megengedték a zsidóknak, hogy hazatérjenek a babiloni fogságból.

Ez i. e. 457.

Az a rendelet, amit a történelemtudomány is állít és igazol, és bárki ellenőrizhet, hogy a perzsa királyok a zsidóknak mikor engedték meg, hogy a templomot felépítsék. A templom felépítését már megengedték 535-ben. Elakadt a templomépítés, Dárius egy újabb rendeletben 520-ban is megengedte a templom befejezését. De itt nem azt mondja, hogy a jeruzsálemi templom, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől.

Tehát, hogy az egész Jeruzsálem városát meg lehet építeni. Ez 457-ben kelt, Artaxerxes Longimanus perzsa király rendelete, amivel megengedte az egész jeruzsálemi közigazgatás, városfalak, utcák stb. újjáépítését. A zsidó nép önálló életének ez volt a biztosítéka. Mindennek az újjáépítéséről rendelkezett. Ettől az időponttól kell számítani a 2300 éves próféciát. És ettől az időponttól kell számítani a másik idői próféciát, és ez a másik dolog, amire szeretném most felhívni a figyelmet. Amire azt mondja Gábriel angyal Dániel prófétának, hogy ebből a 2300 éves próféciából a te népedre, a zsidó népre csak 70 hét vonatkozik.letoltes-2

Tehát 70 x 7 = 490 nap, vagyis év vonatkozik. Tehát nyugodj meg Dániel, a 2300 éves prófécia lejárta, az már nem a zsidósággal kapcsolatos. Nem a zsidó néppel áll összefüggésben. A ti történelmetekre nézve ebből a próféciából egy 490 évnyi idő szabatik le, vágatik le. Ennek a kezdő időpontja, a 2300 évnek és a 490 évnek a kezdő időpontja egy és ugyanaz.

A 490 éven belül még tesz három kijelentést, hogy majd lesz egy 7 hetes időszak, az 49 hét, lesz egy 62 hetes időszak, 431 év, és lesz egy utolsó egy hetes időszak, tehát három és fél év és három és fél év, mert az utolsó egy hetet megfelezi.

És azt mondja, hogy a három és fél év után, tehát a hét felén pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz.

Ez az Ószövetségnek az egyetlen egy próféciája, ami pontosan előre jelezte Krisztus halálának az időpontját. Ez egy egyedüli, rendkívüli és a maga nemében teljesen páratlan prófécia, amelyben előre Isten kimondta Gábriel angyal által Dániel prófétának, hogy

kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz.pdvd_098

Három és fél évig fog tanítani, mert a hét felén fog ez megtörténni, tehát három és fél évig tanít, kereszthalált hal, feltámad.

Három és fél évig megint csak a zsidóknak hirdetik a tanítványok az evangéliumot, és amikor nem fogadja el a zsidó nép Krisztust, ekkor jár le a zsidó nép kiválasztottsága, tehát ez a 490 éves próféciának a vége, a zsidó nép kiválasztottságának a vége és a befejezése.

Ezt pontosan tudjuk azonosítani a történelemben, mert, hogy ha a 457-ből, mint kezdő időpontból kivonjuk a 490-et, akkor megkapjuk a zsidó nép kiválasztottságának a végét 34-re i. sz.

A történelmi számegyenes és a matematikai számegyenes abban különbözik egymástól, hogy ha matematikailag a 457 – 490 = 33. De egy évet mindig hozzá kell adnunk, mert nulladik év nincsen. Időszámításunk előtt 1 van, meg időszámításunk szerint 1 van, de nulladik év nincsen.

Ezt a plusz egy évet hozzá kell, hogy adjuk. Tehát 34-re jön ki a prófécia befejezése. Vagyis 34 -ben járt le a zsidó nép kiválasztottsága, előtte három és fél évvel feszítették meg Krisztust. 31. Húsvétján, I. hó 14. előestéjén feszítették meg Jézust, és amikor Jézus fellépett, visszaszámolom a három és fél évet, az 27. ősze volt.

Tudjuk jól, hogy Jézus nem az időszámításunk nulla pontján született, ezt rosszul számították ki. Időszámításunk előtt 5. végén, 4. legelején született, tehát amikor ő fellépett 27-ben, akkor legalább mintegy harminc éves volt. Három és fél évig tanított, áldozatul adta az életét 31. Húsvétján, feltámadt és a mennybe ment, és utána a tanítványok csak a zsidóknak hirdetik 34-ig az evangéliumot, 34-ben Istvánt megkövezik, a tanítványokat elüldözik, beteljesedik a prófécia, és a próféciához csatlakozó jézusi kijelentés.

Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42. és 44. versek között olvasható, amikor Jézus azt mondja: elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annakulcsokk gyümölcsét. Elkezdődik tehát a kereszténység időszaka. De a kereszténység időszakában csakhamar egy félelmetes torzulás vesz erőt, ennek a félelmetes torzulásnak a következtében kialakul egy hatalmi kereszténység, ennek központja Róma. Ez a hatalmi kereszténység a kereszténységen belül óriási zűrzavart támaszt, kettéosztja a kereszténységet egy krisztusi, bibliai kereszténységre, és egy hatalmi, politikai kereszténységre. Ez mind a mai napig érezteti a hatását, keveset mondok, ha azt mondom, hogy érezteti a hatását.

Ez mind a mai napig a legfőbb hatás, ami a kereszténységen belül bekövetkezik.

És ez a legfőbb hatás az egész világtörténelemre és a történelem menetére is kiterjed, mert a hitehagyó egyházi hatalom nemcsak a kereszténységet osztja meg, de a világ történelmére nézve is félelmetes erővel fog hatni. Hát ezért a prófécia, mind a 8. mind a 9. fejezet szükségessé teszi számomra, hogy két hét múlva megmutassam Önöknek, hogy ebben a hatalmi kereszténységben mi a félelmetes, miben nem az Isten szándéka valósul meg, miért tűri ezt az Isten ennyi ideig már, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy óriási történelmi időszak. Ha csak a kereszténység történelmét nézzük, ez 1700 éves időszakpdvd_089

Róma kiindulása az több mint 2000 éves, de ha csak az eltorzult kereszténységet nézzük, ez a IV. sz. elején következett be, ez is már csaknem egy 1700 éves időszak. Itt kell újra a 8. fejezetre visszatérnem, és itt szeretném Önöknek nagyon részletesen bemutatni, hogy mit is jelent a 2300 év, mi is járt le, mert ugye egyszerűbb matematikai számítással a 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor megkapjuk 1844-et. Mi is történt itt most már a mi modern korunkban?

Mire is utal a Bibliának ez a kijelentése? Mit értett meg ebből Dániel, és mit értett meg a Jelenések könyve szerint János apostol? És mit kell megérteni annak, aki a bibliai próféciák alapján nézi a világtörténelmet, és aki Isten kezéből akarja elfogadni azt, hogy mi is történik ma a világban. Tudom jól, hogy ezt két előadáson előadni, az meglehetősen nagy tömörítést kíván.

Péter apostol látomása kivételével minden további látomást, Pál apostol látomása, az apokalipszis első, második, harmadik, negyedik látomássorozata, majd sorozatunk végén a látomás a globalizációról, látomás az ökumenizmusról, és látomás a végkifejletről szóló előadások is lényegileg e körül a téma körül forognak. Úgyhogy nem is két előadás lesz erről, lesz erről több is, kérném szépen a Kedves Hallgatókat a Biblia olvasására, gondolkodásra, kérdések feltételére.

Ahogy szokás mondani, itt a filmszalag félbeszakad, folytatása következik két hét múlva.

Köszönöm a figyelmet.

Mondja el a véleményét!