Egy orvos elmélkedései a biblia jelenlétében IX.

Ha betekintek a bibliámba, szinte megdöbbent az a gondolat, hogy az isteni bölcs előrelátás tekintettel volt erre, amikor meghatározta népének étrendjét s a következő parancsolatot adta:
„Beszélt az ÚR Mózeshez, és ezt mondotta: Beszélj Izrael fiaival és mondd ezt: a marhának, a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek. Az elhullott állat kövérje és a szétszaggatottnak kövérje bármily célra felhasználható, de enni meg ne egyétek azt!”2
Nem ez az egyedüli utasítás. Lásd: „örök rendelés ez nektek nemzedékről-nemzedékre minden lakó­helyeteken: semmi kövérjét és semmi vért meg ne egyetek”.3

Nem vakmerőség, ha ezekben az étrendi előírások­ban nem akarjuk felismerni az Istennek évezredekkel ezelőtt kibocsátott bölcs és előrelátó intézkedéseit? Ezek megszámlálhatatlan ember egészségét voltak hi­vatva megőrizni.

Az ütőér elmeszesedés előidézésében a súlytöbblet is nagy szerepet játszik. A súlytöbblet fölösleges zsi­radékot tételez fel. A súlytöbblettel rendelkező embe­rek nagymennyiségű állati zsiradékot halmoztak fel. Egy modern orvosi kézikönyv ezt így határozza meg:
„Nem új az a felismerés, hogy a súlytöbblet fokozza a betegségek, de különösen az érrendszeri megbete­gedések iránti hajlamot… Az újabb kutatások mege­rősítették ezt a feltevést. Statisztikailag kimutatták, hogy az elhízás magas vérnyomást /hypertonia/ okoz. A nagytestű / korpulens / egyéneknél hamarabb és bővebb adagokban halmozódik az artheriosclerotikus lerakódás.” 4
A mértéktelen evés súlyos komplikációkat vonhat maga után. Ha e tekintetben fegyelmezni tudjuk ma­gunkat, számíthatunk arra, hogy alkalmasabbak leszünk hivatásunk betöltésére, vonzóbbak, boldo­gabbak, fegyelmezettebbek és hosszabb életűek lehe­tünk.image_thumb[1]

98
A dohányzás is megemeli a vér koleszterin-tartal­mát. Erre vezethető vissza a szívér bántalmakban el­húnyt dohányosok nagy százalékaránya. Egy statiszti­kai kimutatás szerint 187.000 ember közül minden har­madik nikotin-behatás következtében halt meg.5

Az „Egyesült Államok statisztikája életről-halálról” 1957-ben az érelmeszesedésnek tulajdonít 452.000 ha­lál-esetet.

6 Ebből feltehetően 150.000 nikotin-károso­dás következménye. Philadelfiai kutatók megállapítása szerint a nikotin sorrend szerint a következő szövet­képződést idézi elő a vérbe
1./ Adrenalin,2. / Szabad zsírsavak,3. / Koleszterin.7

A fentebb ismertetett statisztika arról is tájékoztat, hogy a dohányzás, a stressz elősegíti az adrenalin képződését, az viszont a koleszterin termelését moz­ditja elő. Ezeket a bántalmakat egyrészt a dohányzás, másrészt az idegek túlterhelése súlyosbítja. Szóljunk néhány szót a lelki túlterhelésről is. Ma csak a testet romboló hatásának következményeit képes a tudo­mány felmérni, de a lelki konfliktusok eredményes leküzdésére egyetlen eszköz sem áll rendelkezésre.

A világ politikai vezetői nemrég azt gondolták, hogy megszabadítják a világot az örökös félelemtől, rette­géstől. F. D. Roosevelt elnök és W. Churchill angol miniszterelnök 1941-ben „Atlanti Charta” néven közös nyilatkozatot adott ki, melyben négy alapvető szabad­ságjogot fektettek le. A nyilatkozatot, miután azonos szabadságjogokat biztosított az összes nemzeteknek, — minden idők legnagyobb vívmányának tekintették.

Négy év múlva leesett az első atombomba. Ezrek pusztultak el, és további tízezrek néztek szembe a halállal kínos szenvedések között. Az otthon lévő csa­ládtagok ugyanolyan veszélynek voltak kitéve, mint a katonák a fronton. A világ népeit ezek után olyan félelem fogta el, amire nem volt példa a világtörténe­lem folyamán.

H. G. Wells, a nagy történetíró egy alkalommal ezt mondta: „A világ most ott tart, hogy nem tud se előre, se hátralépni. A föld összes lényének kipusztítását készítik elő”.8

A hirosimai napok után sokkal borzalmasabb ha­tású atombombákat fejlesztettek ki. Fokozódik a stressz, a temérdek betegség és a pánik félelem. Egy tudós véleménye szerint 4:1-hez arányítva valószínű, hogy a világ még ebben a században katasztrófa elé néz.

J. F. Kennedy elnök 1961. szept. 26-án azt mondta az ENSZ-ben: „A világ minden egyes lakója a nukleá­ris veszély Damoklész kardja alatt áll. Ez a fegyver selyemfonalon függ, mely egy kis figyelmetlenség, számítási hiba vagy egy megtébolyult ember dühro­hama következtében bármely pillanatban elszakad­hat”.images (3)

Az atomkorszak emberisége félelemtől mentesen szeretne élni. Mindenki arra vágyik, hogy mentesüljön a stressz következményeitől. A gyógyszerek csillapít­hatják, de nem oszlathatják el a félelmet és nem szüntethetik meg a stresszt.

A biblia sem közöl erre vonatkozó ötlet-receptet. Viszont sok millió ember igazolhatja, hogy a Könyvek Könyve nagyon sok Ígéretet és az élet minden körül­ményeire vigaszt nyújtó igét tartalmaz, s biztos segíi­séget ad:
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
igen bizonyos segítség a szorongatásban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, images (5)
ha a hegyek a tenger szívében meginognak is.
„Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!
Fenséges a nemzetek között, fenséges a földön.
A Seregek URA velünk van,
Jákob Istene a mi várunk”.10

FÜGGELÉK:
15 fejezet forrásirodalma
15. FEJEZET
1 Paul B. Rosen, „Atherosclerosis”, General Practice /January1959/, 11. old.
2 III. Mózes 7:22-24. v.
3 III. Mózes 3:17. v.
4 Russell L. Cecil, and Róbert F. Loeb, A Textbook of Medicine / Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1959/645. old.
5 E. C. Hammond, and Dániel Horn, „Smoking and Death Rates”, Journal of the American Medical Association / March 15,1958 /, 1304. old.
6 „Vitai Statistics”, National Summaries / April 24, 1959 /, 130. old.
7 „Free – Fatty – Acid Rise Tied tó Smoking”, Me­dical News / June 2,1961 /, 1. old.
8 Harold Gretzinger, „No Time tó Waste”, Christian Life/ February 1949 /.
9 Zsoltár 46:2-4. v.
10 Zsoltár 46:11-12. v.

Mondja el a véleményét!