A. T. Jones: Polgári kormányzat és a vallás

Ebben a könyvben szeretném közzétenni azokat a számomra fontos bibliai igazságokat, amelyek bemutatják a vallás és a polgári kormányzat egészséges viszonyát.

A könyv három nagy témacsoportot ölel fel, ezek pedig az alábbiak:

 1. A polgári kormányzat és a vallás

  Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy szabaddá tegye az embert, hogy lelkébe ültesse a valódi szabadság eszméjét. Ez a szabadság a szeretet éltette szabadság, az a nemes szabadság, amely nem téveszthető össze a test vagy az akarat szabadosságával. Olyan szabadság ez, amelyet az Isten Lelke által megvilágosított lelkiismeret vezérel, amely egyfelől mindenkivel szemben szabaddá teszi az egyént, másfelől a többi ember szeretetből fakadó, önkéntes szolgálatára indítja, hogy azok is részesévé válhassanak e szabadságnak. Ez az igazi szabadság.

 2. Mi illeti meg Istent és mi a császárt?

  Akkor mondta nekik: Adjátok meg azért ami a császáré, a császárnak; és ami az Istené, az Istennek” (Mt. 22:15-21).

  Ezekkel a szavakkal Krisztus világos különbséget tett császár és Isten között – aközött, ami a császáré, s aközött, ami az Istené, vagyis a polgári és vallási hatalom közt, valamint aközött, amivel a polgári kormánynak, s amivel a vallási hatalomnak tartozunk. Ami a császáré, azt a császárnak kell megadnunk, ami pedig Istené, azt egyedül Istennek. Ami az Istené, afelett a császár nem rendelkezhet. Azt állítani, hogy mi kötelesek vagyunk a császárnak adni azt, ami az Istent illeti meg, vagy pedig hogy a császár közvetítésével kell megadni azt, ami az Övé, az Krisztus kijelentésének elferdítése és a maga értelméből való kiforgatása.

 3. Harmadik fejezet A “felsőbb hatalmasságok”

  Annak alátámasztásául, hogy az államnak joga van Isten nevében kormányozni, Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 13. fejezetének első versére szoktak hivatkozni, miszerint: „amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek”. A fejezet első kilenc versében Pál apostol kifejti, hogy az állam Istentől rendelt intézmény, és arra figyelmeztet minden keresztényt, illetve minden embert, hogy ezért engedelmeskedni tartozik ennek az intézménynek.

A teljes könyv a dokumentumtárunkban fellelhető vagy letölthető PDF formátumban: A. T. Jones: Polgári kormányzat és a vallás

Mondja el a véleményét!