“Akinek van füle a hallásra…” (Jelenések 13,9)

Simon Peresz a pápa kívánatos szerepéről

Minden időkben voltak, akiket a bibliai jövendölések aktuális jelentése, a titokzatosnak tűnő igék megfejtései nem hagytak nyugodni. Anno a XVI: században már – alig hogy a könyvnyomtatás lehetővé tette a biblia népi nyelveken való olvasását – a két leginkább izgalmas és titokzatosságokkal teli könyv – a Dániel és a Jelenések könyve – a megfejtések kereszttűzébe került. Azonban a jelképek megfejtése akkor lehetséges hitelesen, ha azokat az egész biblia összes igehelyénél, ahol a  kérdéses szöveg előfordul, áttekintjük. A protestáns bibliamagyarázati alapelv: igét – igével.

Könnyű dolgunk van például a VIZEK jelentésével. Elég, ha a mi Petőfinket olvassuk: “Föltámadott a tenger, a népek tengere.” Petőfinek volt füle e hallásra és megértette a VIZEK jelentését. Biztosan olvasta Dániel könyvében:
“…és ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren;
3. És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól…” (Dániel 7.2.) Ezzel már meg is van az egyik kérdésre válasz: a Jelenések “nagy paráznája” “sok vizen ül”. Ebből a vízből,(Jel,17) a nagy tengerből,(Dán.7) emelkedtek ki az állatokkal jelképezett hatalmak egymás után. Itt, a vizeken ül egy ASSZONY, akivel “a föld királyai összeszűrték a levet”.Egészen a részegségig bezárólag.

ÁLLATOK: hatalmak, vallási,politikai,berendezkedések,”királyok”.
ASSZONY, azaz a bibliai próféciák nyelvén EGYHÁZ.  Kétféle megjelenés olvasható az asszonyról: van tiszta asszony = egyház (fehér ruhában) és van parázna asszony (bíbor, skarlát ruhában). Ez az asszony képes volt olyan hatással lenni a népekre, hogy megrészegedtek a hamis tanítások borával.

 Jelenések 17:15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
17,1. És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
2. A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának
borával megrészegedtek a föld lakosai.   3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,

Jelenések 17,9.A hét fej hét hegyet jelent, ezeken ül az asszony.
Tippelhetünk, vajon melyik az a város, amelyiket hét hegyre építették? Néhány dombot kezdésnek felsorolok: Aventinus,Palatinus, Caelius,Esquilinus,Vaticanus…Lehet folytatni és máris helyben vagyunk. Az “Örök városban” .
“A földrajztudós Sztrabón a Caeliust és az Aventinust
nevezte hegynek (orosz); a halikarnasszoszi Dionüsziosz a Palatinust és a Caeliust; a 3. századi Cassius Dio pedig a Palatinust és a Capitolinust. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy az ókorban egyedül Rómát nevezték „hét dombú”vagy „hét hegyű” városnak (gör.: heptalophosz, lat.: septimontius);…”(Grüll Tibor történész)

  Jelenések 17:18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.
Kérdések merülnek föl, vagy azonosítottuk a jelképeket? Ennyi bevezető után egy mai hír: a pápa tekintélyét ma már senki sem kérdőjelezi meg, amikor az egész világ, összes országának lakói, szinte egységesen kiállnak “Öszentsége”, mint az egyetlen olyan személy mellett, aki egyedül lenne képes a világ minden vallási tömörülését egybefogni,uralni.Ne felejtsük el, hogy Ő nem egyetlen vallás, vagy hitvilág képviselője, csupán EGY ember, hanem a katolicizmus világot áthálózó mammutgépezetének a látható feje. Így érthető a megdöbbenésem, amikor ezt a cikket olvastam mai postámban (2014 09 26) Mintha a prófétai ige szavait másolták volna le. “És csodálván, az egész föld követé…”

Simon Peresz a pápa kívánatos szerepéről
Két hónappal azután, hogy Izrael kilencedik elnökeként befejezte szolgálatát, a 91 éves Simon Peresz nehéz útkészítést vállalt fel a Vatikán számára

Simon Peresz, Izrael egyik napjainkbeli pátriárkája, örökséget kíván hagyni. A legtöbben ez alatt emlékműveket, emlékiratokat és pénzt értenek. Peresz célja a világbéke. És ő úgy tartja, hogy Ferenc pápa – akit ő „Szent Atyának” nevez – fogja ezt kimunkálni,. A Vatikán szóvivői ezzel egyetértenek, csakúgy, mint Olaszország iszlám ügyekért felelős megbízottja, aki „teljességgel egyetért”.
Két hónappal azután, hogy Izrael kilencedik elnökeként befejezte szolgálatát, Simon Peresz rögös utat egyengetett a Vatikán számára.

2014. szept. 04-én figyelemreméltó háromnegyedórás találkozóra kapott lehetőséget a Katolikus Egyház főpásztorával, akiről Peresz azt tartja, hogy nagyobb hatalma van, mint az ENSZ békét támogató erőinek.
image
Peresz szerint az a baj, hogy „a múltban, a legtöbb háború mozgatórugója a nemzeti identitás volt. Mostanság azonban a háborúkat a vallás nevében vívják.”

A katolikus Famiglia Cristiana (A keresztény család) c. lapnak adott exkluzív interjú során Peresz elárulta a terveit: „Lehetséges, hogy a történelem során először fordul elő, hogy a Szent Atya olyan vezető, akit nem csupán sok ember tisztel, hanem különböző vallások és azok vezetői is.”
“Tény,” – teszi helyre Peresz – „ hogy talán ő az egyetlen igazán tiszteletben álló vezető napjaink világában.”

Noha Ferenc tartózkodott attól, hogy a Peresz által mondott értékelésre reagáljon, e hallgatás annak elfogadását jelenti. Azt is lehetővé teszi ez, hogy Peresz alap-elgondolását a nagyvilág közvéleménye mérhesse le.

“Az Egyesült Nemzetek Szervezete „(ENSZ) csillaga leáldozóban van.” – mondta ki véleményét Peresz. „Amire szükségünk van, az nem más, mint egy Egyesült Vallások szervezete (organization of United Religions), egy Vallások Egységbe Szervezett Nemzetei (United Nations of religions – szó szerint talán így adható vissza)
Így folytatta: “Ez lesz a legjobb útja annak, hogy harcolni tudjunk azon terroristák ellen, akik a hit nevében gyilkolnak.”
Ennek megfelelően, „létre kellene hozni az Egyesült Vallások Szervezetének Alapszabályát , csakúgy, ahogyan az ENSZ-nek is létezik ilyen okirata. Ezt javasoltam a pápának.”

A (fent említett) „Famiglia Cristiana”, c. olasz magazin helyettes szerkesztőjének, Fulvio Scaglione-nak a kérdése így hangzott: “Úgy tekintené a pápát, mint az Egyesült Vallások Szervezetének vezetőjét?” – Igen, hangzott Peresz válasza.

És nemcsak azért, mert Ferenc világszerte tiszteletben álló vezető. Azért is ő a legjobb választás, mert a világnak „kétségbe nem vonható erkölcsi tekintélyre van szüksége, aki hangosan és nyíltan szól: „Nem, Isten ezt, vagy azt nem akarja és nem fogja megengedni. Isten nevében harcolnunk kell a kizsákmányolás ellen.”

Scaglione nem kísértette meg Pereszt azzal a kérdéssel, amit nagyon meg lehetett volna kérdezni: Ha Isten nevével való visszaélést Isten nevében helytelenítik, akkor nem lehet ez is helytelen vagy nem válhat ebből is visszaélés?

A Peresz és Ferenc közt történt találkozóról nincs nyilvános feljegyzés. Azonban van jó pár Ferenchez közel álló ember, akiknek sok mondanivalója van erről. Mindannyian óvatos véleménnyel voltak egy intézményesített Egyesült Vallások Szervezetét illetően.

Nem utasították el, de arra vigyáztak, hogy ne szentesítsék.
A találkozó vatikáni szóvivője Frederico Lombardi, aki jezsuita pap. A pápa odafigyelt Peresz-re, azonban „személyes elkötelezettséget nem vállalt.” Arra is emlékeztette Peres-zt, hogy a Vatikánnak már van két „megfelelő” hivatala vallásközi kezdeményezések céljára.

Andrea Riccardi, a Sant’Egidio nevű nemzetközi, katolikus, laikusokból álló közösség alapítója az ökumenizmusnak elkötelezett ember. Dicsérte Peresz-t, mivel „oly nagy hangsúlyt fektetett a lelki dimenziókra, az összes vallások közti találkozásra. Riccardi ugyanakkor figyelmeztetett egy ilyen ENSZ-szerű vallási szervezet létrehozása ellen és azt mondta, hogy „nehéz volna látni az ilyen (vallások közti) találkozóknak az intézményesítését.”

Katolikus szóvivők: óvatosak voltak Peresz szervezeti javaslatát illetően, azonban egyértelműn támogatták, ahogyan Peresz értékelte a pápájukat. Riccardi is azon a véleményen volt, hogy Ferenc erős erkölcsi vezetéssel rendelkezik, amit az emberi család egységének szolgálatában folytatni kell.

Az ENSZ vatikáni képviselője, Silvano Maria Tomasi, kitörő örömmel üdvözölte azt, ahogyan Peresz Ferencet látja: nem csupán a Katolikus Egyház vezetőjét, hanem napjaink világának összes vallása szimbólumát. Ez, „a történelemben jelentős fordulópont”.

Az olaszországi iszlám szóvivőnek minden tetszett, amit Peresz mondott. Ő egy jó kiállású, önmagát jól kifejezni képes, stílusában nyugati ember, név szerint Yahya Pallavicini, a milánói al-Wahid mecset imámja és az Olaszországi Iszlám Hívő Közösség alelnöke, amely közösség nagyon a szívén viseli a keresztények és a zsidók közötti viszonyt.

Pallavicini úgy dicsérte Peresz-t, mint aki különösen ihletett, és a zsidó hitet és a politikai tapasztalatot ötvözi. Teljes mértékben egyetértek a pápával kapcsolatos javaslatával.

Tény – folytatta – hogy Ferenc pápa lehet a leginkább mértékadó képviselője a világ lelkileg érzékeny vezetőinek. Sokat tanulhatok tőle én is, mint mohamedán ember.

Ha a Vatikán egyik célja az volt, hogy világméretű reakciókkal mérje le Peresz javaslatát, akkor azt lehet mondani, hogy az eddigi válaszok mérsékelt érdeklődést jelentettek. Az Olaszországon kívül a sajtó fő sodra alig emlékezett meg e találkozóról. Akik hírt adtak róla inkább emberi érdeklődésre számot tartó történetnek, mintsem nagy fontosságú hírnek tartották.
Akadnak itt-ott szószéken és a virtuális térben olyan hangok, akik vészt jeleznek, azonban az internet statisztika arra utal, hogy nagyon kevesen vannak, akik odafigyeltek.

Ha Peresz javaslata a pápát illetően erőre kap, akkor a világ három egyistenhívő vallásának képviselői ösztönzésére globális vallási unió jön létre, mely megnyilvánulásait egyharmadrész Judaista-, egyharmadrész keresztény- és egyharmadrész iszlám szempontokból alakítja ki. Ami pedig nyilvánvaló, a hét hegyen álló Róma fogja vezetni.400px-seven_hills_of_rome-svg

The author is the Middle East correspondent and Jerusalem Bureau Chief for IRN-USA Network News. Follow him on Twitter @BrianSchrauger. Originally published at BridgesForPeace.com.
http://www.jpost.com/Opinion/Peres-the-pope-and-a-plan-for-world-peace-374893

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?