A frigyláda és rajta Jézus élő vére….

A frigyláda és rajta Jézus élő vére megtalálásának cáfolata:
Pontokba szedem a cáfoló tényeket:
1. cáfolat: Ellen White ihletett írása szerint a frigyládát 1914-ig biztosan nem találták meg. A Próféták és királyok c. könyvben 1914-ben írta Ellen White, ebből olvasható az alábbi idézet:
„A próféta válasza félelmes volt. Azt mondta, a kaldeusok visszatérnek, és elpusztítják a várost. A parancs elhangzott. A megátalkodott nemzet már nem háríthatta el Isten ítéletét. „Ne áltassátok magatokat” – figyelmeztette népét az Úr. „A kaldeusok… nem fognak elvonulni! Ha megvernétek is az ellenetek harcoló kaldeusok egész hadseregét, úgyhogy csak sebesültek maradnának belőle, még ezek is fölkelnének sátrukból, és fölperzselnék ezt a várost” (Jer 37:9-10). Júda maradékának fogságba kellett mennie, hogy viszontagságok közt tanulja meg azt a leckét, amelyet nem volt hajlandó kedvező körülmények között megtanulni. A szent Vigyázó határozatát nem lehetett megfellebbezni.
PDVD_100
A még Jeruzsálemben lakó igazak közül, akik előtt világosan feltárult Isten szándéka, egyesek elhatározták a szent frigyláda elrejtését, amelyben a Tízparancsolat elveit megörökítő kőtáblák voltak, hogy azt ne érintsék könyörtelen kezek. Meg is tették. Sírva és bánkódva rejtették el egy barlangba Izráel és Júda férfiai elől, mert vétkeztek. Sohasem kapták vissza. A szent láda még mindig rejtekhelyén van. Mióta elrejtették, senki sem bolygatta.”

E. G. White Próféták és királyok, A babiloni fogság c. fejezetből.
Állítólag Ron Wyatt, amerikai amatőr régész 1982-ben megtalálta a frigyládát és a ládán Jézus vérét. A frigyláda a You Tube oldalán olvasható cikk szerint (http://www.youtube.com/watch?v=ETx7efSe5qs) egy repedt kőládában volt.
2. cáfolat: Régészeti leletnél mindig pontosan leírják a tárgyak méretét, pl. a kőláda méretét, amelyben a frigyláda állítólag benne volt, de itt ez hiányzik. Továbbá hiányzik a frigyláda pontos leírása is. (Nehezen hihető, hogy a videóban bemutatott kőládába belefért volna a frigyláda aranytetején levő két hatalmas kérub is.) Erről sem tesz említést sem a régész, aki az óta már meghalt (1999), sem a lelkész, akinek állítólag Ron Wyatt régész mindenről beszámolt. Lásd a bibliai leírást, hogy a kerubokkal együtt milyen magas volt a frigyláda.

És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing. És beborítá azt tiszta arannyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül. És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt. Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal. És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen. Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége. Csinála két Kérubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére. Az egyik Kérubot az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a Kérubokat, a két végére.
2. Móz. 37, 1-8

Jézus vére?
Az angol nyelvű videók közül az egyiknek az elején szintén a Ron Wyatt által ismertetett vérvizsgálat eredménye látható. Az ő vizsgálatuk azonban nem kromoszómateszt volt, viszont az általuk végrehajtott vizsgálat állítólag bizonyítja, hogy Jézus vére, teljesen egyedi módon, még ma is élő vér. A videón látható, amint a vérmintát rekonstruálás után mikroszkóp alá helyezik, majd sokszoros nagyítás után feltűnik a benne lévő sok ezer élő részecske.

3. cáfolat:  A világ eddig ismert legidősebb vérmintája az 1991-ben jégbe fagyva talált, nagyjából 5300 éve élt gleccsermúmiából, Ötziből származik. Egy régi vérmintáról sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy az valóban vér-e. A vörösvérsejtek jellegzetes fánkszerű alakját nagyon sok szennyeződés, például pollenszemek is utánozhatják. Az erőszakos halált halt Ötzi sebei körüli területekről vett mintákból azonban az egyik legkorszerűbb műszerrel, úgynevezett atomi erő mikroszkóppal megállapították, hogy hemoglobint tartalmaz, ami a vörösvérsejtek jelenlétére utal.

Tudni kell azonban, hogy az érett vörösvérsejteknek nincs sejtmagjuk, így DNS-vizsgálatot sem lehet végezni belőlük. DNS-vizsgálat csak a vér sejtes elemeiből (fehérvérsejtek) lehetséges. Ezt eddig Ron Wyatt is elmondja a levélhez linkelt videón. A csúsztatás ezután kezdődik. DNS-t tartalmazó véralkotókat ugyanis nem hogy több ezer évről, de még néhány száz évvel ez előttről sem találtak. Ez világszenzáció lett volna. A vörösvérsejtek sokkal ellenállóbbak a vér többi alakos eleménél, és rendkívüli körülmények (például jégbe zárva) évezredekig is megmaradhatnak, a fehérvérsejtek viszont hamar lebomlanak.

A videóban idézett kromoszómavizsgálat eredménye – miszerint a „vérmintában” 23 kromoszómát találtak, a normál 23 pár (azaz 46 helyett) – pedig tudományosan és biblikusan is értelmezhetetlen. Az embernél ugyanis már egyetlen kromoszóma eltérés (akár pluszban, akár mínuszban) súlyos fejlődési rendellenességet, sőt az esetek nagy részében halált okoz, még magzati korban.

Biblia szempontjából pedig azért veszélyes ez az állítólagos bizonyíték, mert ezzel azt sugallja, hogy Jézus más volt, mint mi. Ezért nem is követhető azon az úton, amelyet elkészített számunkra.

4. cáfolat: Jézus Krisztus emberi természete pedig ugyanolyan volt, mint a miénk, csak éppen bűnt nem követett el. Ha bármiben is más lett volna, újjászületésünk után nem követhetjük Őt, pedig a Laodiceához intézett üzenetében éppen ezt kéri tőlünk.

Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. Jel 3, 21
Biblia és Ellen White írása arról, hogy Ő ugyanolyan emberi természettel rendelkezett, mint mi.

Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint;” (Róm. 1. 3)
„Krisztus nem színlelte az emberi természet felvételét, hanem valóságosan felvette azt. Valóban emberi természete volt. „Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak” (Zsid. 2: 14). Jézus Mária fia volt, emberi származás szerint Dávid magvából való. A Biblia emberként, az Ember Jézus Krisztusként beszél róla.” (Szemelvények E. G. White műveiből, 233. o.)
„Benne egyesült a Teremtő a teremtménnyel: – Krisztusban egyesül az isteni és az emberi – az Alkotó és a teremtmény. Isten természete, akinek törvényét megszegték, és Ádámnak , a törvényszegőnek természete Jézusban találkozott – Isten Fiában és ember Fiában.” 1901, 141. kézirat)
„Testet alkottál nékem” (Zsid 10:5)
Emberi természete teremtés útján jött létre. Még csak angyali erők sem voltak birtokában. Emberi természete volt, a miénkkel megegyező.”(1893. 94. kézirat)
„Isten elküldvén saját Fiát a bűnre hajló test hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben.” (Róm 8. 3)
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.” (Gal. 4. 4-5)
Ádám minden gyermekéhez hasonlóan, Ő is magára vállalta az átöröklés nagy törvénye működésének következményeit.” (JÉ 49.)
„Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia részéről, ha azt az emberi természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő Ádám a bűnbeesés előtt bírt. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, amikor azt a bűn már négyezer éve gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához hasonlóan alávetette magát annak, amit az átöröklés hatalmas törvénye létrehozott. Hogy mi e törvény működésének következménye, azt Jézus földi őseinek a történelme mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen életre.” (JÉ 32. o.)
„Az ember fizikai, szellemi ereje, erkölcsi értéke négyezer éve hanyatlott, és Krisztus az elkorcsosult emberiség gyengeségeit vette magára. Csakis így menthette meg az embert a romlás legmélyéből.”( JÉ 88. o.)
„Emberi természetet öltött. Testté lett éppen úgy, ahogy mi…Minden kísértéssel találkozott, amely bevethető az emberi természet ellen, és győzött felettük… Ha nem lett volna teljesen emberi, helyettesünk sem lehetett volna… (BE. 1897. augusztus 2. 1. o. 3. oszlop)
„Krisztus, aki a bűnnek legkisebb csíráját sem ismerte, felvette az emberi természetet annak megromlott állapotában. Halandó ember nem képes felfogni ennek a megalázkodásnak a mértékét.” (Szemelvények E. G. White műveiből, 238. o.)

„Az Isten rendelésében az állt, hogy Krisztusnak az elbukott ember formáját és természetét kellett Magára vennie.” (RH. 1872. december 31.)
„Isten természete, – akinek áthágták törvényét -, és Ádám a törvénysértő természete egyesült Isten Fiában és az ember Fiában.” (141. sz. kézirat. 1901.)

„Az Ő bűntelen természetére vette fel bűnös természetünket, hogy megismerhesse, miként legyen segítségére azoknak, akik megkísértetnek.”(MM 181. o.)

„Krisztus valójában egyesítette az ember lázadó természetét az Ő bűntelen természetével.”(RH, 1900. július 17.)
„Magára vette a bukott, szenvedő emberi természetet, amely legyengült és beszennyeződött a bűn által.”( YI, 1900. dec. 20.)
Krisztus a mi természetünket vette fel, a bukottat, de nem a romlottat, és csak akkor rontatott volna meg, ha Sátán szavait fogadta volna el Isten szavai helyett.”(MS 57. o. 1890; MR 1211.)
„Az Üdvözítő alacsony sorsban jött a világra, és úgy élt, mint ember az emberek között. A bűn kivételével, istenségének minden ponton érintkeznie kellett az emberi természettel.” (RH. 1904. január 7.)
„Amikor ez az ember Jézushoz jött, „leprával volt tele”, halálos mérge átjárta egész testét. A tanítványok arra törekedtek, hogy Mesterüket meggátolják abban, hogy megérintse őt, mert az, aki leprást érintett, maga is tisztátalanná vált. Ám amikor Jézus a leprásra helyezte a kezét, nem fertőződött meg, nem szennyeződött be. A leprás megtisztult. Így van ez a bűn mélyen gyökerező, halálos, az emberi erő által megtisztíthatatlan poklosságával is. „Az egész fej beteg, minden szív erőtlen, tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb, dagadás és kelevény.” De amikor Jézus eljött, hogy emberi természetben lakozzon, nem szennyeződött be attól.” (A gyógyítás szolgálata, 1905. 180. o.)

„Isten vagy ember engedelmessége – Krisztus győzelme és engedelmessége valóságos ember győzelme és engedelmessége. Következtetéseinkben számos hibát követhetünk el, mivel téves nézetünk van Urunk emberi természetéről. Mikor olyan erőt tulajdonítunk emberi természetének, mellyel a Sátánnal való küzdelemben az ember nem rendelkezhet, akkor elpusztítjuk emberi voltának teljességét. Aki hit által elfogadja őt, azt betudott kegyességében és erejében fogja részesíteni.
Krisztus Atya iránti engedelmessége ugyanaz volt, mint amit az embertől vár el. Az ember nem tudja legyőzni a Sátán kísértéseit anélkül, hogy Isten hatalma ne egyesülne erejével. Így volt ez Jézussal is. Jézus megragadhatta Isten erejét. Nem azért jött a világra, hogy a kisebb Isten nagyobb Isten iránti engedelmességét szemléltesse, hanem hogy mint ember engedelmeskedjék Isten törvényének, és ezúton Ő a példaképünk…Jézus, a világ Megváltója is csak azon az úton tudta megtartani Isten parancsolatait, amelyen az emberiség megtarthatja.” (1892, 1. kézirat)

ÖSSZEGEZÉS

– Emberi származása szerint Jézus Dávid utódaként született meg, Mária fiaként.
– Mint Ádám minden leszármazottját, Isten Jézust is alávetette az átöröklés nagy törvényének.
– Mint minden csecsemő esetében, az átöröklés törvényének utat engedve Isten teremtés útján alkotott testet Jézusnak. „Bűnre hajló test hasonlatosságában” készített emberi természetet Számára. Jézusnak születésekor olyan emberi természete volt (az isteni természete mellett), amilyen az emberé születése pillanatában. Vagyis elkorcsosult, meggyengült, a bűn által beszennyeződött természet, Ádám törvénysértő, lázadó természete egyesült Benne az isteni szent természettel.
– Jézus azonban a bukott, négyezer éve meggyengült emberi természetet öltötte magára, és nem a megromlottat. Tehát emberi természete a mi születésünk után megromlottá váló emberi természetünkkel már nem egyezik meg. Hiszen bár az emberi természete olyan volt, mint a mienk születésünk pillanatában, de mivel isteni természete is volt, amely ezzel az emberi természettel titokzatos módon összefonódott, ezért Benne sohasem volt sem bűnös – sem engedetlenségre való hajlam. Emellett mivel sohasem engedett a bűnnek, ezért gonosz hajlam sem alakult ki Benne soha még egy pillanatra sem, amely pedig jellemző minden bűnt elkövető földi emberre.
– A bűn kivételével istenségének minden ponton érintkeznie kellett ezzel a meggyengült, lázadó emberi természettel.
– Amikor Jézus felvette az elbukott emberi természetet nem szennyeződött be attól, ahogy nem fertőződött meg a leprás megérintésétől sem.
– Jézusnak Sátánnal való küzdelmében ugyanaz és ugyanannyi erő állt rendelkezésére, mint amely és amennyi bármely földi embernek

Élő vér?
Jézus bármilyen csodát megtehetne, de a Golgotán éppen az volt a legnagyobb csoda, hogy magára vette bűneinket és elszenvedte helyettünk a büntetést a második halál kínjait és az első halál állapotában nyugodott a sírban.
Meghalt, ez azt jelenti, hogy teljesen meghalt. Emberi természete halott volt.
Mert a testnek élete a vérben van.. . 3. Móz 17, 11

5. cáfolat: Jézus meghalt, tehát a vére is megszűnt élő vér lenni. Ellen White így ír az emberi természetéről, azaz testéről:
„A keresztre feszítéskor Jézus emberi természete halt meg. Istensége nem fogyatkozott meg és nem halt meg; ez lehetetlen lett volna… Ez olyan nagy titok, amelyet nem fogunk teljesen felfogni és megérteni az üdvözültek átváltozásáig. Akkor majd az ember megérti, hogy milyen nagy és sokat érő az az ajándék, amelyet Istentől kapott.”(5BC 1113. o.)

Ha a vére ma is élő vér lenne, akkor Jézus nem halt volna meg értünk, és esélyünk sem lenne az örök életre.
Összeállította: Deák Judit

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?