Zöld szám az Inkviziciónál

http://www.hetek.hu/belfold/201102/feljelenthetjuk_munkaadonkat

Indításnak egy kis ízelítő a HIRSZERZŐ portálról:2011 02 26.A vastagon szedett részeket azért emeltem ki, mert arról (is) szeretnék rögeszmecserét folytatni  olvasóimmal. Az államilag intézményesített besúgásra épülő stratégia hozadékát még nem tudjuk meg,illetve  felbecsülni, de némely előzőleg már működött – hasonló – képleteket érdemes Mp 3-ban áttekinteni, hogy mit is adott az emberisimageégnek, vagy mekkora haszna volt, és az kiknek a “zsebébe” folyt be. Már régebben terveztem egy kis elmélkedést a középkori egyház leghírhedettebb intézményének, az egyházi tanítóhivatalnak a  működéséről. Leánykori nevén eredetileg Szent Inkviziciónak, később, hogy kissé tompítsák a borzalmas emlékeket és híradásokat, elnevezték Szent Officiumnak. Mai nevén hívják Szent Tanítóhivatalnak. Köztudott, hogy élén a mai pápa állt, mielőtt elfoglalta jelenlegi pozícióját a Római Katolikus Egyház élén.  (Dénes O.)
—————————————————————————————————
Hírszerző   2011. február 26. 21:03
Frissítve: 19 órája
(A HIRSZERZŐ egy Budapesti szórakozóhely bezárásáról adott tudósítást. Ehhez jöttek kommentek.Kettő elég, jól adják a lényeget, amiről írni szeretnék.)

„Ami az érdekek különbözőségét illeti, az a képességek különbözőségéből fakad. Mindig is eltért a tulajdonosok és a tulajdon nélküliek érdeke. Más az érdeke az adósnak és a hitelezőnek, más a földbirtokosnak, az iparosnak, a kereskedőnek, a pénzembernek stb. stb. „Ezeknek a képességeknek a védelme a kormányzás legfőbb célja. Azaz a szabadság érdekében az egyenlőtlenséget kell védeni, és nem az egyenlőséget. ”
Ezek a gondolatok az USA negyedik elnökétől Madisontól származnak, az 1700 évek végéről, amikor a „liberalizmus és a kommunizmus” még nem is létezett, így nem mondható, hogy valamiféle „szoclib” álnokság vezérelte.

Józan paraszti ésszel is belátható, hogy a különbségek/sajátjuktól eltérő gondolatok megszüntetésére való törekvés, a jelen hatalom legjellemzőbb „tulajdonsága”, ami a mindent uralni akaró diktatórikus jellegéből egyenesen következik.

yuasa 2011. február 26., 21:48
Ahogy elnézem főleg az adófizetők pénzéből tartják fent az intézményt. Madison mondása önmagában remek, csak roppant álságos egy rabszolgatartó ,bennszülött írtó állam képviselőjétől.

Litvai A 2011. február 26., 22:19
Kiindulópontnak az egyik komment megfelel.
“…a jelen hatalom legjellemzőbb „tulajdonsága”, ami a mindent uralni akaró diktatórikus jellegéből egyenesen következik.
Kedves barátaim, ez egy jóindulatú tévedés! A “jelen hatalom…” szikrányit sem különbözik elődeitől, a minden emberi lélek, (szellem) felett uralkodni akaró “nemzetvezetőktől”.(Fáraó,Király,császár, helytartó… stb) Ezek együttesen és külön-külön is a polgárokat (ágyútöltelékek, adófizetők…) a saját tulajdonuknak tekintették. lásd Madáchnál az egyiptomi szín rabszolgájának nyilatkozata:

beolvasás0117 “Miért él a pór? - A gúlához követ
Hord az erősnek, s állítván utódot
Jármába, meghal. - Milljók egy miatt.”

Ha csak a Tragédia színeinek során megyünk végig, bármelyik korszak működését vizsgáljuk, elkeserítő és kiábrándító tanulságokkal gazdagodunk.Kizsákmányolás, elnyomás, szellemi elnyomorítás.. stb a végeredmény. A fejlécben linkelhető cikket olvasva – és ami mai napság körülvesz, figyelve – sokakban felrémlik az INKVIZICIÓ emlékének világi értelemben vett visszfénye, rémes emléke. Mert végtelenül leegyszerűsítve mi volt a lényeg? A MÁSKÉNT GONDOLKODÓK sakkban tartása, vagy, ha ez nem sikerült, akkor a fizikai kiirtásuk a legszörnyűbb módokon.095

Nemrégen jelent meg egy könyv, címe A VALDENSEK. története. Ha a nem túl vastag könyvecskét erősen összenyomjuk, szinte patakzik a vér a lapokból,az emberi gonoszságnak,és az ennek nyomában járó emberi szenvedéseknek hihetetlen méretű áradata. Amit az emberi elme ki tudott találni egy MÁSKÉNT GONDOLKOZÓ népcsoport elleni merényletekre, azt ép idegekkel elolvasni is komoly teljesítmény. “Mindössze” az volt a bűnük, hogy a bibliából megismert eszméket, az egyszerű, becsületes életformát, a sallangoktól mentes Krisztusi mintát merték/akarták követni. Azt az istentiszteleti formát gyakorolni, ami szöges ellentétben állt a pompázatos, túlc136icomázott, pöffeszkedő középkori egyház liturgiájával és tanrendszerével.

Mindeközben a háttérintézményül szolgáló tényleges hatalom – az INKVIZICIÓ – szerepéről sem volna szerencsés megfeledkezni, már csak azért is,mert minden időkön átsugárzik a berendezkedés következetes kegyetlensége, amit az EGYHÁZ tanaihoz való igazodás okán (ürügyén?), lényegében az egyházi és világi HATALOM urainak a jól működő szövetségére épült.

Nézzük meg tehát a ZÖLD SZÁM elődjének működését. “Az egyház feladata, hogy megjelölje a testén megjelent száraz ágakat, és felkérje a világi hatóságokat, hogy távolítsa el azokat”. (Idézet emlékezetből)

Ez – ha bepillantunk a részletekbe – nem jelentett mást, mint a társadalom egészének a görcsös félelmét amit az inkvízitorok ismételt megjelenése egy-egy városban, településen előidézett, azzal, hogy mindenkibe beletáplálta a gyanakvás, a mindenkitől való félelem érzését.A keresztül-kasul jelentgető, félelemben élő tömegekben elhintett hisztéria táplálta esetenként a jól menő üzletemberek, a kiemelkedően sikeres vállalkozók, vagy egyéb – az átlagból kiemelkedő – emberek elleni akciókat.E korban, ennek a szellemnek köszönhetően a bármiben is másként élő, gondolkozó – egyáltalán ”A GONDOLKOZÓ” – emberek váltak célszeméllyé.

“Az egész eljárás a legnagyobb titokban folyt…Ez a titokzatosság az egész tartomány minden lakóját szörnyű félelemben tartotta. Senki sem tudhatta, hogy milyen feljelentést, vallomást kapott róla az egyházi törvényszék, milyen pletyka került az inkvízitorok füléhez. Elég volt néhány könnyelműen elejtett szó, vagy egy-két ellenséges irígy ember feljelentése,s már elindult az inkvizició gépezete. Sokszor maga a feljelentéstől való félelem késztetett arra, hogy magukat és társaikat feladják.A feljelentési kötelezettséget igen szigorúan vették. Aki ennek nem tett eleget, arra keményen lesújtott az inkvízició.  Így például egy dél-franciaországi ember már 1262-ben a Szent Hivatal elé került, de “csekély” bűne miatt viszonylag enyhe büntetéssel szabadult. 1311-ben, tehát majdnem 50 év múlva jelen volt, amikor bátyja halálos ágyán eretneknek vallotta magát. Minthogy ezt a tényt bátyja és annak családja iránti szeretetből és szánalomból nem jelentette, az inkvízició életfogytiglani börtönre ítélte.letöltés (1)

Egyetlen nyom újabb adatok egész tömegét adta a Szent Hivatal kezére. Az áldozatok száma hólabdaként növekedett, s a rémület sötét fátyola ereszkedett az egész vidékre……”
Általában a Szent Hivatal eljárása olyan volt, hogy minél  kedvezőtlenebb helyzetbe hozza a vádlottat, lehetetlenné tegye védekezését. Tanúnak mindenkit elfogadott: családtagot, tolvajt, gyilkost, rosszhirű leányt,  stb, de csak, ha terhelő vallomást tett.Noha a katolikus egyházban a gyónástitok szentség,az inkvizíció felhasználta a gyónásnál szerzett értesüléseket is. Kötelességévé tették a lelkipásztoroknak, hogy kényszerítsék a gyónó gyermekeket eretnekek feljelentésére.”(Kulcsár Zs. Inkvizíció és boszorkánypörök)

A spanyol inkvizíció állami hatáskörben működött,de egyházi irányítás alatt. Erősen antijudaista, antiszemita színezetű volt, amit a kínzásoknál használt kérdések is elárulnak. “Az évenként kifüggesztett hitkiáltványban mindenkit felszólítanak, hogy jelentsék fel azokat, akik megtartják Mózes törvényeit, megünneplik a szombatot, pénteken ételt készítenek lassú tűzön fővő edényeikben szombatra, fehérneműt váltanak, s jobb ruhába öltöznek e napon… stb. … A hitkiáltvány ezernyi apróságra felhívja a figyelmet, körültekintően megtanítja a lakosságot arra, hogyan ismerheti fel azokat, akik eltérnek a közszokásoktól, közerkölcsöktől, s akiket az egyház és az állam a maga ellenségeinek tart.” (Kulcsár Zs. Inkvizíció és boszorkánypörök)

105Mi volt tehát az állam és az egyház iránti hűség mércéje?

Kihámozható ennyiből is. Az URALKODÓ EGYHÁZ SZOKÁSAI voltak a kritériumok, amiket nem volt tanácsos saját gondolataikkal, véleményükkel, elveikkel, bibliai, vagy egyéb forrásból származó nézetekkel felülírni. A “közszokások, közerkölcsök” erősen emlékeztetnek egyes (pl a mai média?) törvényben   megfogalmazott gumiparagrafusokra. Mi, vagy ki határozza meg az említett fogalmak tartalmát? Ha a középkori egyházból – vagy utódaitól – akarunk élő-ható alkalmazást átvenni, nagyon vigyázzunk!!

A Galilei-perben nevet szerzett a a XVII. századi inkvizíció egyik vezetője Bellarmino  bíboros írta.
A vallásszabadság nem más, mint a tévedés szabadsága.

Egy szekularizált társadalom felvilágosult emberei szerint a vallás magánügy, és senkit sem szabad vallása miatt diszkriminálni, vagy üldözni.”  (Michael Hesem112ann: Sötét alakok)

A VALLÁSÜLDÖZÉSEKET csak egy hajszál választja el a POLITIKAI  üldözésektől, és viszont!!

Éppen most megy a Viasat History tv csatornán a KRISTÁLYÉJSZAKA  témájáról készült film. (2011 02. 27. 19-20 óráig) Megdöbbentő, hogy azok a városi szomszédok, polgárok, akik a zsinagógák és a zsidó üzletek, lakások felgyújtását nézték, csak álltak és bámultak. Megfélemlített és remegő, elfordított fejű emberek, akiket a “semmit sem látok, nem tudok semmit, akkor nem lehet bajom…” magatartása vezetett.

Így mehet végbe a társadalom erkölcstelenedése és jellemének teljes lepusztulása!
Megkockáztatok egy tanulságot, amit  maga a történelem igazol: Amikor a gondolat és a lelkiismeret szabadsága el lesz nyomva, vagy alapjogként már nem  lesz fontos, azonnal megjelenik a MÁSKÉNT GONDOLKOZÓK  elleni terror,vagy a kiirtásukra tett intézkedések, törvények, amikben jelentős szerepe lesz a ZÖLD SZÁMNAK.

A középkori magatartás,a feljelentések állami, – vagy egyházi – indításra napi programmá válhatnak.Rossz példát ad az állam, ha ilyen alantas módszereket táplál a polgárokba a jogalkotás, vagy a napi politika hatékonyságának demonstrálására.

 

 

 

 

 

 

Mondja el a véleményét!