Pécsi püspökség: újabb feljelentések

Pécs

Újabb két, állítólagos gazdasági jellegű visszaélé­sekről szóló feljelentés érke­zett a Baranya Megyei Fő­ügyészséghez a Pécsi Egy­házmegyével kapcsolatosan.

A napokban két újabb feljelentés érkezett a Baranya Megyei Fő­ügyészségre a Pécsi Egyházme­gyével kapcsolatban – mondta a Dunántúli Naplónak Varga-Koritár György megyei főügyész. – Mind­két beadványban gazdasági jellegű visszaélésekről van szó. Az egyik feljelentést egyesítettük a korábbi, októberben érkezett feljelentéssel, amelyben már elrendelték a nyo­mozást A másik beadvány Tolna megyéből érkezett, ezért azt továb­bítottuk a Tolna megyei ügyészség­re – mondta a főügyész.
Varga-Koritár György további információkat nem közölt, így töb­bek között, arról sem beszélt, név­telenül érkeztek-e az újabb felje­lentések, sem pedig arról, konkré­tan milyen visszaélésekről szá­moltak be azok szerzői.

A főügyész ugyanakkor beszá­molt arról, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot jelölte ki a Pécsi Egy­házmegyét érintő „eredeti” felje­lentés nyomán elrendelt nyomo­zás elvégzésére. (Az ORFK-t több alkalommal kerestük ezt megelő­zően, ám nem válaszoltak írásban feltett kérdéseinkre.)

Amint az ismert, a névtelen feljelentésben gazdasági, pénzügyi, vagyoni és egyéb, többek között szexuális visszaélések szerepelnek. A püspökség akkor közleményt adott ki, amelyben azt állt, hogy az egyházmegye ve­zetése bűncselekményt nem kö­vetett el. Az ügyészség október végén, gyakorlatilag a feljelentés megérkezését követően azonnal elrendelte a nyomozást A vizsgálattal a Baranya Megyei Rendőr­főkapitányságot bízták meg, de ők néhány nappal ezt követően, a püspökséggel ápolt jó kapcso­latukra hivatkozva kérték az Or­szágos Rendőr-főkapitányságot, hogy ne nekik kelljen lefolytatniuk az eljárást – ezt követően jelölték ki a somogyiakat a fel­adat elvégzésére.

Azt, hogy a közben eltelt he­tek során történt-e bármilyen ér­demi lépés, nem tudni. Az úgynevezett halaszthatatlan nyomozati cselekményeket – például iratok lefoglalását, házkutatást, egyebeket – a vizsgálattal megbí­zott hatóságnak ugyanis akkor is el kell végezni, ha elfogultságot jelentett be, mindaddig, amíg mást nem bíznak meg a nyomo­zással. Erről korábban megkér­deztük a baranyai rendőrséget, de nem kívántak nyilatkozni.

Az újabb feljelentésekkel kapcsolatban kerestük az egyházme­gye kommunikációs referensét, Fazekas Orsolyát, aki azt mond­ta, egyelőre nem kívánják kom­mentálni a hírt „Pletykának” mi­nősítette ugyanakkor azt a terje­dő szóbeszédet, amely szerint Mayer Mihály megyés püspök rövidesen lemond.

Egy pap levele
további fejlemény, hogy az Egyházfórum című folyó­iratban – a lap főszerkesztő­je, Wildmann János korábban gazdasági és szexuális bűn­cselekményekkel hozta össze­függésbe az egyházmegye két tisztségviselőjének leváltását – „egy katolikus pap” aláírás­sal levelet tettek közzé, amely­nek szerzője többek között ezt írta: „Lehet, hogy a megyés püspök idős kora miatt nem emlékszik már azokra a visszaélésekre, amelyek őt is kel­lemetlen helyzetbe hozták, de pécsi papoknak, sőt a katoli­kus társadalomnak is mély szégyent jelentettek?”

Aláírta, de fél
Wildmann János lapunk ér­deklődésére úgy fogalmazott, a levél szerzője azért nem vállalta nevét a nyilvánosság előtt, meri az utóbbi napok­ban, hetekben hihetetlen nyo­más nehezedik azokra, akik kritikát, észrevételeket fogal­maznak meg az egyházmegye vezetésével kapcsolatban, ezért kért névtelenséget a katolikus pap. Ugyanakkor esetükben helytálló a – „név, és cím a szerkesztőségben – formula a te­kintetben, hogy Wildmann Já­nos szerint a levelet saját ke­zűleg aláírta annak szerzője, azaz vállalta a felelősségei az abban foglaltakért

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?