SUTBA DOBVA A BIBLIA?

AMIT A KERESZTÉNYEK TÖBBSÉGE HISZ: A TITKOS ELRAGADTATÁS
 
A Jézusban hívő világ biblikusabban gondolkodó része sem várja manapság Jézus második eljövetelét, hanem egyfajta titkos elragadtatásban reménykedik. Vajon e nézet mennyire állja meg a helyét, a Biblia tanítását mélyebben megvizsgálva? Érdemes ennek nyomába erednünk, mert minden bizonnyal még sűrűn találkozunk majd ezzel a nézettel. Az alábbi írás hazánkban is jól ismert szerzője egy Amerikában nagy sikert aratott hollywoodi produkció ürügyén ragadott tollat.
Papirusz tekercs  A repülőgép nyugodtan száll London felé. A villanyizzók gyéren pislákolnak; a legtöbb utas alszik. Buck William a hordozható számítógépről olvas bóbiskolva, hogy naprakész legyen a legfrissebb politikai pletykákban. Hirtelen összerezzen; átellenben, az ablak mellett, egy idős nő szólal meg.

– Hol vagy, drágám? – kérdezi anélkül, hogy valakit néven szólítana.
– Hölgyem, minden rendben van? – kérdi Buck ocsúdozva, mert kissé elszenderült.
– A férjem! Eltűnt! – hangzik az ijedt válasz.
Buck gondolkodik egy kicsit, aztán így szól: – Tudja mit? Biztos vagyok afelől, hogy a mosdóba ment, miközben ön aludt. A nő megkérdi:
– Kérem, megnézné, hogy tényleg ott van-e?
– Hogyne, persze.
– Vigye magával ezt is! – nyújtja Buck felé férje zakóját.
– Hölgyem…? – jön zavarba Buck.
– Azt hiszem, teljesen levetkőzve ment…

Aztán a filmfelvevő az üres hely felé fordul, ahol nemrég még a hölgy férje ült. Az ülés támláján ott van egy ing és egy könnyű zakó, a szemüveg pedig kissé megdőlten fekszik a zakó alján. A ruházat begombolva és elrendezve, pontosan úgy néz ki, mintha valaki az imént tűnt volna el belőle.HAMISPRÓF
A Left Behind (Elhagyva) című filmben Buck Williams a CNN televízió bemondója. Az éjszakai, be nem fejezett repülést London felé több utas, köztük e hölgy férjének eltűnése szakítja meg. Buck visszatér az Egyesült Államokba, ámde egy teljesen eltérő világba érkezik attól, mint amit utazása előtt otthagyott. Kiderül, hogy több száz éjszakai járaton ugyanaz történt, mint azon a repülőgépen, amelyen ő is utazott. Bizonyos esetekben a pilóták is eltűntek, és a repülőgépek lezuhantak. Az egész világon közlekedési balesetek történtek amiatt, hogy menet közben eltűntek a sofőrök. Családok rendülnek meg szeretteik eltűnése miatt. A világ hatalmas éhségnek néz elébe, mert az élelmiszer-tartalékokat lakat alatt tartják a kapzsi kapitalisták.

Ebben a filmben Buck elemzi a helyzetet, és rájön arra, hogy valamennyi újjászületett keresztény titokban elragadtatott a Mennybe. Akik a Földön maradtak, egy vonzó személy uralma alá kerülnek. Ő valójában az ámító Antikrisztus, aki magához ragadja a világ politikai és gazdasági gyeplőjét, s ezeket saját, vallásellenes érdekeinek szolgálatába állítja. Nem az Egyesült Államok vagy Európa áll az események középpontjában, hanem a Jeruzsálem! Templom hegye, ahol az Antikrisztus szeretné újjáépíteni a zsidó templomot.

Diszpenzacionalizmus:
a történelemnek üdvösségi korokra való felosztása; az a tanítás, hogy Isten a különböző korokban élő emberektől mást-mást vár el üdvösségük tekintetében: Mózes idejében megkövetelte a Tízparancsolat megtartását, vagyis a törvény uralkodott, korunkban pedig a kegyelem uralma alatt vagyunk. A kifejezés gyökere a diszpenzáció szó, amelynek egyik jelentése: felosztás.

A diszpenzacionalizmus
A Biblia kutatói rögtön felismerik a diszpenzacionalizmus hatását. Ez a mozgalom John Nelson Darby kezdeményezésére jött létre az 1800-as években. A Bibliának ez az értelmezése számos sajátos jellemzőt rejt magában. Ezek közé tartozik az emberi történelemnek kegyelmi korszakokra való felosztása. E tanítás szerint a bibliai jöven­dőléseket szó szerint kell értelmezni, a Jelenések könyve pedig majdnem teljes egészében a Föld történelmének utolsó hét évével foglalkozik. A diszpenzacionalizmus fő vonása a titkos elragadtatás, amely a Left Behind című film cselekményének is a gerincét képezi. Darby szerint a vég idején Jézusnak két eljövetele lesz: 075   
egy titkos, amellyel elragadja az összes keresztényt, és
egy látható, hét évvel később.
Ez a felfogás először 1970 és 1980 között került az amerikai nagyközönség elé, Hal Lindsey írásai által. Nemrégiben Tim LaHaye és Jerry Jenkins, a film alapjául szolgáló regény két szerzője használta fel a témát irodalmi műfajként; céljuk az volt, hogy népszerűsítsék ezt a tanítást.

 Jézus eljövetele (a Sixtus kápolna oltárképe)

Pozitív reakciók

Hogyan kellene viszonyulniuk a keresztényeknek, különösen az adventistáknak a Left Behind című filmhez? Valószínű, hogy egyes adventisták készek követ ragadni, ám figyelembe kell venniük, hogy a film több millió őszinte keresztény meggyőződését fejezi ki.

Rengeteg hiányossága ellenére a filmben léteznek olyan jelenetek, amelyeket Isten felhasználhat az Ő dicsőségére. Felmagasztalja a Bibliát, mégpedig a sajtó által eltorzított valóság egyedüli ellenszereként. A Föld történelmének utolsó napjaiban a dolgok nem olyanok lesznek, mint amilyennek tűnnek. A szem és fül bizonyítékai arra indítják az embereket, hogy hazugságokban higgyenek. Ilyen időben az egyedüli biztonságos út Jézus követői számára az, hogy teljesen megbíznak Isten Igéjében; sokkal inkább, mint az öt érzékszervükben. A film ismételten és hangsúlyozottan a Bibliát abszolút igazságként magasztalja fel. Ezzel magam is teljesen egyetértek.
A film sikere bátoríthatná Hollywoodban a keresztény hit érzékenyebb és teljesebb bemutatását. Évek óta mellőzik a hollywoodi filmekben a keresztényeket és a kereszténységet.

Ha mégsem, legfeljebb egy-egy bigott és öntelt ember figuráján keresztül mutatják be őket néhanapján.

„Na, és?” – vonhatnak vállat az adventisták. A valóság viszont az, hogy a hollywoodiak hitetlen magatartása erősen befolyásolja a társadalom egészét; egyre inkább érezni ezt gyerekeink és unokáink viszonyulásaiban. Ahhoz, hogy világunkban a keresztény hit teret hódítson, nem árt, ha a nagyközönség elé tárnak néhány pozitív, érzékeny leírást a hiteles vallásról is.

Ám talán ennél fontosabb az, hogy sokakban a filmipar ébreszti fel először az Istennel kapcsolatos gondolatokat, és a Biblia tanulmányozása iránti vágyat. Arra intem az adventistákat, hogy amikor másokkal beszélgetnek, ne ítéljék el túl korán ezt a filmet! Egyes hitetlenek számára talán az egyedüli esély, hogy megnyíljanak a keresztényi tapasztalat előtt. Amikor a keresztények megvető kijelentéseket tesznek a hitetlenek előtt, csupán megerősítik bennük ezt a tudatot, hogy valamennyi keresztény vallás elszakadt a valóságtól. Habár a film részleteiben rejlő mondanivalója valóban vitatható, egészének üzenete sokak életét mégis rendkívüli módon befolyásolhatja.

Fájdalmas valóság

Szeretném pozitív hangvétellel zárni a témát, de nem tehetem. Komoly gondok adódnak a film üzenete és az alapjaként szolgáló teológia körül.Hiszem, hogy az „elhagyott” legfontosabb dolgok között a Biblia íróinak szándéka és üzenete is ott van. Könyveket lehetne írni, és írtak is arról, hogyan távolodik el a Left Behind című film a bibliai perspektívától. Csak néhány alapvető megjegyzésre szorítkozom a filmben található főbb gondolatokkal kapcsolatosan.

Szövegtorna.

Legyetek óvatosak, valahányszor az emberek egyik szövegtől a másikig szöknek! Ami a Bibliából benne van a filmben, mindössze néhány összefüggéstelen töredék. A baj az, hogy bizonyos bibliai szövegeket egymás mellé állítva, bármi bebizonyítható, amit be akarunk bizonyítani. A mormonok, a Jehova tanúi, sőt egyes adventisták is megkapó teológiát gyártottak szövegtöredékekre alapozva, amelyek inkább a magyarázó személy elméjével voltak kapcsolatban, mintsem a Biblia íróinak tanításaival. Amikor azért tanulmányozod a Bibliát, hogy meglevő elképzeléseidet támaszd alá, nem nehéz azt látni a Bibliában, amit te látni akarsz.
A legbiztosabb útja a Biblia kezelésének, ha megértésünket világos szövegekre és a Biblia összes könyvének elolvasására alapozzuk! A Szentírás közérthető részei megmutatják az üzenet központi témáit. Ezek megvédenék azoktól az idegen gondolatoktól, amelyekre a kevésbé érthető részek olvasásakor juthatunk.

Amikor az elejétől a végéig elolvassuk a bibliai könyveket, azoknak írói tartják ellenőrzésük alatt az üzenet megszervezését és kibontakozását. Ha megengedjük nekik, hogy egyszerűen vezessenek egyik tanítástól a másikig, kevésbé fenyeget bennünket az a veszély, hogy az általunk kedvelt elképzelések fogják uralni elménket. Alkalmazzuk a Biblia-szövegek egészének elolvasását a film „biblikus” tanításaira.

Titkos elragadtatás.

Határozottan kétlem, hogy bárki, aki átolvassa a Bibliát, találhatna egyetlen olyan szöveget is, amely azt tanítja, hogy Jézusnak két különálló eljövetele lesz:  egy titkos, amelyet a film ismertet, s majd  egy látható, amely mindenki számára nyilvánvaló lesz.  Olvassátok nyitott elmével és figyelemmel, hogy észrevegyétek a Biblia összes könyvének célját! Ha így tesztek, rájöttök arra, hogy a Bibliában csupán egyetlen szöveg (2Thesz 2:8-9) tesz homályos utalást Jézus két különböző eljövetelére. „ És akkor fog megjelenni a törvénytaJézus második eljövetele_01posó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének (eljövetelének) feltűnésével: akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. ” Álljunk meg itt! Kinek az eljövetele történik Sátán ereje által? Az eredetiben a két „eljövetel” szó egymáshoz közel áll, tehát összefüggnek. „Megjelenése a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. ” Tehát az ő „eljövetele”, amit a 9. vers említ, a 8. versben található „törvénytaposóra” vonatkozik. Vagyis Jézus igazi eljövetelének meghamisításáról van szó. Melyik lesz hamarabb? A törvénytaposóé vagy Jézusé? A törvénytaposót megsemmisíti Jézus az Ő szájának leheletével. Egyértelmű, hogy a hamisítás az igazi eljövetel előtt lesz. Ne veszítsük szem elől ezt a figyelmeztetést. A Bibliában egyetlen szöveg beszél két eljövetelről, ezek közül pedig az egyik hamisítás! Mivel a végidei hamisítás a film egyik fő vonása, tekintsük át közelebbről, hogyan ellenkezik az üzenet a Biblia világos tanításával.

Szövétnek, 2003,1. szám

Folytatás: https://denesotto.hu/a-titkos-elragadtatas-fikcioja/

Mondja el a véleményét!